Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době volby prezidenta republiky ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta republiky (12. a 13. ledna 2018, v případě konání druhého kola ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018; na adresu Úřad MČ Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4

b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018, číslo datové schránky úřadu 2w9bx6s

c) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. ledna 2018 do 16,00 hodin na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. od 28. prosince 2017.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16,00 hodin.