Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápisy zasedání 2013

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a začínají v 19:00 v budově ÚMČ. Příští zasedání se uskuteční:

 • Termín příštího zasedání

Jednotlivé zápisy jsou řazeny chronologicky od nejmladšího k nejstaršímu. U každého zápisu jsou vypsány projednávané body. Pokud si chcete přečíst kompletní zápis ze zasedání stačí kliknout na podrobný zápis

Zápis 13/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 9.12.2013

podrobný zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Úprava rozpočtu k 12/2013
4. Rozpočtové provizorium na rok 2014
5. Plán odpisů MŠ na rok 2014
6. Limity počtu zaměstnanců
7. Revokace usnesení č. 7/2013 ze dne 17.6.2013 „Závěrečný účet městské části za rok 2012“
8. Vnitřní směrnice pro MŠ – výběrová řízení
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s MŠ
10. Kupní smlouva – garáž
11. Pokračování pořizování změny ÚP Z2345/00 – informace
12. Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP č. Z2345/00
13. Dokumentace EIA záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“
14. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 12/13
16. Různé

Zápis 12/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 11.11.2013

podrobný zápis
1.Schválení programu
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
4.Kontrola plnění usnesení – zápis č. 11/13
5.Žádost SK Újezd o poskytnutí daru
6.Různé

Zápis 11/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 14.10.2013

podrobný zápis
1.Schválení programu
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Nákup komunálního stroje
4.Dary školám
5.Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
6.Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/13
7.Podnájem tělocvičny ZŠ Ke Kateřinkám
8.Odměny členům volebních komisí
9.Různé

Zápis 10/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 9. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Úprava rozpočtu
 • 4. Odúčtování nezaplacených faktur
 • 5. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/13
 • 6. Různé

Zápis 9/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 8. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Zápis kontrolního výboru
 • 4. Plnění rozpočtu 1. – 6.
 • 5. Žádost o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno
 • 6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 7. Vnitřní směrnice – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
 • 8. Záměr – výběr dodavatele projekčních prací na MŠ a technické zázemí údržby
 • 9. Volba členů povodňové komise
 • 10. Nové webové stránky MČ Praha – Újezd – nabídky
 • 11. Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2013
 • 12. Kontrola plnění usnesení – zápis 7/2013
 • 13. Různé

Zápis 8/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12.8. 2013

podrobný zápis

 • 1. Svolání náhradního zasedání zastupitelstva

Zápis 7/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 6. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Úprava rozpočtu k 06/2013
 • 4. Závěrečný účet městské části za rok 2012
 • 5. Okamžitá pomoc postižené obci Chodouny záplavami
 • 6. Informace o povodni v k.ú. Újezd u Průhonic
 • 7. EIA – oznámení záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“
 • 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu s SK Újezd Praha 4
 • 9. Vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba tenisových kurtů a zázemí“
 • 10. Kontrola plnění usnesení – zápis 6/2013
 • 11. Různé

Zápis 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 5. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Nákup pozemku – propojovací chodník Pastevců – Pod Napětím
 • 4. Přijetí obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“
 • 5. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 6. Dar školce EDUCAnet
 • 7. Dar Sboru dobrovolných hasičů Praha 11
 • 8. Kontrola plnění usnesení – zápis 5/2013
 • 9. Různé

Zápis 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 4. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Smlouva o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 8
 • 4. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek parc.č. 265/1
 • 5. Veřejná zakázka – architektonická studie
 • 6. Zrušení usnesení č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012
 • 7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
 • 8. Kontrola plnění usnesení – zápis 4/2013
 • 9. Různé

Zápis 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 3. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Smlouva budoucí o převodu vlastnictví jednotky
 • 4. Petice – zastávka a veřejné osvětlení
 • 5. Rekonstrukce komunikací – informace
 • 6. Podlimitní veřejná zakázka – informace
 • 7. Kontrola plnění usnesení – zápis 3/2013
 • 8. Různé

Zápis 3/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Újezd dne 18. 2. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Vyvěšení tibetské vlajky
 • 4. Plán činnosti finančního výboru na rok 2013
 • 5. Rozpočet na rok 2013
 • 6. MŠ – převod nevyčerpaných finančních prostředků
 • 7. Příloha č. 3 ke Zřizovací listině MŠ
 • 8. Prodej pozemku parc.č. 264/7 v k.ú. Újezd u Průhonic
 • 9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2013 a 2/2013
 • 10. Různé

Zápis 2/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Újezd dne 4. 2. 2013

podrobný zápisp>

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Podlimitní veřejná zakázka „Novostavba objektu MŠ“

Zápis č. 1/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2013

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Zápis kontrolního výboru, Plán činnosti na rok 2013
 • 4. Návrh rozpočtu na rok 2013
 • 5. Odměny zastupitelů, počet obyvatel v městské části
 • 6. Změna Jednacího řádu
 • 7. Úplatný převod pozemku parc.č. 265/118 v k.ú. Újezd u Průhonic
 • 8. Pronájem prodejny potravin
 • 9. Přehled kulturních a sportovních akcí v I. pol. 2013
 • 10. Žádost o finanční dar – rekondiční pobyt
 • 11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 11/2012
 • 12. Různé