Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volby do zastupitelstev obcí 2010

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ÚJEZD

Voleb konaných ve dnech 15. – 16.10. 2010 se z celkového počtu 1 846 oprávněných voličů zúčastnilo 1113 voličů, což je 60%
Byli zvoleni tito členové Zastupitelstva MČ Praha – Újezd:

 1. Václav Drahorád, kandidoval za ODS, 350 hlasů
 2. MUDr. Jan Mojžíš, kandidoval za ODS, 308 hlasů
 3. Julie Mikolášová kandidovala za ODS, 317 hlasů
 4. Leoš Papáček, kandidoval za Alianci Jihovýchod, 292 hlasy
 5. Ing. Antonín Zadák, kandidoval za Alianci Jihovýchod, 277 hlasů
 6. MUDr. Zorjan Jojko, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, 251 hlas
 7. Ing. Filip Ranoš, kandidoval za TOP 09, 222 hlasy
 8. Mgr. Jakub Lepš, kandidoval za TOP 09, 218 hlasů
 9. Ing. Daniel Hakl, kandidoval za Společná budoucnost Újezd – Kateřinky, 151 hlas

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany:

 1. Občanská demokratická strana – 2760
 2. Aliance Jihovýchod – 2150
 3. TOP 09 – 1788
 4. Nezávislí pro Újezd a Kateřinky – 1761
 5. Společná budoucnost Újezd – Kateřinky – 988
 6. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 119

Datum voleb
Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 18. června 2010 vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 15. října 2010 a sobotu 16. října 2010.

Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd byly zaregistrovány tyto kandidátní listiny (řazeno podle vylosovaného pořadí):

 1. Aliance Jihovýchod
 2. Nezávislí pro Újezd a Kateřinky
 3. TOP 09
 4. Společná budoucnost Újezd – Kateřinky
 5. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 6. Občanská demokratická strana

Kdo je voličem?

Voličem je občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem do zastupitelstva obce je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Informace o způsobu hlasování ve volbách

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
  Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
  Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

  Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

  Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Kde budeme hlasovat?

V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:

volební okrsek č. 1022 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
pro voliče bydlících v ulicích:
Vodnická, Krajanská, Proutěná

volební okrsek č. 1023 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky, U Pramene

volební okrsek č. 1024 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance

Potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů
Podávání kandidátních listin registračnímu úřadu


Městská část Praha – Újezd tvoří jeden volební obvod.

Úřad městské části Praha – Újezd podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, oznamuje:

počet obyvatel k 1.1.2010 2746

potřebný počet podpisů na peticích
pro nezávislého kandidáta 110 podpisů
pro sdružení nezávislých kandidátů 192 podpisůbr />

Petice musí být připojena ke kandidátní listině s uvedením jména, příjmení, data narození a místa, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16,00 hodin 66 dnů přede dnem voleb, tj. do úterý 10.8.2010 regis­tračnímu úřadu – Úřad městské části Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanoví podle ust. § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha – Újezd na volební období 2010 – 2014 na 9 členů.

Informace k volbám do na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Web ministerstva vnitra – informace.