Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Opravné prostředky

Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena zákonem 500/2004 Sb.,správní řád.

Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze písemně na adresu Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy.

Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Stížnosti

Za stížnosti jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí.
Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Za stížnosti se nepovažují:
- stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů,
- stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně úkonů, označovaných těmito předpisy jako stížnosti,
- stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů jako např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů apod.

Stížnost lze podat:
- poštou na adresu Úřad městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4, či doručit osobně do podatelny ÚMČ. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa a podpis odesilatele, se neevidují a nevyřizují.
- v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@praha-ujezd.cz
- faxem nebo elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že bude nejpozději do pěti dnů potvrzena
- ústně, o ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako s písemnou stížností.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne o jejím prodloužení orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti.