Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Milíčovský les a rybníky

letecke_foto.jpg Přírodní památka Milíčovský les a rybníky byla zřízena vyhláškou NVP č. 5/1988 ze dne 1. 9. 1988 jako území k ochraně souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků zahrnující významná společenstva rostlin a biotopy chráněných živočichů v charakteristickém úseku Průhonické plošiny. Celková plocha chráněného území je 93,29 ha.

rybnikvrah.jpg Území přírodní památky se nachází na geologickém podkladu, který tvoří předprvohorní horniny, převážně břidlice a droby. Na nich jsou vytvořeny těžší, jílovité půdy náležející k typu pseudoglejové parahnědozemě. Nadmořská výška území je mezi 265 až 295 m n. m. Na severovýchodní části území je mělké údolí, ve kterém jsou čtyři rybníky, odshora: Nový (někdy také Milíčovský), Kančík, Homolka a na okraji přírodní památky pak rybník Vrah. Na území přírodní památky se dochovala původní lipová doubrava.

foto_rybnik.jpg V minulosti zde bývala obora a bažantnice, které patřily k Milíčovskému dvoru. Před výstavbou Jižního Města v území přírodní památky byly rozsáhlé porosty hájové květeny se sasankou hajní, jaterníkem podléškou, ptačincem velkokvětým, dále pak místy s kosatcem žlutým, prstnatcem májovým, kruštíkem širolistým nebo karbincem evropským. Dnešní výskyt je redukován vlivem vysoké návštěvnosti a poškozování porostů na zlomek původní plochy. V dobrém stavu se zachovala louka mezi lesem a mokřadní olšinou, pravidelně sekaná s výskytem svízele plazivého, řady druhů ostřic, řebříčku bertrámu, dělehu lesního a olešníku kmínolistého. Rybníky lemují rákosiny a ostřicové porosty. Mezi rybníky se nachází blatouchová vlhká louka.

milicovskyles.jpg V přírodní památce Milíčovský les a rybníky se vyskytuje řada druhů živočichů. Z lovné zvěře zajíc, bažant, srnec, občas i prase divoké. Z ptáků se vyskytují sýkory koňadra a modřinka, budníček menší, žluna zelená, brhlík lesní, káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný a mnoho dalších druhů. Při jarním tahu jsou zdejší rybníky význačnou tahovou zastávkou. Hnízdí zde labuť velká, polák chocholačka, potápka malá, slípka zelenonohá, kulík říční, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký. Území přírodní památky je význačným útočištěm bezobratlých a obojživelníků. Z brouků se zde vyskytuje roháč obecný a krajník hnědý. Z obojživelníků zde najdeme skokany zeleného, hnědého, štíhlého, ropuchu obecnou a zelenou, kuňku ohnivou.

Z území přírodní památky je zakázáno odnášet jakékoliv přírodniny, platí zde zákaz zasahovat do přirozeného vývoje, tábořit, rozdělávat oheň a vjíždět vozidly.

Milicovskyles_mapa.gif