Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 10. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Dvořáková, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Mojžíš, Vaněk (počet 8)

Omluven: Zadák (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 8. 10. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hod 8. 10. 2012.

Zastupiteli Mgr. Jakubu Lepšovi dne 11. 9. 2012 z důvodu změny trvalého pobytu zanikl mandát člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd a zároveň Mgr. Lepš rezignoval na členství ve Výboru stavebním a pro životní prostředí a ve Finančním výboru.

Starosta přečetl slib člena Zastupitelstva městské části Praha – Újezd a nová členka zastupitelstva ing. Radmila Dvořáková neodmítla slib složit, což stvrdila svým podpisem. Starosta předal nové člence zastupitelstva osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

p>Starosta navrhl vyřadit bod č. 6 „ Darovací smlouvy“ a nahradit ho bodem „Dar školám“.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

19,05 hodin přišel MUDr. Jan Mojžíš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Radmila Dvořáková a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Doplnění členů výborů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí:
 2. odstoupení Mgr. Jakuba Lepše z funkcí předsedy Finančního výboru a člena Výboru stavebního a pro životní prostředí, v souvislosti s ukončením jeho mandátu zastupitele MČ,
 3. odstoupení MUDr. Jana Mojžíše z funkce člena finančního výboru,
 4. odstoupení Martina Holého z funkce člena kontrolního výboru,
 5. schvaluje:
 6. Ing. Radmilu Dvořákovou členkou kontrolního výboru,
 7. Janu Draštíkovou předsedkyní finančního výboru,
 8. Martina Holého členem finančního výboru,
 9. Ing. Ivu Šturmovou, Ph.D. členkou výboru stavebního a pro životní prostředí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Pronájem pozemků – sportoviště

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu s nájemcem panem Petrem Moťkou ke dni 6.7.2012,
 2. bere na vědomí Zápis z jednání pro otevírání obálek na základě „Oznámení o záměru pronajmou pozemek“ ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 3. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pozemku parc.č. 619/3, 626/20 a 626/21 v k. ú. Újezd u Průhonic s SK Újezd Praha 4, Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4, zastoupen JUDr. Zdeňkem Kramperou za cenu 50 000,– Kč/rok po dobu prvních 15 let a 100 000,– Kč/rok po dobu dalších 15 let,
 4. ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem uvedeným v bodě c) a dohodnout v nájemní smlouvě další závazné podmínky nájmu, zejména realizaci a provozování sportoviště dle zastavovací studie.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Kupní smlouva budoucí – PREdistribuce, a.s.

 1. schvaluje budoucí kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/412-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a parc.č. 265/387-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2 právnické osobě – PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, za cenu určenou znaleckým posudkem vypracovaným na náklady budoucího kupujícího,
 2. ukládá starostovi uzavřít smlouvu budoucí kupní.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dar školám

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 50 000,– Kč, MŠ Jažlovická dar v hodnotě 25 000,– Kč, MŠ Janouchova dar v hodnotě 10 000,– Kč, MŠ Křejpského, Blatenská a Madolinka dar v hodnotě 5 000,– Kč,
 2. ukládá starostovi projednat s řediteli těchto škol výběr věcného daru ve výše uvedených hodnotách a uzavřít darovací smlouvy.

7. Výroční zpráva MŠ

Starosta předložil Výroční zprávu mateřské školy Vodnická za školní rok 2011/2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Výroční zprávu mateřské školy Vodnická za školní rok 2011/2012.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2012

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2012

Bod č. 10 zápisu č. 1/2012 – Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 12. listopadu 2012 od 19,00 hodin.
b) Starosta informoval o plánovaném lampionovém průvodu „Kateřinský halloween“ , který se bude konat ve spolupráci se ZŠ Ke Kateřinkám dne 19. října 2012 od 17,00 hodin. Městská část zajistí občerstvení a dýně k uměleckému zpracování v celkové hodnotě 5 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výdaje ve výši 5 000 ,– Kč na lampionový průvod.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

V Praze, dne 9. 10. 2012