Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta (11. a 12. ledna 2013, v případě konání druhého kola ve dnech 25. a 26. ledna 2013) v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

  1. písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 2013, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;
  2. žádostí zaslanou v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 2013;
  3. žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 2013, identifikační číslo datové schránky úřadu 2w9bx6s;
  4. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu do 9. ledna 2013 do 16:00 hodin, v budově úřadu Kateřinské nám. 465, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo bude voličský průkaz voliči zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. od 27. prosince 2012.

V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz jen na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16:00 hodin.