Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 1/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 6.12.2010

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Zadák

Omluven: Mojžíš, Papáček, Jojko

Nepřítomen:-

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 6. 12. 2010 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,55 hod. 6. 12. 2010.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Filip Ranoš a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Rozpočtová opatření k 12/2010

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil rozpočtová opatření k prosinci 2010. Jednotlivé úpravy v položkách rozpočtu odůvodnil.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:

 1. 1) rozpočtová opatření k 12/2010:
 2. rozpočtová opatření k 12/2010:
 3. navýšení příjmů
  pol. 4111 ÚZ 98187 volby do zastupitelstva obcí.........­..114 700,–
  pol.6310 2141 p­říjmy z úroků......­.............­.............100 000,–
  příjmy celkem.......­.............­.............­.............­.214 700,–
 4. navýšení nákladů
  pol.6115 5021 O­ON...........­.............­.............­........60 000,–
  pol.6115 5032 p­ovin.zdrav.po­jištění......­.............­.........7 000,–
  pol.6115 5139 nákup materiálu....­.............­.............­...25 000,–
  pol.6115 5164 n­ájemné.......­.............­.............­........15 000,–
  pol.6115 5175 p­ohoštění.....­.............­.............­.........7 700,–
  pol.6161 5021 09 OON.......­.............­.............­.......20 000,–
  pol.6171 5132 09 ochranné pomůcky......­.............­...........5 000,–
  pol.6171 5151 09 studená voda.........­.............­............5 000,–
  pol.6171 5157 09 tepl......­.............­.............­.........17 000,–
  pol.6171 5171 09 opravy a udržování....­.............­..........20 000,–
  pol.6171 5173 09 cestovné..­.............­.............­..........5 000,–
  pol.6171 5169 09 nákup služeb.......­.............­.............28 000,–
  výdaje celkem.......­.............­.............­.............­..214 700,–
 5. úpravy mezi položkami
  pol.3421 5139 04 nákup materiálu....­.............­.............­.5 000,–
  pol.3421 5164 04 pronájem..­.............­.............­.........3 000,–
  pol.3421 5169 04 nákup ost.služeb...­.............­............-8 000,–
ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Plnění rozpočtu 1. – 9.

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil plnění rozpočtu za leden až září 2010.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plnění rozpočtu za 1 – 9/ 2010 dle přílohy č. 1 Fin 2 –12 M:
 • a) příjmy ve výši 19 189 994,91 Kč,
 • b) výdaje ve výši 4 905 293,65 Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Návrh rozpočtu 2011

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil návrh rozpočtu na rok 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. 1) bere na vědomí:
 2. návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2011 dle přílohy č. 2 v celkové výši příjmů 8 550 000,– Kč a v celkové výši nákladů 10 910 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 2 360 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2010). Sociální fond ve výši 200 000,– Kč,
 3. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti dle přílohy č. 3,
 4. statut sociálního fondu na rok 2011 dle přílohy č. 4,
 5. rozpočtový výhled na období 2012 – 2013:
  předpokládané příjmy v r. 2012.........­......8 000 000,– Kč
  předpokládané výdaje v r. 2012.........­......8 000 000,– Kč
  z toho investiční akce:
  – Cyklistická trasa Újezd – Průhonice....­....1 000 000,– Kč

  předpokládané příjmy v r. 2013.........­......8 500 000,– Kč
  předpokládané výdaje v r. 2013.........­......8 500 000,– Kč
  z toho investiční akce:
  – Projektová dokumentace – Dům seniorů......­.1 500 000,– Kč
 6. 2) starosta ukládá zastupitelům seznámit se s předloženým návrhem rozpočtu se všemi přílohami do příštího zasedání ZMČ.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Odepsání pohledávky – Promtstav

Starosta vysvětlil, že dluh firmy Promtstav vznikl po nezaplacení nájemného za pronájem našeho pozemku. Firma se dostala do platební neschopnosti, byla nařízena exekuce, poté soud vydal usnesení o zastavení exekuce z důvodu její neúspěšnosti.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. 1) schvaluje na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 o zastavení exekuce podle § 268 odst.1 písm.e) o.s.ř.s tím, že povinný nemá žádné postižitelné věci a exekuce bude neúspěšná, odepsání pohledávky firmy Promtstav ve výši 30 500,– Kč za neuhrazení nájemného za pronájem parcely č. 214/2 z října 2005,
 2. 2) ukládá starostovi zajistit odepsání pohledávky z účetnictví.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Ověřovatelé doložky právních úkonů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. 1) konstatuje, že § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, stanoví opatřit některé právní úkony doložkou. Tuto doložku podepisují dva pověření členové zastupitelstva městské části.
 2. 2) schvaluje na návrh starosty jako ověřovatele doložky právních úkonů pana Václava Drahoráda a Ing. Filipa Ranoše a jako náhradníky MUDr. Jana Mojžíše a Ing. Daniela Hakla.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Úprava organizačního řádu

Starosta předložil dodatek č. 1 Organizačního řádu městské části Praha – Újezd, do kterého jsou zapracovány změny v kompetencích starosty a dvou zástupců starosty.

9. Jmenování členů výborů a redakční rady

 • a) kontrolní výbor
 • b) výbor stavební a pro životní prostředí
 • c) redakční rada

Starosta oslovil na minulém zasedání zastupitelstva všechny zastupitele, aby navrhli členy do výborů a redakční rady. Vzhledem k tomu, že zastupitelé zvolení za Alianci Jihovýchod a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky žádný návrh nepředložili, starosta navrhl následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy kontrolního výboru:
předseda – Josef Hašpl,
členové – Hana Petrová, Martin Holý, Julie Mikolášová a Mgr. Jakub Lepš
pro: všichni
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy výboru stavebního a pro životní prostředí:
Předseda – Ing. Filip Ranoš,
členové – Ing. Radmila Dvořáková, Ing. arch. František Doubrava, Václav Drahorád, Mgr. Jakub Lepš, Ing. Jiří Hrubý a Ing. Daniel Hakl
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy redakční rady Zpravodaje Městské části Praha – Újezd a stránky naší městské části v časopisu Prahy 11 Klíč:
předsedkyně paní P. Pitrmanová,
členové – JUDr. Martina Maříková, Ing. Filip Ranoš, Ing. Daniel Hakl a Václav Drahorád,
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Územní řízení na pozemku parc.č . 265/414

Zástupce starosty Ing. Ranoš informoval o zahájení územního řízení o umístění stavby Rodinný dům s kavárnou na parc.č. 265/340 a 265/414 a navrhl následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 • 1) bere na vědomí,
 • a) že na pozemcích parc.č. 265/340 a 265/414 v k.ú. Újezd u Průhonic bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Rodinný dům s kavárnou“, která ve dvou podlažích zahrnuje provozovnu kavárny, dvě bytové jednotky, garáž pro 2 vozidla a zpevněné plochy,
 • b) že k budoucí možné zástavbě uvedených pozemků přijalo ZMČ Praha – Újezd usnesení č.10 zápisu č.8/2008 ze dne 9.9.2008 a usnesení č.7a) zápisu č. 9/2008 ze dne 14.10.2008,
 • c) že projekt pro územní řízení nebyl Městské části Praha – Újezd předložen k vyjádření,
 • 2) zásadně nesouhlasí se zástavbou pozemků parc.č. 265/340 a 265/414, neboť se nacházejí v ochranném pásmu přírodní památky Milíčovský les a rybníky, kde je vyhláškou hl.m. Prahy č.5/1988 v čl.5 odst.3 za­kázáno provádět jakoukoliv výstavbu,
 • 3) ukládá starostovi podat ve smyslu tohoto usnesení námitku účastníka územního řízení do 7.1.2011.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

11. Dům služeb

a) prodej bytových a nebytových prostor
b) pronájem nebytového prostoru – prodejna potravin

 • a) Starosta informoval o oslovení několika realitních kanceláří se žádostí o zaslání cenové nabídky na zprostředkování prodeje bytových a nebytových prostor v Domě služeb spojenou s právním servisem.
  V 1. nadzemním podlaží bude umístěna prodejna základních potravin, služebna městské policie a společenská místnost určená pro organizování malých kulturních a společenských akcí. Ve 2. nadzemním podlaží budou umístěny čtyři ordinace lékařů a ve 3. nadzemním podlaží budou umístěny dva malometrážní byty.
  Městská část nabízí k odprodeji do osobního vlastnictví 2. a 3. nadzemní podlaží.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o záměru prodeje bytových a nebytových prostor v Domě služeb na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
 • b) Starosta informoval o záměru městské části pronajmout v 1. nadzemním podlaží prodejnu základních potravin pro zlepšení služeb na sídlišti Kateřinky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o záměru pronájmu nebytového prostoru prodejny potravin v Domě služeb na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2010

Starosta konstatoval, že všechny body ze zápisu č. 9/2010 byly splněny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 9/2010 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé

 • a) Termíny příštích zasedání
  Termíny zasedání: 10.1.2011, 7.2.2011, 7.3.2011, 11.4.2011, 9.5.2011, 13.6.2011 vždy od 19,00 hodin.
 • b) Ing. Ranoš přednesl požadavek občanů, aby policie na Silvestra dohlédla na používání rachejtlí.
 • c) Rozsvícení vánočního stromu
  V sobotu 11.12.2010 od 13,30 hodin se bude rozsvěcet vánoční strom na Kateřinském náměstí.
 • d) Koncert mobilní zvonkohry
  V pondělí 20.12. 2010 od 18,00 hodin se bude konat koncert mobilní zvonkohry na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině.