Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

CzechPoint

CzechPoint Cílem projektu CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je ušetřit lidem cestování z jednoho úřadu na druhý. Díky němu se občané mohou obstarat potřebné dokumenty na jednom místě.

Na úřadu lze získat na počkání následující ověřené výpisy:

 • Ověřený výstup z insolvenčního rejstříku
  • Kdo může žádat o výpis? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – výstup z insolvenčního rejstříku s údajem, zda byla osoba nebo organizace nalezena v databázi dlužníků
  • Co musíte předložit? – v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace a podle osobních údajů . V případě hledání příslušné organizace musíte znát její IČO a v případě hledání konkrétní osoby její jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo.
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Ověřený výstup z katastru nemovitostí
  • Kdo může žádat o výpis? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – úplný nebo částečný výpis
  • Co musíte předložit? – musíte znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a číslo pozemku nebo název katastrálního území a číslo popisné popř. evidenční
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Ověřený výstup z obchodního rejstříku
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo subjektu – IČ
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Ověřený výstup ze živnostenského rejstříku
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – výpis ze živnostenského rejstříku
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo subjektu – IČ
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů
  • Kdo může žádat a co musíte předložit ?
   1) osoba, které se výpis týká a to pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestu vydán. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
   2) zplnomocněnec na základě předložení úředně ověřené plné moci osoby, které se výpis z evidence Rejstříku týká. Zmocněnec musí předložit svůj platný průkaz totožnosti.
  • Co obdržíte? – úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Výpis bodového hodnocení osob
  • Kdo může žádat? – osoba, které se výpis týká, případně zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc
  • Co musíte předložit? – platný doklad totožnosti
  • Co obdržíte? – výpis bodového hodnocení osoby z registru řidičů
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  – seznam, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kriteria) a § 54 (profesní kvalifikační kriteria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo hledaného subjektu – IČ
  • Co obdržíte? – písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady, vydávané ministerstvem, obsahující údaje zapisované do seznamu.
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
  Ohlášení změn a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi (přerušení nebo obnovení činnosti, ohlášení nebo zrušení provozovny nebo odpovědného zástupce)

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře – na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S vygenerovaným číslem (tiketem) a s dokladem totožnosti je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT.

Vyplněním formuláře v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory) a doklad totožnosti. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.

Správní poplatky:

 • 50,– Kč přijetí podání
 • 51 000,– Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,– Kč další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 • 100,– Kč vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

DATOVÉ SCHRÁNKY

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Od 1.července 2009 si mohou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost bude elektronicky předána na ministerstvo vnitra, které zašle žadatelům přístupové údaje do datové schránky poštou. První zřízení datové schránky je zdarma. Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů. První žádost o zneplatnění přístupových údajů je zdarma, opakované vydání přístupových údajů stojí 200,– Kč.

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedou­cím OVM

Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS

Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM

Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

KONVERZE DOKUMENTŮ

Od 1. července pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,– Kč za každou započatou stránku.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Všechny výše uvedené výpisy obdržíte na počkání na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465 v úředních hodinách.

Více informací o projektu Czech point nejdete na http://www.czechpoint.cz/web/.