Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

NÁLEŽITOSTI PETICE A PRAVIDLA PŘI VYŘIZOVÁNÍ PETIC

starosta MČ Praha – Újezd (dále jen „starosta“) se usnesl podle § 68 odst.2) písm. e) a § 95 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze , vydat tato Pravidla.

Část I.

Základní ustanovení

Článek 1

Charakteristika a náležitosti petic

Náležitosti petice a postup při vyřizování petic jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Článek 2

Charakteristika stížností

 1. Stížnosti jsou podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Prah – Újezd, právnických osob a zařízení založených nebo zřízených MČ Praha – Újezd.
 2. Stížnosti na možné korupční jednání, jsou podání, která svým celým obsahem nebo svou částí poukazují na určitou osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojitosti s možným korupčním jednáním. Jsou buď podepsaná a opatřená adresou pisatele a pravdivost těchto údajů lze ověřit, anebo jsou nepodepsaná či podepsaná smyšleným jménem popř. jsou bez adresy pisatele, tedy anonymní
 3. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa odesílatele a podpis, se neevidují a nevyřizují s výjimkou stížností na možné korupční jednání.
 4. Za stížnosti podle odstavce (1) se nepovažují :
  1. stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů,
  2. stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně úkonů označovaných těmito předpisy jako stížnosti,
  3. stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů (Například zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.).

Část II.

Přijímání a vyřizování petic a stížností adresovaných starostovi MČ Praha- Újezd, zastupitelstvu MČ Praha – Újezd, výborům zastupitelstva MČ Praha – Újezd, komisím a členům těchto orgánů.

Článek 3

Přijímání a evidence

 1. Petice a stížnosti (dále jen „podání“) adresované starostovi MČ Praha – Újezd (dále jen starosta ) přijímá a eviduje odbor občansko – správní Úřadu MČ Praha – Újezd (dále jen „Úřadu“). O způsobu vyřízení těchto podání rozhoduje starosta.
 2. Podání adresovaná zastupitelstvu MČ Praha – Újezd (dále jen „zastupitelstvo“) přijímá sekretariát úřadu a předkládá je starostovi. Starosta tato podání projedná a s návrhem na řešení je předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo stanoví způsob vyřízení.
 3. Podání adresovaná výborům zastupitelstva nebo komisím přijímá sekretariát úřadu a předává je předsedům těchto orgánů k vyřízení.
 4. Sekretariát úřadu rovněž přijímá podání adresovaná jednotlivým členům zastupitelstva a zabezpečuje jejich předání příslušným členům zastupitelstva.
 5. Členové zastupitelstva zaevidují jim doručená nebo předaná podání v sekretariátu úřadu. Sami rozhodují o způsobu vyřízení. V případě, že podání vyřídí člen zastupitelstva sám, informuje o způsobu vyřízení sekretariát úřadu. Pokud nemůže podání vyřídit sám, postoupí podání podle jeho obsahu k vyřízení příslušnému odboru MČ Praha – Újezd. Pokud je tímto orgánem úřad, postoupí podání k vyřízení starostovi.
 6. V případě, že je orgánům uvedeným v odstavci 1 až 5 doručeno podání, jehož vyřízení přísluší jinému orgánu nebo právnické osobě, postoupí je podle příslušnosti do 5 dnů od jeho doručení prostřednictvím sekretariátu úřadu, který o postoupení vyrozumí pisatele.
 7. Podání označené jako petice nechá adresát v případě, že má pochybnosti o tom, zda se jedná o petici, posoudit starostovi. Starosta posoudí, zda petice splňuje náležitosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu (Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním).
 8. Lhůta pro vyřízení stížností je 60 dnů, u petic 30 dnů. Pokud nelze stížnost vyřídit ve lhůtě, rozhodne o prodloužení lhůty orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti o prodloužení lhůty.

Část III.

Přijímání a vyřizování podání adresovaných Úřadu

Článek 4

Kompetence prošetřování

 1. Odbory úřadu jsou povinny v rámci své věcné příslušnosti vyřizovat podání občanů, skupin občanů nebo jejich sdružení, která jim byla doručena.
 2. Jestliže se podání týká více odborů Úřadu, koordinuje šetření v součinnosti s příslušnými odbory ten odbor Úřadu, který je věcně příslušný k vyřízení podstatné části podání, případně odbor určený starostou. Se starostou je konzultován způsob vyřízení opakovaného podání adresovaného odboru Úřadu, který vyřizoval podání původní.
 3. Podání směřující proti jednání zaměstnanců zařazených do odborů Úřadu, která nejsou podáním na možné korupční jednání, vyřizuje starosta.
 4. Orgánem, který prošetřuje podání na možné korupční jednání je pracovní skupina komise pro řešení problematiky korupce, jmenovaná starostou úřadu (dále jen „pracovní skupina“). V případě, že podání neobsahuje konkrétní údaje o možném korupčním jednání, popř. alespoň takové údaje, které by mohly vést k zahájení konkrétních šetření, pracovní skupina navrhne starostovi odložení podání

Článek 5

Vedení evidence

 1. Úřad vede v rámci spisové služby evidenci podání, které obdržel, vyřídil nebo se na jejich vyřizování podílel. Evidence podání, vedená určeným pracovníkem sekretariátu starosty, musí obsahovat datum doručení podání, číslo jednací, označení pisatele, stručný obsah podání, údaje o postoupení podání k vyřízení jinému orgánu nebo právnické osobě, datum a způsob vyřízení.
 2. Podání včetně spisového materiálu archivuje Úřad, a to odděleně od ostatních spisů.
 3. Pracovní skupina vede samostatnou evidenci podání, která v celém rozsahu nebo zčásti směřují na možné korupční jednání zaměstnanců obce a zajišťuje archivaci podání po dobu 10 let.

Článek 6

Postup vyřizování

 1. Starosta určí po obdržení a seznámení se s obsahem podání zaměstnance odboru, který je bude prošetřovat a současně stanoví postup při vyřizování. Jedná-li se o podání na možné korupční jednání je starosta povinen zajistit postoupení těchto podání, včetně anonymních, pracovní skupině k vyřízení, spolu se svým stanoviskem, a to do 3 dnů.
 2. O ústních podáních, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako s písemným podáním.

Článek 7

Včasnost, správnost a úplnost evidence a vyřízení

 1. Starosta je povinen zabezpečit včasné, správné a úplné přešetření obsahu každého podání, včetně dodržování ustanovení těchto Pravidel týkajících se evidence podání.
 2. Lhůta pro vyřízení stížností je 60 dnů, u petic 30 dnů.
 3. U stížností, u nichž vyřizování překročí 30 dnů, musí být stěžovatel k tomuto dni písemně informován o stavu věci a dalším předpokládaném postupu.
 4. U oprávněných a částečně oprávněných podání je starosta povinen zjišťovat základní příčiny nedostatků. K jejich odstranění je povinen přijímat odpovídající opatření a sledovat jejich plnění.
 5. U oprávněných, opakovaných a závažných podání je starosta povinen vyvodit vůči odpovědným zaměstnancům závěry podle platných pracovněprávních předpisů.
 6. V případě, že pracovní skupina zjistí, že tvrzení ohledně možného korupčního jednání uvedená v podání by mohla být opodstatněná, předá prostřednictvím starosty podání, včetně spisového materiálu, orgánům činným v trestním řízení.

Část IV.

Závěrečná ustanovení

Článek 8

 1. Kontrolu stavu a úrovně vyřizování podání adresovaných Úřadu, kromě podání na možné korupční jednání, provádí starosta. Tím není dotčena povinnost vedoucích zaměstnanců provádět kontrolní činnost jako součást své řídící činnosti.
 2. O způsobu kontroly stavu a úrovně vyřizování podání na možné korupční jednání adresovaných Magistrátu rozhoduje starosta.
 3. Pracovní skupina provádí čtvrtletní rozbory všech evidovaných podání na možné korupční jednání a předkládá je starostovi.

Článek 9

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.10.2002.