Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A SHODY OPISU S LISTINOU – VIDIMACE A LEGALIZACE

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

Podmínky a postup řešení:

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
- je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena
- obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického
- jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
- není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
- jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
- je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (tlumočnická doložka)
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
• průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Správní poplatek:

• správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny i započaté činí 30 Kč
• správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč
• správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích