Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

STROM ROKU 2016

STROM ROKU 2016

Nadace partnerství zorganizovala na celostátní úrovni soutěž s názvem STROM ROKU a městská část Praha – Újezd se stala se svým stromem jedním z 12 finalistů, kteří zastupují hlavní město Prahu. Zájemci mohou svým hlasováním podpořit „náš strom“ s názvem Otec dubů, který roste na hrázi rybníku Homolka cca 300 let.
Hlasování bylo zahájeno 15. června a pro strom roku 2016 můžete hlasovat do 10. října formou DMS za cenu 30 Kč (1 hlas), hlasovacími archy za cenu 60 Kč (1 arch = 20 hlasů), nebo odevzdat použitý mobil (1 mobil = 20 hlasů) do sběrné nádoby umístěné v pasáži Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo v podatelně Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1.
Pro náš strom jsme si vylosovali číslo 4. Při hlasování používejte tvar DMS STROM4. O podmínkách hlasování se dozvíte více – pravidla.
Finanční příspěvky získané při hlasování budou určeny pro veřejnou sbírku. Anketa vyvrcholí ve čtvrtek 20. října v brněnském areálu Nadace partnerství – Otevřená zahrada – slavnostním vyhlášením vítěze ankety.
Vítězný strom získá jako hlavní cenu odborné ošetření a zajistí si postup do soutěže Evropský strom roku.
Pojďme dokázat ostatním finalistům (1 město a 10 obcí z celé České republiky), že Pražáci dokáží táhnout za jeden provaz a podpoří svůj STROM ROKU 2016.


ELEKTRONICKÁ PODATELNA

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická podatelna MČ Praha-Újezd:
e-podatelna@praha-ujezd.cz
1. Elektronická podatelna městské části Praha – Újezd přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).
Podání, které nebudou obsahovat platný elektronický podpis převezme zaměstnanec podatelny a předá ho k vyřízení stejně jako předává papírová podání. Příslušný referent podání vyřídí a vyrozumí Vás o výsledku. Pokud bude nutné doložit některé náležitosti budete vyzváni k osobní návštěvě.
2. Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese
e-podatelna@praha-ujezd.cz
3. Adresa umístění elektronické podatelny
Městská část Praha – Újezd
Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
Telefon a fax: 272 690 692, 272 690 545

4. Úřední hodiny
Nepřetržitý provoz.

5. Příjem a zpracování elektronického podání
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.
6. Seznam povolených formátů datových zpráv
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát rtf, pdf, txt, xls, xlsx, jpg, jpeg, tif, gif, html, png, doc, docx, zip
Velikost příloh je omezena na 10 MB.

7. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
CD, DVD, Flash disk (USB)
Elektronická podání na technických nosičích lze předávat do podatelny ÚMČ Praha – Újezd, a to v době od pondělí do čtvrtka:
Pondělí: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Úterý: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
Středa: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
8. Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu info@praha-ujezd.cz.


VOK

VOK

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod.
Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony).


Znak a prapor

Znak a prapor

Znak

Štít s vlnovitě oddělenou patou je svisle polcený. Pravá polovina je stříbrná se smrkem přirozeně zbarveným na zeleném trávníku. Levá polovina je červená se stříbrným kolem o osmi loukotích s osmi háky na obvodu (nástroj mučení sv.Kateřiny). Pata je modrá se dvěma stříbrnými vlnitými pruhy.

znak Modrá vlnovitě oddělená pata se dvěma vlnitými pruhy připomíná vodstvo – četné rybníky a potok Botič. Smrk přirozené barvy představuje lesy v katastru Újezdu, zejména Milíčovský a četná stromoví, která byla vykácena již v roce 1349 (první zmínka o Oujezdě). Zelený trávník odkazuje na rozsáhlou zeleň na katastru Újezdu. Ono stříbrné kolo připomíná mučící nástroj sv. Kateřiny. Kateřinky, původně Kateřinka byly pojmenovány dle pramenů po průhonické hraběnce Kateřině, která prý v hájovně (dnešní Kateřinky) porodila dítě.

Městskou část Praha – Újezd tvoří historické obce Újezd a Kateřinky. Kateřinky, byť je o nich zmínka až na přelomu 18. a 19.století, jsou nyní vzhledem k nové výstavbě nejosídlenější částí katastru, proto jsem také užil tohoto mluvícího znamení.

Prapor

prapor List tvoří dva vodorovné pruhy (červený – 2/3 šířky praporu a modrý), které jsou odděleny bílým vlnitým pásem o šířce 1/9 šířky praporu. V červeném (horním) pruhu bílé kolo o osmi loukotích s osmi háky na obvodu. Poměr šířky k délce 2:3.

Prapor je odvozen z navrhovaného znaku MČ Praha – Újezd a vychází ze stejných indicií.

Autorem návrhu znaku a praporu je Ing. Arnošt Drozd.


Seznam ulic

Seznam ulic

Dendrologická

Název připomíná nedalekou Dendrologickou zahradu.

Formanská

Forman, vozka, kočí, povozník. Jméno ulice vychází z tradičního historického označení komunikace. Chodovská do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice pro duplicitní název přejmenována.

Josefa Bíbrdlíka

Josef Bíbrdlík, místní občan, dlouholetý předseda MNV. Křeslická do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice přejmenována pro duplicitu.

K Habru

Název podle směřování ulice.

K Motelu

Název ulice odvozen od jejího směru ke Club motelu Praha. Název dostala ulice již před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

K Mostu

Název podle směřování ulice k mostu přes nedalekou dálnici.

K Sukovu

Název ulice odvozen od jejího směru k rybníku Sukovu. Ulice dostala název již před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Kateřinské náměstí

Náměstí je dominantním místem v lokalitě Kateřinky. Náměstí nese název od svého vzniku v roce 2004.

Ke Mlýnu

Název ulice je odvozen od pomístního názvu. Ulice směřuje ke mlýnu zvanému Koníčkovský, který byl doložen již v 16. století a náležel k průhonickému panství. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Ke Smrčině

Název ulice je odvozen od jejího směru k okraji Milíčovského lesa, kde v době jejího vzniku byl vysazen mladý smrkový les.

Ke Splavu

Název podle směřování ulice ke splavu na Botiči.

Kocourkova

Název připomíná prvního kronikáře obce, pana Kocourka.

Krajanská

Název připomíná československé exulanty – krajany. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Meandrová

Název je odvozen od meandrů na Botiči.

Milíčovská

Název ulice je odvozen od její polohy, směřuje k Milíčovskému lesu, za nímž se nachází bývalá myslivna, soubor milíčovských rybníků a Milíčov, původně samostatná ves (poprvé se o ní dozvídáme až z Tereziánského katastru), později spojena s Újezdem a s ním připojena k Praze roku 1974. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze.

Na Cípu

Název podle polohy ulice v jihozápadním výběžku zástavby v lokalitě Kateřinky.

Na Formance

Název podle starého místního pojmenování.

Na Křtině

Název ulice je odvozen od pomístního názvu. Původně byla jílovitá půda na břidličném podloží zamokřená a tvořila se zde zdrojnice Milíčovského potoka. Po výstavbě dálnice se spodní voda ztratila. Zahradní do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice pro duplicitní název přejmenována.

Na Vojtěšce

Název podle plodiny nejčastěji pěstované na okolních polích.

Nad Mlýnským rybníkem

Název je odvozen od nedalekého Mlýnského rybníka.

Nad Náhonem

Název podle polohy ulice nad mlýnským náhonem.

Nad Rybníčkem

Název podle nedalekého Mlýnského rybníka.

Nad Statkem

Název podle polohy ulice vzhledem k nedaleké zemědělské usedlosti.

Nad Výpustí

Název podle polohy ulice nad výpustí rybníka Sukov.

Pastevců

Název vyjadřuje ráz kulturní zemědělské krajiny luk a pastvin. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

Pod Formankou

Ulice je pojmenována podle zdejšího pomístního názvu.

Pod Napětím

Název ulice je odvozen od její polohy, vede v blízkosti vedení vysokého napětí. Ulice nese název někdy od přelomu 80. a 90. let.

nám. Pod Platanem

Dominantou parkové úpravy je zde platan. Náměstí nese název od svého vzniku v roce 2004.

Práškovská

Název navazuje na mlynářskou tematiku v pojmenování některých ulic v okolí. Práškem byl nazýván mlynářský učedník.

Proutěná

Pomístní název je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nacházela, bývala to polní komunikace procházející keři. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Při Botiči

Název podle nedalekého potoka Botiče.

Remízková

Název připomíná někdejší přírodní charakter zdejší lokality. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

Studánková

Název odvozen z výskytu studánek ve zdejší lokalitě.

Štítová

Název ulice je pomístní. Ulice, dříve polní komunikace, procházela kolem zadních štítů zaniklého ovčína. Ulice byla pojmenována po připojení Újezdu k Praze v roce 1974.

U louky

Název připomíná někdejší přírodní charakter zdejší lokality. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

U Močálu

Název ulice je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nachází, v minulosti býval terén častěji zamokřený.

U Pramene

Název ulice je odvozen od její polohy. Někdejší polní cesta se nacházela v místech, kde pramení Milíčovský potok. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Ve Vilkách

Název ulice je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nachází. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Vodnická

Ulice nese název podle pomístního názvu od svého vzniku v roce 1993.

V Potocích

Název podle starého místního pojmenování.


Seznam firem působících v městské části

Seznam firem působících v městské části

Autoškola AMS

internetová adresa: www.autoskola-sazima.cz

Autoškola AMS Vám poskytne kvalitní a cenově příjemnou výuku pro získání řidičského oprávnění sk. B tj. pro osobní automobil. Dále nabízí kondiční jízdy k obnovení Vaší řidičské sebedůvěry a bezpečnosti jak v centru města, v nákupních střediscích, tak i mimo Prahu. K jízdám máte na výběr Mercedes 320 CDI s automatickou převodovkou, nebo Ford Fusion 1.4 s manuální převodovkou. Obě vozidla jsou zánovní, nekuřácká, klimatizovaná. Majitel a současně učitel, pan Sazima, je klidný, trpělivý s bohatými zkušenostmi a vyhoví Vašim termínovým požadavkům.

Bristot

internetová adresa: www.bristot.cz

Mimo hlavní produkt, značkovou praženou kávu BRISTOT, Vám nabídne i další doplňkový sortiment zboží. Vaší provozovnu pomůže vybavit potřebným inventářem a reklamním materiálem, který je nezbytný k podpoře prodeje kávy Bristot ve vaší provozovně. Doporučí a zajistí vhodnou techniku k přípravě teplých nápojů, zaškolí obsluhu a zajistí Vám řádnou a trvalou údržbu všech přístrojů.

Clonet Computers

internetová adresa: www.market.clonet.cz

Prodej a kompletní servis PC. Poradíme Vám s výběrem notebooku, sestavíme PC dle Vašich požadavků, nebo si jej můžete nakonfigurovat sám na našem e-shopu a my Vám jej dodáme až domů. Dále provádíme přestavby starších počítačů, instalace operačních systémů, odvirování a údržbu PC, správu sítí a tvorbu webových prezentací. V našem sortimentu naleznete také výhodnou nabídku spotřební elektroniky – LCD a plasmové TV, MP3 přehrávače, videokamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a GPS produkty.

Fairově s.r.o.

internetová adresa: www.fairove.cz

Značka Fairově vznikla 6. června 2006 s cílem zpřístupnit spotřebitelům v České Republice produkty Fair trade, jakými jsou kromě jiného káva, čaj, čokoláda, kakao a koření, vše v bio kvalitě. Záhy byl původní e-shop rozšířen o velkoobchod těmito produkty a v únoru roku 2008 vznikla společnost Fairově s.r.o. Ta své výrobky nabízí také do firem jako dárky, zajišťuje catering a své místo v nabídce Fair trade produktů pro firmy má i káva do automatů. Společnost Fairově s.r.o. se stala v polovině roku 2009 jedním z prvních dodavatelů Fair trade produktů do maloobchodní sítě Tesco v České Republice. Sociální hnutí Fair trade prosazuje platbu „spravedlivých cen“ a tím pomáhá producentům z rozvojových zemí světa, kteří tak mohou investovat do rozvoje svých výrobních družstev či do místní infrastruktury.

IDEALITY, realitní kancelář

internetová adresa: www.ideality.cz

Ideální reality, úvěry a pojištění. Naším cílem je pomáhat lidem s bydlením. U nás získáte nejen klasické služby spočívající ve zprostředkování koupě, prodeje, výměny či pronájmu nemovitostí, ale navíc i úvěry a pojištění.

Kabelservis spol. s r.o.

internetová adresa: www.kabelservis.cz

Firma Kabelservis poskytuje širokou nabídku TV kanálů a vysokorychlostní připojení k internetu.

RD Praha

internetová adresa: www.rdpraha.cz

Nabízíme: veškeré poradenství při výběru a specifikaci Vašeho domu, pomoc při výběru a nákupu pozemku, poradenství při financování výstavby (hypotéky), zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, výstavbu spodní stavby a stavebně technický dozor, dodávku krbu, sauny, bazénu, zahradních úprav a další.


Milíčovský les a rybníky

Milíčovský les a rybníky

letecke_foto.jpg Přírodní památka Milíčovský les a rybníky byla zřízena vyhláškou NVP č. 5/1988 ze dne 1. 9. 1988 jako území k ochraně souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků zahrnující významná společenstva rostlin a biotopy chráněných živočichů v charakteristickém úseku Průhonické plošiny. Celková plocha chráněného území je 93,29 ha.

rybnikvrah.jpg Území přírodní památky se nachází na geologickém podkladu, který tvoří předprvohorní horniny, převážně břidlice a droby. Na nich jsou vytvořeny těžší, jílovité půdy náležející k typu pseudoglejové parahnědozemě. Nadmořská výška území je mezi 265 až 295 m n. m. Na severovýchodní části území je mělké údolí, ve kterém jsou čtyři rybníky, odshora: Nový (někdy také Milíčovský), Kančík, Homolka a na okraji přírodní památky pak rybník Vrah. Na území přírodní památky se dochovala původní lipová doubrava.

foto_rybnik.jpg V minulosti zde bývala obora a bažantnice, které patřily k Milíčovskému dvoru. Před výstavbou Jižního Města v území přírodní památky byly rozsáhlé porosty hájové květeny se sasankou hajní, jaterníkem podléškou, ptačincem velkokvětým, dále pak místy s kosatcem žlutým, prstnatcem májovým, kruštíkem širolistým nebo karbincem evropským. Dnešní výskyt je redukován vlivem vysoké návštěvnosti a poškozování porostů na zlomek původní plochy. V dobrém stavu se zachovala louka mezi lesem a mokřadní olšinou, pravidelně sekaná s výskytem svízele plazivého, řady druhů ostřic, řebříčku bertrámu, dělehu lesního a olešníku kmínolistého. Rybníky lemují rákosiny a ostřicové porosty. Mezi rybníky se nachází blatouchová vlhká louka.

milicovskyles.jpg V přírodní památce Milíčovský les a rybníky se vyskytuje řada druhů živočichů. Z lovné zvěře zajíc, bažant, srnec, občas i prase divoké. Z ptáků se vyskytují sýkory koňadra a modřinka, budníček menší, žluna zelená, brhlík lesní, káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný a mnoho dalších druhů. Při jarním tahu jsou zdejší rybníky význačnou tahovou zastávkou. Hnízdí zde labuť velká, polák chocholačka, potápka malá, slípka zelenonohá, kulík říční, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký. Území přírodní památky je význačným útočištěm bezobratlých a obojživelníků. Z brouků se zde vyskytuje roháč obecný a krajník hnědý. Z obojživelníků zde najdeme skokany zeleného, hnědého, štíhlého, ropuchu obecnou a zelenou, kuňku ohnivou.

Z území přírodní památky je zakázáno odnášet jakékoliv přírodniny, platí zde zákaz zasahovat do přirozeného vývoje, tábořit, rozdělávat oheň a vjíždět vozidly.

Milicovskyles_mapa.gif

Letecké fotografie

Letecké fotografie městské části

stáhnout v plné kvalitě (ZIP – 17Mb)

stáhnout v plné kvalitě (ZIP – 19Mb)

stáhnout v plné kvalitě (ZIP – 18Mb)

stáhnout v plné kvalitě (ZIP – 18Mb)

stáhnout v plné kvalitě (ZIP – 17Mb)

stáhnout v plné kvalitě (ZIP – 18Mb)


Bezpečnost

Bezpečnost

MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

OKRSKOVÁ SLUŽEBNA

Vodnická 531/44 (dům služeb) 149 00 Praha 4 – Újezd

ÚŘEDNÍ HODINY:

úterý 15.00 – 18.00 hodin
telefon: 222 369 099

KONTAKTY NA STRÁŽNÍKY OKRSKÁŘE:
KULE Tomáš tel.: 777 670 864
MASNICA Rudolf tel.: 728 401 794

Při nepřítomnosti strážníků volejte:

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 11

Markušova 1555, 149 00 Praha 11 tel.: 222 025 674 – stálá služba nebo tísňovou linku 156 e-mail: operacni.p11@mppraha.cz

ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY

Korunní 98 101 00 Praha 10 – Vinohrady tel.: 267 002 111 fax.: 267 310 147

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Policie ČR Jižní Město I
Kaplanova 2056, 140 00 Praha 4
Tel: 974 887 700, 974 887 703, 974 887 701
Tísňová linka: 158
e-mail: p4mopjm1@mvcr.cz


Vítejte v naší městské části

Vítejte v naší městské části

Městská část Praha – Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy u dálnice D1 směr Brno. První zmínka o obci, s původním názvem Újezdec, pochází pravděpodobně z roku 1349. Prvním majitelem byl Jimram, který současně vlastnil sousední Průhonice. Další zmínka týkající se Újezdu u Průhonic pochází z roku 1483. Vše nasvědčuje, že jíž v 15. století Újezd vlastnil rod Dubečských z Dubče. Obec se rozkládá na cca 370 ha a počet obyvatel k 1.lednu 2014 je 2891. Obec tvoří dvě sídelní části Kateřinky a Újezd. Na území obce se nachází chráněné území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků, které je vyhledávaným rekreačním místem.

Historické podklady jsou čerpány z Kroniky Královské Prahy a obcí sousedních.

Městská část Praha – Újezd z leteckého pohledu

Nová stopa Újezdu v historii

Nejstarší písemná zpráva o Újezdu u Průhonic (zvaném původně také Újezdec) je pravděpodobně z roku 1349, kdy Jimram, tehdejší majitel Průhonic, zapsal své sestře Anně plat (vlastnické právo) na Újezdci. Další zpráva týkající se Újezdu u Průhonic je z roku 1483, kdy se v písemných pramenech uvádí Jan z Pitkovic a Újezdu.

Vše nasvědčuje tomu, že již v 15. století náležel Újezd stejnému majiteli jako sousední Průhonice, které vlastnil rod Dubečských z Dubče. Počátkem 16. století náležela tato vesnice stejně jako Průhonice Janovi Dubečskému z Dubče, který svůj zdejší majetek odkázal své dceři Žofce a jejímu manželu Zikmundovi Zápskému ze Záp.

V majetku této rodiny zůstal Újezd jako součást průhonického panství až do roku 1616, kdy jej koupil Ondřej Hanevald z Eckersdorfu. Po smrti jeho syna Arnošta koupil r. 1636 průhonické panství s Újezdem, Antonín Binago.

Po třicetileté válce zaznamenala berní rula (tehdejší úřad na vybírání poplatků) v Újezdu k roku 1654 dvě selská stavení a 1 chalupu, kdežto dva další selské grunty a dvě chalupy byly zbořené, „od kterých díl polí ke dvoru panskému obrácené a ostatní zarostlé se vynacházejí.“

Od druhé poloviny 17. století se majitelé průhonického panství, tudíž i Újezdu, často střídali. Syn Antonína Binga a Antonín Augustin prodal r.1656 zdejší panství za 26 000 zlotých Ondřejovi Borovanskému z Borovan. Po jeho smrti v roce 1660 ho převzala jeho vdova Kateřina Johana, rozená Karolidesová z Karlšperka, která na něm hospodařila jako poručnice borovanských sirotků.

V roce 1670 ho však prodala za 36 000 zlotých Jezuitům u sv. Klimenta na Starém Městě, ale ani v jejich majetku nezůstalo průhonické panství s Újezdem dlouho. Jezuité ho roku 1685 prodali za 48 300 zlotých sekretáři dvorské komory Janovi Dětřichovi z Rummerskichenuu, od jehož dědiců koupila průhonické panství Kornelie z Trautmannsdorfu za 73 000 zlotých.

Netrvalo dlouho a po šesti letech se stal majitelem Albrecht Maxmilián Antonín Desfours, který za něj zaplatil již 90 000 zlotých. Pravděpodobně za tohoto majitele byla na území Újezdu založena osada Kateřinky.

V polovině 18. století bylo v Újezdu podle tereziánského katastru 5 hospodářů. Když Albrecht Maxmilián Desfours přišel pro dluhy do konkursu, koupil průhonické panství za 122 000 zlotých Kníže Ottavo Piccolomini de Dragona, ale po jeho smrti v roce 1757 přešlo dědictvím znovu Desfoursům, kteří ho roku 1797 prodali Adamovi Dohalskému z Dohalic.

Od něho ho po pěti letech v roce 1802 koupí za 230 000 zlotých Jan Hrabě z Nostic- Rhienecku.

Újezd byl malá vesnice, v níž bylo v roce 1843, včetně Kateřinek, 32 domů a 248 obyvatel. Tento stav se podstatně nezměnil až do konce 19. století. V době připojení k Praze v roce 1974 zde žilo (podle sčítání z roku 1970) 427 obyvatel ve 106 domech.

V Újezdu se zachovala pozoruhodná technická památka Koníčkův mlýn (č.p.11). Tento ojediněle dochovaný vesnický mlýn na území hlavního města tvoří soubor obytných, provozních a hospodářských budov. Nejvýznamnější z nich je zděná patrová stavba s mansardovou střechou a dřevěným štítem, která je uvnitř datována letopočtem 1768. Zachovaly se zbytky původního zařízení mlýnice pravděpodobně z druhé poloviny 18. století. Uvnitř zůstala kachlová kamna a pec hospodářské budovy – jsou z 19. století. Brána do mlýnského areálu, pocházející patrně z počátku 19. století, má segmentově zaklenutý vjezd.

Převzato z „Kronika Královské Prahy a obcí sousedních“ – napsal v roce 1996 František Ho­lec

Přispěli: Václav Ledvinka, Petr Kovařík a Barbara Lašťovková.