Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rozpočet 2015

PŘÍJMY DO ROZPOČTU
Dotace na správu ze SR – ZJ 900 71 000
Neinvestiční dotace 7 078 000
Příspěvěk na školství 76 000
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Daň z nemovitosti 2 112 000
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 53 000
Poplatky ze psů 100 000
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 10 000
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Příjmy celkem 9 500 000
Zůstatek na účtu u ČSOB 2 500 000
Rozpočtové příjmy celkem 12 000 000
Převody z rozpočt. účtů 180 000
Ost. převody z vl. fondů 180 000
Příjmy celkem 12 360 000


VÝDAJE Z ROZPOČTU
Sběr a svoz komun. odpadu 40 000
Péče o vzhled obce 295 500
ÚTUM 300 000
Mateřská škola – příspěvek zřizovatele 800 000
Mateřská škola – platy zaměstnanců 118 000
Mateřská škola – odvody z mezd 41 000
Mateřská škola – OON 12 000
Dětské hřiště 200 000
MŠ – Újezd, Formanská 600 000
Kult. akce – nákup materiálu 20 000
Kult.akce- nájemné 5 000
Kulturní akce, využití volného času dětí 300 000
Kult.akce – občerstvení 70 000
Kult.akce – věcné dary 35 000
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 10 000
Knihy, publikace, tisk 40 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 3 042 000
Povin.pojištění na soc. zabezp. 761 000
Povin.pojistné na zdr.pojištění 274 000
Ostatní osobní výdaje 100 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 402 000
Povin.pojistné na soc. zabezp. 258 800
Povin.pojistné na zdrav.pojištění 126 200
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 14 000
Ochranné pomůcky 40 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000
Nákup materiálu 230 000
Vodné 2 000
Teplo 20 000
Elektrická energie 52 000
Nákup pohonných hmot 130 000
Teplá voda 5 000
Služby pošt 9 000
Služby telekom.,radi­okomunikací 100 000
Služby peněžních ústavů 200 000
Nájemné (ván.dekory) 60 000
Konzultační a právní služby 60 000
Služby školení a vzdělávání 50 000
Nákup služeb 550 000
Opravy a údržba 150 000
Cestovné – zastupitelé 10 000
Programové vybavení 8 000
Cestovné – čin.míst.správy 20 000
Pohoštění 35 000
Věcné dary – školy 100 000
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 60 000
Dary obyvatelstvu 100 000
Nákup kolků 5 000
Platby daní a poplatků 1 500
Převody vl.fondům hosp.činnosti 370 000
Stroje, přístroje a zařízení 330 000
Referendum – OON 24 000
Referendum – tisk 23 000
Referendum – občerstvení 3 000
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 48 000
Rozpočtové výdaje celkem 12 000 000
Převody FKSP a soc.fondům 180 000
Převody vl.rozp.účtům 180 000
Výdaje celkem 12 360 000