Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Právo volit do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a Zastupitelstva hlavního města Prahy má státní občan jiného členského státu Evropské Unie, který ve druhý den voleb, tj. 6. října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v městské části Praha-Újezd k trvalému nebo přechodnému pobytu. Právo volit mohou občané jiných členských států EU realizovat pouze tehdy, pokud jsou u Úřadu městské části Praha-Újezd zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb zastupitelstva městské části nebo hl. m. Prahy, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, tzn.:
a) je státním občanem jiného členského státu EU,
b) dosáhl věku 18 let (nejpozději 6. října 2018),
c) prokázal se platným dokladem prokazujícím oprávněnost trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR (nepostačuje razítko v cestovním pasu nebo razítko na hraniční průvodce).
Žádost o zápis do dodatku může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. V případě osobní žádosti se žadatel prokáže platným průkazem totožnosti a příslušný pracovník úřadu městské části o žádosti učiní úřední záznam. V případě písemné žádosti musí žadatel uvést své jméno, příjmení a datum narození a adresu pobytu na území ČR. Zápis do dodatku lze provést kdykoliv, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin. Pokud volič o zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepožádá, nemůže ve volbách do zastupitelstva MČ Praha-Újezd a Zastupitelstva hl. m. Prahy hlasovat. Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádosti pro každé volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádosti nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí).