Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volby do Poslanecké sněmovny PČR – volební okrsky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 20. října a 21. října
První den voleb tj. pátek dne 20. října 2017 začíná hlasování v 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Druhý den tj. sobota dne 21. října 2017 začíná hlasování v 8,00 hodin a končí v 14,00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:
volební okrsek č. 53001 se sídlem Na Vojtěšce (Mateřská škola Formanská)
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č. p. 199 níže + 491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Na Formance, Na Vojtěšce, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Pod Formankou, Při Botiči, Ve Vilkách
volební okrsek č. 53002 se sídlem Kateřinské nám. 465/1 (budova úřadu MČ)
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č. p. 200 výše), Milíčovská, Na Cípu, Na Křtině, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Pastevců, Pod Napětím, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu
• volební okrsek č. 53003 se sídlem Vodnická 531/44 (společenský sál v domě služeb)
pro voliče bydlících v ulicích:
Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická

Každý volič dostane do schránky hlasovací lístky společně s přesnou adresou sídla volebního okrsku, a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.