Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ROK 2018– STAVĚNÍ MÁJKY A NEPÁLENÍ ČARODĚJNIC

Stavění májky a pálení čarodějnic je v Újezdu již dlouholetou tradicí. I v letošním roce jsme si 30. dubna připomněli tento stále udržovaný lidový zvyk.
Příprava začala již ve čtvrtek 26. dubna, a to opracováním sedmnáctimetrového smrku, který městské části darovala Dendrologická zahrada. Strom byl zbaven kůry a větví a na jeho špičku byl umístěn věnec s barevnými pentlemi.
V pondělí 30. dubna se již od rána připravoval prostor „u skály“, kde se uklízelo, sekala se tráva, stavěla se malá hranice a zázemí mobilního občerstvení. V odpoledních hodinách na újezdském náměstí členové SDH společně s dobrovolníky pomocí lan a žebříku vztyčili májku a ukotvili ji v zemi. Společně se starostou si poté všichni zúčastnění za skvěle odvedenou práci připili. Ve večerních hodinách měla být v prostoru „u skály“ zapálena hranice s čarodějnicí. Bohužel vzhledem k počasí byla vydána pro území Prahy výstraha na nebezpečí požáru. Podle nařízení hl. m. Prahy to mimo jiné znamená zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně. I když jsme s nařízením nesouhlasili, nezbylo nám nic jiného než ho respektovat. Zákaz se totiž vztahoval i na ohlášená pálení, u kterých jsou přítomni členové sboru dobrovolných hasičů. Hranici jsme rozebrali a čarodějnici upálili 26. května na Májové veselici.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě stavění májky a nepálení čarodějnice, zejména členům Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, Haně Kovandové, Janě Draštíkové a Zuzaně Fialové.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ROK 2017 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V poslední dubnový den se po celé republice staví máje, jako připomenutí nadcházejícího měsíce lásky, a v podvečer vzplanou ohně a začne svatojakubská magická noc – pálení čarodějnic.
V Újezdu se této tradice zhostili dobrovolní hasiči, kteří již ve středu 26. dubna pokáceli a připravili krásný smrk. V neděli 30. dubna, úderem 16.00 hodiny, přinesli májku na náměstí, kde už čekaly děti a krásně ji ozdobily.
Za pomocí lan a žebříku hasiči májku vztyčili a zabezpečili proti spadnutí. Letos je při stavění pozlobil vítr, byli ale připraveni na vše.
Pak se všichni přesunuli k bývalému kamenolomu Ke Skále, kde byla připravena hranice s čarodějnicí. Zapálení se ujali starosta Václav Drahorád a velitel hasičů Ivan Křížek. A už mohla začít ta pravá zábava. Malé čarodějnice, kterých letos bylo opravdu hodně, dostaly malé dárky.
Občerstvení zajišťovali dobrovolní hasiči, ale úspěch měly hlavně párky v rohlíku, které prodávali naši malí hasiči.
Celou akci doprovázel hudbou a moderoval DJ GORO.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit stavění májky a pálení čarodějnic. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ROK 2015 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Letos se v Újezdě stavěla májka a pálily čarodějnice již po dvanácté.
Přípravy začaly již v pátek 24. dubna, kdy zaměstnanci údržby pokáceli smrk a připravili věnec, který později ozdobili rodiče s dětmi barevnými mašlemi.
Ve čtvrtek 30. dubna v 16.00 hodin vše vypuklo. Chlapi pomocí lan a žebříků zvedli a ukotvili májku, která bude újezdské náměstí zdobit až do 30. května.
V 18.00 hodin v bývalém kamenolomu „U Skály“ zapálil starosta Václav Drahorád společně se svým zástupcem Danielem Haklem a za vydatné pomoci dětí ze Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd oheň a „pálení čarodějnic“ mohlo začít.
Celou akci provázel reprodukovanou hudbou DJ GORO, místní dobrovolní hasiči zase zajišťovali „pitný režim“ (točení piva a limonády).
Počasí se i přes nevalnou předpověď vydařilo.
Všem moc děkujeme za pomoc při realizaci akce a již dnes se těšíme na příští ročník.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ROK 2014 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Stavění májky a pálení čarodějnic se v Újezdu stává pěknou tradicí. V letošním roce se akce uskutečnila již po jedenácté.
V pátek 25. dubna místní dobrovolníci pokáceli smrk, zbavili ho kůry a na špičku stromu upevnili věnec.
30. dubna na náměstí v Újezdě přítomné děti s rodiči na věnec májky navázaly barevné mašle a fáborky. Kolem 16.00 hodiny májku přítomní silní chlapi pomocí lan a žebříků zvedli a usadili do připravené jámy. Do 24. května májka zůstala vztyčená na újezdském náměstí.
Poté se všichni přesunuli do prostoru bývalého kamenolomu „U Skály“, kde byl v 18.00 hodin starostou Václavem Drahorádem a zástupcem starosty Danielem Haklem zapálen oheň a „pálení čarodějnic“ bylo zahájeno. Počasí nám přálo a akce se zúčastnili nejen újezdští, ale i obyvatelé okolních městských částí.
Městská část nechala v prostoru „U Skály“ umístit dřevěný altán se stolem a lavicemi. Věříme, že tento prostor bude sloužit k odpočinku nejen místním občanům, ale i cyklistům a turistům procházejícím naší městskou částí.
Děkujeme za pomoc všem, kteří se zapojili do příprav této úspěšné akce.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

ROK 2013 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Letos se již po desáté na náměstí v Újezdu stavěla májka. V sobotu 20. dubna místní dobrovolníci pokáceli smrk, zbavili ho kůry a na špičku stromu upevnili věnec.

30. dubna se májka přenesla na náměstí v Újezdu a děti s rodiči navázaly na věnec barevné fábory z krepového papíru. Kolem 16.00 hod se májka pomocí přítomných dobrovolníků s lany a žebříky zvedla a zakotvila do připravené jámy. Celý měsíc, až do konce května, bude ozdobou újezdského náměstí.

Po úspěšném vztyčení májky jsme se přesunuli do prostoru bývalého kamenolomu „U Skály“, kde byl v 18.00 hod starostou Václavem Drahorádem a zástupcem starosty Danielem Haklem zapálen oheň a pálení čarodějnic bylo zahájeno. Díky tomu, že nám počasí přálo, zúčastnilo se akce nejen mnoho občanů z naší městské části, ale i z nejbližší­ho okolí.

MČ Praha – Újezd děkuje za pomoc všem, kteří vyčistili prostor „U Skály“, připravili dřevo na hranici, vyrobili čarodějnici, postavili stan a zajistili potřebné sezení kolem ohně. Bez pomoci místních občanů by se tak úspěšnou akci nepodařilo zajistit.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ROK 2012 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Stavění májky se tradičně uskutečnilo 30.dubna od 16,00 hodin na újezdském náměstí. Nejprve dobrovolníci připravenou májku ručně dopravili na místo určení a ozdobili její špičku barevnými fábory. Následně ji za pomoci lan a žebříku postavili a ukotvili.

V 18.00 hodin byla nedaleko brodu přes Botič zapálena hranice s čarodějnicí. Krásné jarní počasí přilákalo mnoho dětí s rodiči, které si mohly na ohni opéct uzeninu nebo se občerstvit limonádou.

Starosta touto cestou děkuje dobrovolným hasičům z Jižního Města i všem místním občanům, kteří se na této akci podíleli.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ROK 2011 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

městská část dne 30.4.2011 orga­nizovala stavění májky ve spolupráci s místními občany, kteří mají zájem o zachování obnovené tradice. V letošním roce byla májka vztyčena již poosmé, a to v 16,10 hod na újezdském náměstí. Stavění májky předcházely týdenní přípravy, které spočívaly v pokácení vhodného smrku, očištění kůry, uvití věnce a přesunutí stromu na místo určení. Po vztyčení a vhodném ukotvením májky starosta Václav Drahorád poděkoval všem, kteří se zúčastnili této akce a všichni si společně na úspěšný průběh poměrně těžké manipulace s májkou připili.

Poté se zúčastnění přesunuli k nedaleké skále u brodu Botiče, kde byla připravena hranice s čarodějnicí. Ta byla v 18,00 hodin starostou zapálena. Městská část na místě zajistila pro děti limonádu, pro dospělé bylo připravené točené pivo a přítomní si mohli opéct uzeniny. Bohužel kolem 22,30 hod akci přerušil poměrně intenzivní déšť a téměř všichni se rozešli do svých domovů. Akce tak byla kolem půlnoci ukončena.

Starosta tímto děkuje všem dobrovolníkům, kteří jsou ochotní pomáhat při přípravě této i dalších podobných akcí pořádaných městskou částí. Bez těchto obětavých lidí by nebylo možné zachovávat tradice v naší městské části.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ROK 2010 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Dne 30. dubna byla již popáté postavena májka na újezdském náměstí. Stavění předcházelo pokácení vybraného stromu, z kterého byla májka připravena. Pan Vl. Hříbek uvil z větví věnec a připevnil ho na špičku. U Skály dobrovolníci připravili prostor pro umístění hranice s čarodějnicí, kterou letos vyrobil pan J.Javůrek. V 18.00 hodin byla hranice zapálena. Děti s rodiči si opékaly uzeniny. Oheň hořel do ranních hodin. Pro děti byla zajištěná limonáda a rodiče si pochutnali na dobrém pivu.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům za spolupráci.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

ROK 2009 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna 2009 v 16.00 hodin byla na náměstí v Újezdu opět vztyčena „májka“, ozdobená věncem a fábory. Místní dobrovolníci přinesli očištěný smrk, který ozdobili a pomocí lan postavili a zajistili, aby po dobu celého měsíce zdobil újezdské náměstí.

Poté se všichni přítomní odebrali ke „skále“, kde byla připravena hranice s čarodějnicí na večerní pálení a malé občerstvení. Oheň byl zapálen v 18,00 hodin. Všichni přítomní se dobře bavili, děti si opékaly buřty a nálada byla výborná. I počasí se kromě malé přepršky vydařilo.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

ROK 2008 – STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

I letos se na újezdském náměstí stavěla májka. V neděli 27.4.2008 místní dobrovolníci pokáceli smrk, který zbavili kůry a přenesli na určené místo. Pan Vl.Hříbek připravil a upevnil na špičku stromu věnec, na který se navázaly barevné fábory z krepového papíru. 30. dubna, něco málo po 16.00 hod, se májka pomocí přítomných dobrovolníků zvedla a zakotvila do připravené jámy. Celý měsíc, až do konce května, bude ozdobou újezdského náměstí. Dne 31.5.2008 bude májka pokácena a vydražena na májové veselici.

Noc z 30. dubna na 1. května patřila pálení čarodějnic. Do prostoru bývalého kamenolomu „u Skály“ se za pomoci místních občanů nanosilo dřevo, připravila hranice a postavil stanový přístřešek, kde bylo pro přítomné připraveno občerstvení. Pro rodiče s dětmi jsme připravili menší oheň, na kterém si mohli opékat uzeniny. Oheň tradičně zapálil starosta Václav Drahorád, letos za pomoci zaměstnance úřadu městské části Pavla Staňka.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

„Dobrovolný (nedobrovolný) spolek Májkařů“

Místní spolek dobrovolných nedobrovolných) „Májkařů“ uspořádal již podruhé „SLAVNOSTNÍ KÁCENÍ MÁJKY“, které se uskutečnilo v sobotu 9.6. 2007 od 14.00 hodin času na náměstí v Újezdu. Pan Vl. Hříbek svou motorovou pilou skolil májku bez újmy na zdraví přihlížejících. Za účasti místních nadšenců byla májka rozřezaná na metrové kusy. Všem, kteří se zúčastnili kácení, děkuji.

Václav Drahorád starosta

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Rok 2007 – Stavění májky a pálení čarodějnic

Letošní rok byl druhým, kdy se v Újezdu stavěla májka a pálily čarodějnice. V pondělí 30. dubna byla v odpoledních hodinách, za vydatné podpory místních mužů, na náměstí v Újezdu vztyčena májka.

Následující „filipojakubská“ noc tradičně patřila čarodějnicím a pálení ohňů. Nedaleko brodu přes Botič byla postavena velká hranice a stan s občerstvením. Pan Vladimír Hříbek „obstaral“ čarodějnici.

Oheň zapálil v 18,00 hod starosta pan Václav Drahorád společně se svým zástupcem ing. Jiřím Hrubým za účasti mnoha místních obyvatel. Hrstka „nejodolnějších“ hlídala oheň až do ranních hodin.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Rok 2006 – Stavění májky a pálení čarodějnic

Po dlouhých letech byla v Újezdu obnovena tradice stavění májky. Májka vysoká přibližně 18 metrů byla 30. dubna za účasti mnoha místních obyvatel vztyčena na újezdském náměstí.

Následující „filipojakubská“ noc patřila čarodějnicím a pálení ohňů. Samotnému večeru předcházeli důležité přípravy, jako postavení hranice, zhotovení malého přístřešku, zajištění občerstvení či „výroba“ čarodějnice. Hranici i s čarodějnicí zapálil okolo 18,00 hod starosta ing. Jiří Hrubý. Oheň navozoval atmosféru až do brzkých ranních hodin, celou noc byl hlídán a dopoledne následujícího dne proběhl úklid okolí.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.