Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Pokračování ustavujícího zasedání zastupitelstva

Přítomni: Drahorád, Hakl, Jojko, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Papáček, Ranoš, Zadák

Omluven: –

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,01 hod. 25. 11. 2010 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,30 hod. 25. 11. 2010.

Starosta přečetl slib člena zastupitelstva Městské části Praha – Újezd a nikdo neodmítl slib složit. Všichni členové zastupitelstva stvrdili slib svým podpisem.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Zřízení výborů zastupitelstva“ a zařadit ho jako bod č. 5 a) a o bod „Jmenování členů finančního výboru“ a zařadit ho jako bod č. 5 b).

pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš, Papáček, Zadák
zdržel:zdržel: Jojko
Návrh byl přijat.

1. Schválení způsobu volby, volebního řádu a volební komise

Starosta navrhl způsob volby tajný.

pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
zdržel: Papáček, Zadák
Návrh byl přijat.

Ing. Zadák navrhl způsob volby veřejný.

pro: Jojko, Papáček, Zadák
zdržel: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
Návrh nebyl přijat.

V souladu s jednacím řádem bylo o návrzích hlasováno v opačném pořadí.

Starosta navrhl schválit předložený volební řád s tajnou volbou.

pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
zdržel: Jojko, Papáček, Zadák
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl volební komisi ve složení Pavla Pitrmanová, Lenka Lorencová a Ing. Pavel Staněk.

2. Stanovení počtu zástupců starosty

Starosta navrhl jednoho uvolněného zástupce starosty a jednoho neuvolněného zástupce starosty.

pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
zdržel: Jojko, Papáček, Zadák
Návrh byl přijat.

Ing. Zadák navrhl jednoho uvolněného zástupce starosty.

pro: Jojko, Papáček, Zadák
zdržel: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
Návrh nebyl přijat.

V souladu s jednacím řádem bylo o návrzích hlasováno v opačném pořadí.

3. Volba starosty

MUDr. Jojko navrhl, aby volba starosty a obou zástupců starosty proběhla najednou.

pro: Jojko, Papáček, Zadák
proti: Ranoš
zdrzel: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš
Návrh nebyl přijat.

MUDr. Mojžíš navrhl jako starostu pana Václava Drahoráda, který návrh přijal.

Proběhla tajná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou tohoto zápisu

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd v tajné volbě zvolilo do funkce starosty pana Václava Drahoráda.
pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
zdržel: Jojko, Papáček, Zadák
Návrh byl přijat.

4. Volba zástupců starosty

Starosta navrhl jako 1. uvolněného zástupce starosty Ing. Filipa Ranoše, který návrh přijal.

Proběhla tajná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd v tajné volbě zvolilo do funkce 1. uvolněného zástupce starosty Ing. Filipa Ranoše.
pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
zdržel: Jojko, Papáček, Zadák
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl jako 2. neuvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla, který návrh přijal.

Proběhla tajná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd v tajné volbě zvolilo do funkce 2. neuvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla.
pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš
zdržel: Jojko, Papáček, Zadák
Návrh byl přijat.

5 a) Zřízení výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd zřizuje v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, výbor finanční a kontrolní a výbor stavební a pro životní prostředí.
pro: Drahorád, Hakl, Lepš, Mikolášová, Mojžíš, Ranoš, Jojko, Zadák
zdržel: Papáček
Návrh byl přijat.

5 b) Jmenování členů finančního výboru

Z důvodu nutnosti zpracování rozpočtu na příští rok je nutné, aby finanční výbor připravil podklady, proto musí být jeho členové jmenováni již na tomto zasedání ZMČ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy finančního výboru: předseda Mgr. Jakub Lepš, členové: Ing. Milan Mračno, Ing. Nikola Černá, MUDr. Jan Mojžíš, Mgr. Michal Kopp.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta požádal zastupitele, aby na příštím zasedání navrhli členy do výboru kontrolního a výboru stavebního a pro životní prostředí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí, že příští zasedání se bude konat dne 6.12.2010 od 19,00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Újezd.
pro: Drahorád, Hakl, Mojžíš, Mikolášová, Papáček, Ranoš, Lepš, Zadák
zdržel: Jojko
Návrh byl přijat.

Zastupitelka paní Julie Mikolášová se písemně vzdala svého mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha – Újezd.
První náhradník do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd pan Jiří Votava se písemně vzdal svého mandátu člena zastupitelstva.

V Praze dne 26. 11. 2010