Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství (náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení) vymezeného v příloze č. 2 vyhlášky. Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství na Úřadu MČ Praha – Újezd, který poplatek vybírá. Sazby jsou uvedeny v § 2 vyhlášky a v příloze č. 1 této vyhlášky.

Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek hradí/kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatek hradí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (dále jen „poplatník“). Ve věci jedná poplatník, případně jeho zástupce na základě plné moci.

Postup pro řešení situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost přímo v sídle úřadu městské části či prostřednictvím poštovních služeb. Při plnění své ohlašovací povinnosti uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnických osob též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
Poplatník současně uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství. Formulář k ohlášení užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku:

se řídí obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třináctému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.
V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Formulář