Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápisy zasedání 2011

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a začínají v 19:00 v budově ÚMČ. Příští zasedání se uskuteční:

 • Termín příštího zasedání je 12. 12. 2011

Jednotlivé zápisy jsou řazeny chronologicky od nejmladšího k nejstaršímu. U každého zápisu jsou vypsány projednávané body. Pokud si chcete přečíst kompletní zápis ze zasedání stačí kliknout na podrobný zápis

Zápis 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 12. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Úprava rozpočtu k 12/2011
 • 4. Návrh rozpočtu 2012
 • 5. Směrnice na odpisování majetku
 • 6. Znovuobnovení sněmu starostů ve Statutu hl. m. Prahy
 • 7. Příloha č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vodnická
 • 8. Zrušení nadačního fondu
 • 9. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje
 • 10. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
 • 11. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek parc.č. 265/1
 • 12. Darovací smlouva – stanoviště separovaného odpadu
 • 13. Žádost o odejmutí pozemků
 • 14. Dar školám
 • 15. Smlouva o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví jednotky
 • 16. Žádost o finanční dar Klubu Vodnická, o.s
 • 17. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2011
 • 18. Různé

Zápis 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 11. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. JMH Development – darování pozemku parc.č. 583/1
 • 4. Plnění rozpočtu 1–9
 • 5. Plán finančních kontrol MŠ
 • 6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 7. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
 • 8. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/36 – Pražská plynárenská Distribuce, a.s
 • 9. Informace o průběhu výstavby mateřské školy a domu služeb
 • 10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2011
 • 11. Informace o iniciativě legislativních úprav vedoucích k zefektivnění a zjednodušení správy hl.m.Prahy
 • 12. Žádost o finanční dar
 • 13. Různé

Zápis 9/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 10. 10. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. a) Úprava rozpočtu
 • 3. b) Schválení odměny za výkon funkce
 • 4. Podmínky pronájmu společenské místnosti v domě služeb
 • 5. Pronájem plochy ochranné zdi
 • 6. a) Informace o mateřské škole a domu služeb
 • 6. b) Snížení ceny bytových a nebytových prostor
 • 6. c) Revokace usnesení č. 3 zápisu č. 8/2011 – úplatný převod jednotky číslo 531/4 a 531/6
 • 7. Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce, a.s
 • 8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2011
 • 9. Různé

Zápis 8/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 9. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Smlouvy o převodu nebytového prostoru – ordinace
 • 4. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky
 • 5. Nájemní smlouva – služebna MP
 • 6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 7. Řešení situace v ulicích Vodnická/U Pramene – vyjádření k dopisu
 • 8. Změna Jednacího řádu ZMČ
 • 9. Informace o mateřské škole a domu služeb
 • 10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/11
 • 11. Různé

Zápis 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 15. 8. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru
 • 4. Plnění rozpočtu 1– 6 a úprava rozpočtu
 • 5. Návrh rozpočtu MŠ
 • 6. Schválení Zřizovací listiny MŠ Vodnická 530/42, smlouva o výpůjčce
 • 7. Informace o průběhu výstavby mateřské školy a domu služeb
 • 8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – realizace MŠ
 • 9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 10. Výběrové řízení ČOV – zhotovitel PD, inženýrská činnost
 • 11. Smlouva o náhradě škody z provozní činnosti, MČ Praha – Újezd – ŘSD
 • 12. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 617/1 (ul. Nad Statkem) – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
 • 13. Darovací smlouva – komunikace Nad Náhonem
 • 14. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemky parc.č. 585/9, 581/2 a 583/2 – komunikace Nad Náhonem
 • 15. Revokace usnesení č. 13 zápisu č. 6/2011 – výpůjčka kola
 • 16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/11
 • 17. Různé

Zápis 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 6. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Žádosti o slevy na nebytové prostory v Domě služeb
 • 4. Schválení koncepce MŠ
 • 5. Smlouva o zřízení VB – PREdistribuce a.s.
 • 6. Smlouva budoucí o zřízení VB – PREdistribuce a.s.
 • 8. Darování pozemku parc.č. 583/1
 • 9. Dodatky ke Smlouvě o dílo – realizace MŠ (vícepráce, méněpráce)
 • 10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 11. Pronájem pozemků – sportoviště
 • 12. Žádost o finanční dar
 • 13. Žádost městské policie o finanční příspěvek
 • 14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/11
 • 15. Různé

Zápis 5/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 5. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Schválení závěrečného účtu
 • 4. Vestecká spojka a křižovatka na D1
 • 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 • 6. Pronájem nebytového prostoru-potraviny
 • 7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 8. Návrh zpracování výtvarné studie pro mateřskou školu a Dům služeb
 • 9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2011
 • 10. Různé

Zápis č. 4/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 4. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. a) Snížení prodejní ceny bytových a nebytových prostor
 • 3. b) Návrh dodatku ke Smlouvě o zprostředkování prodeje
 • 4. Budoucí smlouva o zřízení VB – PRE distribuce
 • 5. Servisní smlouva – dětské hřiště
 • 6. a) Revokace usnesení k bodu č. 3 Zápisu č. 9/2010
 • 6. b) Revokace usnesení k bodu č. 3 Zápisu č. 3/2011
 • 7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 8. Informace o výstavbě Mateřské školy
 • 9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2011
 • 10. Různé

Zápis č. 3/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 7.3.2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Rozpočet pro rok 2011
 • 4. Prodej pozemků parc.č. 216/12, 216/13
 • 5. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření
 • 6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 7. Žádost o finanční příspěve
 • 8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2011
 • 9. Přehled kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2011
 • 10. Různé

Zápis 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 7. 2. 2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Prodej pozemků parc.č. 216/12 a 216/13
 • 4. Změna členů kontrolního výboru
 • 5. Údržba zeleně – vyhodnocení nabídek
 • 6. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene – Kabel servis Praha s.r.o.
 • 7. Nákup malotraktoru
 • 8. Vlajka pro Tibet
 • 9. Vyhodnocení cenových nabídek na vydávání Zpravodaje MČ
 • 10. Úprava dopravního značení Pastevců
 • 11. Revokace usnesení č. 4 Zápisu 1/2011
 • 12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2011
 • 13. Různé

Zápis č. 1/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11.1.2011

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Exit 4 D1
 • 4. Úprava rozpočtu 12/2010, schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
 • 5. Zápis kontrolního výboru, plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011
 • 6. Úprava jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
 • 7. Úprava jednacích řádů výborů
 • 8. Jmenování tajemníků výborů
 • 9. Uzavření smlouvy s realitní kanceláří – prodej bytových a nebytových prostor
 • 10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2010
 • 11. Různé