Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 2017

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
Voličské průkazy
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;
b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, identifikační číslo datové schránky úřadu je 2w9bx6s;
c) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin, v budově úřadu Kateřinské nám. 465, Praha 4.
Žádost je k dispozici zde nebo v podatelně úřadu městské části, Kateřinské nám. 465/1.
Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo bude voličský průkaz voliči zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.
Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017.