Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rozpočet 2014

Příjmy do rozpočtu
Položka Částka
Dotace na správu ze SR 70 000
Neinvestiční dotace 6 749 000
Příspěvěk na školství 76 000
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Daň z nemovitosti 2 236 000
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 67 000
Poplatky ze psů 72 000
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 20 000
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Zůstatek na účtu u ČSOB 3 170 000
Rozpočtové příjmy celkem 12 460 000
Převody z rozpočt. účtů 170 000
Ost. převody z vl. fondů 170 000
Příjmy celkem 12 800 000


Výdaje z rozpočtu
Položka Částka
Sběr a svoz komun. odpadu 40 000
Péče o vzhled obce 375 400
Mateřská škola – příspěvek zřizovatele 800 000
Mateřská škola – platy zaměstnanců 102 000
Mateřská škola – odvody z mezd 36 000
Mateřská škola – OON 12 000
Dětské hřiště 150 000
MŠ – Újezd, Formanská 1 690 000
Kult. akce – nákup materiálu 10 000
Kult.akce- nájemné 2 000
Kulturní akce, využití volného času dětí 351 200
Kult.akce – občerstvení 50 000
Kult.akce – věcné dary 32 000
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 4 000
Knihy, publikace, tisk 40 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 700 000
Povin.pojištění na soc. zabezp. 666 000
Povin.pojistné na zdr.pojištění 243 000
Ostatní osobní výdaje 100 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 402 000
Povin.pojistné na soc. zabezp. 258 800
Povin.pojistné na zdrav.pojištění 126 200
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 12 000
Ochranné pomůcky 12 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000
Nákup materiálu 160 000
Vodné 10 000
Teplo 59 000
Elektrická energie 18 000
Nákup pohonných hmot 130 000
Teplá voda 30 000
Služby pošt 8 000
Služby telekom.,radi­okomunikací 180 000
Služby peněžních ústavů 106 000
Nájemné (ván.dekory) 100 000
Konzultační a právní služby 60 000
Služby školení a vzdělávání 30 000
Nákup služeb 550 900
Opravy a údržba 170 000
Cestovné – zastupitelé 10 000
Programové vybavení 10 000
Cestovné – čin.míst.správy 20 000
Pohoštění 50 000
Věcné dary – školy 115 000
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 70 000
Dary obyvatelstvu 100 000
Nákup kolků 5 000
Platby daní a poplatků 1 500
Převody vl.fondům hosp.činnosti 370 000
Nákup garáže 300 000
Stroje, přístroje a zařízení 200 000
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 42 000
Rozpočtové výdaje celkem 12 460 000
Převody FKSP a soc.fondům 170 000
Převody vl.rozp.účtům 170 000
Výdaje celkem 12 800 000