Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vyhlášky

Dnem 1.ledna 2005 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.hl.m. Prahy, o místním poplatku ze psů. Chtěli bychom Vás seznámit s největšími změnami pro chovatele psů.

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen na svoje náklady nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy, a to pomocí registrační karty. Chovatel psa, který byl před účinností této vyhlášky již trvale označen příslušným mikročipem nebo tetováním, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence.

Pokud chovatel splní podmínky v souladu s vyhláškou (trvalé označení psa a přihlášení do evidence chovatelů psů), bude mu poskytnuta úleva od poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350,– Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil.

Chovatel je povinen trvale označit psa mikročipem nebo tetováním nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky, tj. do 31.12.2005.

JUDr. Martina Maříková, odbor občansko-správní

Volné pobíhání psů

S účinností od 1.května 2001 vešla v platnost Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, která v §2 písm. c) zakazuje vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. V §3 odst. 2 písm.d) zakazuje volný pohyb psů ve veřejné zeleni.

Nedodržení zákazu volného pobíhání psů mimo uvedené lokality sleduje a postihuje Městská policie.