Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápisy zasedání 2012

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a začínají v 19:00 v budově ÚMČ. Příští zasedání se uskuteční:

 • Termín příštího zasedání je 13. 8. 2012

Jednotlivé zápisy jsou řazeny chronologicky od nejmladšího k nejstaršímu. U každého zápisu jsou vypsány projednávané body. Pokud si chcete přečíst kompletní zápis ze zasedání stačí kliknout na podrobný zápis

Zápis 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 10. 12. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy – Křižovatka na D1 3,7 km a Vestecká spojka
 • 4. Darovací smlouva – JMH Development, a.s.
 • 5. Úprava rozpočtu k 12/2012
 • 6. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2013
 • 7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 8. Schválení podlimitní veřejné zakázky – MŠ Újezd
 • 9. Výběr poskytovatele služby „Výběr projektanta studie celého území a novostavby objektu MŠ“ – Újezd
 • 10. Výběr projektanta studie – jmenování komise pro otevírání obálek, jmenování komise pro posouzení a hodnocení cenových nabídek
 • 11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2012
 • 12. Různé

Zápis 10/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 11. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Lázně Újezd u Průhonic-DÚR stavby Vesnička 1
 • 4. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene parc.č. 325/1 – Ke Mlýnu, Lázně Újezd u Průhonic-Vesnička 1-PREdistribuce,a.s.
 • 5. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky MHMP – dům služeb
 • 6. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene Nad Náhonem, K Motelu-PREdistribuce,a.s.
 • 7. Darovací smlouva parc.č. 589/9, 581/2 a 583/3 – JMH Development, a.s.
 • 8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2012
 • 9. Plán zimní údržby
 • 10. Různé

Zápis 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 10. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Doplnění členů výborů
 • 4. Pronájem pozemků – sportoviště
 • 5. Kupní smlouva budoucí – PREdistribuce, a.s.
 • 6. Dar školám
 • 7. Výroční zpráva MŠ
 • 8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2012
 • 9. Různé

Zápis 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 10. 9. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
 • 4. Smlouva o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 5,6
 • 5. Zápis z kontrolního výboru
 • 6. Úprava rozpočtu k 09/2012
 • 7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 8. Kulturní a sportovní akce – II. pol. 2012
 • 9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2012
 • 10. Různé

Zápis 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 8. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu

Zápis 6/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 6. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Změna Zřizovací listiny MŠ
 • 4. Úprava rozpočtu k 06/2012
 • 5. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 6. Dodatky č. 1 ke Smlouvám darovacím ze dne 17.8.2001
 • 7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2012
 • 8. Různé

Zápis 5/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 5. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Návrh rozhodčí smlouvy
 • 4. Revokace usnesení č. 7a) zápisu č. 2/2012: Podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů
 • 5. Schválení závěrečného účtu za rok 2011
 • 6. Plnění rozpočtu k 1. – 3. 2012
 • 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
 • 8. Spisový a skartační řád ÚMČ Praha – Újezd, Spisový a skartační plán
 • 9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2012
 • 10. Různé

Zápis č. 4/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 16. 4. 2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 4. Založení Svazu městských částí hlavního města Prahy
 • 5. Žádost o finanční dar na rekondiční pobyt
 • 6. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2012
 • 7. Různé

Zápis č. 3/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12.3.2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky
 • 4. Smlouva o VB – parc.č. 617/1 (PREdistribuce,a­.s.)
 • 5. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření
 • 6. Úprava rozpočtu v rámci rozpočtu MŠ
 • 7. Úprava míry využití území na pozemku parc.č. 214/4
 • 8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – veřejná telekomunikační síť
 • 9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2012
 • 10. Různé

Zápis č. 2/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13.2.2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Náklady na údržbu komunikací, chodníků a zeleně
 • 4. Smlouvy budoucí darovací
 • 5. Žádost o svěření pozemků-zeleň pod vysokým napětím
 • 6. Smlouva o VB-parc.č. 606/36 (PREdistribuce, a.s.)
 • 7. a) Podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů
 • 7. b)Smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost MČ
 • 8. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 9. Žádost o odejmutí pozemku parc.č. 265/730
 • 10. Žádost o finanční dar
 • 11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2012
 • 12. Různé

Zápis č. 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 16.1.2012

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Rozpočet na rok 2012
 • 4. Kontrola hospodaření MŠ – 2011
 • 5. Zápis z kontrolního výboru
 • 6. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012
 • 7. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky
 • 8. Smlouva o zřízení zástavního práva
 • 9. Smlouvy budoucí darovací
 • 10. Žádost o svěření pozemku
 • 11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 12. Vyvěšení tibetské vlajky
 • 13. Přehled kulturních akcí na rok 2012
 • 14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 11/2011
 • 15. Různé