Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Vyhláška hl. m. Prahyč.23/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

• poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městské části Praha – Újezd a je způsobilá k právním úkonům (nebo zákonný zástupce)
• držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která jej chová
• povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území městské části trvalý pobyt

Podmínky a postup řešení:

• každý, kde se stane držitelem psa a má trvalý pobyt na území městské části Praha – Újezd, je povinen toto oznámit do 15 dnů na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, kde vyplní přihlášku k místnímu poplatku ze psů
• v případě, že poplatníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu, vyžaduje správce poplatku čestné prohlášení písemně do protokolu přímo na pracovišti správce poplatku. U invalidního důchodu je nutné dodat rozhodnutí ne starší jednoho roku
• poplatek se platí ze psa staršího tří měsíců, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti
• vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku
• držitel psa je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy již psa nevlastní, ohlásit tuto skutečnost správci poplatku

Povinnost označení psa mikročipem nebo tetováním:

• každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním
• dále je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy
• úleva od poplatků ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Sazba poplatku:

• ročně 1 500 Kč za jednoho psa, 2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
• za psy chované v rodinném domě činí ročně 300 Kč za jednoho psa, 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
• právnická osoba, která je vlastníkem objektu, zaplatí za psa ke hlídání objektu místní poplatek ve výši 600 Kč, za každého dalšího psa 900 Kč.
• je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí sazba poplatku ročně 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. V tomto případě je nutné vyplnit o pobírání důchodu čestné prohlášení, které je k dispozici na úřadu.

Od poplatku jsou osvobozeny například:
• osoby nevidomé, zdravotně postižené (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, • osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
• držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Formuláře:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
Čestné prohlášení o požívání důchodu jako jediného zdroje příjmů
Odhlášení poplatku ze psů
Registrační karta chovatele psa MHMP