Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Zákon č. 302/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Ohlašovna pro městskou část Praha – Újezd:

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd

Podmínky a postup řešení:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana a dále o vlastníku objektu
• prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas či řidičský průkaz). Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
• doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (toto se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se povazuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat předmětný objekt nebo jeho vymezenou část (byt nebo obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
• za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
• za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k tomuto jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce
• za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Správní poplatek:

• 50 Kč
• občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni