Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Seznam volebních stran

JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 5.6. – 6.6. proběhly volby do Evropského parlamentu. V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1784 oprávněných voličů 770 osob, což je 43%.

10 stran, které získaly nejvíce hlasů jsou:

 • Občanská demokratická strana – 407 hlasů (53% ze všech odevzdaných hlasů)
 • Česká strana sociálně demokratická – 56 hlasů (7% ze všech odevzdaných hlasů)
 • Evropská demokratická strana – 50 hlasů (6%)
 • Komunistická strana Čech a Moravy – 47 hlasů (6%)
 • Starostové a nezávislí – 31 hlas (4%)
 • Strana zelených – 26 hlasů (3%)
 • Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 26 hlasů (3%)
 • Strana svobodných občanů – 24 hlasů
 • Věci veřejné – 21 hlas
 • SNK Evropští demokraté – 19 hlasů

VE KTERÉM VOLEBNÍM OKRSKU BUDEME VOLIT

Každý občan dostane nejpozději 3 dny před konáním voleb do schránky volební lístky, u kterých bude informace v jakém okrsku má právo hlasovat.

Rozdělení ulic podle volebních okrsků:

OKRSEK Č. 1011

 • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD, KATEŘINSKÉ NÁM. 465

Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Proutěná, Vodnická, U Pramene, Krajanská

OKRSEK Č. 1012

 • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD, KATEŘINSKÉ NÁM. 465

Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Formanská v Kateřinkách (od č.p.200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské náměstí, U Louky

OKRSEK Č. 1013

 • BUDOVA SK ÚJEZD (u fotbalového hřiště), NAD STATKEM 118

Do tohoto volebního okrsku patří ulice:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance

Ve dnech 5. června 2009 od 14,00 do 22,00 hod a 6. června 2009 od 8,00 do 14,00 hod se konají volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k nárůstu voličů v naší městské části jsme požádali o vytvoření třetího volebního okrsku. Dvě volební místnosti budou k dispozici voličům ze sídelní části Kateřinky v prostorách úřadu na Kateřinském náměstí a jedna volební místnost bude připravena v Újezdu. Proto poprvé nebudou muset voliči z Kateřinek jezdit volit do Újezdu.

Upozorňujeme voliče, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti. Proto doporučujeme, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném úřadem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo po 26. dubnu 2009 přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Nejpozději 2. června budou hlasovací lístky dodány voličům. S nimi obdrží informace o době a místě konání voleb.

Pro voliče, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u našeho úřadu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, bude připraven voličský průkaz. Ten ho opravňuje ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Požádat o vydání voličského průkazu může volič nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21.5.2009, úřadu. Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel v naší městské části. Občan jiného členského státu projeví svou vůli hlasovat ve volbách na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádá na úřadu naší městské části o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K žádosti musí být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel a zároveň čestné prohlášení , kde uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro tyto volby veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat pouze na území České republiky.