Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

CzechPoint

CzechPoint Cílem projektu CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je ušetřit lidem cestování z jednoho úřadu na druhý. Díky němu se občané mohou obstarat potřebné dokumenty na jednom místě.

Na úřadu lze získat na počkání následující ověřené výpisy:

 • Ověřený výstup z insolvenčního rejstříku
  • Kdo může žádat o výpis? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – výstup z insolvenčního rejstříku s údajem, zda byla osoba nebo organizace nalezena v databázi dlužníků
  • Co musíte předložit? – v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace a podle osobních údajů . V případě hledání příslušné organizace musíte znát její IČO a v případě hledání konkrétní osoby její jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo.
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Ověřený výstup z katastru nemovitostí
  • Kdo může žádat o výpis? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – úplný nebo částečný výpis
  • Co musíte předložit? – musíte znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a číslo pozemku nebo název katastrálního území a číslo popisné popř. evidenční
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Ověřený výstup z obchodního rejstříku
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo subjektu – IČ
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Ověřený výstup ze živnostenského rejstříku
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co obdržíte? – výpis ze živnostenského rejstříku
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo subjektu – IČ
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů
  • Kdo může žádat a co musíte předložit ?
   1) osoba, které se výpis týká a to pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestu vydán. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
   2) zplnomocněnec na základě předložení úředně ověřené plné moci osoby, které se výpis z evidence Rejstříku týká. Zmocněnec musí předložit svůj platný průkaz totožnosti.
  • Co obdržíte? – úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Výpis bodového hodnocení osob
  • Kdo může žádat? – osoba, které se výpis týká, případně zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc
  • Co musíte předložit? – platný doklad totožnosti
  • Co obdržíte? – výpis bodového hodnocení osoby z registru řidičů
  • Kolik zaplatíte? – 100,– Kč
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
   – seznam, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kriteria) a § 54 (profesní kvalifikační kriteria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
  • Kdo může žádat? – kdokoliv, není ověřována totožnost žadatele
  • Co musíte předložit? – musíte znát identifikační číslo hledaného subjektu – IČ
  • Co obdržíte? – písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady, vydávané ministerstvem, obsahující údaje zapisované do seznamu.
  • Kolik zaplatíte? – za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další i započatou stranu 50,– Kč
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
  Ohlášení změn a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi (přerušení nebo obnovení činnosti, ohlášení nebo zrušení provozovny nebo odpovědného zástupce) 

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře – na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S vygenerovaným číslem (tiketem) a s dokladem totožnosti je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT.

Vyplněním formuláře v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory) a doklad totožnosti. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.

Správní poplatky:

 • 50,– Kč přijetí podání
 • 51 000,– Kč ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500,– Kč další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
 • 100,– Kč vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

DATOVÉ SCHRÁNKY

KONVERZE DOKUMENTŮ

VÝPIS ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL

Všechny výše uvedené výpisy obdržíte na počkání na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465 v úředních hodinách.

Více informací o projektu Czech point nejdete na http://www.czechpoint.cz/web/.