Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR – MOŽNOST ODEVZDAT OBJEMNÝ I JINÝ ODPAD

Mobilní sběrný dvůr funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl.m.Prahy. Mobilní dvůr bude v provozu vždy 1 den, kdy zde bude možné odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Obsluha mobilního dvoru povede evidenci občanů, kteří zda odpad odloží (jméno, příjmení, adresa, složka komunálního odpadu a jeho množství).

Magistrát hl. m. Prahy informoval, že s účinností od července 2013 nebude možné realizovat službu mobilních sběrných dvorů. K přerušení této služby došlo bohužel z důvodu nevyrovnaného rozpočtu na zajištění komplexního systému nakládání s odpady. K obnovení služby dojde pravděpodobně opět od roku 2014.