Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Nakládání s odpady

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Zde najdete informace o termínu přistavení velkoobjemových kontejnerů.
POZOR Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistavovány pouze na v jeden den na 4 hodiny.

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR – MOŽNOST ODEVZDAT OBJEMNÝ I JINÝ ODPAD

Zde najdete informace o termínu přistavení dočasného sběrného dvora pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů.

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zde najdete informace o sběrných dvorech, ve kterých mohou občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat objemný odpad z domácností.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Zde najdete informace o termínech přistavení svozového vozidla a seznam nebezpečných odpadů, které lze obsluze vozidla zdarma odevzdat. Provozovatelem mobilního sběru je spol. Papkov, s.r.o. , V korytech ev. č. 179, Praha 10, na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

Zde najdete informace o termínech přistavení kontejnerů na bioodpad a o možnosti objednat si kompostejner od Pražských služeb, a.s.

SBĚRNÝ BOX NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Zde najdete informace o 3 sběrných boxech na malé elektrospotřebiče, které jsou umístěné na území městské části. Elektrospotřebiče nepatří do kontejneru na směsný komunální odpad!

SBĚR POUŽITÝCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ
OBNOVENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY MALEŠICE V DŘEVČICKÉ ULICI
POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!