Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva naší městské části se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Výsledky voleb do ZMČ Praha – Újezd
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kterých se z celkového počtu 1961 oprávněných voličů zúčastnilo 1046 voličů. Byli zvoleni tito členové Zastupitelstva městské části Praha – Újezd:
1. Václav Drahorád, kandidoval za Pro Prahu, 401 hlas
2. Ing. Daniel Hakl, kandidoval za Sousedé, 355 hlasů
3. JUDr. Karel Fiala, kandidoval za Sousedé, 329 hlasů
4. Mgr. Michal Kopp, kandidoval za Sousedé, 322 hlasy
5. Hana Petrová, kandidovala za Pro Prahu, 315 hlasů
6. Ivan Křížek, kandidoval za Pro Prahu, 299 hlasů
7. Jana Draštíková, kandidovala za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, 208 hlasů
8. Ing. Josef Ryska, kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky, 208 hlasů
9. Ing. Filip Ranoš, kandidoval za TOP 09, 161 hlas
Zde naleznete celkové výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Vylosované pořadí zaregistrovaných volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ve dnech 10. a 11. října 2014:
1. NEZÁVISLÍ PRO ÚJEZD A KATEŘINKY
2. Pro Prahu
3. Občanská konzervativní strana
4. TOP 09
5. SOUSEDÉ

Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd byly zaregistrovány volební strany (řazeno podle abecedy)
- Nezávislí pro Újezd a Kateřinky
- Občanská konzervativní strana
- Pro Prahu
- Sousedé
- TOP 09

Voličem je občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem do zastupitelstva obce je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. října 2014). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:

volební okrsek č. 53001 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd) pro voliče bydlící v ulicích: Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže + č.p. 491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance, Pod Formankou,

volební okrsek č. 53002 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu) pro voliče bydlící v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky,

volební okrsek č. 53003 – sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče bydlících v ulicích: Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene.