Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Žádost o povolení kácení dřevin se podává v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2.

Žádost musí obsahovat:
- jméno a adresu žadatele
- doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
- specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
- udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
- zdůvodnění žádosti
- ve složitých případech doložení posudků (dendrologie, statika)

Kdy povolení kácení dřevin není potřeba

Vlastník, nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku nemusí žádat o povolení kácení stromu, pokud jeho obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí činí méně než 80 cm nebo se jedná o zapojené porosty dřevin, jejichž plošná výměra činí méně než 40 m2. Zároveň není povolení ke kácení nutné u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin či u dřevin rostoucích v zahradách (na pozemku u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti).

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

Formulář