Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Prezident České republiky v rozhodnutí ze dne 8. ledna 2019, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 17. ledna 2019 pod číslem 4/2019 Sb., vyhlásil volby do Evropského parlamentu, a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.
Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU a žádost o přenesení údajů z dodatku

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP


Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních akcí

Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních akcí

Městská část vyhlásila program v oblasti podpory aktivit neziskových a nestátních sdružení a spolků působících nebo založených v městské části Praha-Újezd. Program je určen na podporu společenského života v městské části a je zaměřen na podporu pořádání kulturních a sportovních akcí.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z prostředků výherních hracích automatů z rozpočtu hl. m. Prahy. Celková výše programové dotace činí 124 000 Kč. Lze ji čerpat na úhradu nákladů souvisejících s účelem programové dotace a s účinnosti v období od 1. července do 31. prosince 2019.
Žádost lze podat ve lhůtě od 1. dubna do 31. května 2019 do 12.00 hodin na Úřadu městské části Praha 4 – Újezd u Průhonic.

Vyhlášení programu
Žádost
Veřejnoprávní smlouva


Jak jsme hlasovali ve 2. kole voleb do Senátu PČR

Jak jsme hlasovali ve 2. kole voleb do Senátu PČR

Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky přišlo volit z celkového počtu 2 146 oprávněných voličů 491 osob, což je 22,88 %.
Pavel Fischer získal 431 hlasů, což je 87,78 %
Ing. Eva Tylová získala 60 hlasů, což je 12,21 %.


Jak jsme hlasovali v I. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Jak jsme hlasovali v I. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky přišlo volit z celkového počtu 2 144 oprávněných voličů 1 175 osob, což je 54,80 %.
Čtyři kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů:
1. Pavel Fischer, nezávislý kandidát, 629 hlasů
2. Ing. Eva Tylová, Piráti s podporou LES, 119 hlasů
3. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., nezávislý kandidát, 116 hlasů
4. Ing. Ivan Pilný, ANO 2011, 115 hlasů


ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Václav Drahorád (kandidoval za Pro Prahu) 669 hlasů
Ivan Křížek (kandidoval za Pro Prahu) 592 hlasů
Hana Petrová (kandidovala za Pro Prahu) 584 hlasů
Ing. Barbara Rozsypalová (kandidovala za Pro Prahu) 577 hlasů
Jiří Vlach (kandidoval za Pro Prahu) 578 hlasů
Dana Zdeňková (kandidovala za Pro Prahu) 603 hlasů
Jiří Pitrman (kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09) 501 hlasů
Jana Draštíková (kandidovala za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09) 430 hlasů
Ing. Zdeněk Hromádka (kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09) 455 hlasů
Ing. Filip Ranoš (kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09) 443 hlasů
Mgr. Ilona Šimková (kandidovala za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09) 448 hlasů


Jak jsme hlasovali v komunálních volbách

Jak jsme hlasovali v komunálních volbách

V městské části se konaly ve dnech 5. října a 6. října volby do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Senátu Parlamentu ČR.
Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd
Do zastupitelstva městské části se volilo 11 členů. Ve volbách hlasovalo 1 226 voličů z celkového počtu 2 147 oprávněných voličů. To představuje 57,10 % účast. Platných hlasů bylo 11 141.
Jak jsme hlasovali?
Pro Prahu – 6 430 hlasů (57,71 %), strana získala 6 mandátů
Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09 – 4 711 hlasů (42,29 %), strana získala 5 mandátů
Zvolení členové zastupitelstva:
Václav Drahorád, kandidoval za Pro Prahu, 669 hlasů
Ivan Křížek, kandidoval za Pro Prahu, 592 hlasů
Hana Petrová, kandidovala za Pro Prahu, 584 hlasů
Ing. Barbara Rozsypalová, kandidovala za Pro Prahu, 577 hlasů
Jiří Vlach, kandidoval za Pro Prahu, 578 hlasů
Dana Zdeňková, kandidovala za Pro Prahu, 603 hlasů
Jiří Pitrman, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 501 hlasů
Jana Draštíková, kandidovala za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 430 hlasů
Ing. Zdeněk Hromádka, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 455 hlasů
Ing. Filip Ranoš, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 443 hlasů
Mgr. Ilona Šimková, kandidovala za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 448 hlasů

Jak jsme hlasovali ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy přišlo volit z celkového počtu 2 147 oprávněných voličů 1 226 osob, což je 57,10 %.
Šest stran, které v naší městské části získaly nejvyšší počet hlasů:
1. Česká pirátská strana, 13 241 hlasů
2. Občanská demokratická strana, 13 131 hlasů
3. ANO 2011, 10 375 hlasů
4. PPRAHA SOBĚ, 7 742 hlasů
5. Koalice STAN a TOP 09, 11 330 hlasů


Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu

Volič, občan s místem trvalého pobytu na území městské části Praha-Újezd, může na Úřadu městské části Praha-Újezd podat pro volby do Senátu Parlamentu České republiky žádost o vydání voličského průkazu. S průkazem pak může hlasovat v jakékoli volební místnosti pouze ve volebním obvodu č. 17. Pokud bude voliči vystaven voličský průkaz a volič se nakonec rozhodne volit ve volební místnosti podle místa svého trvalého pobytu, musí ve své volební místnosti voličský průkaz také předložit a odevzdat, jinak mu nebude hlasování umožněno.
Volební obvod č. 17 se sídlem v Praze 12 zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha-Újezd, Praha 16 – Radotín, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka.
Žádost lze podávat již nyní, voličský průkaz však bude vystaven a zaslán či předán voliči nejdříve ve čtvrtek 20. 9. 2018. Zaslaná žádost o vydání voličského průkazu musí být na Úřad městské části Praha-Újezd doručena nejpozději v pátek, 28. 9. 2018. Osobně může být žádost podána nejpozději do středy 3. října 2018 do16.00 hodin.
Způsoby podání žádosti:
• v listinné podobě zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem voliče poštou;
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky;
• osobně doručit žádost na Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.

Žádost


Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Právo volit do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a Zastupitelstva hlavního města Prahy má státní občan jiného členského státu Evropské Unie, který ve druhý den voleb, tj. 6. října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v městské části Praha-Újezd k trvalému nebo přechodnému pobytu. Právo volit mohou občané jiných členských států EU realizovat pouze tehdy, pokud jsou u Úřadu městské části Praha-Újezd zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb zastupitelstva městské části nebo hl. m. Prahy, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, tzn.:
a) je státním občanem jiného členského státu EU,
b) dosáhl věku 18 let (nejpozději 6. října 2018),
c) prokázal se platným dokladem prokazujícím oprávněnost trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR (nepostačuje razítko v cestovním pasu nebo razítko na hraniční průvodce).
Žádost o zápis do dodatku může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. V případě osobní žádosti se žadatel prokáže platným průkazem totožnosti a příslušný pracovník úřadu městské části o žádosti učiní úřední záznam. V případě písemné žádosti musí žadatel uvést své jméno, příjmení a datum narození a adresu pobytu na území ČR. Zápis do dodatku lze provést kdykoliv, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin. Pokud volič o zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepožádá, nemůže ve volbách do zastupitelstva MČ Praha-Újezd a Zastupitelstva hl. m. Prahy hlasovat. Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádosti pro každé volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádosti nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí).


Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech, v nichž v souladu se zákonem uplyne šestileté volební období senátorů, a byly stanoveny dny jejich konání na pátek a sobotu 5. a 6. října 2018.

Jak jsme hlasovali v 2. kole voleb do Senátu PČR

Jak jsme hlasovali v 1. kole voleb do Senátu PČR

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komiseVolby do zastupitelstev obcí

Termín konání voleb do zastupitelstva městské části
Prezident České republiky v Rozhodnutí ze dne 23. května 2018, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 31. května 2018 pod číslem 85/2018 Sb., vyhlásil volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd

Jak jsme hlasovali v komunálních volbách 2018

Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí č. 53001, 53002 a 53003

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny Pro Prahu

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny Nezávislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev ob­cí

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecné informace o volbách do zastupitelstev obcí na stránkách Ministerstva vni­tra

Počet členů Zastupitelstva MČ Praha-Újezd na volební období 2018–2022

Počet podpisů na petici pro podporu kandidátů do ZMČ Praha-Újezd

Volební právo občanů jiných členských států EU


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Městská část Praha-Újezd zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a nařízeními platnými na území České republiky. Z nich dominantní jsou zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem (dále jen Nařízení).
MČ Praha-Újezd je podle znění Nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných v jednotlivých agendách, jak je popisuje Organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd.
MČ Praha-Újezd má od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením 2016/679 Pověřence na ochranu osobních údajů.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Společnost iNewOnline s. r. o., Žirovnického 2216, 252 63 Roztoky
tel: +420 737 264 115
e-mail: gdpr@inewonline.com


JAK JSME VOLILI V PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH - LEDEN 2018

JAK JSME VOLILI V PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH – LEDEN 2018

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo 1. kolo volby prezidenta ČR.
V městské části Praha-Újezd přišlo volit z celkového počtu 2 099 oprávněných voličů 1 561 občanů, což je 74,37 %.
5 kandidátů, kteří získali největší počet hlasů:
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – 545 hlasů
Ing. Miloš Zeman – 276 hlasů
Mgr. Pavel Fischer – 230 hlasů
Mgr. Michal Horáček, Ph.D. – 199 hlasů
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. – 143 hlasy
Ing. Mirek Topolánek – 101 hlasů
Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhlo 2. kolo volby prezidenta ČR.
V městské části Praha-Újezd přišlo volit z celkového počtu 2 077 oprávněných voličů 1 627 občanů, což je 78,33 %.
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. získal 1 190 hlasů a Ing. Miloš Zeman získal 436 hlasů


Online přenos zasedání zastupitelstva

Online přenos zasedání zastupitelstva

V době jednání zastupitelstva je přenášen živý přenos. Každý tak může sledovat jeho průběh

Uživatel: divak
Heslo: zastupitelstvo

Pokud se přenos nespustí automaticky, je nutné uvnitř aplikace kliknout na stejnou ikonu, jako je zde pro zahájení přenosu.

Pro zahájení klikněte na obrázek:

Zahájit přenos

Voličské průkazy

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době volby prezidenta republiky ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta republiky (12. a 13. ledna 2018, v případě konání druhého kola ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018; na adresu Úřad MČ Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4

b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018, číslo datové schránky úřadu 2w9bx6s

c) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. ledna 2018 do 16,00 hodin na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. od 28. prosince 2017.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16,00 hodin.


VOLBY PREZIDENTA

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 2018

Termín konání volby prezidenta republiky
Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2017 pod číslem 275/2017 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 konat druhé kolo volby prezidenta.

Jak jsme volili v prezidentských volbách 2018

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky.

Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky v městské části Praha-Újezd

Voličské průkazy

Žádost o voličský průkaz


VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Termín konání volby prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2017 pod číslem 275/2017 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 konat druhé kolo volby prezidenta.

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky


JAK JSME VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

JAK JSME VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Ve dnech 20. října a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 2085 oprávněných voličů 1583 osob, což je 75,92 %. 6 stran, které získaly nejvíce hlasů:
• ANO 2011 – 337 hlasů
• Občanská demokratická strana – 292 hlasy
• Česká pirátská strana – 272 hlasy
• TOP 09 – 205 hlasů
• Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 95 hlasů
• Starostové a nezávislí – 80 hlasů


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - 20. a 21. října

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 20. a 21. října

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu.
Více informací o voličských průkazech zde.
Informace o volebních okrscích a o dodání hlasovacích lístků
Informace o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Rozpočet 2017

Rozpočet 2017

Rozpočet na rok 2017 můžete stáhnout ZDE.


Volby do Poslanecké sněmovny PČR - volební okrsky

Volby do Poslanecké sněmovny PČR – volební okrsky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 20. října a 21. října
První den voleb tj. pátek dne 20. října 2017 začíná hlasování v 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Druhý den tj. sobota dne 21. října 2017 začíná hlasování v 8,00 hodin a končí v 14,00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:
volební okrsek č. 53001 se sídlem Na Vojtěšce (Mateřská škola Formanská)
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č. p. 199 níže + 491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Na Formance, Na Vojtěšce, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Pod Formankou, Při Botiči, Ve Vilkách
volební okrsek č. 53002 se sídlem Kateřinské nám. 465/1 (budova úřadu MČ)
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č. p. 200 výše), Milíčovská, Na Cípu, Na Křtině, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Pastevců, Pod Napětím, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu
• volební okrsek č. 53003 se sídlem Vodnická 531/44 (společenský sál v domě služeb)
pro voliče bydlících v ulicích:
Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická

Každý volič dostane do schránky hlasovací lístky společně s přesnou adresou sídla volebního okrsku, a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - 2017

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 2017

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
Voličské průkazy
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;
b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, identifikační číslo datové schránky úřadu je 2w9bx6s;
c) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin, v budově úřadu Kateřinské nám. 465, Praha 4.
Žádost je k dispozici zde nebo v podatelně úřadu městské části, Kateřinské nám. 465/1.
Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo bude voličský průkaz voliči zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.
Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Žádost o povolení kácení dřevin se podává v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2.

Žádost musí obsahovat:
- jméno a adresu žadatele
- doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
- specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
- udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
- zdůvodnění žádosti
- ve složitých případech doložení posudků (dendrologie, statika)

Kdy povolení kácení dřevin není potřeba

Vlastník, nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku nemusí žádat o povolení kácení stromu, pokud jeho obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí činí méně než 80 cm nebo se jedná o zapojené porosty dřevin, jejichž plošná výměra činí méně než 40 m2. Zároveň není povolení ke kácení nutné u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin či u dřevin rostoucích v zahradách (na pozemku u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti).

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

Formulář


Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství (náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení) vymezeného v příloze č. 2 vyhlášky. Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství na Úřadu MČ Praha – Újezd, který poplatek vybírá. Sazby jsou uvedeny v § 2 vyhlášky a v příloze č. 1 této vyhlášky.

Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek hradí/kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatek hradí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (dále jen „poplatník“). Ve věci jedná poplatník, případně jeho zástupce na základě plné moci.

Postup pro řešení situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost přímo v sídle úřadu městské části či prostřednictvím poštovních služeb. Při plnění své ohlašovací povinnosti uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnických osob též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
Poplatník současně uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství. Formulář k ohlášení užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku:

se řídí obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třináctému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.
V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Formulář


MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška hl .m. Prahy č. 10/2011 Sb. HMP, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku jedná osobně poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce na území MČ Praha – Újezd.

Podmínky a postup řešení

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu a místo konání akce, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme)

Správní poplatek

Sazba poplatku činí 5%, 10% nebo 20% podle druhu akce

Od poplatku jsou osvobozeny:
– kulturní akce – veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3.000 osob.
– taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.
– akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
– akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část, popř. organizace založená nebo zřízená městkou částí pořadatelem

Formulář pro ohlášení


MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY A POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY A POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 27/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

– ubytovatel
- zmocněný zástupce

Podmínky a postup řešení:

Ubytovatel je povinen:
- vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši
- odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši
- vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy musí být vedeny v časové posloupnosti. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek z ubytovací kapacity
- ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- ubytovatel je povinen nahlásit do 30 dnů ode dne, kdy začne podnikat správci poplatku zahájení činnosti

Správní poplatek:

Místní poplatek z ubytovací kapacity

– za využité lůžko a den zaplatí ubytovatel místní poplatek ve výši 6 Kč. Pokud není ubytovací zařízení zkolaudováno jako penzion, hotel nebo ubytovna, místní poplatek z ubytovací kapacity se neplatí.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

– za každý i započatý den pobytu zaplatí ubytovaný ubytovateli místní poplatek ve výši 15 Kč za osobu a ten jej následně pošle správci poplatku


VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Zákon č. 99/2004 S., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhláška č.197/2004 k provedení tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

– rybářský lístek vydá Úřad městské části Praha – Újezd žadateli, který má na územní městské části trvalý pobyt
- osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek se souhlasem zákonného zástupce

Jaké doklady musíte mít s sebou:

– občanský průkaz (cizinci s pobytem na území městské části cestovní pas)
- doklad o získané kvalifikaci (tzn. dosavadní rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci nebo osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž)

Správní poplatek:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
- 1 rok činí 100 Kč
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč
- 3 roky činí 200 Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
- 10 let činí 500 Kč
- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč.

Osoby studující rybářství se prokáží potvrzením školy o studiu a osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání se prokáží potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Vyhláška hl. m. Prahyč.23/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městské části Praha – Újezd a je způsobilá k právním úkonům (nebo zákonný zástupce)
• držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která jej chová
• povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území městské části trvalý pobyt

Podmínky a postup řešení:

• každý, kde se stane držitelem psa a má trvalý pobyt na území městské části Praha – Újezd, je povinen toto oznámit do 15 dnů na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, kde vyplní přihlášku k místnímu poplatku ze psů
• v případě, že poplatníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu, vyžaduje správce poplatku čestné prohlášení písemně do protokolu přímo na pracovišti správce poplatku. U invalidního důchodu je nutné dodat rozhodnutí ne starší jednoho roku
• poplatek se platí ze psa staršího tří měsíců, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti
• vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku
• držitel psa je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy již psa nevlastní, ohlásit tuto skutečnost správci poplatku

Povinnost označení psa mikročipem nebo tetováním:

• každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním
• dále je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy
• úleva od poplatků ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Sazba poplatku:

• ročně 1 500 Kč za jednoho psa, 2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
• za psy chované v rodinném domě činí ročně 300 Kč za jednoho psa, 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
• právnická osoba, která je vlastníkem objektu, zaplatí za psa ke hlídání objektu místní poplatek ve výši 600 Kč, za každého dalšího psa 900 Kč.
• je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí sazba poplatku ročně 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. V tomto případě je nutné vyplnit o pobírání důchodu čestné prohlášení, které je k dispozici na úřadu.

Od poplatku jsou osvobozeny například:
• osoby nevidomé, zdravotně postižené (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, • osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
• držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Formuláře:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
Čestné prohlášení o požívání důchodu jako jediného zdroje příjmů
Odhlášení poplatku ze psů
Registrační karta chovatele psa MHMP


VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občan trvale hlášený k trvalému pobytu v městské části Praha – Újezd může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Nejbližším úřadem je Úřad městské části Praha 11, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Vidimova 1324, tel: 267 902 378 – 383.

Více informací na www.praha11.cz.

Další užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů zde.


ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hlavního města Prahy vydává:
REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Adresa pracoviště:

Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad
Telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
Návštěvní dny:
Pondělí – čtvrtek: 7,00 do 19,00 hodin
Pátek: 7,00 do 11,00 hodin
Více informací naleznete zde


OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A SHODY OPISU S LISTINOU - VIDIMACE A LEGALIZACE

OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A SHODY OPISU S LISTINOU – VIDIMACE A LEGALIZACE

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

Podmínky a postup řešení:

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
- je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena
- obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického
- jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
- není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
- jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
- je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (tlumočnická doložka)
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
• průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Správní poplatek:

• správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny i započaté činí 30 Kč
• správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč
• správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích


ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Zákon č. 302/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Ohlašovna pro MČ Praha – Újezd

Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4 – Újezd

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností;
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení;
• zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle třetího odstavce jen na žádost vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na žádost oprávněné osoby. Žadatel musí oprávněnost podání prokázat ohlašovně.

Podmínky a postup řešení:

• K zahájení správního řízení je třeba předložit žádost o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti. Doklady musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba za splnění zákonných podmínek, která doloží vlastnictví domu či bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva)
• Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Správní poplatek:

• 100 Kč


UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon č. 302/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Ohlašovna pro MČ Praha – Újezd

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd

Podmínky a postup řešení:

– ukončení trvalého pobytu na území České republiky hlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu písemnou formou
- ohlásit jej může osobně, sdělení podepíše přímo před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu
- sdělení v listinné podobě zaslané poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; pokud jej občan zasílá formou datové zprávy, podepíše jej uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky
- občan může k tomuto úkonu pověřit zmocněnce na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Správní poplatek:

• 100 Kč
• za stejný úkon ohlášený na zastupitelském úřadu poplatek 300 Kč


HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Zákon č. 302/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Ohlašovna pro městskou část Praha – Újezd:

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd

Podmínky a postup řešení:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana a dále o vlastníku objektu
• prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas či řidičský průkaz). Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
• doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (toto se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se povazuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat předmětný objekt nebo jeho vymezenou část (byt nebo obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
• za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
• za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k tomuto jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce
• za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Správní poplatek:

• 50 Kč
• občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni


INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA

Obvodní ředitelství Praha 11
Markušova 1555, Praha 4 – Háje
tel.: 222 025 674
e-mail: operacni.p11@mppraha.cz
Webové stránky

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
I letos v červnu pražští strážníci chystají zvýšená bezpečnostní opatření v souvislosti s koncem školního roku
Strážníci znovu dohlédnou na bezpečí dětí na přechodech pro chodce ve dnech, kdy budou rozdávána vysvědčení. Zaměří se ale také na podávání alkoholu mladistvým.
Pražská městská policie na konci školního roku zintenzivní dohled nad přechody pro chodce v blízkosti škol. V samotné dny vysvědčení, tedy od pondělí 27. června do čtvrtka 30. června, tak bude více než 250 strážníků dohlížet na 172 přechodů u 149 škol. „Dohled nad bezpečností dětí a mládeže v poslední školní den považuji stále za jednu z nejvyšších priorit. Zvláště v těchto dnech je preventivní role strážníků Městské policie Praha naprosto nezastupitelná,“ řekl Ing. Eduard Šuster, ředitel městské policie.

Od pondělí 27. června se strážníci zaměří také na kontroly restaurací a barů, zvláštní pozornost přitom budou věnovat podávání alkoholu osobám mladším 18 let. V poslední školní dny a na začátku prázdnin bude zesílen také dohled a kontrolní činnost nad parky, dětskými hřišti a dalšími místy, kde se mládež obvykle schází.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že se v této noci slétají čarodějnice na sabat a podzemní sluje se otvírají, aby odkryly své poklady. Čemu se věří dnes, není jisté, ale lidový zvyk je stále živý. A tak se rok co rok scházíme u zapálených ohňů, abychom (minimálně) oslavili příchod jara.
Kdybychom se na pálení čarodějnic podívali čistě z pohledu bezpečnostních složek – hasičů, policistů a strážníků –, bylo by dozajista možné poslední větu perexu přeformulovat: A tak rok za rokem vyjíždíme k požárům způsobeným nedostatečným zabezpečením ohňů, řešíme dopravní nehody zaviněné alkoholem a „sbíráme“ ze země opilé osoby, leckdy i děti, aby nebyl bezprostředně ohrožen jejich život.
Co s tím? Zakážeme pálit a zakážeme pít? Ne. Pokusíme se být zodpovědní.
• Pořádáme-li pálení jako právnická či fyzická osoba, oznámíme územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru místo pálení včetně navržených opatření proti vzniku a šíření požáru; zajistíme zodpovědnou osobu, která bude dohlížet na bezproblémový průběh pálení, pohyb nezletilých v blízkosti otevřeného ohně i na případné vhazování předmětů do ohniště.
• Na hranici pálíme pouze látky přírodního materiálu; zapomeňme na lakovaný nábytek, křesla, pneumatiky, plasty atp.Dopředu si zajistíme hasicí přístroje.
• Alkoholu si dopřáváme jen tolik, kolik zvládneme.
• Mladistvým alkoholické nápoje nepodáváme.
• Když pijeme alkohol, rozhodně už nesedáme za volant.
• Jako rodiče stále zodpovídáme za své ratolesti.
Jestliže děláme vše naopak, než jak je v bodech uvedeno, pak se nedivme možným uloženým sankcím nebo skutečným tragédiím. Městská policie Praha přeje Pražanům i návštěvníkům metropole příjemnou a bezpečnou oslavu filipojakubské no­ci.


DO VOK LZE ODLOŽIT

DO VOK LZE ODLOŽIT

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita jejich kapacita.


REVITALIZACE MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ

REVITALIZACE MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ

Městská část Praha – Újezd si nechala vypracovat v roce 2014 projekt revitalizace zeleně na Milíčovských kopcích. Získali jsme veškerá kladná vyjádření všech dotčených orgánů, zejména odboru životního prostředí MČ Praha 11 a Magistrátu hl.m. Prahy. S tímto projektem se MČ ucházela o získání finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschop­nost, oblast podpory Revitalizace a ochrana území. Náš projekt nebyl vybrán a nebyl z OPPK finančně podpořen.
Jelikož jsou Milíčovské kopce významnou rekreační lokalitou nejen pro obyvatele MČ Praha – Újezd, ale i pro návštěvníky a sportovce z Jižního Města, provede veškeré práce dle projektu revitalizace zeleně MČ Praha – Újezd na vlastní náklady – svépomocí.
V době vegetačního klidu jsme prováděli pěstební probírky v borových a smrkových skupinách na nejvzdálenějším kopci od sídliště.
Předmětem projektu je také srovnání korun kopců zeminou a vytvoření nových pobytových trávníků a květnatých luk. Vrcholy kopců protne mlatová cesta s běžným městským mobiliářem a vysazeno zde bude několik ovocných stromů. Tyto práce budeme provádět na přelomu května a června, návoz zeminy budeme provádět s minimálním omezením provozu na asfaltových chodnících. Jen příčné cesty mezi jednotlivými kopci mohou být dočasně uzavřeny. Předpokládaný termín prací je od 25.5. do 26.6. 2015.
Respektujte prosím dočasné uzavírky cest a dbejte zvýšené opatrnosti v období probíhajících zemních prací !
ZA DOČASNÉ UZAVÍRKY SE VÁM OMLOUVÁME.


Rozpořet 2015

Rozpočet 2015

PŘÍJMY DO ROZPOČTU
Dotace na správu ze SR – ZJ 900 71 000
Neinvestiční dotace 7 078 000
Příspěvěk na školství 76 000
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Daň z nemovitosti 2 112 000
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 53 000
Poplatky ze psů 100 000
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 10 000
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Příjmy celkem 9 500 000
Zůstatek na účtu u ČSOB 2 500 000
Rozpočtové příjmy celkem 12 000 000
Převody z rozpočt. účtů 180 000
Ost. převody z vl. fondů 180 000
Příjmy celkem 12 360 000


VÝDAJE Z ROZPOČTU
Sběr a svoz komun. odpadu 40 000
Péče o vzhled obce 295 500
ÚTUM 300 000
Mateřská škola – příspěvek zřizovatele 800 000
Mateřská škola – platy zaměstnanců 118 000
Mateřská škola – odvody z mezd 41 000
Mateřská škola – OON 12 000
Dětské hřiště 200 000
MŠ – Újezd, Formanská 600 000
Kult. akce – nákup materiálu 20 000
Kult.akce- nájemné 5 000
Kulturní akce, využití volného času dětí 300 000
Kult.akce – občerstvení 70 000
Kult.akce – věcné dary 35 000
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 10 000
Knihy, publikace, tisk 40 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 3 042 000
Povin.pojištění na soc. zabezp. 761 000
Povin.pojistné na zdr.pojištění 274 000
Ostatní osobní výdaje 100 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 402 000
Povin.pojistné na soc. zabezp. 258 800
Povin.pojistné na zdrav.pojištění 126 200
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 14 000
Ochranné pomůcky 40 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000
Nákup materiálu 230 000
Vodné 2 000
Teplo 20 000
Elektrická energie 52 000
Nákup pohonných hmot 130 000
Teplá voda 5 000
Služby pošt 9 000
Služby telekom.,radi­okomunikací 100 000
Služby peněžních ústavů 200 000
Nájemné (ván.dekory) 60 000
Konzultační a právní služby 60 000
Služby školení a vzdělávání 50 000
Nákup služeb 550 000
Opravy a údržba 150 000
Cestovné – zastupitelé 10 000
Programové vybavení 8 000
Cestovné – čin.míst.správy 20 000
Pohoštění 35 000
Věcné dary – školy 100 000
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 60 000
Dary obyvatelstvu 100 000
Nákup kolků 5 000
Platby daní a poplatků 1 500
Převody vl.fondům hosp.činnosti 370 000
Stroje, přístroje a zařízení 330 000
Referendum – OON 24 000
Referendum – tisk 23 000
Referendum – občerstvení 3 000
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 48 000
Rozpočtové výdaje celkem 12 000 000
Převody FKSP a soc.fondům 180 000
Převody vl.rozp.účtům 180 000
Výdaje celkem 12 360 000MÍSTNÍ REFERENDUM - 16. dubna 2015

MÍSTNÍ REFERENDUM – 16. dubna 2015

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd 18. 2. 2015 schválilo na svém pravidelném zasedání vyhlášení místního referenda, které se bude konat 16. dubna 2015 od 9.00 hodin do 20.00 hodin.
Znění otázky k rozhodnutí v místním referendu:
Souhlasíte s provedením stavby „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“?

Výsledky hlasování v místním referendu

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha – Újezd č. 4 ze dne 18. 2. 2015 o vyhlášení referenda

Odůvodnění návrhu místního referenda

Platný územní plán

Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro územní řízení – detail

Počet a sídla hlasovacích okrsků

Hlasování v referendu


Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím má Úřad městské části Praha – Újezd za povinnost poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti.

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informace:

Osobně na ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1 (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)

Písemně na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4 – Újezd

Faxem (272 690 692, 272 690 545)

Elektronicky e-podatelna@praha-ujezd.cz (informace o elektronické podatelně)

Datovou schránkou 2w9bx6s

Formulář žádosti a sazebník.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v přechozím odstavci, není žádostí ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:
- V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena.
- V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
- V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí úřad žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti.
- V případě, že existuje zákonem stanovený důvod neposkytnutí informace, vydá úřad rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
- V případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem, úřad poskytne požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo pořízením záznamu na paměťových médiích, a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.
- V případě vyřízením žádosti, kde je stanovena úhrada nákladů, úřad odešle oznámení o vyřízení žádosti a výši úhrady nákladů stanoví podle sazebníku úhrad. Informace bude vydána po zaplacení úhrady.

Odvolání, stížnost:
- V případě, že je vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, může žadatel podat odvolání.
- V případě, že je žadatel nespokojen s postupem při vyřizování žádosti o informaci nebo mu byla informace poskytnuta částečně, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Informace, která nemůže být poskytnuta
- Informace, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, pokud k ní jako žadatel nemáte přístup.
- Informace, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby (rasový původ, národnost, politické postoje, vztah k náboženství, zdraví sexuální života a majetkové poměry).
- Informace označené za obchodní tajemství.


14. Základní předpisy

14. Základní předpisy

• Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
• Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva naší městské části se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Výsledky voleb do ZMČ Praha – Újezd
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kterých se z celkového počtu 1961 oprávněných voličů zúčastnilo 1046 voličů. Byli zvoleni tito členové Zastupitelstva městské části Praha – Újezd:
1. Václav Drahorád, kandidoval za Pro Prahu, 401 hlas
2. Ing. Daniel Hakl, kandidoval za Sousedé, 355 hlasů
3. JUDr. Karel Fiala, kandidoval za Sousedé, 329 hlasů
4. Mgr. Michal Kopp, kandidoval za Sousedé, 322 hlasy
5. Hana Petrová, kandidovala za Pro Prahu, 315 hlasů
6. Ivan Křížek, kandidoval za Pro Prahu, 299 hlasů
7. Jana Draštíková, kandidovala za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, 208 hlasů
8. Ing. Josef Ryska, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, 208 hlasů
9. Ing. Filip Ranoš, kandidoval za TOP 09, 161 hlas
Zde naleznete celkové výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Vylosované pořadí zaregistrovaných volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ve dnech 10. a 11. října 2014:
1. NEZÁVISLÍ PRO ÚJEZD A KATEŘINKY
2. Pro Prahu
3. Občanská konzervativní strana
4. TOP 09
5. SOUSEDÉ

Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd byly zaregistrovány volební strany (řazeno podle abecedy)
- Nezávislí pro Újezd a Kateřinky
- Občanská konzervativní strana
- Pro Prahu
- Sousedé
- TOP 09

Voličem je občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem do zastupitelstva obce je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. října 2014). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:

volební okrsek č. 53001 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd) pro voliče bydlící v ulicích: Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže + č.p. 491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance, Pod Formankou,

volební okrsek č. 53002 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu) pro voliče bydlící v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky,

volební okrsek č. 53003 – sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče bydlících v ulicích: Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene.


PETICE

NÁLEŽITOSTI PETICE A PRAVIDLA PŘI VYŘIZOVÁNÍ PETIC

starosta MČ Praha – Újezd (dále jen „starosta“) se usnesl podle § 68 odst.2) písm. e) a § 95 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze , vydat tato Pravidla.

Část I.

Základní ustanovení

Článek 1

Charakteristika a náležitosti petic

Náležitosti petice a postup při vyřizování petic jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Článek 2

Charakteristika stížností

 1. Stížnosti jsou podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Prah – Újezd, právnických osob a zařízení založených nebo zřízených MČ Praha – Újezd.
 2. Stížnosti na možné korupční jednání, jsou podání, která svým celým obsahem nebo svou částí poukazují na určitou osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojitosti s možným korupčním jednáním. Jsou buď podepsaná a opatřená adresou pisatele a pravdivost těchto údajů lze ověřit, anebo jsou nepodepsaná či podepsaná smyšleným jménem popř. jsou bez adresy pisatele, tedy anonymní
 3. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa odesílatele a podpis, se neevidují a nevyřizují s výjimkou stížností na možné korupční jednání.
 4. Za stížnosti podle odstavce (1) se nepovažují :
  1. stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů,
  2. stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně úkonů označovaných těmito předpisy jako stížnosti,
  3. stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů (Například zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.).

Část II.

Přijímání a vyřizování petic a stížností adresovaných starostovi MČ Praha- Újezd, zastupitelstvu MČ Praha – Újezd, výborům zastupitelstva MČ Praha – Újezd, komisím a členům těchto orgánů.

Článek 3

Přijímání a evidence

 1. Petice a stížnosti (dále jen „podání“) adresované starostovi MČ Praha – Újezd (dále jen starosta ) přijímá a eviduje odbor občansko – správní Úřadu MČ Praha – Újezd (dále jen „Úřadu“). O způsobu vyřízení těchto podání rozhoduje starosta.
 2. Podání adresovaná zastupitelstvu MČ Praha – Újezd (dále jen „zastupitelstvo“) přijímá sekretariát úřadu a předkládá je starostovi. Starosta tato podání projedná a s návrhem na řešení je předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo stanoví způsob vyřízení.
 3. Podání adresovaná výborům zastupitelstva nebo komisím přijímá sekretariát úřadu a předává je předsedům těchto orgánů k vyřízení.
 4. Sekretariát úřadu rovněž přijímá podání adresovaná jednotlivým členům zastupitelstva a zabezpečuje jejich předání příslušným členům zastupitelstva.
 5. Členové zastupitelstva zaevidují jim doručená nebo předaná podání v sekretariátu úřadu. Sami rozhodují o způsobu vyřízení. V případě, že podání vyřídí člen zastupitelstva sám, informuje o způsobu vyřízení sekretariát úřadu. Pokud nemůže podání vyřídit sám, postoupí podání podle jeho obsahu k vyřízení příslušnému odboru MČ Praha – Újezd. Pokud je tímto orgánem úřad, postoupí podání k vyřízení starostovi.
 6. V případě, že je orgánům uvedeným v odstavci 1 až 5 doručeno podání, jehož vyřízení přísluší jinému orgánu nebo právnické osobě, postoupí je podle příslušnosti do 5 dnů od jeho doručení prostřednictvím sekretariátu úřadu, který o postoupení vyrozumí pisatele.
 7. Podání označené jako petice nechá adresát v případě, že má pochybnosti o tom, zda se jedná o petici, posoudit starostovi. Starosta posoudí, zda petice splňuje náležitosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu (Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním).
 8. Lhůta pro vyřízení stížností je 60 dnů, u petic 30 dnů. Pokud nelze stížnost vyřídit ve lhůtě, rozhodne o prodloužení lhůty orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti o prodloužení lhůty.

Část III.

Přijímání a vyřizování podání adresovaných Úřadu

Článek 4

Kompetence prošetřování

 1. Odbory úřadu jsou povinny v rámci své věcné příslušnosti vyřizovat podání občanů, skupin občanů nebo jejich sdružení, která jim byla doručena.
 2. Jestliže se podání týká více odborů Úřadu, koordinuje šetření v součinnosti s příslušnými odbory ten odbor Úřadu, který je věcně příslušný k vyřízení podstatné části podání, případně odbor určený starostou. Se starostou je konzultován způsob vyřízení opakovaného podání adresovaného odboru Úřadu, který vyřizoval podání původní.
 3. Podání směřující proti jednání zaměstnanců zařazených do odborů Úřadu, která nejsou podáním na možné korupční jednání, vyřizuje starosta.
 4. Orgánem, který prošetřuje podání na možné korupční jednání je pracovní skupina komise pro řešení problematiky korupce, jmenovaná starostou úřadu (dále jen „pracovní skupina“). V případě, že podání neobsahuje konkrétní údaje o možném korupčním jednání, popř. alespoň takové údaje, které by mohly vést k zahájení konkrétních šetření, pracovní skupina navrhne starostovi odložení podání

Článek 5

Vedení evidence

 1. Úřad vede v rámci spisové služby evidenci podání, které obdržel, vyřídil nebo se na jejich vyřizování podílel. Evidence podání, vedená určeným pracovníkem sekretariátu starosty, musí obsahovat datum doručení podání, číslo jednací, označení pisatele, stručný obsah podání, údaje o postoupení podání k vyřízení jinému orgánu nebo právnické osobě, datum a způsob vyřízení.
 2. Podání včetně spisového materiálu archivuje Úřad, a to odděleně od ostatních spisů.
 3. Pracovní skupina vede samostatnou evidenci podání, která v celém rozsahu nebo zčásti směřují na možné korupční jednání zaměstnanců obce a zajišťuje archivaci podání po dobu 10 let.

Článek 6

Postup vyřizování

 1. Starosta určí po obdržení a seznámení se s obsahem podání zaměstnance odboru, který je bude prošetřovat a současně stanoví postup při vyřizování. Jedná-li se o podání na možné korupční jednání je starosta povinen zajistit postoupení těchto podání, včetně anonymních, pracovní skupině k vyřízení, spolu se svým stanoviskem, a to do 3 dnů.
 2. O ústních podáních, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako s písemným podáním.

Článek 7

Včasnost, správnost a úplnost evidence a vyřízení

 1. Starosta je povinen zabezpečit včasné, správné a úplné přešetření obsahu každého podání, včetně dodržování ustanovení těchto Pravidel týkajících se evidence podání.
 2. Lhůta pro vyřízení stížností je 60 dnů, u petic 30 dnů.
 3. U stížností, u nichž vyřizování překročí 30 dnů, musí být stěžovatel k tomuto dni písemně informován o stavu věci a dalším předpokládaném postupu.
 4. U oprávněných a částečně oprávněných podání je starosta povinen zjišťovat základní příčiny nedostatků. K jejich odstranění je povinen přijímat odpovídající opatření a sledovat jejich plnění.
 5. U oprávněných, opakovaných a závažných podání je starosta povinen vyvodit vůči odpovědným zaměstnancům závěry podle platných pracovněprávních předpisů.
 6. V případě, že pracovní skupina zjistí, že tvrzení ohledně možného korupčního jednání uvedená v podání by mohla být opodstatněná, předá prostřednictvím starosty podání, včetně spisového materiálu, orgánům činným v trestním řízení.

Část IV.

Závěrečná ustanovení

Článek 8

 1. Kontrolu stavu a úrovně vyřizování podání adresovaných Úřadu, kromě podání na možné korupční jednání, provádí starosta. Tím není dotčena povinnost vedoucích zaměstnanců provádět kontrolní činnost jako součást své řídící činnosti.
 2. O způsobu kontroly stavu a úrovně vyřizování podání na možné korupční jednání adresovaných Magistrátu rozhoduje starosta.
 3. Pracovní skupina provádí čtvrtletní rozbory všech evidovaných podání na možné korupční jednání a předkládá je starostovi.

Článek 9

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.10.2002.


JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu.
V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1932 oprávněných voličů 607 osob, což je 31,42%.
5 stran, které získaly nejvíce hlasů:
Koalice TOP 09 a STAN– 168 hlasů
ANO 2011 – 91 hlas
Strana svobodných občanů – 70 hlasů
Občanská demokratická strana – 58 hlasů
Česká pirátská strana – 52 hlasy

Výsledky voleb podle jednotlivých okrsků naleznete „zde“:[ http://www.volby.cz/…ep2014/ep134?…]


Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:
• baterie, akumulátory
• nádoby od sprejů
• mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
• ředidla a barvy
• léky a teploměry
• kyseliny a hydroxidy
• lepidla a pryskyřice
• detergenty (odmašťovací přípravky)
• fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
• zářivky a výbojky


Rozpočet 2014

Rozpočet 2014

Příjmy do rozpočtu
Položka Částka
Dotace na správu ze SR 70 000
Neinvestiční dotace 6 749 000
Příspěvěk na školství 76 000
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Daň z nemovitosti 2 236 000
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 67 000
Poplatky ze psů 72 000
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 20 000
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Zůstatek na účtu u ČSOB 3 170 000
Rozpočtové příjmy celkem 12 460 000
Převody z rozpočt. účtů 170 000
Ost. převody z vl. fondů 170 000
Příjmy celkem 12 800 000


Výdaje z rozpočtu
Položka Částka
Sběr a svoz komun. odpadu 40 000
Péče o vzhled obce 375 400
Mateřská škola – příspěvek zřizovatele 800 000
Mateřská škola – platy zaměstnanců 102 000
Mateřská škola – odvody z mezd 36 000
Mateřská škola – OON 12 000
Dětské hřiště 150 000
MŠ – Újezd, Formanská 1 690 000
Kult. akce – nákup materiálu 10 000
Kult.akce- nájemné 2 000
Kulturní akce, využití volného času dětí 351 200
Kult.akce – občerstvení 50 000
Kult.akce – věcné dary 32 000
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 4 000
Knihy, publikace, tisk 40 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 700 000
Povin.pojištění na soc. zabezp. 666 000
Povin.pojistné na zdr.pojištění 243 000
Ostatní osobní výdaje 100 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 402 000
Povin.pojistné na soc. zabezp. 258 800
Povin.pojistné na zdrav.pojištění 126 200
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 12 000
Ochranné pomůcky 12 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000
Nákup materiálu 160 000
Vodné 10 000
Teplo 59 000
Elektrická energie 18 000
Nákup pohonných hmot 130 000
Teplá voda 30 000
Služby pošt 8 000
Služby telekom.,radi­okomunikací 180 000
Služby peněžních ústavů 106 000
Nájemné (ván.dekory) 100 000
Konzultační a právní služby 60 000
Služby školení a vzdělávání 30 000
Nákup služeb 550 900
Opravy a údržba 170 000
Cestovné – zastupitelé 10 000
Programové vybavení 10 000
Cestovné – čin.míst.správy 20 000
Pohoštění 50 000
Věcné dary – školy 115 000
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 70 000
Dary obyvatelstvu 100 000
Nákup kolků 5 000
Platby daní a poplatků 1 500
Převody vl.fondům hosp.činnosti 370 000
Nákup garáže 300 000
Stroje, přístroje a zařízení 200 000
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 42 000
Rozpočtové výdaje celkem 12 460 000
Převody FKSP a soc.fondům 170 000
Převody vl.rozp.účtům 170 000
Výdaje celkem 12 800 000

VOLBY DO EP - 23. - 24. 5. 2014

VOLBY DO EP – 23. – 24. 5. 2014

JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1932 oprávněných voličů 607 osob, což je 31,42%.
5 stran, které získaly nejvíce hlasů:
Koalice TOP 09 a STAN– 168 hlasů
ANO 2011 – 91 hlas
Strana svobodných občanů – 70 hlasů
Občanská demokratická strana – 58 hlasů
Česká pirátská strana – 52 hlasy
Výsledky voleb podle jednotlivých okrsků naleznete zde

Volby do Evropského parlamentu
Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 13. února 2014, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 19. února 2014 pod číslem 24/2014 Sb., vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu V souladu s § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta MČ Praha – Újezd oznamuje, že pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014 jsou zřízeny tři volební okrsky:
volební okrsek č. 53001 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd), pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže + 491)
Josefa Bíbrdlíka
K Habru
K Mostu
K Motelu
K Sukovu
Ke Mlýnu
Na Formance
Nad Náhonem
Nad Statkem
Nad Výpustí
Pod Formankou
Ve Vilkách

volební okrsek č. 53002 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu), pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše)
Milíčovská
Na Cípu
Na Křtině
Kateřinské náměstí
Ke Smrčině
Pastevců
Pod Napětím
Remízková
Studánková
Štítová
U Louky
U Močálu

volební okrsek č. 53003 – sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
U Pramene
Vodnická
Proutěná
Krajanská

Voličské průkazy
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, a to nejpozději do 8. května 2014. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná a je k dispozici na úřadu nebo na našich webových stránkách zde.
Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Toto ověření je osvobozeno od správního poplatku.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:

a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tj. do 8. května 2014, na adresu ÚMČ Praha-Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;

b) osobně do 8. května 2014 do 16:00 hodin v budově úřadu MČ, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tj. od 8. května 2014.

Informace o volbách na stránkách Ministerstva vni­tra


POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!

POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!

Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová družstva, společenství vlastníků) má povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Více informací naleznete zde. Dopis si můžete přečíst zde.

Vedoucí oddělení komunální hygieny Ing. Vladimíra Macourka – telefon 236004432.


OBNOVENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY MALEŠICE V DŘEVČICKÉ ULICI

OBNOVENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY MALEŠICE V DŘEVČICKÉ ULICI

Oznamujeme Vám, že od úterý 17. 6. 2008 je obnoven provoz kompostárny Malešice. Příjem bioodpadu na kompostárně se řídí níže uvedenými pravidly, která stanoví, jaký druh bioodpadu se smí na kompostárně odevzdávat.

Pravidla:
Na kompostárně Malešice se smí odevzdat od úterý 17.6.2008 do odvolání bioodpad od:

 1. občanů – v obvyklém množství
 2. od fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob – bioodpad z údržby zahrad, veřejné zeleně apod. – pokud se jedná o trávu, tak smí být odevzdávána pouze čerstvá nebo naopak usušená tráva, je zakázán příjem veškeré zahnívající trávy nebo jiného hnijícího bioodpadu.

O příjmu bioodpadu na kompostárnu (především se jedná o starší uloženou trávu) plně rozhoduje obsluha kompostárny.

Je zakázáno přijmout bioodpad z organizovaného svozu bioodpadu od občanů nebo živnostníků, od firem, které pro svoz používají standardní uzavřený popelářský vůz.

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mohou i nadále odevzdávat bioodpad na kompostárně v Holičkách u Prahy nebo v Modleticích v Říčanech u Prahy za stejné ceny jako jsou garantovány hl.m.Prahy na kompostárně v Malešicích.


SBĚR POUŽITÝCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ

SBĚR POUŽITÝCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ

Na úřadě městské části probíhá projekt sběru použitých baterií a monočlánků.

Červená sběrná nádoba o objemu 35 l umístěná na úřadě městské části, Kateřinské nám. 465, je určena pro veškeré „suché“ baterie nebo akumulátory bez ohledu na typ nebo značku do max. hmotnosti 250 g.

Přijímány jsou tedy knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a akumulátory do mobilních telefonů.

Je zakázáno přijímat „mokré“ akumulátory (autobaterie) nebo akumulátory o větší hmotnosti než 250 g.


SBĚRNÝ BOX NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

SBĚRNÝ BOX NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Městská část se zapojila do unikátního projektu Zelená obec, který provozuje společnost REMA Systém, a.s. V rámci tohoto projektu poskytujeme občanům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictví sběrného boxu, který naleznete v naší městské části na dvou místech:

 1. Menší box ve vstupním prostoru úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1. Box je přístupný každý všední den v úředních hodinách.
 2. Větší box na křižovatce ulic Na Křtině a Vodnická. Box je volně přístupný.
 3. Větší box na křižovatce ulic Josefa Bíbrdlíka a Formanská

Co všechno patří do sběrného boxu?

Box je určen pro drobné elektrospotřebiče, které fungují na elektrický proud nebo na baterky. Především se jedná o:

 1. Malé domácí spotřebiče (např. žehličky, topinkovače, mlýnky, mixéry, kávovary, holicí strojky, masážní strojky, hodinky, budíky, váhy apod.)
 2. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (např. minipočítače, notebooky, elektronické diáře, kalkulačky, telefony, myši, klávesnice nebo reproduktory apod.)
 3. Spotřebitelská zařízení (např. rádia, videokamery, videorekordéry, CD, DVD, MP3 a jiné přehrávače apod.)
 4. Elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky a jiné malé a střední nástroje)
 5. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. elektrické vláčky a autíčka, ruční ovladače videoher, videohry, tachometry apod.)
 6. Lékařské přístroje (např. tlakoměr, teploměr, kartáček na zuby apod.)

Co do sběrného boxu nepatří?

 1. elektrospotřebiče, které jsou rozměrově nevhodné (pračky, myčky, sporáky apod.)
 2. elektrospotřebiče, které vyžadují speciální recyklační technologii (televizory, monitory, zářivky, žárovky, lednice a mrazáky, autobaterie)
 3. tonery a cartridge

Výše jmenované je možné odevzdat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo prostřednictvím mobilního sběru nebezpečného odpadu. Více informací naleznete na http://magistrat.praha-mesto.cz/…druhy-odpadu


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIIODPAD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

Hlavní město Praha, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství schvaluje každý rok kvóty velkoobjemových kontejnerů na biodpad pro jednotlivé městské části.Tento projekt je financován z prostředků hl. m.Prahy.

Kontejnery budou přistaveny na dobu 3 hodin, a to v následujících termínech a na předem určená místa. Odpad je možno přivézt pouze v době, kdy bude kontejner přistaven. Přistavované kontejnery budou s obsluhou. V případě jejich naplnění před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Termíny, doba a místa přistavení kontejnerů v I. pololetí roku 2019:

sobota 4. května od 13.00 do 16.00 hodin
- ulice Ke Smrčině
- křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
- ulice Formanská u Návesního rybníka
- ulice Na Vojtěšce

sobota 8. června od 13.00 do 16.00 hodin
- ulice Ke Smrčině
- křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
- ulice Formanská u Návesního rybníka
- ulice Na Vojtěšce

Mezi bioodpad patří:

 • zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
 • listí, tráva, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů atd.

Mezi bioodpad nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další možností je objednat si kompostejner, který občanům a dalším původcům odpadu nabízí společnost Pražské služby, a.s.

Pražské služby, a.s. informují o svozových dnech bioodpadu

Každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný, najde informace o aktuálním svozovém dnu na webových stránkách www.psas.cz nebo na tel. čísle 284 091 442.
Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1. dubnu, kdy začíná sezónní odvoz a k 1. prosinci, kdy začíná mimosezónní odvoz bioodpadu.
- Podrobné informace s možností uzavření smlouvy on-line naleznete na www.psas.cz/bio.


SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů bude probíhat i v roce 2019.
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
léčiva
baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
OSTATNÍ:
jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozaříze­ní apod.

Svozové vozidlo bude v roce 2019 přistaveno v Újezdě na náměstí (Formanská u č. p. 3) u restaurace a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v následujících termínech:
 • úterý 26. února v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30
 • úterý 28. května v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30
 • sobota 10. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30
 • úterý 15. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.

Nebezpečný odpad mohou občané odevzdávat ve 22 stabilních sběrnách – seznam naleznete zde

Více informací ke svozu nebezpečného odpadu v roce 2019 naleznete zde.


SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • V Praze je celkem 13 sběrných dvorů, ve kterých mohou občané bezplatně odevzdat téměř veškerý objemný odpad z domácností.
 • Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t.
 • Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.
Nejbližší sběrné dvory hl. m. Prahy jsou následující:
 • Praha 4 – Spořilov, ulice Zakrytá, tel: 272 764 058
 • Praha 4 – Modřany, ulice Generála Šišky, tel: 244 400 164
 • Praha 22 – Uhříněves, Bečovská 939
 • Praha 11 – Bartůňkova 711(u stanice metra Opatov)
Provozní doba pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy je následující:
zimní období letní období
Po – Pá 8.30 – 17.00 8.30 – 18.00
So 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00
Ne zavřeno zavřeno
Odebírané odpady
 • tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony)
 • objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní apod.)
 • bioodpad (odpad z údržby zeleně)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další chemikálie včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, léky a teploměry, nádobky od sprejů)
 • suť z bytových úprav (beton, cihly, keramické výrobky a jejich směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek
 • pneumatiky – poplatek 25 Kč / kus
Nelze odevzat
 • směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu)
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest – nutno se obrátit na specializované fir­my)
Doprava odpadu do sběrného dvora

Pro občany, kteří nemají možnost dopravit odpad vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do vybraných sběrných dvorů. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

Více informací lze obdržet na těchto kontaktech:
Tel: 284 091 472
e-mail: objednavkasvozu@psas.czwebové stránky: www.psas.cz


MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR - MOŽNOST ODEVZDAT OBJEMNÝ I JINÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR – MOŽNOST ODEVZDAT OBJEMNÝ I JINÝ ODPAD

Mobilní sběrný dvůr funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl.m.Prahy. Mobilní dvůr bude v provozu vždy 1 den, kdy zde bude možné odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Obsluha mobilního dvoru povede evidenci občanů, kteří zda odpad odloží (jméno, příjmení, adresa, složka komunálního odpadu a jeho množství).

Magistrát hl. m. Prahy informoval, že s účinností od července 2013 nebude možné realizovat službu mobilních sběrných dvorů. K přerušení této služby došlo bohužel z důvodu nevyrovnaného rozpočtu na zajištění komplexního systému nakládání s odpady. K obnovení služby dojde pravděpodobně opět od roku 2014.


ODVOZ NADMĚRNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ODVOZ NADMĚRNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy schvaluje každý rok kvóty velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské části.

Pozor na změnu podmínek přistavení kontejnerů. VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin (od 16.00 – 20.00). Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita kapacita VOK.

KONTEJNERY NA NADMĚRNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD NA I. POLOLETÍ 2019
pátek 12.dubna od 16.00 – 20.00 hodin
 • ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
 • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
 • ulice Formanská u Návesního rybníku
pátek 14. června od 16.00 – 20.00 hodin
 • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
 • ulice Formanská u Návesního rybníku
 • ulice Na Vojtěšce

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

V souvislosti s finanční náročností této služby upozorňujeme občany na následující fakta a žádáme o jejich respektování:

 • VOK jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze uložit do běžných kontejnerů na komunální nebo separovaný odpad
 • VOK nemají sloužit podnikatelům pro likvidaci odpadu vznikajícího při jejich činnosti
 • občané trvale žijící v Praze mají možnost bezplatného odevzdání objemného odpadu v 10 sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro občany Újezdu jsou v nejbližší vzdálenosti následující sběrné dvory:
  • Praha 4 – Spořilov, ulice Zakrytá, tel: 272 764 058
  • Praha 4 – Modřany, ulice Generála Šišky, tel: 244 400 164
  • Praha 22 – Uhříněves, Bečovská 939
  • Praha 11 – Bartůňkova (u stanice metra Opatov)

JAK JSME VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

JAK JSME VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26. října 2013.

Volební okrsky v městské části
Voličské průkazy
Informace k volbám na stránkách MVČR


Seznam volebních stran

Seznam volebních stran

které podaly kandidátní listiny do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd pro volby 20. a 21. října 2006

Volební strany jsou řazeny podle abecedy

číslo Název volební strany Typ volební strany
1. Aliance Jihovýchod Sdružení nezávislých kandidátů
2. Česká strana sociálně demokratická Politická strana
3. Občanská demokratická strana Politická strana
4. Sdružení nezávislých obyvatel Kateřinek Sdružení nezávislých kandidátů
5. Společná budoucnost Sdružení nezávislých kandidátů
6. Strana zelených Politická strana

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Ve dnech 12.10. – 13.10. proběhlo 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1885 oprávněných voličů 660 osob, což je 35%.

5 kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů:

 • PhDr. Tomáš Grulich (kandidoval za ODS) – 153 hlasy
 • Dr.iur.et JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D. (kandidoval za TOP 09 a Starostové) – 103 hlasy
 • Bc. František Adámek (kandidoval za ČSSD) – 97 hlasů
 • Ivan Gabal (kandidoval za Změna pro Senát, Koalice Strany zelených a KDU-ČSL) – 88 hlasů
 • Prof. Miloslav Bednář (kandidoval za Stranu svobodných občanů) – 55 hlasů

Ve druhém kole kandidovali pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. V našem volebním obvodu č. 17 (Praha – 12, 16, Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Újezd, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Libuš, Petrovice a část Prahy 4 – Lhotka a Hodkovičky) to byli PhDr. Tomáš Grulich a Bc. František Adámek.

Ve dnech 19.10. – 20.10. proběhlo 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1889 oprávněných voličů 474 osob, což je 25%.

 • PhDr. Tomáš Grulich (kandidoval za ODS) získal 335 hlasů
 • Bc. František Adámek (kandidoval za ČSSD) získal 139 hlasů

Voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky

Voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta (11. a 12. ledna 2013, v případě konání druhého kola ve dnech 25. a 26. ledna 2013) v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

 1. písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 2013, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;
 2. žádostí zaslanou v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 2013;
 3. žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 2013, identifikační číslo datové schránky úřadu 2w9bx6s;
 4. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu do 9. ledna 2013 do 16:00 hodin, v budově úřadu Kateřinské nám. 465, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo bude voličský průkaz voliči zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. od 27. prosince 2012.

V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz jen na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16:00 hodin.


Volby prezidenta ČR 2013

Volby prezidenta ČR 2013

DATUM VOLEB

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 1. října 2012, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 1. října 2012 pod číslem 322/2012 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 11. ledna 2013 a sobotu 12. ledna 2013.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se v pátek 25. ledna 2013 a sobotu 26. ledna 2013 konat druhé kolo volby prezidenta.

INFORMACE O VOLBĚ PREZIDENTA – STRÁNKY MINISTERSTVA VNITRA

http://www.mvcr.cz/…publiky.aspx?…


Voličské průkazy


Volby do Senátu v říjnu 2012

Volby do Senátu v říjnu 2012

Naše městská část volí v říjnu do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, případné druhé kolo voleb se koná v pátek 19. října a v sobotu 20. října ve stejných časech.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:

volební okrsek č. 1024 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu městské části) pro voliče trvale hlášených v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky;

volební okrsek č. 1025 – sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče trvale hlášených v ulicích:

Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene;volební okrsek č. 1026 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd) pro voliče trvale hlášených v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance.

Závěrem bychom chtěli připomenout, že každý volič dostane do schránky společně s hlasovacími lístky přesnou adresu sídla volebního okrsku, ve kterém bude volit.

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR


Volby do zastupitelstev obcí 2010

Volby do zastupitelstev obcí 2010

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ÚJEZD

Voleb konaných ve dnech 15. – 16.10. 2010 se z celkového počtu 1 846 oprávněných voličů zúčastnilo 1113 voličů, což je 60%
Byli zvoleni tito členové Zastupitelstva MČ Praha – Újezd:

 1. Václav Drahorád, kandidoval za ODS, 350 hlasů
 2. MUDr. Jan Mojžíš, kandidoval za ODS, 308 hlasů
 3. Julie Mikolášová kandidovala za ODS, 317 hlasů
 4. Leoš Papáček, kandidoval za Alianci Jihovýchod, 292 hlasy
 5. Ing. Antonín Zadák, kandidoval za Alianci Jihovýchod, 277 hlasů
 6. MUDr. Zorjan Jojko, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, 251 hlas
 7. Ing. Filip Ranoš, kandidoval za TOP 09, 222 hlasy
 8. Mgr. Jakub Lepš, kandidoval za TOP 09, 218 hlasů
 9. Ing. Daniel Hakl, kandidoval za Společná budoucnost Újezd – Kateřinky, 151 hlas

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany:

 1. Občanská demokratická strana – 2760
 2. Aliance Jihovýchod – 2150
 3. TOP 09 – 1788
 4. Nezávislí pro Újezd a Kateřinky – 1761
 5. Společná budoucnost Újezd – Kateřinky – 988
 6. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 119

Datum voleb
Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 18. června 2010 vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 15. října 2010 a sobotu 16. října 2010.

Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd byly zaregistrovány tyto kandidátní listiny (řazeno podle vylosovaného pořadí):

 1. Aliance Jihovýchod
 2. Nezávislí pro Újezd a Kateřinky
 3. TOP 09
 4. Společná budoucnost Újezd – Kateřinky
 5. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 6. Občanská demokratická strana

Kdo je voličem?

Voličem je občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem do zastupitelstva obce je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Informace o způsobu hlasování ve volbách

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
  Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
  Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

  Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

  Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Kde budeme hlasovat?

V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:

volební okrsek č. 1022 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
pro voliče bydlících v ulicích:
Vodnická, Krajanská, Proutěná

volební okrsek č. 1023 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky, U Pramene

volební okrsek č. 1024 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance

Potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů
Podávání kandidátních listin registračnímu úřadu


Městská část Praha – Újezd tvoří jeden volební obvod.

Úřad městské části Praha – Újezd podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, oznamuje:

počet obyvatel k 1.1.2010 2746

potřebný počet podpisů na peticích
pro nezávislého kandidáta 110 podpisů
pro sdružení nezávislých kandidátů 192 podpisůbr />

Petice musí být připojena ke kandidátní listině s uvedením jména, příjmení, data narození a místa, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16,00 hodin 66 dnů přede dnem voleb, tj. do úterý 10.8.2010 regis­tračnímu úřadu – Úřad městské části Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanoví podle ust. § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha – Újezd na volební období 2010 – 2014 na 9 členů.

Informace k volbám do na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Web ministerstva vnitra – informace.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010

JAK JSME HLASOVALI VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 28. a 29. května 2010, hlasovalo v naší městské části 1394 voličů z celkového počtu 1803 oprávněných voličů. To představuje 77,32 % účast.

Nejvíce hlasů získala TOP 09, a to 469 (33,81 %), pro ODS hlasovalo 417 voličů (30,06%), ČSSD získala 128 hlasů (9,22%), Věci veřejné 119 hlasů (8,57%) a KSČM měla 60 hlasů (4,32%). Z ostatních stran, které se nedostaly do PS PČR, získala nejvíce hlasů Strana zelených – 56, Strana Práv Občanů Zemanovci – 46, Suverenita – blok J. Bobošíkové – 31 a KDU ČSL – 25 hlasů.

Datum voleb

Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 5. února 2010 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 28. května 2010 a sobotu 29. května 2010.

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

 1. písemně s ověřeným podpisem voliče s doručením nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2010, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4,
 2. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května 2010 do 16:00 hodin v budově ÚMČ, Kateřinské nám. 465, Praha 4 – Újezd.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 13. května 2010.

Žádost je k dispozici v podatelně úřadu nebo ke stáhnutí zde.


Volební okrsky

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1018 je volební místnost na úřadu, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 – Újezd,

pro voliče bydlící v ulicích:

Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1019 je volební místnost na úřadu, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 – Újezd,

pro voliče bydlící v ulicích:

Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1020 je volební místnost v budově SK Újezd Nad Statkem 118, Praha – Újezd (u fotbalového hřiště),

pro voliče bydlící v ulicích:

Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009

V souvislosti s nálezem Ústavního soudu vydala Státní volební komise tiskovou zprávu. Můžete si ji přečíst zde.

Ústavní soud ve čtvrtek 10. 9. 2009 v 16 hodin oznámil, že vyhověl stížnosti poslance Miloše Melčáka na ústavní zákon o jednorázovém zkrácení volebního období Sněmovny. Znamená to, že se předčasné volby ve dnech 9. a 10. října konat nebudou. Nález Ústavního soudu si můžete přečíst zde.

Datum voleb

Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 9. října 2009 a sobotu 10. října 2009.

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Požádat o vydání voličského průkazu lze:

 1. písemně s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 2. října 2009; na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4,
 2. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 7. října 2009 do 16:00 hodin.

Žádost je k dispozici v podatelně úřadu nebo ke stáhnutí zde.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 24.září 2009.

Důležité informace k volbám do PS PČR lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz – informační servis – volby.


Seznam volebních stran

Seznam volebních stran

JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 5.6. – 6.6. proběhly volby do Evropského parlamentu. V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1784 oprávněných voličů 770 osob, což je 43%.

10 stran, které získaly nejvíce hlasů jsou:

 • Občanská demokratická strana – 407 hlasů (53% ze všech odevzdaných hlasů)
 • Česká strana sociálně demokratická – 56 hlasů (7% ze všech odevzdaných hlasů)
 • Evropská demokratická strana – 50 hlasů (6%)
 • Komunistická strana Čech a Moravy – 47 hlasů (6%)
 • Starostové a nezávislí – 31 hlas (4%)
 • Strana zelených – 26 hlasů (3%)
 • Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 26 hlasů (3%)
 • Strana svobodných občanů – 24 hlasů
 • Věci veřejné – 21 hlas
 • SNK Evropští demokraté – 19 hlasů

VE KTERÉM VOLEBNÍM OKRSKU BUDEME VOLIT

Každý občan dostane nejpozději 3 dny před konáním voleb do schránky volební lístky, u kterých bude informace v jakém okrsku má právo hlasovat.

Rozdělení ulic podle volebních okrsků:

OKRSEK Č. 1011

 • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD, KATEŘINSKÉ NÁM. 465

Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Proutěná, Vodnická, U Pramene, Krajanská

OKRSEK Č. 1012

 • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD, KATEŘINSKÉ NÁM. 465

Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Formanská v Kateřinkách (od č.p.200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské náměstí, U Louky

OKRSEK Č. 1013

 • BUDOVA SK ÚJEZD (u fotbalového hřiště), NAD STATKEM 118

Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance

Ve dnech 5. června 2009 od 14,00 do 22,00 hod a 6. června 2009 od 8,00 do 14,00 hod se konají volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k nárůstu voličů v naší městské části jsme požádali o vytvoření třetího volebního okrsku. Dvě volební místnosti budou k dispozici voličům ze sídelní části Kateřinky v prostorách úřadu na Kateřinském náměstí a jedna volební místnost bude připravena v Újezdu. Proto poprvé nebudou muset voliči z Kateřinek jezdit volit do Újezdu.

Upozorňujeme voliče, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti. Proto doporučujeme, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném úřadem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo po 26. dubnu 2009 přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Nejpozději 2. června budou hlasovací lístky dodány voličům. S nimi obdrží informace o době a místě konání voleb.

Pro voliče, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u našeho úřadu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, bude připraven voličský průkaz. Ten ho opravňuje ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Požádat o vydání voličského průkazu může volič nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21.5.2009, úřadu. Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel v naší městské části. Občan jiného členského státu projeví svou vůli hlasovat ve volbách na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádá na úřadu naší městské části o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K žádosti musí být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel a zároveň čestné prohlášení , kde uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro tyto volby veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat pouze na území České republiky.


Volby do zastupitelstev obcí 2006

Volby do zastupitelstev obcí 2006

Ve dnech 20. října 2006 a 21. října 2006 se v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky č. 369/2006 Sb. konají na území hlavního města Prahy volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy, do zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb naleznete v PDF souboru.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta MČ Praha – Újezd oznamuje, že pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2006 jsou zřízeny dva volební okrsky: volební okrsek č. 1014 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4, volební okrsek č. 1015 – sídlo Formanská 139, Praha 4.

Ve kterém volebním okrsku budeme volit?

Volební okrsek č. 1014

Sídlí na adrese Kateřinské nám. 465/1 (budova úřadu městské části) a budou zde volit voliči, kteří mají trvalý pobyt hlášen v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene (celkem 1006 voličů).

Volební okrsek č. 1015

Sídlí na adrese Formanská 139 (budova na rohu ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka) a budou zde volit ti voliči, kteří mají trvalý pobyt hlášen v ulicích Formanská v Újezdu (od č.p. 200 níže), Ve Vilkách, Ke Mlýnu, K Sukovu, Nad Výpustí, K Motelu, K Mostu, Nad Náhonem, Nad Statkem, Pod Napětím, Studánková, Remízková, Pastevců, U Louky, Kateřinské náměstí, Na Formance, Milíčovská, Ke Smrčině, U Močálu, Na Cípu, Štítová, Na Křtině (celkem 743 voliči).

Pořadí volebních stran

Pořadí volebních stran stanovené losem registračním úřadem – Úřad MČ Praha-Újezd pro volby do zastupitelstva MČ Praha–Újezd konané ve dnech 20. – 21. 10. 2006

Losování proběhlo dne 6. 9. 2006 v 16,00 hod. na úřadu Městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.

Vylosované pořadí volebních stran

 1. Občanská demokratická strana
 2. Společná budoucnost
 3. Aliance jihovýchod
 4. Česká strana sociálně demokratická
 5. Sdružení nezávislých obyvatel Kateřinek
 6. Strana zelených

Volby do Zastupitelstva Městské části Praha – Újezd:

Seznam volebních stran, kterým byla zaregistrována kandidátní listina do ZMČ Praha – Újezd

Volební strany jsou řazeny podle abecedy

číslo Název volební strany Typ volební strany
1. Aliance Jihovýchod Sdružení nezávislých kandidátů
2. Česká strana sociálně demokratická Politická strana
3. Občanská demokratická strana Politická strana
4. Sdružení nezávislých obyvatel Kateřinek Sdružení nezávislých kandidátů
5. Společná budoucnost Sdružení nezávislých kandidátů
6. Strana zelených Politická strana

Volby do Senátu Parlamentu České republiky


Volby do EU 2004

Volby do EU 2004

Ve dnech 11. 6. 2004 – 12. 6. 2004 proběhly na území České republiky volby do Evropského parlamentu.

V naší městské části hlasovalo celkem 592 z 1535 opráv­něných osob, tzn. 38,57% voličů. Z toho – ve volebním okrsku č. 1013 v Újezdě hlasovalo 95 z 320 opráv­něných voličů a ve volebním okrsku č. 1014 v Kateřinkách 497 z 1215 opráv­něných voličů. Platných hlasů bylo 590.

Volené strany podle nejvyššího počtu hlasů:

č. Název strany hlasů
1. Občanská demokratická strana (č. 6) 244
2. SNK Sdružení nezávislých a Evropští demokraté (č. 1) 123
3. Komunistická strana Čech a Moravy (č. 24) 58
4. Nezávislí (č. 32) 38
5. Křesťanská a demokratická unie (č. 20) – Československá strana lidová 31
6. Strana zelených (č. 9) 23
7. Česká strana sociálně demokratická (č. 4) 21
8. Unie liberálních demokratů (č. 23) 11
9. Pravý blok – strana za odvolatelnost politiků (č. 21) 9
10. Sdružení nestraníků (č. 12) 9
11. Nezávislá iniciativa (č. 28) 6
12. Albínova poetická strana (č. 18) 4
13. Republikáni Miroslava Sládka (č. 31) 3
14. Koruna Česká (monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska) (č. 2) 2
15. Humanistická aliance (č. 10) 2
16. Strana za životní jistoty (č. 26) 2
17. Národní koalice (č. 5) 1
18. Masarykova demokratická strana (č. 14) 1
19. Konzervativní strana (č. 11) 1
20. Strana občanů republiky České (č. 13) 1

Smlouvy

Smlouvy

Zde naleznete veškeré smlouvy a objednávky uzavírané od 1. 11. 2014 jménem městské části, jejichž hodnota plnění převyšuje částku 10 000 Kč.

Objednávka ze dne 17. 5. 2019 – tiskárna Canon – CAN21, s. r. o.

Objednávka ze dne 17. 5. 2019 – technické zajištění voleb do Evropského parlamentu – Fimak, s. r. o.

Objednávka ze dne 15. 5. 2019 – geodetické zaměření parc. č. 670/8 a 670/21 – Planima,s. r. o.

Objednávka ze dne 15. 5. 2019 – IG a HG průzkum pro stavbu ZŠ Formanksá – KHSanace, s. r. o.

Objednávka ze dne 10. 4. 2019 – hudební produkce na Májové veselici – Horváth band

Objednávka ze dne 10. 4. 2019 – technické zajištění Dne bez aut – Horváth band

Objednávka ze dne 10. 4. 2019 – úprava náměstí – Tomáš Karas

Objednávka organizace Indiánské stezky ze dne 28. 3. 2019 – Jen tak pro radost

Objednávka inženýrskogeo­logického průzkumu v rámci rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 21. 3. 2019 – JK envi,s.r.o.

Smlouva darovací o příspěvku na občanskou vybavenost MČ – pozemek parc.č. 214/11 a 214/256 ze dne 20.3.2019 – Rezidence Stříbrná zahrada, s. r. o.

Objednávka – signalizace a rozhlas pro JSDH Praha-Újezd ze dne 11. 3. 2019 – J. Nekolný

Objednávka – stavební úpravy lezecké stěny na cvičné věži zbrojnice dobrovolných hasičů ze dne 11. 3. 2019 – ICARauto

Objednávka – kuchyňské skříňky do hasičské zbrojnice ze dne 7. 3. 2019 – Jiří Šlouf

Smlouva o dílo – lanové herní prvky ze dne 7. 3. 2019 – Monotrend, s. r. o.

Objednávka – administrace veřejné zakázky – studie stavby investičního projektu ZŠ Formanská ze dne 6. 3. 2019 – Typaz, s. r. o.

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – audit MŠ Formanská ze dne 13. 2. 2019 – Acontip, s. r. o.

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – audit ZŠ Formanská ze dne 13. 2. 2019 – Acontip, s. r. o.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vydávání Zpravodaje ze dne 26. 2. 2019 – Ondřej Huleš

Objednávka vzduchotechniky do hasičské zbrojnice ze dne 18. 2. 2019 – Ait Česko, s. r. o.

Objednávka – Rekonstrukce Návesního rybníka – úprava PD ze dne 13. 2. 2019 – Photon Water Technology, s. r. o.

Objednávka na elektromontážní práce ze dne 6. 2. 2019 – Petra Vašinová

Smlouva o zajištění odběru el. energie – VO Pod Formankou ze dne 6. 2. 2019 – Technologie hl. m. Prahy

Dohoda o grantu v rámci nástroje propojení Evropy – WiFi4EU ze dne 22. 1. 2019 – Výkonná agentura pro inovace a sítě

Objednávka – autodoprava, výlet pro seniory ze dne 25. 1. 2019 – Comvia bus, s. r. o.

Objednávka – oprava a výměna mobiliáře v mateřské škole Formanská ze dne 23. 1. 2019 – ViVA school, s. r. o.

Objednávka – koňské spřežení na Masopust ze dne 18. 1. 2019 – Stáj Trojan, s. r. o.

Objednávka – výroba a montáž doplňků posuvné brány u hasičské zbrojnice ze dne 8. 1. 2019 – HOZ Holub, s. r. o.

Objednávka šatních skříní do hasičské zbrojnice ze dne 2. 1. 2019 – Enprag, s. r. o.

Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 21. 12. 2018 – DIPRO, s. r. o.

Smlouva o dílo – mobiliář do čtyř tříd ZŠ ze dne 9. 1. 2019 . ViVA School, s. r. o.

Smlouva o dílo – studie stavby ZŠ Formanská ze dne 3. 1. 2019 – Etlesse Investment, s. r. o.

Objednávka na revitalizaci počítačové sítě ze dne 3. 1. 2019 – Fimak, s. r. o.

Kupní smlouva – prodej mobilních staveb ze dne 2. 1. 2019 – SK Újezd Praha 4

Darovací smlouva na finanční dar ze dne 30. 11. 2018 – SK Újezd Praha 4

Kupní smlouva na nákup interaktivních tabulí do ZŠ ze dne 3. 9. 2018 – AV Media, a. s.

Objednávka na smluvní zastoupení při výběru dodavatele na PD na rozšíření ZŠ Formanská ze dne 7. 11. 2018 – Typaz

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 617/1 ze dne 2. 10. 2018 – Temo-telekomunikace

Dodatek č. 5 k pojištění budov a strojů ze dne 2. 11. 2018 – Kooperativa

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2018 – SDH Praha-Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2018 – SK Újezd Praha 4,z. s.

Objednávka – úprava elektroměrového rozvaděče ze dne 24. 10. 2018 – Staveko, s. r. o.

Objednávka – dodávka nábytku do hasičské zbrojnice ze dne 12. 10. 2018 – Quick Office, s. r. o.

Nájemní smlouva na nebytový prostor v Domu služeb ze dne 2. 10. 2018 – H.T.Dong

Dodatek č. 1 na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 2. 10. 2018 – Staveko, spol. s r. o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č.265/760 ze dne 14. 9. 2018 – AKRO estate

Smlouva na pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa
Dodatek č. 1 k pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 24. 2. 2017 – Kooperativa
Dodatek č. 2 k pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 27. 8. 2018 – Kooperativa

Objednávka – montáž datových zásuvek v hasičské zbrojnici ze dne 31. 8. 2018 – Fimak, s. r. o.

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě k pojištění budov ze dne 28. 8. 2018 – Kooperativa

Smlouva o firemním řešení – poskytování telekomunikačních služeb ze dne 13. 8. 2018 – T-Mobile, a.s.

Smlouva o dílo na dodání a montáž mobiliáře do ZŠ Formanská ze dne 13. 8. 2018 – ViVA school, s. r. o.

Objednávka na zajištění TDI na stavbě ZŠ Formanská ze dne 7. 8. 2018 – Ing. Randuška

Objednávka serveru ze dne 17.7.2018 – FIMAK s.r.o.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci Zbrojnice hasičů, Nad Statkem ze dne 17.7.2018 – PREdistribuce a.s.

Objednávka na zřízení EZS v budově hasičské zbrojnice ze dne 3. 7. 2018 – Alarmtechnik Praha, s. r. o.

Dodatek č. 2 – stavba ZŠ Formanská ze dne 25. 6. 2018 – Evosa, spol. s r. o.

Dodatek č. 1 – stavba ZŠ Formanská ze dne 25. 6. 2018 – Evosa, spol. s r. o.

Objednávka na IT služby do ŽŠ Formanská ze dne 18. 6. 2018 – Fimak, s. r. o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/173 ze dne 12. 6. 2018 – Bonus EU, s. r. o.

Darovací smlouva – svítilny pro PČR ze dne 4. 6. 2018 – Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření – MŠ Vodnická ze dne 25. 5. 2018 – ACONTIP, s. r. o.

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření – MŠ Formanská ze dne 25. 5. 2018 – ACONTIP, s. r. o.

Objednávka na opravu posuvných dveří ze dne 22. 5. 2018 – Český servis oken a dveří

Smlouva o poskytování služeb – pověřenec pro ochranu osobních údajů ze dne 21. 5. 2018 – iNEWONLINE, s. r. o.

Smlouva o dílo – konzultační činnost pro ochranu osobních údajů při přípravě programu režimu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. 10. 2017 – iNewOnline, s. r. o.a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2018 – iNewOnline, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka a montáž fitness prvků ze dne 26. 4. 2018 – ONYX wood, spol. s r.o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č. 265–760 ze dne 28.3.2018 – AKRO estate, s r. o.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 3. 2018 – SK Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 3. 2018 – SDH Praha-Újezd

Smlouva o dílo – stavba Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 8. 2. 2018 – Staveko, spol. s r. o.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení stavby hasičské zbrojnice ze dne 6. 2. 2018 – PRE.distribuce, a­.s.

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci Proutěná ze dne 6. 2. 2018 – Dipro, spol. s r. o.
Dodatek č. 1 – PD rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 1. 6. 2018 – DIPRO, spol. s r. o.

Příkazní smlouva – koordinátor BOZP na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Příkazní smlouva – koordinátor BOZP na stavbu ZŠ Formanská ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Příkazní smlouva na autorský dozor na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2018 – AC SAKÉ Kateřinky, z. s.

Smlouva o dílo – ZŠ Formanská ze dne 31. 1. 2018 – Evosa, spol. s r.o.

Příkazní smlouva – zajištění autorského dozoru – ZŠ Formanská ze dne 31. 1. 2018 – Ing. Abrham

Příkazní smlouva – TDI na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 1. 2018 – Ing. Randuška

Příkazní smlouva – TDI na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 29. 1. 2018 – Ing. Randuška

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní ze dne 24. 1. 2018 – Photon Water Technology, s. r. o.
Dodatek č. 1 – PD rekonstrukce rybníků Sukov a Návestí ze dne 5. 6. 2018 – Photon Water

Dohoda – tisk strany ve zpravodaji Klíč ze dne 1. 12. 2017 – Městská část Praha 11

Plánovací smlouva pro lokalitu Formanská – bytové domy Catha I a Catha II ze dne 27. 11. 2017 – Sládek Group, a. s.

Příkazní smlouva – administrace VZ na ZŠ Formanská ze dne 9. 11. 2017 – TYPAZ, s. r. o.

Kupní smlouva – osobní automobil Doblo Cargo Combi ze dne 13. 10. 2017 – Autocentrum Dojáček, s. r. o.

Objednávka – pronájem 15 ks LED dekorů ze dne 11. 10. 2017 – MK-Mont illuminations, s. r. o.

Příkazní smlouva – vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 10. 10. 2017 – Typaz, s. r. o.

Objednávka zeleně ze dne 9. 10. 2017 – Petr Děkanovský

Objednávka technického zajištění voleb ze dne 4.10. 2017 – Fimak, s. r. o.

Objednávka na vypracování PD ze dne 2. 10. 2017 – APRIS 3MP

Objednávka – plán péče Milíčovských kopců ze dne 12. 9. 2017 – Ing. Dlabalová

Kupní smlouva – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd ze dne 11. 9. 2017 – JRK BioWaste Management, s. r. o.

Objednávka na odvodnění parkoviště ze dne 6. 9. 2017 – ZAREA, s. r. o.

Příkazní smlouva na zpracování DPS pro hasičskou zbrojnici ze dne 6. 9. 2017 – RAFPRO, s. r. o.

Darovací smlouva – finanční dar na nákup interaktivní tabule pro žáky ze dne 21. 8. 2017 – Základní škola Ke Kateřinkám

Smlouva o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 6. 2017 – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – zpracování studie proveditelnosti na akci Rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 28. 6. 2017 – Astra projekt, s. r. o.

Příkazní smlouva o zajištění BOZP na staveništi ZŠ Formanská ze dne 30. 5. 2017 – Ing. Petr Kouba

Příkazní smlouva o zajištění výkonu TDI na ZŠ Formanská ze dne 29. 5. 2017 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o dílo – zhotovení 3 ks autobusových přístřešků ze dne 23. 5. 2017 – VOLMUT, s. r. o.

Objednávka – akustická úpava jídelny MŠ Formanská ze dne 18. 5. 2017 – EDIKT, a. s.

Objednávka na vyhotovení podkladu pod bus zastávkami ze dne 12. 5. 2017 – ZAREA, s. r. o.

Smlouva o dílo – zpracování pasportů pro rybníky Sukov a Návesní v k.ú. Újezd u Průhonic ze dne 7.4.2017 – Ing. Václav Kurka

Objednávka pasportizace MŠ Formanská ze dne 27. 3. 2017 – SONUM Czech, s. r. o.

Smlouva směnná a kupní ze dne 15. 2. 2017 – Fine Dream, s. r. o.

Objednávka – Studie využitelnosti Milíčovských kopců ze dne 18. 1. 2017 – ZONA architekti, s. r. o.

Darovací smlouva – příspěvek na zřízení nového vstupu ze dne 28. 2. 2017 – Výzkumný ústav Silva Taroucy

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zhotovitele stavby ZŠ Formanská ze dne 22. 2. 2017 – Typaz, s.r.o.

Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ze dne 6. 2. 2017 – Hřiště Hrou, s. r. o.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zajištění provozu Domova seniorů ze dne 10. 1. 2017 – Typaz, s. r. o.

Smlouva o dílo – revitalizace poškozených a nevhodně užívaných ploch ÚTUM ze dne 1. 12. 2016 – Kapela, s. r. o.

Dodatek k licenční smlouvě – počítačový program Munis ze dne 25. 11. 2016 – Triada, spol. s r. o.

Smlouva o dílo – řešení problematiky BOZP a PO ze dne 2. 12. 2016 – Ritas, s.r.o.

Pojistná smlouva – pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodou způsobenou zaměstnavateli ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na výběr zhotovitele na stavební práce ze dne 31. 10. 2016 – Typaz, s.r.o.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelských rizik ze dne 10. 10. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Smlouva o dílo ze dne 30. 8. 2016 – Projektová dokumentace pro objekt Základní školy – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – prevence vzniku odpadu v městské části Praha – Újezd ze dne 4. 8. 2016 – Agentura ValFia, s. r. o.

Dodadek č. 1 ke Smlouvě o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS ze dne 25. 7. 2016 – ATLAS consulting spol. s r. o.

Objednávka služby ADAM – mobilní aplikace pro Appstore a Google Play ze dne 19. 7. 2016 – Anywhere s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka nábytkového vybavení pro MŠ Formanská ze dne 30. 6. 2016 – Baura Invest, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016

Příkazní smlouva – studie stavby a vypracování zadání investičního projektu na akci Domov seniorů – Újezd u Průhonic ze dne 25. 2. 2016 – SPS správa nemovitostí, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka gastroprovozu do Mateřské školy Formanská ze dne 29. 12. 2015 -Blažek Gastro, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015

Kupní smlouva – Ford Transit Kombi Trend ze dne 29. 5. 2015 – Auto Palace Spořilov, s.r.o.

Příkazní smlouva – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Mateřská škola Formanská ze dne 7. 9. 2015 – Kouba engineering, s­.r.o.

Smlouva o dílo – Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Edikt, a.s.

Příkazní smlouva o zajištění výkonu technického dozoru investora Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Ing. Radek Janoušek

Příkazní smlouva – TDI na projektu Dopravně technické infrastruktury lokalit Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa 1 ze dne 13. 8. 2015 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o zajištění organizace a průběhu Dětského fotbalového turnaje o pohár starosty ze dne 27. 5. 2015 – SK Újezd Praha 4

Kupní smlouva na nákup komunálního vozidla Multicar M27 C 4×4 včetně příslušenství ze dne 4. 5. 2015 – Unikont Group s.r.o.

Darovací smlouva ze dne 30. 4. 2015 – Základní škola Ke Kateřinkám

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně ze dne 23. 2. 2015 – Petr Děkanovský

Darovací smlouva ze dne 23. 2. 2015 – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd

Darovací smlouva ze dne 16. 2. 2015 – Mateřská škola Jažlovická

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 6. 2. 2015 – Right Power Energy s.r.o.

Smlouva o nájmu vánoční výzdoby ze dne 5. 11. 2014 – MK – mont illuminations s­.r.o.


Tříděný odpad

Tříděný odpad

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Na území městské části se nachází 7 stanovišť nádob na tříděný odpad.

Stanoviště Papír Sklo Plasty Nápojové kartony
K Motelu 1 1 2 1
Proutěná 17/408 1 1 2 1
Proutěná 416/33 1 1 2 1
Proutěná 400/1 1 1 2 1
Vodnická x Na Křtině 2 2 3 1
Josefa Bíbrdlíka 1 1 2 1
Remízková x Pastevců 1 1 2 1
Na Formance 1 1 2 1

Papír

Modré sběrné nádoby slouží pro:
 • noviny a časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • rozložené papírové krabice
 • karton a vlnitou lepenku
 • čisté papírové obaly
 • reklemní letáky
 • kancelářský papír
Do modrých sběrných nádob nikdy nedávejte:
 • papírové kapesníky, ručníky
 • papírové pleny
 • uhlový papír (kopírovací)
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • pauzovací, dehtový a voskový papír
 • vícevrstvé obaly (TetraPack) od mléka a nápojů (kombinované)

Plast

žluté sběrné nádoby slouží pro:
 • plastové obaly
 • plastové tašky a sáčky
 • PET lahve – stlačené bez uzávěrů
 • čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
Do žlutých sběrných nádob nikdy nedávejte:
 • vícevrstvé obaly (TetraPack)
 • guma, molitan, kabely
 • podlahové kritiny, lina, PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv/li>
 • plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

Sklo

Zelené sběrné nádoby slouží pro:
 • lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo bílé i barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné předměty všeho druhu
 • zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků potravin
Do zelených sběrných nádob nikdy nedávejte:
 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramiku
 • porcelán
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • kameninu
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

Nápojové kartony

Černé kontejnery s oranžovým víkem slouží pro:
 • veškeré vícevrstvé obaly (tzv. „krabice“) od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené)
Do kontejnerů na nápojové kartony nikdy nedávejte:
 • jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky)
 • nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení apod.)
 • nevyprázdněné nápojové kartony

Kontejner na objemný odpad

Velkoobjemové kontejnery slouží pro:
 • starý nábytek
 • elektrotechnika – pračky, myčky, …
 • videa, počítače, rádia, …
 • zdravotní keramika – umyvadla, záchody
 • kovový odpad – motory, kovové nosníky, plechy, kola, části autovraků, dřezy, vany
Do velkoobjemových kontejnerů nikdy nedávejte:
 • stavební odpad – suť
 • pneumatiky
 • lednice
 • autobaterie a jiné nebezpečné odpady

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Zde najdete informace o termínu přistavení velkoobjemových kontejnerů.
POZOR Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistavovány pouze na v jeden den na 4 hodiny.

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR – MOŽNOST ODEVZDAT OBJEMNÝ I JINÝ ODPAD

Zde najdete informace o termínu přistavení dočasného sběrného dvora pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů.

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zde najdete informace o sběrných dvorech, ve kterých mohou občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat objemný odpad z domácností.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Zde najdete informace o termínech přistavení svozového vozidla a seznam nebezpečných odpadů, které lze obsluze vozidla zdarma odevzdat. Provozovatelem mobilního sběru je spol. Papkov, s.r.o. , V korytech ev. č. 179, Praha 10, na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

Zde najdete informace o termínech přistavení kontejnerů na bioodpad a o možnosti objednat si kompostejner od Pražských služeb, a.s.

SBĚRNÝ BOX NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Zde najdete informace o 3 sběrných boxech na malé elektrospotřebiče, které jsou umístěné na území městské části. Elektrospotřebiče nepatří do kontejneru na směsný komunální odpad!

SBĚR POUŽITÝCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ
OBNOVENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY MALEŠICE V DŘEVČICKÉ ULICI
POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!

Vyhlášky

Vyhlášky

Dnem 1.ledna 2005 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.hl.m. Prahy, o místním poplatku ze psů. Chtěli bychom Vás seznámit s největšími změnami pro chovatele psů.

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen na svoje náklady nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy, a to pomocí registrační karty. Chovatel psa, který byl před účinností této vyhlášky již trvale označen příslušným mikročipem nebo tetováním, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence.

Pokud chovatel splní podmínky v souladu s vyhláškou (trvalé označení psa a přihlášení do evidence chovatelů psů), bude mu poskytnuta úleva od poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350,– Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil.

Chovatel je povinen trvale označit psa mikročipem nebo tetováním nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky, tj. do 31.12.2005.

JUDr. Martina Maříková, odbor občansko-správní

Volné pobíhání psů

S účinností od 1.května 2001 vešla v platnost Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, která v §2 písm. c) zakazuje vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. V §3 odst. 2 písm.d) zakazuje volný pohyb psů ve veřejné zeleni.

Nedodržení zákazu volného pobíhání psů mimo uvedené lokality sleduje a postihuje Městská policie.


Volby

Volby


Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

3/2019

Dne 4. 3. 2019 požádal pan J. O. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se úklidu veřejných prostranství a zeleně.
Žádost
Odpověď

2/2019

Dne 4. 2. 2019 požádal pan M. Ch. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se výstavby nacházející se v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa.
Žádost
Odpověď
Přílohy k odpovědi:
Smlouva darovací – Ke Mlýnu
Smlouva darovací – K Botiči
Smlouva darovací – U Lesa
Smlouva o budoucí smlouvě darovací – U Lesa I, K Botiči, Ke Mlýnu, Nová Praha II

1/2019

Dne 8. 1. 2019 požádala firma AMA, s. r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se investičních projektů či rekonstrukcí, které plánuje městská část uskutečnit v letech 2019–2022.
Žádost
Odpověď

6/2018

Dne 4. 12. 2018 požádala paní M. Z., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se počtu psů přihlášených k místnímu poplatku ze psů.
Žádost
Odpověď

5/2018

Dne 4. 12. 2018 požádal pan P. K., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informace týkající se etického kodexu zaměstnance a zastupitele.
Žádost
Odpověď

4/2018

Dne 7. 9. 2018 požádala právní asistentka Advokátní kanceláře Ladislav Drha, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informace týkající se dotačního či grantového programu sloužícího k podpoře oprav bytového fondu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Žádost
Odpověď

3/2018

Dne 15. 8. 2018 požádala firma Keystone Company, a.s., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se nařízení GDPR.
Žádost
Odpověď

2/2018

Dne 7. 6. 2018 požádala firma Ralluti, s. r. o., podle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se přímé volby prezidenta, která proběhla ve dnech 12. a 13. ledna a ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Žádost
Odpověď

1/2018

Dne 4. 5. 2018 požádala paní Agáta Jansová podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se kolektivních smluv uzavřených mezi městskou částí a odborovou organizací.
Žádost
Odpověď

9/2017

Dne 27. 11. 2017 požádal pan Jiří Verner podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se počtu vydaných voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20.-21. 10. 2017.
Žádost
Odpověď

8/2017

Dne 2. 10. 2017 požádal MikeJePan, s. r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se mimozemské studie.
Žádost
Odpověď

7/2017

Dne 17. 8. 2017 požádala firma Kross, s. r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se problémů obce s holuby, špačky, kormorány či jinými ptáky.
Žádost
Odpověď

6/2017

Dne 20. 7. 2017 požádal Martin Florec, podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací: veřejnoprávní smlouvy o rozpočtových pravidlech, zahájená a ukončené veřejné zakázky, celkový finanční rozpočet za rok 2016 u veřejných zakázek, kácení dřevin rostoucích mimo les, stav nezaměstnanosti, vydání rybářského lístku, systém parkování.
Žádost
Odpověď

5/2017

Dne 17. 7. 2017 požádal Petr Kocourek, podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace jakým způsobem městská část vymáhá daňové nedoplatky.
Žádost
Odpověď
Projekt Prime Legal

4/2017

Dne 5. 6. 2017 požádala Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí seznamu právnických osob, v nichž má městská část většinovou majetkovou účast.
Žádost
Odpověď

3/2017

Dne 5. 5. 2017 požádala paní Ivana Svatošová, podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o studii využitelnosti Milíčovských kopců.
Žádost
Odpověď

2/2017

Dne 16. 2. 2017 požádala požádala společnost Istav Media, s.r.o., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí investičních plánů pro rok 2017.
Žádost
Odpověď na žádost

1/2017

Dne 5. 2. 2017 požádala Mgr. Adriana Hloušková podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se počtu zaměstnanců městské části od roku 2010 do současnosti.
Žádost.
Odpověď na žádost.

3/2016

Dne 5. 8. 2016 požádal Transparency International – Česká republika, o. p. s., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se smluvních vztahů uzavřených mezi městskou částí a stavebníky na území městské části.
Žádost
Odpověď na žádost

2/2016

Dne 20. 2. 2016 požádala Bc. Hana Pastrňáková, podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se přestupkových řízení.
Žádost
Odpověď na žádost

1/2016

Dne 12. 2. 2016 požádala společnost Istav Media, s.r.o., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí investičních plánů pro rok 2016.
Žádost
Odpověď na žádost

Odpověď 5/2015

Dne 9. 12. 2015 požádala společnosti TC 101, s.r.o., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí seznamu fungujících stanice měření emisí.
Žádost
Odpověď na žádost

Odpověď 4/2015

Dne 4. 12. 2015 požádala společnost Heagl, s.r.o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o právním informačním systému CODEXIS.
Žádost
Odpověď na žádost

Odpověď 3/2015

Dne 19. 6. 2015 požádala společnost Právo ve veřejném zájmu, z.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014.
Žádost.
Odpověď na žádost.

Odpověď 2/2015

Dne 14. 4. 2015 požádala Mgr. Lucie Daňková podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zaslání smluv (včetně všech dodatků), které obec, jednotlivé městské části, nebo jakékoli orgány obce uzavřely se subjekty TSE spol. s r.o., či euroAWK s.r.o. Jedná se o smlouvy nájemní, pachtovní, podnájemní, smlouvy o výstavbě, provozování či reklamním využití městského mobiliáře, smlouvy o umístění reklamy a přístřešků MHD, případně smlouvy obdobného typu. Dále Vás žádám o informaci, zda byl povinný ve smyslu ZSPI v uplynulých šesti měsících prostřednictvím žádosti dle ZSPI dotazován na informace požadované v této žádosti, a pokud ano, na jaké konkrétní informace byl v souvislosti s těmito žádostmi dotazován a jaká byla odpověď povinného."
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 1/2015

Dne 12. 1. 2015 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“.
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 2/2014

Dne 29. 10. 2014 požádal Jiří Vedral podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho registrovaného voliče, ke dni nedávno proběhlých komunálních voleb, nemá zde trvalé bydliště žádný občan ČR mající volební právo?
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 1/2014

Dne 5.10.2014 požádal Marek Nečada podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 7/2013

Dne 19.12.2013 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“.

Informace byla poskytnuta.

Odpověď 6/2013

Dne 31. srpna 2013 požádala Česká pirátská strana o informaci týkající se vyčlenění ploch pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Informace byla poskytnuta.


Odpověď 5/2013

Dne 9.července požádala paní Andrea Kroutilová o informace týkající se informačních technologií, vybavení a zabezpečení ÚMČ Praha – Újezd.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 4/2013

Dne 16. května požádalo občanské sdružení Arnika o zaslání připomínek, které naše městská část uplatnila k návrhu zadání Metropolitního územního plánu.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2013

Dne 12. dubna požádala firma MOTOR expert, s.r.o. o seznam fungujících stanic měření emisí.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2013

Dne 14. ledna požádala paní Jana Třísková o informaci týkající se oblasti úklidu veřejných prostranství.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2013

Dne 14. ledna požádala firma Business Media CZ, s.r.o. o informaci týkající se zaslání investičních plánů pro rok 2013.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 4/2012

Dne 3. prosince 2012 požádal pan David Horák podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Úplný název našeho orgánu územní samosprávy a místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy“

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2012

Dne 17. září 2012 požádal pan Jan Cibulka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Seznam veřejných prostranství, kde je na území městské části zakázáno venčení psů nebo požívání alkoholu (prosí o rozlišení obou zákazů)“.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2012

Dne 13. ledna 2012 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:
„Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2012

Dne 2. ledna 2012 požádal Mojmír Šincl o informaci týkající se možnosti uzavření sňatku.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2011

Dne 30. května 2011 požádal JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. o informaci týkající se zastupitelstva MČ a voleb do zastupitelstev obcí konaných 15.-16. října 2010.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2011

Dne 25. ledna požádala firma Business Media CZ, s.r.o. o informaci týkající se zaslání investičních plánů pro rok 2011.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2011

Dne 20.1.2011 požádala Mgr. Bc. Blažena Kovářová Jirušková podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, zda v období roku 2010 došlo ke správnímu řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 5/2010

Dne 10. 11. 2010 požádala Bc. P. Svobodová podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, zda v období od 24.11.1990 do 30.6.2006 proběhlo na území městské části místní referendum.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 4/2010

Dne 12. 5. 2010 požádal JUDr. T. Capoušek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se evidence nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví/správě městské části…“

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2010

Dne 20. 4. 2010 požádala společnost Empire CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:

„1.) Realizuje Vaše instituce jazykové vzdělávání svých zaměstnanců?
2.) Plánuje Vaše instituce v blízké budoucnosti začít jazykové vzdělávání svých zaměstnanců?
3.) Které oddělení má v kompetenci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců?“ 

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2010

Dne 19. 4. 2010 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:

„Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů“.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2010

Dne 17. 3. 2010 požádala společnost Arnika – Centrum pro podporu občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:

„Připomínky městských částí ke konceptu územního plánu Prahy“.

Informace byla poskytnuta.
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Městská část Praha – Újezd

2. Důvod a způsob založení Městská část Praha – Újezd vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura
Organizační struktura
Organizační řád městské části.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Městská část Praha – Újezd
Úřad městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý není úřední den
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek není úřední den
Pátek není úřední den

4.4. Telefonní čísla
272 690 545, 272 690 692

4.5.Čísla faxu
272 690 545, 272 690 692

4.6. Adresa internetové stránky
http://www.praha-ujezd.cz

4.7. Adresa e-podatelny
e-podatelna@praha-ujezd.cz
Informace o elektronickém po­dání

4.8. Další elektronické adresy a datová schránka
info@praha-ujezd.cz
Kontakty na zaměstnance úřadu.
datová schránka: 2w9bx6s

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 159140048/0300

6. IČ 00 24 17 84

7. DIČ
CZ 00 24 17 84

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumetů
Smlouvy
Dohoda o koaliční spolupráci na volební období 2014 – 2018

8.2. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace

9.1. Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a jejich podání
Příjem žádostí a jejich podání

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky

12. Formuláře
Formuláře

13. Návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Úřad MČ Praha – Újezd jedná a rozhoduje

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
Úřad MČ Praha – Újezd neeviduje žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009

18. Příspěvkové organizace
Mateřská škola Formanská
Základní škola Formanská

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha – Újezd provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Přestupky
 • Účel zpracování řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, MHMP, soudy, Policie ČR
 • Doba uchování 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Personální a mzdová agenda
 • Účel zpracování zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ,MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • Účel zpracování vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území MČ Praha – Újezd
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Vydávání rybářských lístků
 • Účel zpracování vydávání rybářských lístků
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o vydání rybářského lístku
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
Hlášení pobytu obyvatel
 • Účel zpracování hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha – Újezd
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, ÚMČ Praha 11
 • Doba uchování 50 let
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Účel zpracování poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 15 let
Volební seznamy
 • Účel zpracování stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů občané MČ Praha – Újezd starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování stále – seznam je průběžně aktualizován
Volební komise
 • Účel zpracování zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 let
Vydávání voličských průkazů
 • Účel zpracování zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 let
Přísedící soudu
 • Účel zpracování volba přísedících soudu
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, Obvodní soud pro Prahu 4
 • Doba uchování po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího
Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám
 • Účel zpracování ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 5 let
Obecně prospěšné práce
 • Účel zpracování zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravot­ní stav)
 • Kategorie subjektu údajů odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd, soudy
 • Doba uchování 5 let
Ověřování podpisů a listin
 • Účel zpracování agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha – Újezd
 • Doba uchování 10 let

Zelená úsporám

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2018

Rada hl. m. Prahy schválila dne 10. 4. 2018 svým usnesením č. 754 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2017 a 30. 9. 2018. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 25. 5. – 30. 9. 2018.
Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.
Všebecné podmínky pro poskytnutí dotace zde.

KOMPOSTÉR KE KAŽDÉMU DOMU

Městská část usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů samotných. Proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci 40. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3.1. – prevence vniku odpadu.

Vyhlášení výzvy 1. 9. 2016
Vyhodnocení žádosti koncem března 2017
Předpokládaný nákup kompostérů srpen 2017

Hlavním cílem projektu je snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic, nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.

Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude městská část. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let. Při zapůjčení bude vybírána úhrada ve výši 15 % ceny kompostéru. Po uplynutí 5 let udržitelnosti projektu pokryje tato úhrada zbytkovou cenu kompostéru a tento přejde do majetku občana.
CÍLEM PROJEKTU JE
• snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60 % komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)
• start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost separovat biologický odpad – rok 2015)
• chránit životní prostředí v obci – podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné
CO JE TO KOMPOSTOVÁNÍ?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
KOMPOSTÉR
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
SUROVINY VHODNÉ DO KOMPOSTU Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.
SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady nerostlinného původu.

Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat.

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ – DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

Městská část se účastní dotačního titulu „Operační program životního prostředí – prevence vzniku odpadů“.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procentu z celkového množství komunálního odpadu (až 60%) a tzv. domácí kompostování výrazně přispívá k omezení odpadu končícího v popelnicích a následně na skládce.
Podmínky pro získání dotace na domácí kompostéry včetně termínu informační schůzky a ankety zjišťující zájem naleznete zde.
Informace o jednotlivých typech kompostérů včetně jejich specifikace.
Informace o elektrickém kompostéru včetně parametrů a specifikace.

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2016

Rada hl. m. Prahy schválila 17. 5. 2016 svým usnesením č. 1165 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20. 6. – 30. 9. 2016.
Další informace o pravidlech programu zde.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PRAZE

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V PRAZE – POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH

Pokud bydlíte v rodinném domě, který vytápíte starým neekologickým kotlem, můžete využít finanční prostředky z dotačního programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč).
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:
• kotle na biomasu s automatickým přikládáním
• kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním
• plynové kondenzační kotle
• pepelná čerpadla (jakákoliv)
• případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů
Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé.
Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na: http://portalzp.praha.eu/jnp/index.html

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2015

Rada hl. m. Prahy schválila 5. 5. 2015 svým usnesením č. 1011 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2014 a 30. 9. 2015. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 8. 6. – 30. 9. 2015.
Další informace o pravidlech programu zde.

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014 – dotace na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická

Rada hl. města Prahy vyhlásila 29.4.2014 Program Čistá energie Praha 2014. Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
Dotace je určena pro bytové objekty i samostatné byty, žádat může fyzická i právnická osoba.
Vztahuje se na zdroje uvedené do provozu mezi 1.9.2013 a 30.9.2014, posledním termínem pro podání žádosti je 30.9.2014.
Více informací naleznete zde nebo na stránkách www.envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

Celý dokument o dotačním programu „Zelená úsporám“ si můžete přečíst zde.


Rozpočet

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MČ PRAHA-ÚJEZD V ROCE 2019

Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 24. 4. 2019
Úprava rozpočtu k 04/2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2019

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2019 byl schválen na na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019.
V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Statut sociálního fondu
Rozpočtový výhled do roku 2024
Rozpočet Mateřské školy Formanská
Rozpočet Základní školy Formanská

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 4c rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2018

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2018 byl schválen na na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018.
V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Sociální fond
Rozpočtový výhled do roku 2023
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Formanská
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Vodnická

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ÚJEZD PRO ROK 2017

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování – stavy a obraty na bankovních účtech
Financování – Peněžní fondy, majetek, vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Prohlášení – vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Přehled finančního vypořádání
Účetní závěrka MČ
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Mimořádná účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MČ
Inventarizační zpráva MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MŠ Formanská
Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření
Příkaz starosty k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MČ PRAHA-ÚJEZD V ROCE 2018

Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 19. 12. 2018
Úprava rozpočtu k 12/2018
Úprava rozpočtu k 12/2018
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 21. 11. 2018
Úprava rozpočtu k 10/2018
Úprava rozpočtu k 11/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 26. 9. 2018
Úprava rozpočtu k 09/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 26. 7. 2018
Úprava rozpočtu k 07/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 20. 6. 2018
Úprava rozpočtu k 06/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 23. 5. 2018
Úprava rozpočtu k 05/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 18. 4. 2018
Úprava rozpočtu k 04/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 21. 2. 2018
Úprava rozpočtu k 02/2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2017

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Sociální fond
Rozpočtový výhled na roky 2018–2022
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Formanská
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Vodnická

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MČ PRAHA-ÚJEZD V ROCE 2017

Rozpočtová opatření schválené ZMČ dne 3. 1. 2018
Úprava rozpočtu k 12/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 13. 12. 2017
Úprava rozpočtu k 12/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 22. 11. 2017
Úprava rozpočtu k 11/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 31. 10. 2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 18. 10. 2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 27. 9. 2017
Úprava rozpočtu k 09/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 21. 6. 2017
Úprava rozpočtu k 06/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 17. 5. 2017
Úprava rozpočtu k 05/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 24. 4. 2017
Úprava rozpočtu k 04/2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ÚJEZD PRO ROK 2016

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Závěrečný účet za rok 2016
Prohlášení ÚMČ Praha-Újezd
Přehled finančního vypořádání za rok 2016
Účetní závěrka městské části
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská
Inventarizační zpráva městské části
Inventarizační zpráva MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MŠ Formanská
Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet


Rozpočet 2013

Rozpočet 2013

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 70 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 766 000 Kč
převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Daň z nemovitosti 1 700 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 82 500 Kč
Poplatky ze psů 82 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 30 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Zůstatek na účtu u ČSOB 6 240 000 Kč
Rozpočtové příjmy celkem 14 960 500 Kč
Převody z rozpočt. účtů 120 000 Kč
Ost. převody z vl. fondů 120 000 Kč
Příjmy celkem 15 200 500

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Sběr a svoz komun. odpadu 45 000 Kč
Péče o vzhled obce 350 000 Kč
Mateřská škola – příspěvek zřizovatele 800 000 Kč
Mateřská škola – platy zaměstnanců 102 000 Kč
Mateřská škola – odvody z mezd 36 000 Kč
Kult. akce – nákup materiálu 20 000 Kč
Kult.akce- nájemné 15 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 200 000 Kč
Kult.akce – občerstvení 50 000 Kč
Kult.akce – věcné dary 25 000 Kč
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 15 000 Kč
Knihy, publikace, tisk 10 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000 Kč
Věcné dary 10 000 Kč
Dům služeb 2 668 000 Kč
Půjčka na dů služeb 2 000 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 600 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 636 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 403 000 Kč
Ostatní osobní výdaje 100 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 380 000 Kč
Povin.pojištění na soc. zabezp. 328 000 Kč
Povin.poj.na zdrav.poj. 187 000 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Ochranné pomůcky 10 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč
Nákup materiálu 200 000 Kč
Vodné 50 000 Kč
Teplo 55 000 Kč
Plyn 40 000 Kč
Elektrická energie 70 000 Kč
Nákup pohonných hmot 110 000 Kč
Teplá voda 25 000 Kč
Služby pošt 10 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 150 000 Kč
Služby peněžních ústavů 67 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Konzultační a právní služby 60 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč
Nákup služeb 650 000 Kč
Opravy a údržba 150 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 10 000 Kč
Programové vybavení 10 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 20 000 Kč
Pohoštění 40 000 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 20 000 Kč
Dary obyvatelstvu 90 000 Kč
Platby daní a poplatků 1 500 Kč
Stroje,přístro­je,zařízení 100 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Převody vl..rozpočt. účtům 90 000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem 14 960 500 Kč
Převody FKSP a soc.fondům 120 000 Kč
Převody vl.rozp.účtům 120 000 Kč
Výdaje celkem 15 200 500 Kč

Rozpočet 2012

Rozpočet 2012

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 72 000 Kč
Dotace na školství 76 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 941 00 Kč
převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Ostat. ned.příjmy
Daň z nemovitosti 1 800 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 85 000 Kč
Poplatky ze psů 100 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 66 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Příjmy celkem 9 140 000 Kč
Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB 3 000 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM (po konsolidaci) 12 140 000 Kč

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Sběr a svoz komun. odpadu 65 000 Kč
Péče o vzhled obce 400 000 Kč
Mateřská škola-Vodnická ORG 4433 800 000 Kč
Mateřská škola- OON 50 000 Kč
Kult. akce – nákup materiálu 15 000 Kč
Kult.akce- nájemné 5 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 250 000 Kč
Kult.akce – občerstvení 50 000 Kč
Kult.akce – věcné dary 10 000 Kč
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 6 000 Kč
Knihy, publikace, tisk 10 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000 Kč
Věcné dary 10 000 Kč
Dům služeb 2 000 000 Kč
Volby do PS ČR
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 600 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 910 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 403 000 Kč
Ostatní osobní výdaje 100 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 380 000 Kč
Povin.pojištění na soc. zabezp. 328 000 Kč
Povin.poj.na zdrav.poj. 187 000 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Ochranné pomůcky 15 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč
Nákup materiálu 135 000 Kč/td>
Vodné 18 000 Kč
Teplo 55 000 Kč
Plyn 40 000 Kč
Elektrická energie 100 000 Kč
Nákup pohonných hmot 110 000 Kč
Teplá voda 25 000 Kč
Služby pošt 10 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 150 000 Kč
Služby peněžních ústavů 67 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Nájemné za půdu 0 Kč
Konzultační a právní služby 50 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč
Nákup služeb 650 000 Kč
Opravy a údržba 30 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 10 000 Kč
Programové vybavení 10 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 17 000 Kč
Pohoštění 49 000 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 10 000 Kč
Dary obyvatelstvu 70 000 Kč
Kolky 8 500 Kč
Platby daní a poplatků 1 500 Kč
Nákup pozemků 0 Kč
Stroje,přístro­je,zařízení
Zemní val II.et. – ORG 6738
Cyklistická trasa 350 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Převody vl..rozpočt. účtům 90 000 Kč
CELKEM VÝDAJE po konsolidaci 12 140 000 Kč

Rozpočet 2011

Rozpočet 2011

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 70 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 698 00 Kč
převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Ostat. ned.příjmy
Daň z nemovitosti 1 910 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 93 000 Kč
Poplatky ze psů 100 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 159 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Mateřská školka-Vodnická ORG 4433
Příjmy celkem 9 030 000 Kč
Převody z rozpočt.účtů 120 000 Kč
Ostatní převody z vlastn.fondů 90 000 Kč
Příjmy + vl.fondy 9 240 000 Kč
Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB 2 660 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM 11 900 000 Kč

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Knihy, publikace, tisk (Klíč) 70 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100 000 Kč
Věcné dary 20 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 159 690 Kč
Kult. akce – nákup materiálu 15 000 Kč
Kult.akce – občerstvení 35 000 Kč
Kult.akce- nájemné 5 000 Kč
Sběr a svoz komun. odpadu 50 000 Kč
Péče o vzhled obce 350 000 Kč
Volby do PS ČR
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 420 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 742 400 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 312 200 Kč
Ostatní osobní výdaje (odměny čl.výborů) 50 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 379 200 Kč
Povin.pojištění na soc. zabezp. 327 060 Kč
Povin.poj.na zdrav.poj. 186 250 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Ochranné pomůcky 20 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč
Nákup materiálu 135 000 Kč
Vodné 8 000 Kč
Teplo 25 000 Kč
Elektrická energie 50 000 Kč
Nákup pohonných hmot 55 000 Kč
Teplá voda 15 000 Kč
Služby pošt 6 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 140 000 Kč
Služby peněžních ústavů 67 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Nájemné za půdu 0 Kč
Konzultační a právní služby 25 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 29 000 Kč
Služby zpracování dat 100 000 Kč
Nákup služeb- stravenky, penzijní připojištění 565 000 Kč
Opravy a údržba 70 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 7 000 Kč
Programové vybavení 10 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 15 000 Kč
Pohoštění 25 000 Kč
Ost.nákupy – dálniční známka 1 200 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 110 000 Kč
Dary obyvatelstvu 100 000 Kč
Nákup pozemků 0 Kč
Stroje,přístro­je,zařízení 780 000 Kč
Zemní val II.et. – ORG 6738
Cyklistická trasa 200 000 Kč
Mateřská školka-Vodnická ORG 4433 2 500 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Celkem výdaje 11 690 000 Kč
Převody FKSP a sociál.fondům 120 000 Kč
Převody vl..rozpočt. účtům 90 000 Kč
CELKEM VÝDAJE 11 900 000 Kč

Rozpočet 2010

Rozpočet 2010

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 80 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 345 000 Kč
Převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Ostat. ned.příjmy
Daň z nemovitosti 1 260 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 93 000 Kč
Poplatky ze psů 100 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř.prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 50 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 12 000 Kč
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Mateřská školka – Vodnická ORG 4433
Příjmy celkem 7 940 000 Kč
Převody z rozpočt.účtů 130 000Kč
Ostatní převody z vlastn.fondů 70 000 Kč
Příjmy + vl.fondy 8 140 000 Kč
Zůstatek na spořicích úctech ČS a ČSOB 2 500 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM 10 640 000 Kč

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Knihy, publikace, tisk (Klíč) 80 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000 Kč
Věcné dary 25 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 156 000 Kč
Kulturní akce – nákup materiálu 15 000 Kč
Kulturní akce – občerstvení 35 000 Kč
Sběr a svoz komun. odpadu 72 000 Kč
Péče o vzhled obce 420 000 Kč
Volby do PS ČR
Platy zaměstnanců v pracov. poměru 1 900 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 475 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 166 000 Kč
Ostatní osobní výdaje (odměny čl.výborů) 50 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 230 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 196 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav. poj. 166 000 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000 Kč
Nákup materiálu 140 000 Kč
Vodné 5 000 Kč
Teplo 30 000 Kč
Elektrická energie 30 000 Kč
Nákup pohonných hmot 45 000 Kč
Teplá voda 3 000 Kč
Služby pošt 17 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 165 000 Kč
Služby peněžních ústavů 75 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Nájemné za půdu
Konzultační a právní služby 50 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč
Služby zpracování dat 100 000 Kč
Nákup služeb- stravenky, penzijní připojištění 480 000 Kč
Opravy a údržba 50 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 15 000 Kč
Programové vybavení 32 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 11 000 Kč
Pohoštění 45 000 Kč
Ostatní nákupy – dálniční známka 1 000 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 10 000 Kč
Dary obyvatelstvu 100 000 Kč
Nákup pozemků
Stroje,přístro­je,zařízení 200 000 Kč
Zemní val II.et. – ORG 6738
Cyklistická trasa 200 000 Kč
Mateřská školka-Vodnická ORG 4433 3 100 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Převody FKSP a sociál.fondům 130 000 Kč
Převody vl..rozpočet. Účtům 70 000 Kč
Celkem výdaje 10 640 000 Kč

Žádosti o informace

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně nebo elektronicky na adresu:

Úřad městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4

Telefon a fax: 272 690 692, 272 690 545

e-mail: info@praha-ujezd.cz

elektronická podatelna:e-podatelna@praha-ujezd.cz

datová schránka:2w9bx6s

Formulář žádosti o poskytnutí informace si můžete stáhnout zde


Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.


Příjem žádostí a jejich podání

Příjem žádostí a jejich podání

Žádosti, stížnosti a podněty je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně úřadu městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4.

Telefon a fax: 272 690 692, 272 690 545

Elektronicky na adresu info@praha-ujezd.cz

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic.

„Formulář žádosti o poskytnutí informace“:[]


Pravidla pro přijímání a vyřizování petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic

Petice – MŠ Vodnická


Organizační řád

Organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd

Organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd platný od 21. 11. 2018


Opravné prostředky

Opravné prostředky

Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena zákonem 500/2004 Sb.,správní řád.

Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze písemně na adresu Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy.

Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Stížnosti

Za stížnosti jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí.
Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Za stížnosti se nepovažují:
- stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů,
- stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně úkonů, označovaných těmito předpisy jako stížnosti,
- stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů jako např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů apod.

Stížnost lze podat:
- poštou na adresu Úřad městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4, či doručit osobně do podatelny ÚMČ. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa a podpis odesilatele, se neevidují a nevyřizují.
- v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@praha-ujezd.cz
- faxem nebo elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že bude nejpozději do pěti dnů potvrzena
- ústně, o ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako s písemnou stížností.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne o jejím prodloužení orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti.


Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Na tomto místě budeme postupně rozšiřovat nabídku formulářů, které si tak můžete vytisknout a vyplnit ještě před příchodem na Úřad městské části.

Místní poplatky
Životní prostředí
Územní a stavební řízení

Příslušné formuláře naleznete na stránkách městské části Praha 11

Všechny dokumenty jsou ve formátu Microsoft Office Word 2000. Můžete si je stahnout na svůj počítač kliknutím pravým tlačítkem na vybraném odkazu a volbou položky „Uložit cíl jako …“ (resp. „Save target as …“). Otevře se Vám dialog pro výběr místa uložení souboru, vyberete složku na svém počítači např. Dokumenty a stisknete tlačítko uložit.


CzechPoint

CzechPoint

CzechPoint Cílem projektu CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je ušetřit lidem cestování z jednoho úřadu na druhý. Díky němu se občané mohou obstarat potřebné dokumenty na jednom místě.

Na úřadu lze získat na počkání následující ověřené výpisy:

 • Ověřený výstup z insolvenčního rejstříku
  • Kdo může žádat o výpis? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – výstup z insolvenčního rejstříku s údajem, zda byla osoba nebo organizace nalezena v databázi dlužníků
  • Co musíte předložit? – v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace a podle osobních údajů . V případě hledání příslušné organizace musíte znát její IČO a v případě hledání konkrétní osoby její jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo.
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Ověřený výstup z katastru nemovitostí
  • Kdo může žádat o výpis? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – úplný nebo částečný výpis
  • Co musíte předložit? – musíte znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a číslo pozemku nebo název katastrálního území a číslo popisné popř. evidenční
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Ověřený výstup z obchodního rejstříku
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo subjektu – IČ
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Ověřený výstup ze živnostenského rejstříku
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – výpis ze živnostenského rejstříku
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo subjektu – IČ
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů
  • Kdo může žádat a co musíte předložit ?
   1) osoba, které se výpis týká a to pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestu vydán. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
   2) zplnomocněnec na základě předložení úředně ověřené plné moci osoby, které se výpis z evidence Rejstříku týká. Zmocněnec musí předložit svůj platný průkaz totožnosti.
  • Co obdržíte? – úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Výpis bodového hodnocení osob
  • Kdo může žádat? – osoba, které se výpis týká, případně zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc
  • Co musíte předložit? – platný doklad totožnosti
  • Co obdržíte? – výpis bodového hodnocení osoby z registru řidičů
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
   – seznam, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kriteria) a § 54 (profesní kvalifikační kriteria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo hledaného subjektu – IČ
  • Co obdržíte? – písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady, vydávané ministerstvem, obsahující údaje zapisované do seznamu.
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
  Ohlášení změn a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi (přerušení nebo obnovení činnosti, ohlášení nebo zrušení provozovny nebo odpovědného zástupce) 

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře – na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S vygenerovaným číslem (tiketem) a s dokladem totožnosti je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT.

Vyplněním formuláře v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory) a doklad totožnosti. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.

Správní poplatky:

 • 50,– Kč přijetí podání
 • 51 000,– Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,– Kč další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 • 100,– Kč vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

DATOVÉ SCHRÁNKY

KONVERZE DOKUMENTŮ

VÝPIS ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL

Všechny výše uvedené výpisy obdržíte na počkání na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465 v úředních hodinách.

Více informací o projektu Czech point nejdete na http://www.czechpoint.cz/web/.


Úřady a instituce - důležitá telefonní čísla

Úřady a instituce – důležitá telefonní čísla

Úřad městské části Praha – Újezd

Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
Tel: 272 690 692, 272 690 545
www.praha-ujezd.cz
email: info@praha-ujezd.cz

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672, Praha 4
Tel: 267 902 111
www.praha11.cz
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

Živnostenský odbor

Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 510
www.praha11.cz

Odbor výstavby

Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 272 914 928
www.praha11.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nad Opatovem 2140, Praha 11
Tel: 272 917 005
www.praha11.cz

Správa sociálního zabezpečení

Olšanská 3, Praha 3
Tel: 244 012 111
www.cssz.cz
e-mail: posta.xa@cssz.cz

Úřad práce České republiky

Novodvorská 803/82, Praha 4
webové stránky
Zprostředkování zaměstnání
tel: 950 178 111
e-mail:posta.aae@aa.mpsv.cz
Státní sociální podpora
tel: 950 178 734
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Hmotná nouze
tel: 950 178 725
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Dávky pro osoby se zdravodní postižením
tel: 950 178 747
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV

MOP Jižní Město I
Kaplanova 2056, Praha 11
Tel: 974 887 700, 974 887 703, 974 887 701
Tísňové volání: 158

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství

Markušova 1555, Praha 11
Tel: 222 025 674
Tísňové volání: 156

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt

psi: V Zámcích 56, Praha 8 – Troja
Tel: 222 025 916, 222 025 917
e-mail: upoz@mppraha.cz
kočky: Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
tel: 222 025 929
e-mail: upozdm@mppraha.cz

Pražské služby, a.s.

pasáž Škodova paláce
Jungmannova 29, Praha 1
Tel.call centrum: 284 091 888
www.psas.cz
e-mail: info@psas.cz

Technologie HMP – veřejné osvětlení

Dělnická 213/12, Praha 7
Poruchy tel: 800 404 060
webové stránky
e-mail: poruchyVO@thmp.cz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971, Praha 10
Poruchy tel: 840 111 112, 601 274 274
www.pvk.cz
e-mail: info@pvk.cz

Pražská energetika

Zákaznické centrum
Jungmannova 36/31, Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Poruchy tel: 800 550 055
www.pre.cz
e-mail: pre@pre.cz

Pražská plynárenská a.s.

Národní 37, Praha 1
Poruchy tel: 800 134 134, pohotovost plyn 1239
www.ppas.cz
e-mail: callcentrum@ppas.cz

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

Pod sídlištěm 1800, Praha 8
Tel: 284 041 111
www.cuzk.cz
e-mail: ku.proprahu@cuzk.cz

Finanční úřad pro Prahu 11

Opatovská 964, Praha 11
tel: 225 289 111
e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz


Organizace úřadu

Organizace úřadu

Volené orgány

Úřad městské části

TAJEMNÍK

Tajemník dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře úřadu nadřízený všem zaměstnancům úřadu městské části.
Ing. Miloslav MÜLLER, MBA – miloslav.muller@praha-ujezd.cz

EKONOMICKÝ ODBOR

pokladní služba, účetní evidence, výkaznictví, statistika a rozborová činnost, inventarizace, příprava a kontrola plnění rozpočtu, evidence a plnění daní a poplatků, evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, ověřování listin a podpisů
Hlavní pokladní
Martina CHALUPSKÁ – martina.chalupska@praha-ujezd.cz

KANCELÁŘ STAROSTY

spisová služba, archivní a skartační činnost, předkládání zápisů, hlášení závad, poskytování informací, nákup kancelářských potřeb a občerstvení, přihlašování k trvalému pobytu, evidence poplatku ze psů, ověřování listin a podpisů
Pavla PITRMANOVÁ, DiS. – pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz

ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ

vyvěšování informací, vyhlášek a oznámení na úřední desky, smluvní agenda, evidence smluv, sestavování dohod a smluv, zajišťování příslušných norem a předpisů, přestupky, kontrolní činnost, evidence a správa daní, dávek a poplatků, ověřování listin a podpisů.
Ing. Markéta NOVOTNÁ – marketa.novotna@praha-ujezd.cz

INVESTIČNÍ ODBOR

zajišťování dokumentace staveb, příprava investičních akcí, zajišťování katastrálních dokumentů, kontroly probíhajících staveb, veřejný pořádek, odpadové hospodaření, ochrana přírody, územní rozvoj, údržba veřejné zeleně a mobiliáře, ověřování listin a podpisů
Ing. Pavel STANĚK – pavel.stanek@praha-ujezd.cz

Údržba majetku a zeleně městské části

 • Vladimír Hříbek
 • Tomáš Váňa
 • Karel Vaněk
 • Lukáš Hasil

Jak si zařídit – služby úřadu

Jak si zařídit – služby úřadu

Na tomto odkazu – http://portal.gov.cz/…55/708/place naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě. Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy.

Další informace o postupech a náležitostech při řešení životních situací, které můžete vyřídit na úřadu městské části Praha – Újezd naleznete níže.

Hlášení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ověřování kopií a podpisů

Vydání řidičského průkazu

Vydání občanského průkazu

Místní poplatek ze psů

Vydání rybářského lístku

Místní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kácení dřevin rostoucích mimo les


Další důležité kontakty
Úřad městské části Praha – Újezd Úřad městské části Praha 11
Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
Tel: 272 690 692, 272 690 545
web: www.praha-ujezd.cz
e-mail: info@praha-ujezd.cz
Ocelíkova 672, Praha 4
tel: 267 902 111
web: www.praha11.cz
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz
   
Živnostenský odbor Odbor výstavby
Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 510
web: www.praha11.cz
Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 340
web: www.praha11.cz
   
Magistrát hl. m. Prahy Registr řidičů a registr vozidel
Mariánské nám. 2, Praha 1
Jungmannova 35, Praha 1
Tel: 236 001 111
web: www.praha.eu
Business Centrum Vyšehrad
Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4
Tel: 236 005 490 – registr řidičů
Tel: 236 005 491 – registr vozidel
web: www.praha.eu
   
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Správa sociálního zabezpečení
Nad Opatovem 2140, Praha 11
Tel: 272 917 005
web: www.praha11.cz
Olšanská 3, Praha 3
Tel: 244 012 111
web: www.cssz.cz
e-mail: posta.xa@cssz.cz
   
Úřad práce – zprostředkování zaměstnání Úřad práce – Pracoviště státní sociální podpory
Novodvorská 803/82, Praha 4
Tel: 950 178 111
web: www.portal.mpsv.cz/…/kop/praha_4
e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz
Novodvorská 803/82, Praha 4
Tel: 950 178 734
Hmotná nouze, tel: 950 178 725
Příspěvek na péči, tel: 950 178 746
Dávky pro osoby se zdrav. postižením, tel: 950 178 747
   
Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství
MOP Jižní Město I
Kaplanova 2056, Praha 11
Tel: 974 887 700, 974 887 703, 974 887 701
Tísňové volání: 158
Markušova 1555, Praha 11
Tel: 222 025 674
Tísňové volání: 156
e-mail:operacni.p11@mppraha.cz
   
Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Zraněné divoké zvíře
Psi: V Zámcích 56, Praha 8 – Troja
Tel: 222 025 916, 222 025 917
e-mail: upoz@mppraha.cz
Kočky: Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
tel: 222 025 929
e-mail: upozdm@mppraha.cz
Záchranná stanice hl.m.Prahy
Mezi Rolemi, Praha 5
Tel: 773 772 771
Pražská zvířecí záchranka
tel: 774 155 155, 774 155 185
web: www.zvirevnouzi.cz
web: www.lhmp.cz
   
Technologie HMP – veřejné osvětlení Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dělnická 213/12, Praha 7
Poruchy tel: 800 404 060
web: www.thmp.cz
e-mail: poruchyVO@thmp.cz
Ke Kablu 971/1, Praha 10
Poruchy tel: 840 111 112
web: www.pvk.cz
e-mail: info@pvk.cz
   
Pražské služby, a.s. Sběrný dvůr hl. m. Prahy – Praha 11
pasáž Škodova paláce
Jungmannova 29, Praha 1
Tel. call centrum: 284 091 888
web: www.psas.cz
e-mail: info@psas.cz
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov
Tel: 236 040 027
   
Pražská energetika Pražská plynárenská a.s.
Zákaznické centrum
Jungmannova 36/31, Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Poruchy tel: 800 550 055
web: www.pre.cz
e-mail: pre@pre.cz
Národní 37, Praha 1
Poruchy tel: 800 134 134, pohotovost plyn 1239
web: www.ppas.cz
e-mail: callcentrum@ppas.cz
   
Katastrální úřad pro hl. m. Prahu Finanční úřad pro Prahu 11
Pod sídlištěm 1800, Praha 8
Tel: 284 041 111
web: www.cuzk.cz
e-mail: ku.proprahu@cuzk.cz
Opatovská 964, Praha 11
Tel: 225 289 111
web: www.financnisprava.cz
e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz