Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY A POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 27/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

– ubytovatel
- zmocněný zástupce

Podmínky a postup řešení:

Ubytovatel je povinen:
- vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši
- odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši
- vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy musí být vedeny v časové posloupnosti. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek z ubytovací kapacity
- ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- ubytovatel je povinen nahlásit do 30 dnů ode dne, kdy začne podnikat správci poplatku zahájení činnosti

Správní poplatek:

Místní poplatek z ubytovací kapacity

– za využité lůžko a den zaplatí ubytovatel místní poplatek ve výši 6 Kč. Pokud není ubytovací zařízení zkolaudováno jako penzion, hotel nebo ubytovna, místní poplatek z ubytovací kapacity se neplatí.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

– za každý i započatý den pobytu zaplatí ubytovaný ubytovateli místní poplatek ve výši 15 Kč za osobu a ten jej následně pošle správci poplatku