Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Žádosti o informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím má Úřad městské části Praha – Újezd za povinnost poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti.

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informace:

Osobně na ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1 (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)

Písemně na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4 – Újezd

Faxem (272 690 692, 272 690 545)

Elektronicky e-podatelna@praha-ujezd.cz (informace o elektronické podatelně)

Datovou schránkou 2w9bx6s

Formulář žádosti a sazebník.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v přechozím odstavci, není žádostí ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:
- V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena.
- V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
- V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí úřad žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti.
- V případě, že existuje zákonem stanovený důvod neposkytnutí informace, vydá úřad rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
- V případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem, úřad poskytne požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo pořízením záznamu na paměťových médiích, a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.
- V případě vyřízením žádosti, kde je stanovena úhrada nákladů, úřad odešle oznámení o vyřízení žádosti a výši úhrady nákladů stanoví podle sazebníku úhrad. Informace bude vydána po zaplacení úhrady.

Odvolání, stížnost:
- V případě, že je vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, může žadatel podat odvolání.
- V případě, že je žadatel nespokojen s postupem při vyřizování žádosti o informaci nebo mu byla informace poskytnuta částečně, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Informace, která nemůže být poskytnuta
- Informace, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, pokud k ní jako žadatel nemáte přístup.
- Informace, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby (rasový původ, národnost, politické postoje, vztah k náboženství, zdraví sexuální života a majetkové poměry).
- Informace označené za obchodní tajemství.