Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Zákon č. 302/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Ohlašovna pro MČ Praha – Újezd

Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4 – Újezd

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností;
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení;
• zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle třetího odstavce jen na žádost vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na žádost oprávněné osoby. Žadatel musí oprávněnost podání prokázat ohlašovně.

Podmínky a postup řešení:

• K zahájení správního řízení je třeba předložit žádost o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti. Doklady musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba za splnění zákonných podmínek, která doloží vlastnictví domu či bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva)
• Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Správní poplatek:

• 100 Kč