Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

DOMOV SENIORŮ

DOMOV SENIORŮ

Městská část zahájila přípravné práce na realizaci domu seniorů, který bude umístěn na pozemku parc. č. 670/8 vedle nové mateřské školy Formanská. V únoru 2016 byla objednána studie stavby s časovým a finančním plánem výstavby. Velikost domu seniorů a celkové náklady jsou již známy a můžete se s nimi seznámit ve Studii stavby a zadání investičního projektu.
Naší vizí je vybudovat plnohodnotně prosperující domov seniorů na okraji hl. m. Prahy. Městská část se chce stavět do pozice investora, sama řídit celé přípravy projektu a celou realizaci stavby. Zkušenosti a praxi již máme z předchozích projektů z let 2010/2011: stavba Mateřské školy Vodnická a Domu služeb s investičními náklady 45 mil. Kč. Další zkušenosti čerpáme ze současného rozpracovaného projektu Mateřské školy Formanská, jehož investiční náklady dosahují 34 mil. Kč.
Městská část bude domov seniorů nabízet v rámci vypsané soutěže k pronájmu. Následně ho bude provozovat společnost, která má zkušenosti s obdobným zařízením jako je domov seniorů s pečovatelskou službou.
Domov seniorů by měl fungovat ve zvláštním režimu, který bude schopen přijímat osoby s méně či více sníženou soběstačností. Pokoje jsou navrženy jako jednolůžkové nebo nejvíce dvoulůžkové. V současné době není na českém trhu tato nabídka rozšířená, vycházelo se z evropského standardu. Bližší informace se dočtete v textové zprávě studie.
Máme před sebou ještě mnoho práce. Současná studie nám poslouží pro jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o poskytnutí finančních prostředků ve výši cca 100 mil. Kč na vlastní realizaci.
V případě dohody s městem o poskytnutí potřebných prostředků bude následovat:
- výběrové řízení provozovatele
- výběrové řízení projektanta
- územní rozhodnutí o umístění stavby
- stavební povolení
- výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
- zahájení výstavby
- zahájení provozu

Průvodní zpráva

Koordinační situace

Soulad s územním plánem

Provozní schéma

Výkresová dokumentace


ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ

Naskytla se nám možnost realizovat základní školu 1. stupně se sloučeným provozem. Jednalo by se o tři třídy, kde by prvňáčci byli v samostatné třídě, druhý a třetí ročník v další třídě, čtvrtý a pátý ročník v poslední třetí třídě.
Základní škola by byla realizována formou přístavby 2. nadzemního podlaží nad dokončovanou mateřskou školou Formanská.
Stavební povolení máme, v projektu, který byl připraven pro mateřskou školu, bude nutné pouze upravit dispozici vnitřního uspořádání.
Pro sportovní aktivity (tělocvik) by děti využívaly samostatný prostor v mateřské škole určený na lehké pohybové aktivity, dále sportovní areál SK Újezd, který je v docházkové vzdálenosti, a v zimním období tělocvičnu v ZŠ Ke Kateřinkám.
Zahájení stavby je naplánováno na jaro 2017, termín dokončení v srpnu 2017 a otevření v září 2017.


STAVBA HASIČSKÉ ZBORJNICE A ZÁZEMÍ ÚDRŽBY

STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ ÚDRŽBY

Městská část ve spolupráci s hasiči plánuje výstavbu hasičské zbrojnice a zázemí údržby městské části, které by měly vyrůst na pozemku parc.č. 670/8 v Újezdu proti ulici Ve Vilkách.
Studii již máme vypracovanou a v nejbližší době se začne pracovat na jednostupňové projektové dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení.
Stále ale čekáme na změnu územního plánu dotčeného pozemku z obytné výstavby na veřejnou vybavenost, která je podána od ledna 2013. Územní plán neumožňuje v obytné výstavbě stavbu hasičské zbrojnice.

Kapacita objektu: 2× garáž, víceúčelový prostor pro 15–20 osob
Je navržen hmotový koncept dvoupodlažního monobloku, s přistavěnou technickou věží, s manipulační a parkovací plochou, umístěného v poloze u vjezdu do Újezdu s výjezdem na stávající komunikaci Formanská. Vlastní objekt je navržen částečně jako standardní dispoziční trojtakt a částečně jako halový – víceúčelový a garážovací.

Dispoziční řešení – je navržen vstup a vjezdy do garáží z manipulační plochy před objektem. V přízemí objektu je umístěna větší víceúčelová plocha technického zázemí pro údržbu městské části Praha – Újezd s možností garážování, skladování a umístění dílny. Dále navazuje sklad paliva s možností vstupu zvenčí a menší sociální zařízení, samostatně je řešena větší garáž na výšku 2. NP. V prostoru pod schody bude zřízen sklad, v patře je umístěno sociální zařízení a administrativní zázemí s víceúčelovou místností. Na objekt navazuje technická věž s využitím pro účely dobrovolného hasičského sboru.

Studie

Půdorys 1. nadzemního podlaží

Půdorys 2. nadzemního podlaží

Řez

Pohled severní a západní

Pohled jižní a východní


REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Nad Statkem

V ulici Nad Statkem se připravuje rekonstrukce povrchu celé komunikace, kterou bude realizovat investor viladomů postavených v této ulici.
Povrch bude v asfaltovém provedení a současně zde bude umístěno veřejné osvětlení. Komunikace bude klidovou, tzv. obytnou zónou.
Investor současně plánuje opravit již dokončenou (nekvalitně) příjezdovou areálovou komunikaci. Pokud bude opravena kvalitně, městská část ji převezme do své správy.

Nové ulice za statkem u Mlýnského rybníka

V loňském roce byla zahájena rozsáhlá výstavba inženýrských sítí na pozemcích mezi ulicemi Josefa Bíbrdlíka a ulicí Ke Mlýnu. V březnu 2016 stavbaři zahájili práce na povrchových úpravách budoucích komunikací a chodníků, s termínem dokončení v letních měsících 2016.
Komunikace, chodníky, zeleň a cyklostezky bude městská část přebírat do své správy. V lokalitě je celkem 92 parcel.

Ke Mlýnu, K Motelu a u Návesního rybníka

Několik let usilujeme o zahájení rekonstrukce zbývajících částí komunikací Ke Mlýnu, K Motelu a prostoru mezi ulicí Formanskou a Návesním rybníkem.
Začátkem roku 2016 jsme s ředitelem Odboru technické vybavenosti MHMP prošli komunikace určené k rekonstrukci. Na jeho návštěvu jsme čekali poměrně dost dlouhou dobu, což bylo mimo jiné způsobeno personálními změnami na MHMP. Pevně doufáme, že se letos rekonstrukcí komunikací dočkáme.

Sídelní část Kateřinky

Od října roku 2014 máme k dispozici podklady pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Proutěná, včetně příjezdům ke garážím, Krajanská a Vodnická (její části).
Odbor technické vybavenosti MHMP ještě nevypsal výběrové řízení na projektovou dokumentaci a v současné době nám nikdo nedokáže říct, kdy by k tomu mohlo dojít. Naplánovali jsme jednání se správcem komunikací (Technickou správou komunikací), se kterým budeme probírat možnosti financování projekční přípravy.
Pokud k dohodě nedojde, městská část v průběhu roku 2016 zajistí poptávku na výběr zhotovitele projektové dokumentace ze svého rozpočtu. Samotná rekonstrukce bude rozdělena do několika etap, samotné zahájení prací předpokládáme v roce 2018. Finanční prostředky můžeme čerpat z rezerv HMP pro městské části.


ÚZEMNÍ PLÁN

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán je základním strategickým dokumentem hlavního města Prahy.
MČ Praha – Újezd není sama o sobě pořizovatelem územního plánu pro svoje katastrální území. Pořizovatelem územního plánu nejen pro Újezd, ale pro všechny pražské městské části, je hl. m. Praha – konkrétně odbor územního rozvoje MHMP.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
- je odborem Magistrátu pro zajišťování procesních činností pořizování územního plánu hlavního města Prahy a pro zajišťování procesních činností pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů.
- ve věcech přenesené působnosti je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj

Cíl územního plánu
1. Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném k 30.6.1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj pod č.j. 8845/98–31/766 ze dne 1.9.1998 ve smyslu čl. II, bod 1 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
2. Územní plán hlavního města Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hlavního města Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup při jeho využití při naplňování cílů a daností, obsažených v územních a hospodářských zásadách, schválených usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/7 ze dne 21.10.1993:
- řeší město s jeho 1 200 000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodářské centrum státu, centrum kultury, vzdělanosti, turismu, dopravní křižovatku evropského významu a centrum pracovních příležitostí a vybavenosti pražského regionu,
- rozvíjí hlavní město Prahu jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních, historických, architektonických a urbanistických hodnot,
- respektuje jedinečný obraz města, který nelze dalším vývojem a výstavbou narušit a který je dán spolupůsobením konfigurace terénu, významného fenoménu řeky Vltavy s jejími ostrovy, přítoky a navazující krajinou a dochovanými kulturně historickými hodnotami, které se postupně po staletí utvářely,
- respektuje především historické jádro města, vyhlášené jako Pražská památková rezervace, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
- organizuje území, zejména decentralizuje komerční aktivity do soustavy sekundárních center a rozvíjí radiálně okružní systém komunikací s cílem snížit dopravní zatížení centrální části a zajistit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj.

Nástroje územního plánování v Praze


Závěr studie proveditelnosti

Závěr studie proveditelnosti

19 Závěr studie proveditelnosti

Předkládaná studie proveditelnost řeší revitalizaci poškozené a nevhodně využívané zeleně v městské části Praha – Újezd.

Studií doporučená varianta

Zpracovatel studie při její přípravě pečlivě posuzoval možné varianty řešení. Po zvážení přínosů i záporů uvažovaných variant doporučuje vyloučit nulovou variantu a zvolit investiční variantu II, která nejlépe vystihuje potřeby pro tento projekt.

Finanční hodnocení

Z finančního hlediska se jedná o projekt neziskový. Z tohoto důvodu jsou u projektu hodnoceny zejména jeho nefinanční přínosy a jeho obecná prospěšnost.

Ekonomické hodnocení

Jedná se o investiční akci, jejímž cílem není přímá generace zisku, ale podpora kvalitního životního prostředí v MČ Praha – Újezd.

Investor projektu

Investorem projektu je MČ Praha – Újezd, která má s realizací obdobných projektů řadu zkušeností, z tohoto důvodu je riziko nesprávného vedení investiční či realizační fáze minimální. Na základě předchozích skutečností je investor také plně kompetentní dodržet termíny a rozpočty uváděné v této studii.

Projekt je plně v souladu s globálním cílem OPPK. V rámci prioritní osy 2 projekt plně odpovídá cíli oblasti podpory 2. 1. Revitalizace a ochrana území.

Cílem projektu je zkvalitnění životního prostředí v městské části Praha – Újezd. Předmětem projektu je rekultivace územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM), který je významnou rekreační lokalitou pro návštěvníky, rekreanty a sportovce z Jižního Města, MČ Praha – Újezd, z jiných částí Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je lokalitu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a obyvatele městské části Praha – Újezd a okolí.

Realizace projektu ovlivní kromě životního prostředí následující skutečnosti:

· zlepšení okolí, estetický vzhled

· zvýšení atraktivity a hodnoty území hl. m. Prahy

· projekt zásadním způsobem zlepšuje životní prostředí

· má pozitivní dopad na obyvatele MČ Praha – Újezd

· posiluje komunitní způsob života obyvatel městské části Praha – Újezd

Cílovými skupinami, které budou nositeli benefitu projektu, jsou: návštěvníci, obyvatelé MČ Praha – Újezd, obyvatelé okolních MČ, obyvatelé a návštěvníci hlavního města Praha a blízkého okolí. Cíle projektu a způsoby jejich naplnění byly definovány s přihlédnutím k jejich proveditelnosti. Tato se jeví plně reálná jak z pohledu finančního, institucionálního, tak provozního. Projekt je navržen tak, aby z dlouhodobého hlediska vyžadoval minimální dodatečné náklady v provozní fázi. MČ Praha – Újezd má s realizací i se zabezpečením provozu a údržby obdobných projektů rozsáhlé zkušenosti a z tohoto důvodu je riziko nesprávného vedení investiční či realizační fáze minimální. Ke stejnému závěru vedla i analýza rizik v rámci této studie. Na základě předchozích skutečností s realizací obdobných investičních akcí je investor také plně kompetentní dodržet termíny a rozpočty uváděné v této studii.

Projekt je neziskový, veřejnoprávní povahy. Jeho cílem není návratnost vložených finančních prostředků, ale veřejný prospěch.

Předkládaná studie je plně v souladu s operačním programem Praha – Konkurenceschop­nost, s prioritní osou 2 Životní prostředí, oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území. Projekt zajistí revitalizaci veřejného prostranství v obytném území. Závěry jednotlivých kapitol studie jednoznačně prokazují věcnou i ekonomickou proveditelnost projektu. Autoři této studie doporučují projekt ke schválení.


Veřejná podpora

Veřejná podpora

18 Veřejná podpora

Předkládaný projekt nezakládá veřejnou podporu, neboť zmiňovaný projekt nenaruší žádným způsobem hospodářskou soutěž ani neovlivní obchod mezi členskými zeměmi

18.1 Přínos projektu

Projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům městské části Praha – Újezd a všem cílovým skupinám.

· Městská část Praha Újezd

· Obyvatelé městské části Praha – Újezd

· Návštěvníci městské části Praha – Újezd

· Hlavní město Praha

· Česká republika

Zapojování místního obyvatelstva, dětí z mateřské a základní školy a Myslivecké společnosti Křeslice do aktivit v rámci pravidelných úklidových akcí. Vytvoření nového čistého prostoru pro volnočasové aktivity.

18.2 Ziskovost projektu

Projekt nevytváří zisk ani negeneruje příjmy.

18.3 Tržní prostředí

Projekt není realizován v tržním prostředí. V daném prostředí neexistuje ve smyslu veřejné služby obchodní výměna.

18.4 Činnost místního významu

Projektem nemůže být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, neboť v oblasti poskytování veřejné infrastruktury pro kulturu, vzdělání a základní občanskou vybavenost neexistuje ve smyslu veřejné služby obchodní výměna.

18.5 Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje

Pro projekt nerelevantní, projekt se netýká VaV.

18.6 Motivační účinek při poskytnutí veřejné podpory

Pro projekt nerelevantní.


Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

17 Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

Specifickým cílem projektu je zvýšení atraktivity městské části jako místa vhodného pro rodinný život. Docílit zlepšení estetického vzhledu městské části a zvýšit kvality občanské vybavenosti oživením veřejného prostoru.

· podpora rovných příležitostí pro střetávání občanů a širokého okolí

· zvýšení atraktivity lokality

· zlepšení zdravotních podmínek

· odstraňování bariér v městské části

· přirozené shromaždiště obyvatel

Zlepšení podmínek životního prostředí a enviromentální politiky životního prostředí.

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije.

V realizační fázi projektu budou prováděny veškeré práce s maximálním ohledem na životní prostředí a přes mírně negativní dopad na jeho kvalitu /prašnost a hlučnost/, bude kladen důraz na komfort občanů okolních lokalit. Pracovní plochy budou pravidelně uklízeny, nečistoty odstraňovány a budou využívány energeticky málo náročné technologie. S odpady bude nakládáno dle příslušných zákonů.

Rovné příležitosti – projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům bez výjimky. Na činnosti v projektu není vyloučena žádná skupina, stejně tak přínosy projektu jsou pro všechny skupiny obyvatel. Přínosy pro rovnost příležitostí v jiném ohledu nejsou v tomto projektu uskutečnitelné.


Analýza rizik a jejich předcházení

Analýza rizik a jejich předcházení

16 Analýza rizik a jejich předcházení

Žadatel si plně uvědomuje, že každý projekt je částečně rizikový. Proto přistupuje k důkladné analýze rizik investiční i provozní fáze a snaží se v maximální míře rizikům předcházet. Vlastnické vztahy neznamenají pro projekt žádné riziko, pozemky jsou hl. m. Prahy a jsou svěřené do péče MČ Praha – Újezd, případně je vydán souhlas s realizací projektu, jak ze strany vlastníka hl.m. Prahy, tak ze strany soukromých vlastníků pozemků. Projekt není po technické stránce složitý ani nevyžaduje nestandartní služby či profese. Harmonogram prací byl připraven s ohledem na podstatu projektu velmi uvážlivě. Je potřeba zohlednit klimatické podmínky té určité roční doby.

Personální a organizační zajištění projektu je dostatečné, žadatel je schopen zajistit bezchybný průběh všech fází projektu.

Rizika

Tabulka č. 24

Riziková oblast

Číslo rizika

Riziko

Dopad na projekt

Celkový vliv rizika

Pravděpodobnost výskytu

Hmotné riziko

1

Nekvalitní dodávky, špatný výběr dodavatele

Dopad na celkovou kvalitu, vzhled, funkčnost a životnost, zpoždění projektu

střední

nízká

Nehmotné riziko

2

Změna legislativy

Změna legislativy by mohla mít vliv na různé stránky projektu, podle toho o jakou změnu by šlo. Například by mohlo jít o změny DPH, bezpečnostních a hygienických norem souvisejících s projektem apod.

střední

nízká

Nehmotné riziko

3

Nereálnost cílů

Nedokončení projektu v požadované kvalitě a čase

střední

velmi nízká

Nehmotné riziko

4

Rozsáhlost projektu

Ohrožení kvality a harmonogramu projektu

malý

velmi nízká

Nehmotné riziko

5

Nekvalitní projektová dokumentace

Ohrožení projektu jako celku

velký

velmi nízká

Nehmotné riziko

6

Krátké termíny

Nedodržení harmonogramu prací

střední

střední

Nehmotné riziko

7

Nesouhlas ze strany veřejnosti

Během realizační fáze by mohlo dojít k nesouhlasu části obyvatel v těsné blízkosti lokality v důsledku dopadů stavebních prací

-např. protestní akce, stížnosti apod., které

by mohly zapříčinit nedodržení harmonogramu

malý

velmi nízká

Rizika poničení zeleně

8

Poničení v důsledku vyšší moci

Vichřice, sucho

velký

velmi nízká

Rizika poničení

9

vandalismus

Poničení zeleně, stromů

velký

vysoká

Rizika poničení zeleně

10

Venčení psů, psí exkrementy

Úhyn zeleně, estetické znehodnocení

střední

střední

Rizika bezpečnostní

11

Rizika způsobená stavební činností

Úrazy a poškození zdraví pracovníků i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činnosti

střední

nízká

Bezpečnostní riziko

12

Riziko způsobené provozem

Odvozy a návozy zeminy, automobily mohou způsobit dopravní nehodu

střední

střední

Finanční riziko

13

Nedostatek finančních prostředků

Problémy s realizací projektu

střední

velmi nízká

Lidské zdroje

14

Nedostatek kvalifikova-ných pracovníků pro realizaci a údržbu projektu

Dopad na celkovou kvalitu, harmonogram prací, horší kvalita údržby

střední

velmi nízká

Politická situace

15

Nedostatečná podpora projektu při změně politických podmínek

Ohrožení dlouhodobé udržitelnosti projektu

malý

velmi nízká

Technická rizika

16

Obtížná dopravní obslužnost

Dopad na harmonogram a obyvatele

střední

střední

Matice hodnocení rizikových faktorů

Pravděpodobnost

Vliv rizika

Velmi malý 5%

Malý 20%

Střední 40%

Velký 60%

Velmi velký 80%

velmi vysoká

80%

vysoká

60%

střední

40%

6,10,12,16

nízká

20%

1,2,

velmi nízká

5%

4,7,15

3,11,13,14

5,8,9

Riziko vysoké

Riziko střední

Riziko nízké

Opatření k eliminaci rizik

Tabulka č. 25

Riziková oblast

Číslo rizika

Riziko

Opatření k eliminaci rizik

hmotné riziko

1

Nekvalitní dodávky, špatný výběr dodavatele

V rámci výběrového řízení bude vybrán kvalitní dodavatel, který má zkušenosti s obdobnými projekty

nehmotné riziko

2

Změna legislativy

Nepředpokládá se změna DPH v nebližší době, v případě, že dojde ke změně v době udržitelnosti, bude to mít vliv jen na údržbové práce, nikoliv na přímou realizaci projektu, MČ je schopná tuto situaci finančně zvládnout

nehmotné riziko

3

Nereálnost cílů

Projekt je dobře a kvalitně připraven a je reálný

nehmotné riziko

4

Rozsáhlost projektu

Projekt není velkého rozsahu a dobrým dodavatel a s dobrým a kvalitním týmem pracovníků dosáhne zdárného dokončení

nehmotné riziko

5

Nekvalitní projektová dokumentace

Zadavatel bude dbát na kvalitní přípravu projektová dokumentace

nehmotné riziko

6

Krátké termíny

Projekt je dobře časově naplánován, mohou však zasáhnout klimatické podmínky, přesto je dostatek času k realizaci v plné míře

nehmotné riziko

7

Nesouhlas ze strany veřejnosti

Veřejnost je s realizací projektu seznámena, jedná se jen o velmi krátký časový úsek, kdy by mohlo dojít k ev. stížnostem, na místě bude technický dozor, který dohlédne na minimalizaci možných stížností

rizika poničení zeleně

8

Poničení v důsledku vyšší moci

Je nutné počítat s klimatickými změnami počasí, projekt je však naplánován tak, že ani určité časové omezení např. kvůli dešťům nebo suchu nebude mít vliv na jeho realizaci v plné míře

rizika poničení herních prvků na hřišti

9

Vandalismus

Předcházení tomuto riziku je velmi složité, příslušníci městské policie budou požádáni o častější dohled nad tímto územím. Partner projektu se zavázal ke kontrolám v celé oblasti.

rizika poničení zeleně

10

Venčení psů, psí exkrementy

Předcházení tomuto riziku je velmi složité, partner se zavázal ke kontrole celého území, oblast je však velmi velká a příroda si „dokáže poradit“

rizika bezpečnostní

11

Rizika způsobená stavební činností

Vzhledem k tomu, že bude vybrán kvalitní dodavatel se zkušenostmi, tak riziko úrazů pracovníků je minimální. Pokud se jedná o ev. újmu způsobenou občanům kolemjdoucím, bude zde uvedena informace, že se jedná o dočasně zhoršené podmínky.

bezpečnostní riziko

12

Riziko způsobené provozem

Dodavatel bude povinen zabezpečit provoz při odvozu zeminy, bude dávat znamení kolemjedoucím vozidlům

finanční riziko

13

Nedostatek finančních prostředků

Riziko nedostatku finančních prostředků je minimální i přes to, kdyby žadatel nezískal dotaci z OPPK je schopen projekt zajistit, možná jen postupně

lidské zdroje

14

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro realizaci a údržbu projektu

Kvalitní dodavatel, který bude vybrán, bude mít za povinnost zajistit práce kvalitními a kvalifikovanými pracovníky, pokud se jedná o projektový tým, určený k realizaci projektu, je kvalifikovaný a zkušený

politická situace

15

Nedostatečná podpora projektu při změně politických podmínek

Mohou nastat určité politické změny ve vedení radnice MČ Praha – Újezd, nicméně projekt ke zlepšení životního prostředí bude určitě podporován i ev. jinými politickými představiteli

technická rizika

16

Obtížná dopravní obslužnost

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasné omezení, navíc regulované, nebude docházet k dopravním kolapsům


Citlivostní analýza

Citlivostní analýza

15 Citlivostní analýza

– pro projekt nerelevantní


Projekty vytvářející příjmy

Projekty vytvářející příjmy

14 Projekty vytvářející příjmy

– pro projekt nerelevantní, projekt nevytváří příjmy


Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

13 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

13.1 Vyhodnocení efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli

Čistá současná hodnota – NPV –730 484,82

Index rentability – NPV/I – 1,19

Doba návratnosti (DN) není relevantní pro neziskový projekt

Dynamická doba návratnosti (DNn) – ANO = rok návratnosti

NE

Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value)

-7 308 484,82

Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate on Return)

Není relevantní

Index rentability ( NPV/I)

-1,19

Kumulované investiční náklady

6 122 230

13.2 Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu můžeme hodnotit z pohledu institucionálního (hodnotí zkušenosti a věrohodnost žadatele o dotaci), finančního (hodnocení schopnosti žadatele financovat projekt v jeho provozní části) a administrativního a personálního.

13.2.1 Institu­cionální udržitelnost

Předkládaný projekt byl zpracován na základě prokazatelné poptávky ze strany beneficientů. Je v souladu se strategiemi hl. m. Prahy i MČ Praha – Újezd, která je zároveň majitelem výstupu a bude zabezpečovat provoz. Požadovaná kvalita realizační fáze projektu a následné zabezpečení jeho provozu jsou dostatečným předpokladem pro minimálně pětiletou udržitelnost výstupů.

13.2.2 Finanční udržitelnost

Finanční udržitelnost projektu po dobu jeho realizace i provozu je prokázána v předchozích kapitolách studie proveditelnosti. Jedná se o investiční akci, jejímž cílem není přímá generace zisku, ale zlepšení životního prostředí. Finančním garantem projektu ve všech fázích je MČ Praha – Újezd, která disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků a může bezpečně krýt veškeré náklady spojené s projektem v jeho provozní fázi. Při tvorbě rozpočtu MČ na jednotlivé roky budou zohledněny náklady nutné pro provoz a údržbu dané investice.

13.2.3 Adminis­trativní a personální udržitelnost

Důraz je věnován na přípravu předinvestiční i investiční fáze, jejich řízení je zabezpečeno kvalitním týmem pracovníků z personálních zdrojů žadatele, který má s obdobnými projekty na území MČ Praha – Újezd řadu zkušeností /viz. kapitola Zkušenosti žadatele/. Odborné činnosti – sadařské práce, stavební práce, příprava projektové dokumentace, budou zajišťovány externími dodavateli, kteří budou vybíráni dle standartních podmínek. V případě potřeby budou odborné technické, ekonomické a právní otázky konzultovány s příslušnými odborníky.


Finanční plán projektu

Finanční plán projektu

12 Finanční plán projektu

12.1 Obsah finančního plánu projektu a jeho institucionální uspořádání

Finanční plán projektu vychází z kalkulace nákladů realizace projektu. Základem pro finanční plánování jsou celkové uznatelné náklady projektu.

12.2 Plán průběhu nákladů a výnosů (výdajů / příjmů)

Plán průběhu nákladů/výnosů v investiční etapě

Tabulka č. 19

2014

2015

celkem

Výnosy

0

0

0

Náklady

6 122 230

0

6 122 230

Terénní a parkové úpravy

4 969 694

0

4 969 694,–

Administrace projektu

40 000,–

0

40 000,–

publicita

50 000,–

0

50 000,–

DPH 21%

1 062 536

0

1 062 536,–

Výnosy-náklady

-6 122 230-

0

-6 122 230,–

Plán nákladů odpovídá celkovému rozpočtu způsobilých nákladů. Výnosy jsou nulové.

Tabulka č. 20 – plán průběhu nákladů(výnosů) v provozní etapě (s DPH)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Výnosy

0

0

0

0

0

0

Náklady

0

0

0

0

0

0

Údržba a opravy

0

175 239,–

175239,–

175 239,–

175 239,–

175 239,–

Dopad na rozpočet MČ

0

–175 239,–

–175 239,–

–175 239,–

–175 239,–

–175 239,–

Projekt je koncipován jako neziskový a veřejně prospěšný s důrazem na minimalizaci nákladů v provozní fázi. Výnosy budou nulové. Údržbu bude zajišťovat MČ Praha – Újezd. Roční náklady na údržbu jsou vyčísleny v tabulce č. 1 operační cash flow až do roku 2024, která je přílohou této studie proveditelnosti.

12.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

V průběhu investiční fáze bude pořízen investiční majetek. Neinvestiční náklady projektu činí 90 000,– Kč bez DPH, 108 900,– Kč s DPH.

Tabulka č. 21 Plánované stavy majetku a zdroje krytí v Kč

Položka

% podíly

Celkem

Náklady celkem

100

6 122 230,–

Příjmy projektu

0

0

Dotace EU /ERDF

85

5 203 896

Vlastní zdroje

7,5

459 167,–

Dotace ČR /státní rozpočet/

7,5

459 167,–

Stav majetku a zdroje krytí

Tabulka č. 22

Aktiva celkem

6 122 230,–

100%

Terénní a parkové úpravy

4 969 694

81,18

Administrace projektu

40 000,–

0,65

Publicita

50 000,–

0,82

DPH 21%

1 062 536

17,36

Oběžná aktiva

0

0

Pasiva celkem

6 122 230,–

100%

Vlastní zdroje

7,5%

Dlouhodobá pasiva (dotace EU a SR)

5 663 063,–

92,5%

Dotace EU

459 167

85%

Dotace SR

459 167

7,5%

Oběžná pasiva

0

0

12.4 Plán průběhu peněžního toku (příjmů a výdajů, cash flow – CF)

Tabulka č.23 cash flow pro první tři roky

Rok

2014

2015

2016

Příjmy z vnějších zdrojů

6 122 230

0

0

vložený kapitál

459 167

půjčky

0

dotace, granty

5 663 063

Příjmy z provozu (tržby)

Nárůst oběžných pasiv

Pokles oběžných aktiv

Ostatní příjmy

Celkem příjmy

6 122 230

0

175 239

Náklady projektu

6 122 230

0

investiční

5 632 218

neinvestiční

490 050

Nárůst oběžných aktiv

Pokles oběžných pasiv

Provozní náklady

0

0

175 239

mzdové náklady

spotřební materiál

energie

opravy a údržba

175 239

nakupované služby

ostatní provozní náklady/výdaje (specifikovat)

Daň ze zisku

Dluhová služba

0

0

0

splátky půjček

náklady financování

Dividendy

Refundace základního kapitálu

Celkem výdaje

6 122 230

0

175 239

Roční cash flow

0

0

0

Kumulované cash flow

0

0

0

Doba návratnosti (DN) – ANO = rok návratnosti

NE

NE

NE

V roce 2015 nejsou náklady na údržbu a opravy uvedeny, protože projekt bude dokončen ke konci 7/2015

12.5 Závěrečné poznámky k finančnímu plánování

Z pohledu zdrojů krytí pořizovaného majetku je předkládaný projekt specifický neexistencí zisku, který by projekt generoval. V investiční etapě budou kryty veškeré náklady související s projektem ze zdrojů rozpočtu investora a dotací z OPPK. Zdroje krytí budou uvolněny z OPPK na začátku projektu /v případě, že projekt uspěje/. V provozní fázi budou veškeré náklady kryty ze zdrojů MČ Praha – Újezd.

Městská část disponuje dostatečným finančním krytím na provoz projektu v době udržitelnosti.


Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu

Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu

11 Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu

11.1 Úvodní obecné informace

Ceny uvedené v rozpočtu odpovídají obvyklým cenám a byly prověřeny pracovníky ÚMČ. Odpovídají cenám v čase a místě zpracování projektu.

Při realizaci projektu se vychází z těchto základních principů:

· na dodávky bude vypsáno výběrové řízení, výběr dodavatele se provádí v souladu se zákonem

· faktury jsou propláceny po převzetí prací a kontrole dodávky žadatelem

· dosavadní financování /technická zpráva/ bylo prováděno z vlastních zdrojů žadatele

· účetnictví je vedeno a vykazováno v rámci účetnictví v samostatné analytické evidenci a to včetně účetních dokladů

· vedení této evidence je prováděno v souladu s pravidly OPPK, tak, aby byla zajištěna prokazatelnost a uznatelnost těchto nákladů

11.2 Příjmy projektu

Jedná se o projekt veřejně prospěšný, který negeneruje žádné příjmy.

11.2.1 Struktura příjmů

Do projektu budou vloženy vlastní zdroje žadatele ve výši 7,5% z celkové dotace, tj. 459 167,– Kč. Tato částka je v souladu s Usnesením ZMČ Praha – Újezd. Žadatel počítá se získáním dotace z OPPK ve výši 92,5, tj. s částkou ve výši 5 663 063,– Kč. Žadatel nebude využívat na realizaci projektu žádné úvěry ani půjčky. V době realizace projektu ani v době provozní nebudou plynout z tohoto žádné příjmy. Městská část předpokládá financování ex ante v souladu s pravidly OPPK. Potřeba financování bude v realizační fázi pouze ve výši podílu z rozpočtu MČ Praha – Újezd.

11.2.2 Stanovení výše příjmů

Pro projekt nerelevantní.

11.3 Výdaje / náklady projektu

11.3.1 Struktura výdajů / nákladů

Kalkulace nákladů a výnosů byla provedena v nominálních cenách včetně DPH. Analýza projektu vychází z požadavku na udržitelnost projektu po celé referenční období, tj. 5 let. Reálná doba životnosti je ale minimálně jednou tak delší. Projekt je plánován jako veřejně prospěšný a neziskový-

11.3.2 Stanovení výše výdajů / nákladů

Sestavování rozpočtu patří mezi nejnáročnější činnosti v rámci projektové přípravy. Předkládaný rozpočet obsahuje všechny aktivity, které budou realizovány.

Stěžejní část rozpočtu tvoří náklady na zemní práce, zeleň, výsadba stromů a keřů a náklady na ně přímo navazující (technická pomoc, autorský dozor apod.) Mimo stavební náklady jsou v rozpočtu obsaženy položky, které jsou nutné k úplnému a kvalitnímu uskutečnění projektu např. administrace projektu a publicita projektu. Projekt je jedno-etapový, jeho realizace proběhne během časového období 14 měsíců. Toto časové rozmezí je dostačující a vychází z projektu tak, aby logicky navazoval postup provedení potřebných (jak z časového, tak věcného hlediska) a bylo možno vysázet rostliny ve vhodném vegetačním období. Obsah projektu tvoří celek a i jeho finanční rozsah umožňuje jeho realizaci během zvoleného časového úseku.

Rozpočet obsahuje jako uznatelný výdaj také daň z přidané hodnoty – městská část nebude DPH příslušející k vynaloženým nákladům uplatňovat jako nárok na odpočet daně na vstupu.

Městská část nepředpokládá, že by pro realizaci projekt čerpala bankovní úvěr. Městská část nesplácí žádné bankovní ani jiné úvěry. Finanční prostředky na financování vlastního podílu ve výši 7,5% vlastních zdrojů má městská část připravené a také zdroje na eventuálně vzniklé vícepráce. Finanční mechanismy projektů podporovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost jsou nastaveny velmi vstřícně pro financování projektů. Vzhledem k žadateli (městská část) se předpokládá financování formou ex-ante plateb.

Po ukončení projektu příjemce provede závěrečné vyúčtování a předloží oddělení EFRR odboru fondů EU MHMP závěrečnou zprávu projektu. Žádost o platbu musí být doložena požadovanými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtu apod.). V případě, že by poskytnutá výše dotace byla vyšší než skutečná výše způsobilých výdajů, příjemce převede převyšující prostředky na účet MHMP.

Tabulka č. 18 s rozpočtem projektu (rozpočet je uveden jako příloha č. 3 studie proveditelnosti)

Projekt celkem

Výdaje

Měrná jednotka

Počet jednotek

Jednotková cena bez DPH

Výdaje bez DPH

DPH

Výdaje

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

1. NEINVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

108 900

1.1 Lidské zdroje – mezisoučet

0

0

1.1.1 Mzdové výdaje – hrubá mzda

funkce v projektu

0

0

1.1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele

funkce v projektu

0

0

1.2 Nákupy samostatných movitých věcí – mezisoučet

0

0

1.2.1 Pořízení kancelářského vybavení (specifikujte)

ks

0

0

1.2.2 Nákup strojů a zařízení (specifikujte)

ks

0

0

1.2.3 Nákup počítačů

ks

0

0

1.2.4 Ostatní (specifikujte)

ks

0

0

1.3 Nákupy služeb – mezisoučet

90 000

18 900

108 900

1.3.1 Výdaje za nájemné za najaté movité a nemovité věci

0

0

1.3.2 Právní, technické, finanční a ekonomické poradenství

40 000

40 000

8 400

48 400

1.3.3 Výdaje na odborné (znalecké) posudky

0

0

1.3.4 Výdaje na výběrová řízení

0

0

1.3.5 Výdaje na publicitu projektu

50 000

50 000

10 500

60 500

1.3.6 Finanční služby (poplatky atd.)

0

0

1.3.7 Výdaje na zřízení a vedení účtu projektu

0

0

1.3.8 Výdaje na vedení účetnictví

0

0

1.3.9 Výdaje na audit

0

0

1.4 Jiné neinvestiční výdaje – mezisoučet

0

0

1.4.1 Ostatní (nelze využít předchozích řádků – specifikujte)

0

0

2. INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

2.1. Pozemky, stavby a úpravy ploch – mezisoučet

4 969 694

1 043 636

6 013 330

2.1.1 Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů

0

0

2.1.2 Pořízení stavby

0

2.1.2.1 Nákup stavby

0

0

2.1.2.2 Projektová dokumentace (vytvoření stavebního projektu a rozpočtu stavby, průzkum staveniště)

0

2.1.2.3 Odborná práce při realizaci stavby (stavební dozor)

0

2.1.2.4 Stavební práce

0

0

2.1.3 Úprava ploch

2.1.3.1 Terénní a parkové úpravy

4 969 694

4 969 694

1 043 636

6 013 330

2.1.3.2 Úprava vodních toků

0

0

2.2. Technologie a nehmotný majetek – mezisoučet

0

0

2.2.1 Nákup technologických zařízení vč. montáže

0

0

2.2.2 Nákup nehmotného majektu (patenty, know-how, licence)

0

0

2.3. Jiné investiční výdaje – mezisoučet

0

0

2.3.1 Ostatní (nelze využít předchozích řádků – specifikujte)

0

0

3. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

6 122 230

4. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

0

4.1 z toho nezpůsobilé výdaje investiční

0

5. CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU

6 122 230


Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení

Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení

10 Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení

Investičním majetkem v rámci tohoto projektu je revitalizovaná plocha a umístění parkového mobiliáře. Při soupisu položek uvedených níže investor vychází z technické dokumentace.

Tabulka č. 16 Seznam investičního majetku v Kč bez DPH

Položka investičního majetku

Počet ks

Doba životnosti

Měsíc dodávky

Způsob pořízení

Cena pořízení

Ostatní náklady pořízení

Revitalizované území ÚTUM

1 ks

Min 10 let

6/14 – 7/15

nákup

4 969 964,–

0

Podmínky pro pořízení investičního majetku:

1. Pořízení majetku (způsob pořízení, obchodní podmínky) je plně v kompetenci dodavatele, není zajišťováno investorem.

2. Servisní podmínky jsou dány podmínkami v dodavatelské smlouvě, dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.

Tabulka č. 17 investičního majetku včetně DPH:

Revitalizace poškozených a nevhodně používaných zelených ploch

6 013 330,– Kč

Cena bez DPH

4 969 964,– Kč

DPH 21%

1 043 366,– Kč

Cena celkem

6 013 330,– Kč

Oběžný majetek

Množství zásob se bude odvíjet od aktuálně probíhající fáze projektu, tedy činností a potřeb dodavatele. Financování zásob je plně v kompetenci dodavatele a tudíž nemá vliv na CF investora. Projekt je veřejně prospěšný a nepředpokládá žádné finanční efekty komerčního charakteru.

Oběh účetních dokladů v investiční i provozní fázi bude zabezpečen odpovědnými pracovníky ÚMČ. Finanční manažer projektu zajistí účetnictví a výkaznictví v souladu s pravidly financování projektu.


Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

9 Harmonogram projektu

Tabulka č. 15

Rok 2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

Výběrové řízení

X

X

X

Sestavení projektového týmu

X

X

X

X

Seč ruderálního porostu, shrabání, odvoz

X

X

X

X

Návoz, urovnání zeminy, probírky, průseky, rozprostření zeminy

X

X

X

X

Provádění vertikálních a horizontálních průseků keřů

X

X

X

X

Likvidace dřevní hmoty štěpkováním

X

X

X

X

Publicita projektu

X

Rok 2015

1/2014

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

Návoz, urovnání zeminy, probírky, průseky, rozprostření zeminy

X

X

Postupný mezideponový rozvoz zeminy na koruny kopců

X

X

Likvidace dřevní hmoty

X

X

X

X

Výsadba nových stromů, postřiky

X

X

Založení trávníku s výsevem

X

X

X

Sečení a údržba trávníku

X

X

Ukončení projektu

X

Publicita projektu

X

Harmonogram popisuje, kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí, popř. které činnosti na sebe vzájemně navazují. Je nutné počítat s tím, že harmonogram bude přesně dodržen za předpokladu obvyklého počasí v určenou roční dobu. Pokud dojde ke změnám, např. prudké lijáky, dlouhá zima nebo naopak nezvykle teplé jarní počasí, práce se mohou posunout.

Projekt bude jedno-etapový a jeho realizace bude dle harmonogramu činit 14 měsíců.


Management projektu a řízení lidských zdrojů

Management projektu a řízení lidských zdrojů

8 Management projektu a řízení lidských zdrojů

8.1 Základní popis zajištění lidských zdrojů v projektu

Vlastník a provozovatel projektu je MČ Praha – Újezd.

Projekt bude personálně zajištěn vlastními zaměstnanci Úřadu městské části Praha – Újezd. Předmětem projektu není finanční zajištění projektového týmu. Činnost, spojenou s projektem, budou pracovníci zajišťovat v rámci své pracovní náplně. Za předpokladu úspěšné realizace projektu je možná mimořádná odměna z vlastních zdrojů žadatele. Pracovníci budou hodnoceni dle standardů hodnocení zaměstnavatele, pracovní doba je upravena zákonem. Projektový tým bude svou činnost provádět v místě Úřadu městské části Praha – Újezd.

Činnosti, které budou zajišťovat vlastní zaměstnanci:

· řízení projektu

· finanční řízení projektu

· komunikaci s projektovou kanceláří

· komunikaci s dodavatelem

· výběrová řízení

· technické a odborné záležitosti v projektu

· harmonogram a jeho dodržování

· kontrola

· monitorovací zprávy

· publicita

· údržba

· udržitelnost projektu

Projektový tým v obdobném složení realizoval řadu projektu v MČ Praha – Újezd včetně projektů s poskytnutím dotace.

Jedná se např. o tyto projekty:

· výstavba mateřské školy

· Výstavba domu služeb se služebnou policie

· zastavovací studie Mateřská škola a dům seniorů

8.2 Základní popis organizačního zajištění realizace a provozu projektu

Tabulka č. 12 personálního zajištění projektu pro předinvestiční část

TÝM

Jméno

Název organizace

Funkce v rámci organizace

Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu

Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)
100%=40h/týdně

Členové týmu

1.

Václav Drahorád

MČ Praha -Újezd

starosta

Odborný garant, příprava projektu, komunikace s projektovou kanceláří, publicita

10%

2.

JUDr. Martina Maříková

MČ Praha – Újezd

právník

Zodpovědnost za VZ, zadání výběrových řízení, smlouvy s dodavateli

5%

3.

Ing. Pavel Staněk

MČ Praha -Újezd

ekonom

Finanční manažer, zajištění podkladů pro finanční část projektu

5%

Investiční fáze

Pro zajištění investiční fáze byl vytvořen tým pracovníků. Ti budou zodpovídat za dodržování harmonogramů prací, komunikaci s dodavatelem projektu, kontrolní činnost, řízení projektu a stavební dozor.

Tabulka č. 13 personálního zajištění pro investiční část

TÝM

Jméno

Název organizace

Funkce v rámci organizace

Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu

Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)
100%=40h/týdně

Členové týmu

1.

Václav Drahorád

MČ Praha -Újezd

starosta

Kontrola a dodržování harmonogramu prací, publicita

5%

2.

Ing. Pavel Staněk

MČ Praha -Újezd

specialista na investice

Zodpovídá za finanční záležitosti v projektu, komunikace, kontrola a údržba zeleně s dodavateli, fakturace

5%

3.

Lenka Lorencová

MČ Praha -Újezd

účetní – ekonom

Zodpovídá za účetní evidenci, zaúčtování dokladů v projektu

5%

4.

Vladimír Hříbek

MČ Praha -Újezd

údržbář

Kontrola a údržba zeleně, opravy

5%

Provozní fáze

Provozní fáze bude z hlediska řízení zajištěna pracovníky Úřadu městské části Praha – Újezd. Hlavní úlohou vedoucího projektu bude v této fázi dohlížet na bezchybný chod projektu a realizaci předpokládaných činností v plné míře.

Tabulka č. 14 personálního zabezpečení v provozní fázi /doba udržitelnosti/

TÝM

Jméno

Název organizace

Funkce v rámci organizace

Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu

Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)
100%=40h/týdně

Členové týmu

1.

Václav Drahorád

MČ Praha- Újezd

starosta

Zodpovídá za technické věci v projektu, kontrola prací, monitorovací zprávy, udržitelnost projektu

5%

2.

Tomáš Váňa

MČ Praha – Újezd

údržbář

Odpovídá za odborné věci /zahradnické, zemní práce/, údržba, sekání trávy, úklid

5%

3.

Josef Laubr

MČ Praha- Újezd

údržbář

Odpovídá za odborné věci /zahradnické, zemní práce/, údržba, sekání trávy, úklid

5%

4.

Lenka Lorencová

MČ Praha- Újezd

účetní-ekonom

Podklady pro monitorovací zprávy, vedení účetnictví projektu

5%

5.

ZŠ a MŠ partneři projektu

MČ Praha- Újezd

partneři

Zajištění cílových skupin

3%

6.

Myslivecká společnost

Křeslice

partneři

Kontrola dodržování čistoty, kontrola zákazu rozdělávání ohňů

2%

Definice vlastníka

Projekt je realizován na pozemcích HMP svěřených do správy městské části Praha – Újezd, na pozemcích městské části Praha – Újezd a na soukromých pozemcích. Městská část Praha -Újezd má právní subjektivitu a způsobilost vystupovat v právních vztazích. Úřad městské části Praha – Újezd je správním orgánem. V oblasti samostatné působnosti plní ÚMČ úkoly uložené ZMČ, starostou a zástupci starosty.

Projekt bude realizován se zapojením partnerů bez finančního plnění:

1. Mateřská škola Vodnická, Praha Újezd, IČ: 75122570

2. Základní škola Ke Kateřinkám, Praha Újezd, IČ: 61388483

3. Myslivecká společnost Křeslice, IČ: 47608196

ad1–2) činnosti partnera

· připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

· spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

· zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a příjemcem),

· spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

· výchovná činnost v oblasti životního prostředí,

· účastnit se při provádění zadávacího řízení v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných, ve znění pozdějších předpisů

· spolupráce na organizaci doprovodných aktivit

· spoluorganizace jarních úklidů „Čisté kopce“

· zprostředkování akce „Čisté kopce“ s cílovou skupinou

· monitorovací kontrolu provádění udržovacích prací

ad3) činnosti partnera

· kontrola dodržování čistoty kopců (odpadky, lidé bez domova)

· kontrola dodržování zákazu rozdělávání ohňů

Městská část Praha – Újezd má dlouholeté praktické zkušenosti s realizacemi projektů na svém území. Viz. kap. 3.2.2. Pracovníci městské části Praha – Újezd mají zkušenosti s realizací investičních i neinvestičních projektů. Podíleli se již na několika projektech jako členové realizačních týmů.

Právní postavení MČ Praha Újezd

Městská část byla zřízena na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. ÚMČ je správním orgánem MČ Praha Újezd. Právní subjektivitu a způsobilost vystupovat v právních vztazích má MČ Praha – Újezd.

Organizační struktura městské části Praha – Újezd

Volené orgány

· starosta

· 2 zástupci starosty

· členové zastupitelstva (9 členů)

· Předsedové výborů a komisí

Úřad městské části

EKONOMICKÝ ODBOR

pokladní služba, účetní evidence, výkaznictví, statistika a rozborová činnost, inventarizace, přihlašování k trvalému pobytu, příprava a kontrola plnění rozpočtu, evidence a plnění daní a poplatků, evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, ověřování listin a podpisů

KANCELÁŘ STAROSTY

spisová služba, archivní a skartační činnost, předkládání zápisů, hlášení závad, poskytování informací, nákup kancelářských potřeb a občerstvení, přihlašování k trvalému pobytu, evidence poplatku ze psů, ověřování listin a podpisů

ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ

vyvěšování informací, vyhlášek a oznámení na úřední desky, smluvní agenda, evidence smluv, sestavování dohod a smluv, zajišťování příslušných norem a předpisů, přestupky, kontrolní činnost, evidence a správa daní, dávek a poplatků, ověřování listin a podpisů

INVESTIČNÍ ODBOR

zajišťování dokumentace staveb, příprava investičních akcí, zajišťování katastrálních dokumentů, kontroly probíhajících staveb, veřejný pořádek, odpadové hospodaření, ochrana přírody, územní rozvoj, údržba veřejné zeleně a mobiliáře, ověřování listin a podpisů

Údržba majetku a zeleně městské části

Zkušenosti realizačního týmu

Všichni výše uvedení členové projektového týmu mají zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci městské části Praha – Újezd. Podíleli se na přípravách a realizaci projektů např., kde byly použity finanční prostředky městské části Praha – Újezd a finanční prostředky hl. m. Prahy. Dále se podíleli na výstavbě mateřské školy v celkové výši 25 mil. Kč. Dalším významným projektem byla výstavba Domu služeb se služebnou městské policie v celkové výši 18 mil. viz tabulka č. 1 realizované projekty.

Kontrolní procesy a monitoring projektu

Projektový management zajišťuje plánování, organizování, řízení a kontrolu. Tým byl sestaven tak, aby při využití znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu zajistil splnění všech požadavků projektu. Před definitivním určením jednotlivých funkcí a přiřazení konkrétních osob byla definována odpovědnost jednotlivých složek projektového týmu.

Odpovědnost top managementu

– vykonat potřebná strategická rozhodnutí

– zprostředkovat jednání mezi manažerem projektu a projektovým týmem

– rozhodovat v kritických okamžicích

– zajistit komunikaci s top managementem projektu

Odpovědnost manažera projektu

– formulovat dílčí cíle projektu

– navrhnout hlavní milníky

– definovat požadavky na zajištění zdrojů projektu

– sestavit hlavní pravidla a předpoklady

– definovat časový a nákladový rámec, příp. další podmínky a omezení

– navrhnout základní operační a administrativní procedury

– shromáždit požadavky na reporting

Odpovědnost jednotlivých manažerů

– vytvořit popis úloh tak, aby bylo možno splnit cíle a milníky projektu

– předložit časové požadavky na splnění úloh projektu a přidělit zdroje s ohledem na rozpočet projektu

– navrhnout základní technické procedury a předložit požadavky na použití technologií

– porozumět rizikům a identifikovat opatření pro jejich eliminaci

Určení odpovědností v průběhu plánování, přípravy a realizace projektu

Plánování projektu

Zastupitelstvo městské části

Starosta městské části

Stanovený projektový tým

Zpracovatel technické projektové dokumentace

Zpracovatel projektu pro podání žádosti ze strukturálních fondů EU

Vypracování projektu

Stanovený projektový tým

Zpracovatel projektu pro podání žádosti ze strukturálních fondů EU

Řízení realizace projektu

Starosta městské části

Stanovený projektový tým


Dopad projektu na životní prostředí

Dopad projektu na životní prostředí

7 Dopad projektu na životní prostředí

Vliv projektu na životní prostředí se liší ve fázi realizační a provozní. Projekt nevyžaduje zpracování EIA. Současně projekt nemá významný vliv na evropsky významné lokality (Natura 2000).

Realizační fáze

V průběhu realizace projektu bude docházet k mírnému negativnímu vlivu na životní prostředí, avšak pouze dočasně a jen v bezprostřední blízkosti upravované lokality. Mechanické nečistoty budou pravidelně odstraňovány pracovníky dodavatele projektu a související práce budou prováděny takovým způsobem, aby se minimalizoval negativní vliv na okolí. Z hlediska odpadového hospodářství budou plněny povinnosti plynoucí z příslušného zákona.

Provozní fáze

Realizace projektu má jednoznačně kladný vliv na životní prostředí. V rámci projektu budou vytvořeny nové zelené plochy, které nahradí nevhodné plochy. Dřeviny určené ke kácení, nenahradí dřeviny nové. Bude založena květná louka. V provozní fázi projektu není identifikováno riziko vzniku negativních dopadů z pohledu vlivu projektu na životní prostředí.

Z pohledu zvýšení kvality životního prostředí budou požadované indikátory naplněny následně:

1/ počet návštěvníků realizovaných ploch se zvýší na hodnotu cca návštěvníků 750 (výchozí hodnota je počítána dle pokynů v příloze D Příručky pro žadatele v období květen až září po dobu 14 dní v době od 9–18hod)

2/ Dojde k revitalizaci veřejných prostranství včetně zeleně a to z 0 na 12,2 .

V současné době jsou prostory zanedbané a nesplňují estetické požadavky na vzhled zelených ploch.


Technické a technologické aspekty

Technické a technologické aspekty

6 Technické a technologické aspekty

6.1 Popis použité technologie a produkčního procesu

Generální projektant, architektonické a stavební řešení

Název organizace: Městská část Praha – Újezd

Sídlo organizace: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

IČ: 00 24 17 84

Kontaktní osoba č. 1 Václav Drahorád, starosta městské části

Telefon: 272 690 692, 737 212 527

Fax: 272 690 545

E-mail: vaclav.drahorad@pra­ha-ujezd.cz

Podklady pro projektovou dokumentaci jsou:

· fotodokumentace stávajícího stavu

· územní plán hl. m. Prahy

· geodetické zaměření území

· příslušné ČSN a platná legislativa

Obsahem projektu je revitalizace územně terénního útvaru Milíčov.

Návrh průběhu revitalizace:

· Posouzení pozemku, jeho vyměření a rozvrh jednotlivých prací, výběr vhodných dřevin a rostlin

· Prořezání stávajících keřových a stromových skupin – odborná prořezávka s ohledem na svažitý terén a druhovou pestrost porostu

· Zpevnění cest a příprava vrchní části kopců pro založení louky – odstranění stávajícího porostu, modulace terénu, v případě nutnosti návoz zeminy

· Výsadba ovocných, případně dalších pro toto území vhodných stromů.

· Výsadba keřů

· Založení louky

· Rozmístění laviček a odpadkových košů

· Pravidelná údržba – kontrola a zalévání stromů a keřů dle potřeby, sečení, sušení a odvoz sena z louky, kontrola a údržba mobiliáře

Práce je členěna na tři objekty .

Kopec A, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku, výsadba ovocných stromů a umístění mobiliáře.

Kopec B, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů.

Kopec C, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů.

Opatření při stavbě:

· vozidla ze stavby budou vjíždět na okolní vozovky očištěna

· materiál bude při své přepravě zakrytý

· v případě sucha bude zajištěno kropení, aby se předešlo prašnosti při stavbě

· odstraňovaný bio materiál bude odvezen a uložen na kompostárnu

6.2 Provozně potřebné materiálové a energetické toky, připravenost projektu pro realizaci

V současné době již jsou činěny kroky, které souvisí s bezproblémovou realizací projektu. Realizace projektu bude provedena na pozemcích k.ú. Újezd u Průhonic.

Žadatel již podnikl tyto kroky k úspěšné realizaci projektu:

· je rozpracována průvodní zpráva, popisující současný stav a návrh řešení

· je sestaven kvalitní realizační tým, složený z odborníků v rámci městské části Praha – Újezd, mzdy jednotlivých členů projektového týmu nejsou předmětem dotace a jsou plně hrazeny z finančních prostředků žadatele

· připravuje se výběrové řízení na dodavatele

· pozornost bude také věnována bezpečnosti práce, v průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy.

· položkový rozpočet je uveden v příloze P č. 3 studie proveditelnosti

· je zpracována kalkulace nákladů na údržbu po dobu 5 let po ukončení realizace projektu

Zvolené řešení a návrhy stavebních prvků, návrhy výsadeb stromů a keřů, návrh na květnou louku, nový mobiliář a opatření při stavbě jsou nejlepším a šetrným řešením realizace revitalizace území. V budoucnu bude potřeba jen minimální pravidelná údržba.

6.3 Alternativy řešení projektu

Vybraná varianta se jeví jako nejvhodnější pro realizaci projektu. Místo realizace je jednoznačně určeno. Byl proveden průzkum s návrhem pěstebního opatření za účelem posouzení stavu zeleně v zájmovém území a jako podklad pro návrh dřevin k prořezům a probírce. Jako nejvhodnější varianta byla zvolena varianta s výsadbou nových stromů a to i ovocných a založení květné louky. Území je volně přístupné. Výsadba zeleně má hodnotu nejen estetickou, ale má i vliv na kvalitní životní prostředí. Alternativním řešením by byla možná realizace investiční varianty I a to např. pouze varianta, která by zahrnovala pokácení nemocných a nebezpečných stromů, bez dalších úprav zeleně. Nicméně MČ Praha – Újezd chce revitalizovat své území komplexně a ne jen dílčím způsobem.

Připravenost projektu pro realizaci

· byla zpracována analýza potřeb a průzkum trhu

· na dotčené pozemky je vydán souhlas majitelů, případně jsou svěřeny do správy MČ Praha – Újezd

· byl sestaven realizační tým

· byla zpracována žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů, OPPK prioritní osa 2.1. Revitalizace a ochrana území

· byla podepsána partnerská smlouva


Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

5 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

5.1 Analýza trhu a odhad poptávky a nabídky

Projekt bude realizován na území městské části Praha – Újezd, které je pro účely studie chápáno jako relevantní trh. Městská část Praha – Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy u dálnice D1 směr Brno. První zmínka o obci, s původním názvem Újezdec, pochází pravděpodobně z roku 1349. Prvním majitelem byl Jimram, který současně vlastnil sousední Průhonice. Další zmínka týkající se Újezdu u Průhonic pochází z roku 1483. Vše nasvědčuje, že jíž v 15. století Újezd vlastnil rod Dubečských z Dubče. Obec se rozkládá na cca 370 ha a počet obyvatel k 1. lednu 2014 je 2891. Obec tvoří dvě sídelní části Kateřinky a Újezd. Na území obce se nachází chráněné území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků, které je vyhledávaným rekreačním místem. Právě na tomto území bude probíhat revitalizace. Městská část Praha – Újezd pořádá každoročně akci s názvem „Čisté kopce“, jejímž předmětem jsou úklidové akce kopců u Milíčovského lesa a jejich okolí. Těchto pravidelných akcí se účastní desítky dobrovolníků z městské části, kterým záleží na estetickém vzhledu jejich bydliště a okolí. V rámci těchto pravidelných akcí se řešila formou rozhovorů možnost využití této oblasti k rekreaci, sportu i vzdělávání. Jednoznačně z požadavků vyplynula skutečnost, že přáním obyvatel je území zrevitalizovat, osázet novými stromy, keři, rostlinami a založit květnou louku určenou k rekreaci.

Analýza poptávky

Cílem předkládaného projektu je celková obnova dané lokality a zlepšení životního prostředí. Eliminace nežádoucích aktivit v daném území, posílení skupinového vědomí a regionální identifikace a loajality občanů, kteří žijí v této lokalitě.

Analýza poptávky byla prováděna např.

· přímým jednáním s obyvateli městské části Praha – Újezd

· pravidelnými konáními akcí jako je např. „Čisté kopce“

· poptávkou v mateřské i základní škole

· přímým setkáním se zástupci z Myslivecké společnosti Křeslice

· dotazy při konání volnočasových aktivit např. při setkání se seniory, vítání občánků apod.

Z prováděných anket a šetření vyplynul jasný požadavek na zkvalitnění vzhledu městské části, osázení novými stromy, zvýšení počtu zeleně, revitalizace zanedbaných území apod. Z charakteru projektu vyplývá, že neexistuje alternativní řešení jak uspokojit cílové skupiny. Jediné řešení, které vyvstává, je revitalizace ÚTUMu.

Pozice realizátora projektu

MČ jako výlučný zadavatel podmínek pro realizaci projektu (s přihlédnutím k požadavkům místních obyvatel) si vytyčila stěžejní body, které musí dodavatelé (projektanti, dodavatelé stavební části, společnost zabývající se údržbou) dodržet. Realizátor projektu si za dodržení zákonných podmínek a pravidel programu OPPK určuje dodavatele, schvaluje navržená řešení, zajišťuje kontrolní činnost a samostatně rozhoduje o vstupech pro všechny fáze projektu. Předpokladem pro zdárný průběh projektu je kvalitní výběr dodavatele.

Cílové skupiny projektu a jejich potřeby

· Městská část Praha Újezd - rozvoj MČ a zvýšení její urbánní kvality, zlepšení stavu území, zlepšení životního prostředí, zlepšení image MČ, podpora stability území a posílení obytné funkce, vytvoření předpokladů pro další rozvoj území a pro realizaci projektů se synergickým efektem

· Obyvatelé městské části Praha – Újezd- vyšší kvalita života, zlepšení zdravotního stavu, podpora sounáležitosti občanů s místem jejich bydliště i mezi sebou navzájem, zlepšení bezpečnosti obyvatel

· Návštěvníci městské části Praha – Újezd - přínosy prakticky totožné jako u obyvatel městské části

· Hlavní město Praha - projekt reaguje na deklarovanou potřebu zkvalitňovat městské prostředí, zlepšovat urbánní hodnoty a atraktivitu hlavního města, vytvářet vhodné podmínky pro bydlení a podnikání, zlepšovat životní prostředí,

· Česká republika - podpora duševního i fyzického zdraví obyvatel, sounáležitost rodin, zvýšení image České republiky jako země, která pečuje o životní podmínky svých občanů.

Pro všechny určené cílové skupiny, stejně jako pro celý region znamená projekt velké přínosy. Je předpokladem pro ochranu zdraví obyvatelstva a další pozitivní rozvoj oblasti, v posílení občanské sounáležitosti a sociální stability.

5.2 Marketingová strategie

Poslání projektu

Posláním projektu je zlepšit podmínky pro všechny cílové skupiny. Vzhledem k definici veřejně prospěšného projektu je poslání projektu definováno jako zlepšení a zkvalitnění životního prostředí. Základem marketingu je poptávka, která v tomto případě zahrnovala i průzkum trhu.

Hlavní strategický cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění životního prostředí a kvality života v revitalizované oblasti. Projekt naplňuje strategický cíl Operačního programu Praha Konkurenceschop­nost, Oblast podpory 2. 1 Revitalizace a ochrana území. Projekt je v souladu se specifickými cíli podpory.

Specifické cíle

· revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál,

· zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí,

· revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně

problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,

· podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000,

· zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod,

· protipovodňová ochrana území,

· snížení hlukové zátěže.

Zvolené strategie

Projekt dosáhne hlavního cíle tím, že se zrevitalizuje ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM). Realizací projektu dojde k obnově zelených ploch a povrchů. Jeho přínos pro oblast životního prostředí je zcela zřejmá. Přínosem projektu je i psychický i fyzický zdravotní stav obyvatel. Dojde ke zlepšení estetického vzhledu území.

5.3 Marketingový mix

Produkt

· Produktem projektu je revitalizace územně terénního útvaru Milíčov s cílem zkvalitnění životního prostředí a zvýšení atraktivity území

· Snížení negativních vlivů působících na obyvatele a podpora zdraví obyvatel MČ

· Zatraktivnění lokality pro život a práci

· Podpora sounáležitosti s místem bydliště

Cena

Celkové náklady projektu jsou ve výši 6 122 230,– Kč. Jedná se o neziskový projekt, který negeneruje příjmy.

Místo

Projekt bude realizován na území MČ Praha – Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic. Majiteli pozemků jsou:

Hlavní město Praha:

265/2, 265/623, 265/624, 265/628

Svěřená správa nemovitostí , městská část Praha-Újezd:

265/627, 265/629, 265/146, 265/622

Bc. Hejtmánek Petr :

265/276, 265/277, 265/281, 265/473,

Žibřidová Ludmila :

265/259, 265/266, 265/271,265/272

Promotion

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt veřejně prospěšný, bude propagace od komerčního projektu poněkud odlišná. Informace o realizaci projektu bude zveřejněna na internetových stránkách www.praha-ujezd.cz. a na úřední desce MČ Praha – Újezd. Pozvánky na konání akcí formou plakátů budou obsahovat povinná loga OPPK. V propagačních materiálech MČ Praha – Újezd bude uvedena informace o projektu a o jeho zdárném průběhu. Informační tabulky budou umístěny přímo v oblasti revitalizovaného území a budou splňovat velikost i text vyplývající z povinné publicity. V rámci všech informačních aktivit bude postupováno v souladu s pravidly OPPK .


Popis projektu

Popis projektu

4. Popis projektu

4.1 Předmět, zaměření a cíl projektu, účel realizace

Předmětem projektu je rekultivace územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM)," který je významnou rekreační lokalitou pro návštěvníky, rekreanty a sportovce z Jižního Města, MČ Praha – Újezd, z jiných částí Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je lokalitu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a obyvatele městské části Praha – Újezd a z jeho okolí.

Projekt zahrnuje zpracování zjištění stávajícího stavu lokality v zájmovém území.

V zahuštěných porostech jehličnatých stromů provést probírku a prořezávku slabších a poškozených kusů a umožnit tím přirozený vývoj ponechaných stromů. U stromů lze rovněž provést odstranění suchých větví ve spodních patrech. V mnoha stromových skupinách jsou stromy vysazeny na vzdálenost i 50 cm. V těchto případech je potřeba provést probírku o více jak 50 %. V zahuštěných rozsáhlejších porostech keřů provést vertikální průseky porostem o šíři minimálně 2 m. Ve všech případech je nutné provést i průseky horizontální. Těmito zásahy se umožní lepší migrace zvěře, průchodnost terénu a vzniklými průhledy se eliminují i lokality pro přespávání osob bez domova, drogově závislých osob a tvorbu černých, mnohdy kontaminovaných skládek. Smyslem rekultivace je učinit tento přechod co nejcitlivěji ve snaze vyzdvihnout rozmanitost a různorodost, využít stávající pestrost a doplnit ji o porost, který bude pro toto území z dlouhodobého hlediska přínosem.

Klasická parková úprava veřejných prostranství je nevyhnutelně spojena s vysokými náklady na údržbu. Založení klasického trávníku (květnatá louka) na vrchní části ÚTUMu by znamenalo likvidaci stávajícího porostu využitím herbicidů, bylo by nutné navézt dostatečnou vrstvu kvalitní zeminy, aby zde travní semeno mohlo vzejít, v případě dlouhodobého sucha by bylo třeba trávník zavlažovat, pravidelně sekat přibližně jedenkrát až šestkrát do roka, přihnojovat, provzdušňovat, popřípadě udržovat prostřednictvím dalších herbicidů. Náklady na udržení klasického trávníku jsou vysoké nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska práce, kterou musíme tomuto trávníku pravidelně věnovat.

Náklady na založení louky nebudou sice o moc nižší než náklady na založení klasického trávníku, protože postup zakládání louky i trávníku je svým způsobem podobný a navíc luční semena jsou dražší, než semena čistě travní. Přesto několik drobných rozdílů již při zakládání nalézti lze. V obou případech je nutné odstranit stávající porost. Zatímco u trávníku je doporučeno použití herbicidů, při zakládání louky se použití herbicidů nedoporučuje – stávající porost lze odstranit orbou nebo bránováním a vláčením terénu. Louku je doporučeno sekat pravidelně dvakrát do roka (v prvním roce po výsevu je doporučeno sekat či kosit třikrát). Seno pak lze zkrmit hospodářským zvířatům. Rozkvetlá louka je nejen na pohled krásná, voňavá a pestrá, ale je domovem nesčetného množství živočichů – hmyzem počínaje a drobnými savci a ptáky konče.

Dále je předmětem projektu založení nových trávníků, umístění běžného městského mobiliáře a nová výsadba ovocných dřevin.

Stávající stav

Práce jsou rozděleny na tři skupiny:

Kopec A, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku, výsadba ovocných stromů a umístění mobiliáře. Rozloha 52 690 m 2 .

Kopec B, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů. Rozloha 29 620 m 2 .

Kopec C, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů. Rozloha 39 770 m 2 .

Relevance projektu:

Projekt byl vypracován v souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy. Jako jeden z cílů si strategický plán klade vytvořit z Prahy přitažlivé město s dobrou kvalitou životního prostředí. Dalším cílem je postupná revitalizace městské a příměstské zeleně včetně historických parků a zahrad, městských stromořadí a degradovaných ploch.

Varianty řešení:

Nulová varianta

Vzhledem ke stavu zeleně je nulová varianta neakceptovatelná a nerealizace projektu by narušovala komplexní pojetí revitalizačních úprav v této lokalitě. Nerealizace projektu by měla za následek zakonzervování současného neestetického nevyhovujícího sta­vu

Investiční varianta I

Vzhledem k situaci by byla možná realizace investiční varianty I a to např. varianta, která by zahrnovala pouze opakovaný prořez stromů a keřů. Městská část Praha – Újezd chce revitalizovat své území komplexně a ne jen dílčím způsobem. Tato varianta by nebyla dlouhodobě udržitelná, stejně by v dohledné době muselo dojít k revitalizaci komplexní.

Investiční varianta II

Nabízí částečnou revitalizaci územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM). Celková revitalizace území nelze provést z důvodů složitých majetkoprávních vztahů. Přesto projekt řeší revitalizaci větší části území. Potřebnost projektu vychází z poptávky občanů městské části Praha – Újezd a Prahy 11. Řeší tak celkové zlepšení podmínek pro návštěvníky, obyvatele městské části i přilehlých městských částí, dále dětí z mateřských a základních škol, které území budou využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám.

Investiční varianta II zahrnuje:

· zjištění stávajícího stavu

· vymezení typů dřevinných a vegetačních prvků

· metodiku inventarizace a klasifikace dřevin

· návrh dřevin ke kácení

· ochranu dřevin při stavební činnosti

· celkový návrh řešení

· návrh stavebních prvků

· plošné průseky vertikální a horizontální v keřových porostech

· plošné probírky jehličnatých stromů

· návrh výsadeb nových stromů

· založení trávníku – květnaté louky

· umístění laviček a odpadkových košů

· očištění a oprava asfaltových chodníků

Kritéria vedoucí k navržené variantě projektu

Investiční varianta II je doporučována, protože komplexně řeší smysluplné zaměření projektu s cílem efektivního vynakládání finančních prostředků, s cílem estetického zlepšení dané lokality, s cílem zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků. Smyslem projektu je zkvalitnění životního prostředí dané lokality a kvality života v revitalizova­né části.

4.2 Historický vývoj potřeby realizace projektu a jeho příprav, současný stav příprav

ÚTUM – nebo-li haldy vytvořené navážkou vzniklou při výstavbě Jižního Města – již zdaleka není jen pouhou skládkou přebytečného materiálu nejrůznějšího složení. Zdejší kopce se staly nepřehlédnutelnou zelenou dominantou – a to nejen díky svému členitému terénu, ale také díky pestrému složení keřů a stromů, jež zde byly vysázeny. Najdeme tu celou řadu cizokrajných dřevin nebo dřevin vyšlechtěných, které v naší přírodě přirozeně nerostou, ale jsou často vysazovány pro svůj zajímavý vzhled – například trnovník akát, tamaryšky, kalina tušalaj, čimišník stromovitý, hlošina úzkolistá, rakytník řešetlákovitý a mnohé další. Setkáme se tu však i s druhy dřevin, které jsou v našich zeměpisných šířkách původní, jako jsou vrby, břízy, lípy, ptačí zob, ale i jabloně, ořešáky a trnky. Ve vzrostlém patře keřů pak najdeme skalník, hloh, meruzalku, kalinu, zimolez a četné šípkové růže. V pozdním létě tu dozrávají lesní jahody, na podzim ostružiny, špendlíky a šípky. Svou členitostí a pestrostí kopce lákají k procházkám, ke sportu i k odpočinku. Postupem času se staly nedílnou součástí Milíčovského lesa, zdejší soustavy rybníků a mokřadů, a byla by škoda, kdyby tuto svou funkci měly ztratit.

V době vzniku kopců bylo cílem revitalizace co nejrychlejší zazelenění více jak 110 000 metrů čtverečních plochy. Výsadba byla překotná, v jistém smyslu nekoncepční, přesto však svůj účel splnila a kopce se postupem let změnily z neútulných hald v místo lákající k procházkám. Patro keřů je již plně vzrostlé, patro stromů teprve dorůstá, přesto je již dnes jisté, že stromy i keře byly vysázeny příliš těsně vedle sebe, spodní patra odumírají a stromy nemají dostatek prostoru pro další růst. V hustých křovinách se hromadí černé skládky odpadu, nebezpečné jak pro živočichy, kteří zde žijí, tak pro děti, které si na kopce chodí hrát. Vrchní část kopců je neosázena – částečně proto, že je nechráněna proti větrům, částečně proto, že složení navážky systematičtější výsadbu keřů či stromů neumožňuje. Z těchto důvodů začal postupně vznikat plán další revitalizace, který by podpořil stávající rekreační funkci tohoto území a zároveň podpořil pestrost druhů rostlin, které tu rostou, a živočichů, kteří zde žijí. Již sedm let se skupina nadšenců a dobrovolníků ve spolupráci s městskou částí Praha – Újezd podílí na úklidu odpadků na kopcích u Milíčovského lesa a v nejbližším okolí. Jsou to převážně lidé, kteří zde žijí, nebo kteří do těchto míst chodí na procházky. Velmi často rodiny s dětmi. Záleží jim na prostředí, ve kterém žijí, a neváhají svůj volný čas a energii věnovat tomu, aby se jim tu žilo lépe. Smyslem akcí, které zde organizují, není jen úklid odpadků. Setkávají se zde lidé s podobným naladěním, kteří mají zájem na tom, aby i jejich děti si našly vztah k prostředí, ve kterém vyrůstají, a nebyly lhostejné k tomu, co se kolem nich děje. Mají tedy smysl kulturní a svým způsobem vzdělávací. Proto jedním z dalších cílů současné revitalizace je tyto aktivity občanské sounáležitosti podpořit.

Identifikaci potřeb předcházelo jednání s obyvateli městské části Praha – Újezd. Již sedm let městská část s místními dobrovolníky organizuje jarní úklid kopců (ÚTUMu) s názvem Čisté kopce. V průběhu zmíněných akcí vzešla myšlenka a potřeba zrealizovat projekt s cílem revitalizace tohoto území.

ÚTUM se nachází na okraji jihovýchodu Prahy a vznikl návozem přebytečné zeminy z bývalé výstavby Jižního Města v 80 letech min. století. S určitostí se dá i říct, že v ÚTUMu jsou uloženy přebytky stavebního odpadu. V průběhu výsadby zeleně na Jižním Městě docházelo k přebytům zeleně, která byla lokálně vysazována na kopcích ÚTUMu. Do současnosti nebyl v tomto území proveden odborný dendrologický zá­sah.

Od roku 2004 městská část Praha – Újezd zajišťuje lokální prořezy zeleně zasahující do asfaltových chodníků. Také provádí každoročně sečení krajnic a úklid chodníků.

V této chvíli je projekt na revitalizaci územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM) připraven. Projekt bude realizován v k.ú. Újezd u Průhonic na pozemcích čísla parcelní:

Hlavní město Praha:

265/2, 265/623, 265/624, 265/628

Svěřená správa nemovitostí , městská část Praha – Újezd:

265/627, 265/629, 265/146, 265/622

Bc. Hejtmánek Petr :

265/276, 265/277, 265/281, 265/473,

Žibřidová Ludmila :

265/259, 265/266, 265/271, 265/272

Potřebnost realizace projektu je dána zejména:

· nevyhovujícím současným stavem dané lokality

· nutností realizovat revitalizaci pro maximální využití užitné hodnoty daného území

4.3 Závěry SWOT analýzy projektu

Ve SWOT analýze jsou popsány silné a slabé stránky projektu jak z hlediska investora, tak z hlediska cílových skupin.

Tabulka č. 5

Silné stránky

Slabé stránky

Kladný vliv na životní prostředí, výsadba nové zeleně, zlepšení ovzduší

Péče o nové rostliny, stromy a keře, dodržování nutných specifik při manipulaci

Estetické zlepšení dané lokality

Po dobu realizace projektu zhoršené životní prostředí v okolí revitalizované­ho území

Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů

Pravidelná údržba nově vysázených stromů a dřevin, mobiliáře

Komunikace s cílovými skupinami, veřejné projednávání záměrů

Kvalitní příprava projektu

Přiměřená finanční zátěž pro žadatele

Respektování potřeb cílové skupiny

Připravenost projektového týmu pro realizaci projektu

Bezpečné využívání revitalizovaných ploch očištěných od odpadků

Příležitosti

Hrozby

Zvýšení atraktivity dané lokality

Vytvoření kvalitního veřejného prostoru hlavně pro děti, mládež a všechny cílové skupiny

Nedodržení podmínek s dodavateli

Zvýšení možnosti volnočasových aktivit např. i pro školy, školky apod.

Poničení nově zasazených stromů a keřů vandaly

Rozšíření zelených ploch

Vichřice, sucho

4.4 Souhrnná informace o projektu

4.4.1 Popis produktu (cíl projektu)

Předmětem projektu je rekultivace územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM), který je

významnou rekreační lokalitou pro návštěvníky, rekreanty a sportovce z Jižního Města, MČ Praha – Újezd, z jiných částí Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je lokalitu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a obyvatele městské části Praha – Újezd a okolí.

Projektem se vytvoří podmínky pro :

· zkvalitnění infrastruktury pro životní prostředí:

Zaměření projektu je jednoznačné. Přináší něco nového a přínosného. Po ukončení fáze kácení, která bohužel musí proběhnout i když je vnímána velmi negativně a je všestranně velmi nepříjemná, bude následovat fáze výsadeb. Vysazovány budou stromy a keře . Děti a mládež budou mít konečně místo na hraní ve volné přírodě, možnost využívat nově osázené louky k rekreaci a regeneraci organismu. Stejně tak je velice přínosné, že v takto čistém prostředí budou děti MŠ a ZŠ trávit více času výukou venku a to díky realizaci projektu bude možné.

· zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj volnočasového a společenského vyžití obyvatel:

Projektem se vytvoří místo, kde se mohou volně scházet obyvatelé i návštěvníci městské části Praha – Újezd, vzájemně komunikovat a trávit společně čas, což poukazuje na skutečnost, že se jedná o prvek žádaný, potřebný a vysoce ceněný ve společenském životě. Dojde k celkové revitalizaci zpevněné plochy, k ozelenění plochy, terénním úpravám a osazení laviček. Vznikne tak příjemná relaxační zóna, která bude využívána především dětmi z MŠ a ZŠ, v odpoledních hodinách, během víkendů a prázdnin také rodiči s dětmi, obyvateli městské části a návštěvníky.

4.4.2 Cílové skupiny projektu

· městská část Praha – Újezd

· Obyvatelé městské části Praha – Újezd

· Návštěvníci městské části Praha – Újezd

· Hlavní město Praha

· Česká republika

4.4.3 Způsob zajištění produktu v projektu

Z pohledu investičně realizačního je projekt dobře zajištěn. Finanční prostředky na zahájení projektu jsou schváleny ZMČ Praha – Újezd. Je vypracována průvodní zpráva na projekt včetně podrobného položkového rozpočtu, který je přílohou této studie. Požadovaného cíle projektu bude dosaženo vlastní realizací navrhovaného projektu viz. bod 4.4.1. Na realizaci projektu bude vyhlášeno výběrové řízení, bude vybrán dodavatel, který nejlépe splní požadavky a kritéria stanovená ve výběrovém řízení. Na realizaci projektu bude dohlížet technický dozor investora tak, aby vše bylo v souladu s dokumentací pro výběr dodavatele a aby byl dodržen harmonogram prací. Technický dozor investora dále bude dohlížet na realizaci projektu.

Při provádění prací budou dodržovány zdravotní a bezpečnostní předpisy. Jedná se o náročné práce spojené s kácením a odvozem keřů a stromů, stavební úpravy a instalaci parkového mobiliáře. Městská část Praha – Újezd se obrátí na strážníky městské policie a to v případě, když bude potřeba regulace dopravní obslužnosti v okolí prováděných prací. Udržitelnost projektu bude zajištěna městskou částí, která prostřednictvím výběrového řízení vybere správcovskou firmu, která bude zajišťovat po dobu pěti let pravidelné práce v oblasti údržby.

4.4.4 Lokalizace projektu

Pozemky hl. m. Prahy

Tabulka č. 6

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/2, 265/623, 265/624, 265/628

Majitel nemovitosti

Hlavní město Praha

Správce nemovitosti

Acton, s.r.o.

Pozemky svěřené do správy MČ Praha – Újezd

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/627, 265/629, 265/146, 265/622

Majitel nemovitosti

Hlavní město Praha

Správce nemovitosti

MČ Praha Újezd

Pozemky fyzických osob

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/276, 265/277, 265/281, 265/285, 265/473,

Majitel nemovitosti

Petr Hejtmánek

Správce nemovitosti

Nemá správce

Pozemky fyzických osob

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/259, 265/266, 265/271,265/272

Majitel nemovitosti

Ludmila Žibřidová

Správce nemovitosti

Nemá správce

4.4.5 Proces přípravy a realizace projektu

Projekt bude realizován v jedné etapě a bude rozdělen na tyto fáze.

a) fáze předinvestiční

Předinvestiční fáze zahrnuje práce související s přípravou projektu s cílem hladké investiční fáze a bezproblémového provozu investice.

Úvahy o realizaci tohoto projektu začaly již v roce 2012. Poptávka ze strany uživatelů jasně definovala potřebu přistoupit k revitalizaci území včetně zeleně. V rámci předinvestiční fáze byly provedeny tyto aktivity:

· analýza poptávky řešení

· vypracování návrhů na projektovou studii

· schválení realizace projektu v ZMČ

· schválení rozpočtu na projekt, resp. na spolufinancování ze strany MČ Praha – Újezd

Předinvestiční fáze zahrnuje i vypracování zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Tuto činnost bude zajišťovat městská část Praha – Újezd. Veškeré náklady v předinvestiční fázi jsou hrazeny z finančních prostředků MČ Praha – Újezd. V této fázi projektu byli také osloveni partneři projektu, kteří souhlasili s aktivní účastí v projektu.

b) fáze investiční

V rámci fáze investiční budou realizovány veškeré činnosti související se samotnou investicí. Projekt bude jedno-etapový a bude realizován v období červen 2014 až červenec 2015. V investiční fázi projektu budou probíhat veškeré práce spojené s realizací projektu, a to v souladu s harmonogramem. Průběh realizace projektu bude pod přímým dohledem pracovníků odpovídajících za tuto část. Projektový tým je složen z odborníků, kteří mají zkušenosti s realizací podobných projektů.

V rámci investiční fáze budou provedeny tyto aktivity:

· vytvoření realizačního (projektového) týmu

· výběrové řízení na dodavatele

· výběr dodavatele a podpisy smluv

· realizace projektu

· předání realizovaného projektu zástupcům MČ Praha Újezd

· vyhodnocení projektu a sepsání závěrečné zprávy

· informační kampaň

c) fáze provozní

V této fázi bude již revitalizované území užíváno. Předpokládá se minimální udržitelnost takto zrevitalizovaných ploch 5 let od dokončení realizace, samotná životnost je však minimálně 10 let. Předpokládá se pravidelná údržba. Městská část bude mít za povinnost zabezpečit ve fázi provozní údržbu území, laviček, odpadkových košů a zeleně. Zahájení provozní fáze je plánováno v souladu s harmonogramem na srpen 2015. Předpokládají se ovšem standartní klimatické podmínky. Kvalitní provedení projektu z velké části zajistí dlouhou životnost. Pro kvalitní průběh provozní fáze nejsou nutné zvláštní postupy, technologie či pracovní kvalifikace.

V rámci provozní fáze budou prováděny tyto aktivity:

· provoz a údržba budou zajišťovány městskou částí Praha – Újezd (čištění stávajících asfaltových cest, péče o zeleň, spolupráce s partnery při kontrolách území)

· zajištění publicity a propagace

· monitoring projektu v době jeho udržitelnosti

· průběžná kontrola celého projektu

· akceptace monitorovací závěrečné zprávy orgány OPPK

4.5 Přínosy a náklady (újmy) projektu

Projekt bude mít jednoznačné přínosy pro všechny výše uvedené cílové skupiny, jedná se o projekt veřejně prospěšný, jehož cílem je zkvalitnění životních podmínek, estetický vzhled městské části, zdraví a bezpečnost. Újmy projektu budou pouze dočasné, a to po dobu realizace projektu. Přínos projektu existuje, výstupy projektu mají zcela jistě celospolečenský efekt. Při analýze trhu a odhadu poptávky bylo využito standardních marketingových metod pro co možná nejpřesnější výstup, který poukáže na faktory, které mohou mít zásadní vliv na cílovou skupinu, a tím na životaschopnost projektu.

4.5.1 Nulová varianta projektu

V případě nulové varianty se nenaplní očekávání obyvatel městské části Praha – Újezd. Zanedbané území ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV bude nadále neesteticky narušovat vzhled městské části Praha – Újezd. Nemocné stromy, které jsou v této části, by mohly ohrožovat bezpečnost obyvatel. Pobyt osob bez domova a odpadky by nadále znemožňovaly praktické využití tohoto jedinečného území k rekreaci a trávení volného času pro obyvatele a návštěvníky městské části. Nadále by zde zůstával degradovaný trávník a náletem silně zarostlá místa s převahou ruderální vegetace.

Neexistence projektu by výrazně zhoršila image městské části. Dopady by byly v oblasti ekologické i estetické

4.5.2 Přehled přínosů a nákladů projektu

V rámci předkládaného projektu je potřeba sledovat přínosy i újmy z hlediska nefinančních efektů.

Tabulka č. 7

STRUKTURA

CH A R A K T E R I S T I K A A V L I V N A C Í L O V É S K U P I N Y

PŘÍNOSY, UŽITKY

NÁKLADY, ÚJMY

URČENÍ VLIVU

CÍLOVÁ SKUPINA

URČENÍ VLIVU

CÍLOVÁ SKUPINA

VEŘEJNÉ

PŘÍMÉ

HMOTNÉ

Budoucí snížení nákladů na provoz a údržbu

Veřejná správa, MČ Praha Újezd

Náklady na projekt z rozpočtu MČ Praha – Újezd

Veřejná správa, MČ Praha – Újezd

Náklady na opravy a údržbu projektu

Veřejná správa, MČ Praha – Újezd

NEHMOTNÉ

Kladný vliv na životní prostředí,

čisté ovzduší

Veřejná správa, komunální politici

Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

Veřejná správa, obyvatelé MČ, obyvatelé a návštěvníci Prahy

Zvýšení atraktivity MČ Praha – Újezd

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Zvýšení počtu zelených a udržovaných ploch

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Kvalitní příprava projektu

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

NEHMOTNÉ

PRIVÁTNÍ

PŘÍMÉ

HMOTNÉ

Vytvoření kvalitního veřejného prostoru

Obyvatelé MČ,

obyvatelé hl.m. Prahy,

návštěvníci

Komunitní způsob života, zapojení parterů projektu

Obyvatelé MČ Praha – Újezd, návštěvníci, obyvatelé Prahy

NEHMOTNÉ

Kladný vliv na životní prostředí, čisté ovzduší

Obyvatelé MČ,

obyvatelé hl.m. Prahy,

návštěvníci

Dočasně zhoršené podmínky pro život v době realizace projektu

Obyvatelé MČ Praha -Újezd, návštěvníci

Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

obyvatelé MČ, obyvatelé a návštěvníci Prahy

Dočasně omezená doprava při odvozu a dovozu zeminy v době realizace projektu

Obyvatelé MČ Praha – Újezd , návštěvníci

Pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Obyvatelé lokality a okolí

Po dobu realizace projektu zhoršené životní prostředí – prašnost, hluk v okolí revitalizované­ho území

Obyvatelé MČ Praha -Újezd, návštěvníci

Zvýšení počtu zelených a udržovaných ploch, zvýšení počtu vysázených stromů a keřů

obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Vliv na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti životního prostředí

Děti a mládež z MŠ a ZŠ

NEHMOTNÉ

Zvýšení přitažlivosti lokality jakožto místa k bydlení

Obyvatelé lokality a okolí

Možné úrazy a poškození zdraví pracovníků i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činnosti, zvýšená doprava k revitalizova­nému území

Obyvatelé MČ Praha – Újezd, návštěvníci, obyvatelé Prahy

4.5.3 Popis přímých hmotných i nehmotných přínosů a nákladů projektu

Vliv projektu na konkurenceschopnost subjektu

Městská část Praha Újezd se díky realizaci projektu stane výrazně atraktivnější pro stávající i potencionální obyvatele, návštěvníky městské části. Bude zlepšeno životní prostředí a urbánní hodnota městské části

Vliv projektu na životní prostředí

Projekt má jednoznačný vliv na životní prostředí. V rámci projektu dojde k odstranění starých nemocných stromů a keřů. Budou provedeny probírky a prořezy poškozených a starých stromů a keřů. Budou vysázeny stromy nové. Cílem projektu je kvalitní rekreační zóna se zdravými porosty, novým trávníkem a kvalitním mobiliářem.

Vliv projektu na zdraví a bezpečnost obyvatelstva

Projekt je cílen na zlepšení životního prostředí. Odstraněním starých, nemocných a nebezpečných stromů bude zajištěna bezpečnost obyvatel a návštěvníků revitalizovaného území. Nově vysázené stromy, keře a rostliny budou mít pozitivní dopad na ovzduší a tím pádem i na zdraví obyvatelstva.

Vliv projektu na komunitní způsob života a partnerství

Projekt má přínos pro rozvoj komunitního způsobu života ve smyslu Místní agendy 21. Občané budou využívat těchto pozitivních změn v rámci každodenního života, nejvíce však rodiče s dětmi, školy a školky. Projektem vznikne místo příležitostného odpočinku a přirozeného setkávání obyvatel. Důležitým přínosem je možnost sbližování různých sociálních, vzdělanostních a věkových skupin. Projekt přispívá k rozvoji občanské angažovanosti v rámci partnerských vztahů.

Vliv na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti životního prostředí

Projekt má přínos pro rozvoj dětí, např. louka umožňuje dokonalé soužití obrovského množství druhů kvetoucích rostlin, trávovitých rostlin, hmyzu všech druhů a velikostí, drobných živočichů a půdních organismů. Děti a mládež se budou učit poznávat druhy květin, rostlin, živočichů atd.

4.5.4 Popis nepřímých hmotných i nehmotných přínosů a nákladů projektu

Vliv na zvýšenou přitažlivost lokality

Obyvatelé chtějí žít v krásném, čistém a přitažlivém místě. Proto tento projekt jednoznačně přispívá k jejich spokojenosti. Občané budou mít možnost trávit svůj volný čas v nově upraveném zeleném prostředí s možností využití prostoru pro volnočasové aktivity.

Vliv na životní podmínky při stavební činnosti a dopravu

Po dobu realizace projektu by některá z činností, nezbytných pro kvalitní realizaci projektu, mohla mít vliv na poškození zdraví pracovníků i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činnosti a v důsledku zvýšené dopravy k místu realizace. Investor však bude dbát na maximální bezpečnost a minimalizaci negativních dopadů. Vliv na omezení dopravy nebude žádný.

4.5.5 Vstupní hodnoty pro vyčíslení přínosů a nákladů, obsahový výběr a stanovení úrovně hodnot

Přínosy projektu nelze finančně vyjádřit. Jedná se o přínosy, uvedené v tabulce č. 8.

Ukazatel přínosů, nákladů projektu

VSTUPNÍ HODNOTY PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ PROJEKTU

VĚCNÉ VYJÁDŘENÍ

FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ

Poř. č.

(specifikace podle 4.5.2.)

hodnota tis.Kč/ t.j.

způsob stanovení hodnoty

Přínosy projektu

1

Zvýšení atraktivity lokality

Zkulturnění a zatraktivnění oblasti podpoří setrvání současných obyvatel této městské části a podnítí přistěhování nových obyvatel do této oblasti

2

Rozšíření ploch zeleně a přístupových cest

Vyšší kvalita života, zlepšení zdravotního stavu, zlepšení bezpečnosti obyvatel

3

Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

Revitalizace území přispěje ke zkulturnění prostředí, lze očekávat zvýšení přitažlivosti dané lokality pro veřejnost

4

Pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Zvýšení zeleně, zlepšení životního prostředí, zvýšení kvality ovzduší

5

Budoucí snížení nákladů na provoz a údržbu

Použití vhodných návrhů výsadeb a stavebních prvků přispěje ke snížení nákladů na údržbu

6

Vytvoření kvalitního veřejného prostoru

Obyvatelé rádi žijí tam, kde je o veřejný prostor dobře postaráno

7

Komunitní způsob života

Obyvatelé budou"pospolu" trávit volný čas v nově revitalizovaném ú­zemí

8

Vliv na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ŽP

Děti a mládež budou při svém pobytu v čisté přírodě poznávat druhy, květin, rostlin, živočichů, hmyzu apod.

Náklady projektu

1

Náklady na projekt z rozpočtu MČ Praha – Újezd

7,5% z vlastních zdrojů žadatele

459 167,–

7,5% z rozpočtu MČ Praha Újezd

2

Náklady na celý projekt

Práce, materiál, DPH

6 122 230,–

Průzkum, ceny obvyklé

Náklady projektu jsou vyčíslené na 6 122 230,– Kč včetně DPH.

Zahrnují investici na revitalizaci ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV a neinvestiční náklady na administraci a na publicitu projektu. Jedná se o ceny v čase a místě obvyklé. Uvedená cena je cena maximální. V rámci projektu bude realizováno výběrové řízení na dodavatele, je možné, že cena nabízená v rámci nabídek bude nižší. Realizaci projektu předcházela analýza stavu území, na jejímž základě bylo zhodnoceno, že potenciál inventarizované zeleně je velmi nízký, téměř všechny dřeviny jsou z důvodu špatného zdravotního stavu pouze velmi krátkodobě perspektivní. Dalšími náklady na projekt jsou pak údržbové práce, které jsou uvedené v tabulce cash flow. Jedná se o standartní ceny za údržbu včetně DPH.

Tabulka č. 9 – shrnutí rozpočtu

Činnost

bez DPH

s DPH

Terénní a parkové úpravy

4 969 964,– Kč

6 013 330,– Kč

Administrace projektu

40 000,– Kč

48 400,– Kč

Publicita

50 000,– Kč

60 500,– Kč

Celkem

5 059 694,– Kč

6 122 230,–Kč

4.6 Indikátory pro monitorování projektu

Tabulka č. 10 plnění monitorovacích ukazatelů

1


Úvodní informace

Úvodní informace

3. Úvodní informace

3.1 Účel zpracování studie

Studie proveditelnosti k projektu ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM)

" Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch" byla vypracována k posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti předkládaného projektu jako povinná příloha k žádosti o podporu z programu OPPK v rámci 13. výzvy, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Studie byla vypracována na základě obecně dostupných informací a dle závazné osnovy a metodiky stanovené řídícím orgánem.

3.2 Informace o žadateli

3.2.1 Identifi­kační údaje o žadateli

Název organizace: Městská část Praha – Újezd

Sídlo organizace: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

IČ: 00 24 17 84

Právní forma: obec

Kontaktní osoba č. 1 Václav Drahorád, starosta městské části

Telefon: 272 690 692, 737 212 527

Fax: 272 690 545

E-mail: vaclav.drahorad@pra­ha-ujezd.cz

Kontaktní osoba č. 2 Ing. Pavel Staněk, odbor investic

Telefon: 272 690 692

Fax: 272 690 545

E-mail: pavel.staněk@pra­ha-ujezd.cz

Újezd u Průhonic je katastrální území o rozloze 370 ha, které se rozkládá na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy. První zmínka o obci pochází z roku 1483. Je součástí městského obvodu Praha 4. Obec tvoří dvě sídelní části, Kateřinky a Újezd. Rozšířenou působnost státní správy vykonává městská část Praha 11. V současné době v MČ probíhá výstavba nových viladomů, řadových a rodinných domů. Újezd patří díky území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků mezi vyhledávaná rekreační místa v Praze.

3.2.2 Zkušenosti žadatele

Posláním městské části je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony. Mezi činnosti, které MČ zajišťuje, patří i všestranná péče o zelené plochy, komunikace, dopravu v klidu, stejně jako investiční činnost pro výstavbu a správa objektů a ploch ve správě MČ.

Žadatel v minulosti prokázal dostatečné zkušenosti s přípravou a realizací investičních i neinvestičních projektů. Cílem projektů byla nejen revitalizace území a obecně zlepšení životního prostředí, ale i realizace projektů prospěšných v oblasti školství. Projekty byly vždy realizovány zkušenými pracovníky s dostatečnou kvalifikací a znalostí prostředí městské části Praha – Újezd.

Zkušenosti z oblasti řízení projektů a účast na podobných projektech v minulosti

Významné investiční projekty realizované Městskou částí Praha – Újezd za období 2004–2009:

Tabulka č. 1

Název investičního projektu

V MČ Praha – Újezd

Rok

realizace

Celkové náklady v tis. Kč

Dotace

v tis. Kč

Poskytovatel dotace

I. etapa ZOV -výstavba tělesa zemního ochranného valu s podchodem, dešťovou kanalizací a s výsadbou zeleně

2000–04

15000

0

0

II. etapa ZOV – výstavba tělesa zemního ochranného valu

2002–04

5800

0

0

Plynofikace MČ Praha – Újezd

2004

8683

8413

Pražská Plynárenská

Splašková kanalizace v ul. Formanská, Ke Mlýnu, Ve Vilkách, Nad Výpustí a K Sukovu

2004 – 06

4000

4000

Odbor městského investora MHMP

I. a II. etapa rekonstrukce brodu Botiče

2004–05

1200

800

MHMP

Zpomalovací práh – Milíčovská

2006

120

50

BESIP

Rekonstrukce komunikací ul. Formanská a Ke Mlýnu včetně dešťové kanalizace v ul. Formanské

2006–07

3300

3300

Odbor městského investora MHMP

Dětské hřiště – viladomy

2007

390

300

MHMP

Rekonstrukce komunikace ul. Ve Vilkách

2007

6000

6000

Odbor městského investora MHMP

Rekonstrukce komunikací v ul. K Sukovu a Nad Náhonem

2008

10000

10000

Odbor městského investora MHMP

Splašková kanalizace v ul. K Mostu, Nad Náhonem a zčásti

K Motelu

2008 –09

6000

6000

Odbor městského investora MHMP

ZOV II. etapa – dostavba protihlukových zdí

(v realizaci)

2009 – 10

20000

20000

Ředitelství silnic a dálnic – SFDI

Celkem

X

80493

58863

x

Přehled zakázek realizovaných městskou částí Praha – Újezd za období 2007–2014 dle zákona č. 137/2006 Sb.:

Tabulka č. 2

Název investičního projektu

v Městské části Praha – Újezd

Rok realizace

Celkové náklady v tis. Kč

Způsob realizace VZ

Projektová dokumentace „Mateřská škola a dům služeb se služebnou městské policie“

2007 –09

1400

MČ Praha – Újezd

Rekonstrukce komunikace ul. Milíčovské

2007–08

2400

Dotační vztah MHMP

Výstavba mateřské školy

2010–11

25830

Dotační vztah MHMP

Dům služeb se služebnou městské policie

2010–11

18330

MČ Praha – Újezd

Zastavovací studie Mateřská škola a dům seniorů v Újezdu – projektová dokumentace „Mateřská škola 4 třídy v Újezdu“

2013–2014

2000

MČ Praha – Újezd

Přehled typově stejných projektů – revitalizace a rekonstrukce částí MČ

Tabulka č. 3

Název projektu

Finanční rozsah v tis. Kč

Doba realizace

Výsadba zeleně – viladomy

200

2 měsíce

I. etapa výsadby zeleně v ul. Proutěné, Krajanské a Vodnické

270

2 měsíce

II. etapa výsadby zeleně v ul. Proutěné a Ke Mlýnu

200

2 měsíce

Výsadba zeleně na újezdském náměstí

100

1 měsíc

3.3. Informace o zpracovateli projektu

Název organizace: Městská část Praha – Újezd

Sídlo organizace: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

IČ: 00 24 17 84

Právní forma: orgán samosprávy

Kontaktní osoba č. 1 Václav Drahorád, starosta městské části

Telefon: 272 690 692, 737 212 527

Fax: 272 690 545

E-mail: vaclav.drahorad@pra­ha-ujezd.cz

3.4. Shrnutí informací o projektu a jeho vyhodnocení

Tabulka č. 4

TC

Celkové náklady projektu

6 122 230,–

Celkové reálné náklady času a místu obvyklé

EC

Celkové způsobilé náklady projektu

6 122 230,–

Ve stejné výši jako TC

R

Příjmy projektu

0

Projekt nevytváří příjmy

NR

Celkové příjmy projektu – referenční období

0

Projekt nevytváří příjmy

EE

Finanční mezera

0

Projekt nevytváří příjmy

DA

Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru

0

Projekt nevytváří příjmy

NPV

Čistá současná hodnota

-7 308 484,82

Záporná hodnota je typická pro veřejně prospěšné projekty

IRR

Vnitřní výnosové procento

Nemá vypovídací schopnost

Záporné cash flow – IRR nelze stanovit

NVP/I

Index rentability

-1,19

Projekt je neziskový s minimálními provozními náklady

DN

Doba návratnosti

Není relevantní

Projekt je neziskový

Předkládaná studie proveditelnosti projektu „ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM)“ se zabývá hodnocením finančních a nefinančních kritérií projektu. Jde o projekt, jehož záměrem je zlepšení životního prostředí. Cílem projektu není generování finančních zdrojů, ale přínos pro městskou část v oblasti revitalizace a ochrany životního prostředí. Investorem projektu je městská část Praha – Újezd.

V rámci projektu bude provedena rekultivace území, které se nachází na kopcích (ÚTUM) u Milíčovského lesa. Chráněné území Přírodní památka Milíčovský les a rybníky byla zřízena vyhláškou NVP č. 5/1988 ze dne 1. 9. 1988 jako území k ochraně souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků zahrnující významná společenstva rostlin a biotopy chráněných živočichů v charakteristickém úseku průhonické plošiny. Celková plocha chráněného území je 93,29 ha. ÚTUM je v ochranném pásmu chráněné přírodní památky. Projekt je zaměřen na probírku a omlazení keřových a stromových skupin.

Studie byla zpracována na základě důkladné znalosti trhu. Z jeho analýzy bylo možno stanovit poptávku po projektu. Poptávka byla specifikována vzhledem k definovaným cílovým skupinám a uvažovaným přínosům projektu. Předkládané řešení projektu bylo zpracováno na základě jasně definované poptávky pro realizaci projektu, byly definovány veškeré přínosy i rizika, které jsou vždy s realizací projektů spojeny. Byla zpracována analýza rizik, v rámci SWOT analýzy byly podrobně zanalyzovány silné a slabé stránky projektu.

Projekt je neziskový, má veřejnoprávní povahu, cílem projektu není návratnost vložených prostředků, ale veřejný prospěch.

Hlavní nefinanční přínosy projektu jsou:

· Zlepšení životního prostředí prostřednictvím revitalizace nevhodně využívané plochy a rozšíření kvalitní zeleně

· Zvýšení atraktivity a hodnoty území městské části Praha – Újezd

· Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

· Rozšíření ploch zeleně přístupových cest

· Pozitivní vliv na zdraví obyvatel

· Budoucí snížení nákladů na provoz a údržbu

· Vytvoření zázemí pro sport a volnočasové aktivity rodin, dětí a mládeže

· Zlepšení nabídky volnočasových aktivit, odpovídající specifickým potřebám dětí a mládeže

· Zachování přírodních biotopů

· Posílení stability a soudržnosti obyvatel

· Vytvoření místa vzájemného střetávání odpočinku a relaxace

Studií doporučená je investiční varianta II, která předpokládá prostřednictvím tohoto projektu revitalizaci nevhodně využívané plochy na kopcích u Milíčovského lesa. Záměr realizovat projekt na odborné omlazení keřových a stromových skupin je dlouhodobě připravován.

Finanční hodnocení

Z finančního hlediska se jedná o nenávratnou investici. Projekt je směřován do zlepšení životního prostředí a zlepšení podmínek pro život v městské části Praha – Újezd. Provozní náklady budou kryty z běžného rozpočtu žadatele. Projekt je svým charakterem neziskový a jako takový je ho potřeba hodnotit zejména z hlediska jeho ekonomických přínosů. Podstatnou část předkládaného projektu tvoří jeho finanční parametry. Investor na základě zkušeností a znalostí svého území do rozpočtu zahrnul veškeré očekávané náklady ve všech fázích projektu (příjmy zde nejsou relevantní). Největší část výdajů spadá do fáze realizační. Fáze provozní bude z finančního hlediska znamenat vynakládání prostředků na opravy a údržbu. Veškeré finanční prostředky budou vynakládány v souladu s harmonogramem.

Finanční udržitelnost projektu po dobu jeho realizace i provozu je dostatečně prokázána.

Ekonomické hodnocení

Jedná se o investiční akci, jejímž cílem není přímá generace zisku, ale zkvalitnění životní prostředí v městské části Praha – Újezd.

Rizika

V návaznosti na stanovení poptávky byly pečlivě prozkoumány veškeré přínosy, které jsou s realizací projektu spojeny. Analýza rizik poskytla přehled všech potenciálních rizik včetně pravděpodobnosti jejich výskytu.

Ostatní

Při přípravě projektu bylo dbáno na zachování principu rovných příležitostí a udržitelného rozvoje. Všechny činnosti konané v rámci přípravy projektu, jeho realizace i provozu tyto principy respektují.

Závěr:

Předkládaný projekt je plně v souladu s Operačním programem Praha Konkurenceschop­nost, s prioritní osou 2, oblastí podpory 2. 1. – Revitalizace a ochrana území. Projekt zajistí revitalizaci určeného území, rozšíření a obnovu zeleně a přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Projekt je realizovatelný a doporučujeme jej ke schválení.


Operační program Praha Konkurenceschopnost - Studie proveditelsnosti

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ zpracovaný v roce 2018

Souhrnný plán péče o zeleň – průvodní zpráva
Souhrnný plán péče o zeleň – tabulková část
Souhrnný plán péče o zeleň – výkresová část

Vyhodnocení ankety POJĎTE S NÁMI MĚNIT VYUŽITÍ MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ!

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd projednalo na svém zasedání č. 3/2017 dne 22.03.2017, bod č. 11 „Zápis z výboru stavebního a životního prostředí – Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace“
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o prezentaci studie využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou Zona architekti, s.r.o.
Studie navrhuje doplnění podélných cest, lávky mezi kopci, rozhlednu, pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezeckou stěnu, lanový park, sjezdovku, včetně mobilního vleku a umělého zasněžování, půjčovnu sportovního vybavení, bufet, vinohrad, veřejné osvětlení a urnový háj.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Pan Křížek: prezentoval provoz a možnosti sjezdovky na 3. kopci, náklady, údržbu, servis, dopravu dětí na lyžování.
Ing. Ranoš: konstatoval, že stavební výbor doporučil studii využitelnosti Milíčovských kopců zveřejnit a zorganizovat diskusi mezi občany formou ankety. Navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Anketa byla zpracována formou dotazníku, který byl v rozmezí 3. dubna až 4. dubna 2017 distribuován spolu s Klíčem do schránek obyvatelům městské části. Současně byl vytvořen dotazník v elektronické podobě, který byl společně s celou studií umístěn na webových stránkách městské části.
Termín ukončení ankety byl stannoven 28. dubna 2017.

Studie proveditelnosti z roku 2017 – Milíčovské kopce

„Studie proveditelnosti – Milíčovské kopce“:[]

Výsledky ankety

Anketa
Celkové výsledky ankety
Výsledky pouze za občany městské části

Operační program Praha Konkurenceschop­nost – Studie proveditelsnosti

1. STUDIE PROVEDITELNOSTI

projektu

ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM)

" Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch"

Datum zpracování studie proveditelnosti: březen 2014

Počet stránek: 73
Počet příloh: 3

2. Obsah

1. STUDIE PROVEDITELNOSTI (Obsah)
3. Úvodní informace
4. Popis projektu
5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
6. Technické a technologické aspekty
7. Dopad projektu na životní prostředí
8. Management projektu a řízení lidských zdrojů
9. Harmonogram projektu
10. Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení
11. Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu
12. Finanční plán projektu
13. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
14. Projekty vytvářející příjmy
15. Citlivostní analýza
16. Analýza rizik a jejich předcházení
17. Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti
18. Veřejná podpora
19. Závěr studie proveditelnosti


Cyklistika

Cyklistika

Průhonicemi na kole

Již více než rok mají cyklisté možnost využívat na území Průhonic novou síť cyklostezek vybudovanou za podpory evropských prostředků, konkrétně pak z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.

Projekt Průhonicemi na kole (CZ.1.15/2.2.00/38­.00898) má za sebou první rok z tak zvaného období udržitelnosti a obec v souladu s pravidly poskytovatele dotace zpracovává další monitorovací zprávu se zhodnocením udržení výstupů projektu. V rámci projektu bylo na bývalých polních a lesních cestách vybudováno 3,29 km nových cyklostezek se 4 odpočívkami. Na všech odpočívkách byly umístěny informační tabule s mapou obce a okolí a současným vedením cyklostezek a cyklotras. Na dvou odpočívkách (u restaurace Hliněná bašta a pod Komárovským rybníkem) byly na odpočívkách instalovány také herní prvky pro děti. Nově je po části vybudovaných cyklostezek vede cyklotrasa Greenways Praha – Wien.

Cyklostezky jsou rozděleny do několika etap (A, C, D a E). Většina cyklostezek byla dokončena a zkolaudována již na podzim 2011 a cyklisté je hned začali hojně využívat. Poslední část cyklostezek je v provozu od června 2012.

Provoz na cyklostezkách začátkem června letošního roku narušila povodeň, která poničila velkou část povrchu cyklostezek, hlavně v údolí Botiče. Z těchto důvodů byl následně připraven projekt oprav a doplňujících opatření, jehož cílem je nejen uvést cyklostezky do původního stavu, ale v některých úsecích doplnit opatření, které by měly zvýšit odolnost cyklostezek při kalamitních situacích a zabránit nebo alespoň minimalizovat případné škody.

V současné době probíhá vlastní realizace oprav a doplňujících opatření a hojně využívaný a nejvíce postižený úsek cyklostezek v údolí Botiče je již opět plně sjízdný. V sobotu 14. září tudy vede trasa cyklistického pelotonu „Pražského cyklozvonění“. Tato akce se koná u příležitosti Evropského týdne mobility a kromě pražských městských částí Praha 4, 5, 11, 12, 13, Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká Chuchle, Újezd, Kunratice a Šeberov se jí účastní i obec Průhonice. Věřím, že nyní si již cyklisté jízdu po nových cyklostezkách krásnou přírodou budou moci opět dostatečně užít a neriskovat přitom zranění ve výmolech po povodních.

Do projektu jsou jako partneři i nadále zapojeni Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., obec Dobřejovice, Městská část Praha – Újezd, Daniel Dvorský (majitel cykloobchodu na náměstí), Hynek Vávra (majitel restaurace Hliněná bašta) a Club hotel Praha – Průhonice.

PhDr. Hana Borovičková
Starostka obce Průhonice


Veřejná doprava

Veřejná doprava

ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH LINEK MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Společnost ROPID oznamuje, že od 15. října vstoupí v platnost komplexní změny autobusových linek městské hromadné dopravy.
Tyto předmětné změny se přímo dotýkají drtivé většiny městských částí s přesahem na celou síť Pražské integrované dopravy a celé území hl. m. Prahy.
ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK V SEVERNÍ, JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
STRUČNÝ POPIS ZMĚN AUTOBUSOVÝCH LINEK OD 15.10.2016
VÝHODY A NEVÝHODY
Podrobné mapky pro konkrétní lokality a veškeré podklady je možné stáhnout na adrese: https://ropid.cz/autobusy2016/.

POSÍLENÍ AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

2. července 2009 vydal Ropid stanovisko k žádosti o posílení víkendových ranních spojů linky č. 363. Od 1. 9. 2009 dojde ke změně jízdních řádů, a to k posunu víkendového spoje s odjezdem z Čestlic z 5:15 na 4:40 a spoje s odjezdem z Opatova z 5:45 na 5:15. Zároveň budou upraveny dva následující spoje s odjezdem z Čestlic v 6:15 a z Opatova v 6:45, a to tak, že pojedou o 15 minut dříve.
Celý dopis si můžete přečíst zde.

Městská část 11.6.2009 odeslala ROPIDu žádost o posílení autobusového spoje č. 363 Celý dopis si můžete přečíst zde.

NOVÝ DOPRAVNÍ MODEL V OBLASTI KAMENICE, PRŮHONICE A ŘÍČAN OD 14.6.2009

Nový dopravní model

ZMĚNA V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Ve čtvrtek 21.5. 2009 se uskutečnila za účasti zástupců Ropidu a městské části schůzka týkající se návrhu dopravního opatření jižní oblasti Prahy a přilehlého regionu. Předložený návrh dopravního řešení je založen na jednoduchosti a přehledném trasování jednotlivých linek. Naši městskou část bude dopravně obsluhovat pouze autobusová linka č. 363, kterou bude provozovat Dopravní podnik hl. m. Prahy třídveřovými červenými autobusy. Trasa linky č. 363 povede z Opatova do Velkých Popovic s tím, že některé spoje budou končit v Čestlicích. Dosavadní spoje linek č. 324 a č. 385, které se ruší, budou rozpuštěny do linky č. 363. Městské části Praha – Újezd, podle informací zástupců Ropidu, nebudou odebrány žádné spoje. Zavedení nového dopravního řešení linky č. 363 je platné s účinností od 14.6.2009. Dopravní podnik se chystá obnovovat vozový park novými nízkopodlažními autobusy. Věříme, že v dohledné době budou přiděleny i pro naší linku, a že kvalita autobusové dopravy se v naší městské části výrazně zlepší.

ODPOVĚĎ ROPIDU NA ŽÁDOST MĚSTSKÉ ČÁSTI O ZAVEDENÍ MĚSTSKÉ LINKY

24. dubna 2009 odpověděla společnost ROPID na žádost městské části o znovuzavedení městské linky. Celou odpověď si můžete přečíst zde.

ŽÁDOST MĚSTSKÉ ČÁSTI O ZAVEDENÍ MĚSTSKÉ LINKY

Městská část 19. února 2009 poslala na adresu MHMP odboru dopravy a ROPIDu žádost o zavedení městské linky, která by dopravně obsluhovala naší městskou část. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Připomínky k veřejné hromadné dopravě

Předseda Komise pro dopravu a životní prostředí ing. Filip Ranoš zpracoval připomínky k veřejné hromadné dopravě na území městské části Praha – Újezd. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Vyjádření Ropidu

9. ledna obdržela městská část od firmy Ropid odpověď na níže uvedenou stížnost. Odpověď si můžete přečíst zde.

Stížnost na chování řidiče autobusu linky 363

2. ledna 2008 v 16,39 hodin vyžadoval na stanici Opatov řidič autobusu linky č. 363 po nastupujících občanech, kteří jeli do Újezda k platné předplatné průkazce ještě připlatit 14,– Kč. Když lidé nezaplatili, odmítl je pustit do autobusu. Vzhledem k tomu, že všechny zastávky do Újezda jsou na území hl. m. Prahy a tudíž náleží do tarifu 0 a B, nepostupoval správně. Žádáme Vás o nápravu informovanosti Vašich řidičů na linkách jezdících přes městskou část Praha – Újezd.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem
Julie Mikolášová, zástupce starosty

Odpověď na stížnost na řidiče autobusů linky 363 a 385

Dne 2. listopadu 2007 obdržela městská část odpověď od Ropidu na stížnost týkající se autobusových linek č. 363 a 385. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Stížnost na řidiče autobusů linky 363 a 385

Dne 21. září 2007 zaslala městská část dopis adresovaný společnosti Ropid, ve kterém žádá o prošetření stížnosti občanů týkající se autobusových linek č. 363 a 385. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Výzva k uvedení dopravního značení a zařízení do původního stavu – obytný park Amade

Odbor dopravy ÚMČ Praha 11 dne 11. 4. 2007 uložil společnosti I.G.D. Amade odstranit závoru při vjezdu na parkoviště a pevné zábrany před vjezdem k obytným domům v ulici na Formance. Celou výzvu si můžete přečíst zde.

Odpověď ROPIDu týkající se zastávek na znamení

Ropid (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) dopisem ze dne 20. 3. 2007 odpověděl na důvod rozšíření počtu autobusových zastávek s charakterem „na znamení“ a zároveň na dosažitelnost signalizačních zařízení pro všechny kategorie cestujících. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Žádost městské části o zrušení zastávek „na znamení“

V souvislosti s tím, že dopravní podnik Hl. m. Prahy zřídil zastávky Ke Smrčině a Ve Vilkách „na znamení“, požádala městská část o vysvětlení tohoto kroku a zároveň o zrušení těchto zastávek s charakterem „na znamení“. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Odpověď dopravního podniku týkající se zastávek „na znamení“

Dopravní podnik hl. m. Prahy dopisem ze dne 20. 3. 2007 odpověděl na důvod zvýšení počtu autobusových zastávek, v nichž vozidlo zastavuje „na znamení“ a na povinnosti řidiče autobusu. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Dopis dopisu adresovaný ROPIDU:

Dopravní obsluha Újezdu a Kateřinek

Vážený pane,

již po několikáté se na Vás obracíme se žádostí o posílení autobusových linek obsluhujících Městskou část Praha – Újezd. Městská část Praha – Újezd patří k městským částem s největším stavebním rozvojem, v současné době je zde trvale hlášeno přes 2 200 obyvatel (např. v roce 2001 zde bylo trvale hlášeno 1700 obyvatel). Místní občané se na úřad městské části stále častěji obracejí se žádostmi o zkvalitnění dopravní obsluhy, zejména o snížení intervalů mezi jednotlivými spoji, o dodržování jízdních řádů, o bezproblémový nástup s kočárkem a o možnost nástupu všemi dveřmi. Občany podpořilo i Zastupitelstvo městské části Praha – Újezd, které ve svém usnesení č. 13/5 ze dne 10. 5. 2005 pověřilo starostu požádat Magistrát hl. m. Prahy o zpětné zavedení městské autobusové linky č. 227 do Újezdu. V současnosti obsluhují naši městskou část linky č. 324, 363 a 385, které sice oproti dřívější jedné lince č. 227 znamenají rozšíření rozsahu dopravní obsluhy a zajištění dalších přepravních vztahů (viz. Váš dopis č. j. OOD/33/05/TP), ale místní občané nepotřebují jezdit do Průhonic či Říčan, ale potřebují se dopravit na metro. Z Vašeho dopisu č. j. OOD/33/05/TP dále vyplývá, že rozpočet hl. m. Prahy nedovoluje obnovení provozu linky č. 227. Chtěli bychom Vás proto tímto požádat o posílení spoje č. 324 Opatov – Čestlice, a to tak, aby mezi jednotlivými spoji byly minimální intervaly, které by zajistily bezproblémové přepravu obyvatel Kateřinek a Újezdu na metro Opatov a zpět. Dále o to, aby cestující mohli v Újezdu a Kateřinkách (tzn. v hl. m. Praze) nastupovat libovolnými dveřmi, aby se u řidiče netvořily fronty, což by mimo jiné jistě přispělo k většímu dodržování jízdních řádů.

S pozdravem

Václav Drahorád, zástupce starosty
Na vědomí:
Dopravní podnik hl. m. Prahy
MHMP, radní R. Šteiner

Reakce na dopis


Názory zastupitelů ve volebním období 2002 - 2006

Názory zastupitelů ve volebním období 2002 – 2006


Zelený Újezd – Masterplán

Zelený Újezd – Masterplán


Urbanisticko architektonická studie

Urbanisticko architektonická studie


Informace o dopravní obslužnosti - křižovatka

Informace o dopravní obslužnosti – křižovatka


Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost

Rekonstrukce ulice U Pramene a Vodnická – termíny uzavírek a situace objízdných tras
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – Vyjádření k Vestecké spojce

JVK podél Milíčovského lesu se stavět nebude! Vyjádření ÚRM – otevřít dopis

Informace o dopravní obslužnosti a o stavebním rozvoj na katastrálním území Újezd u Průhonic

Hlavní změnou z hlediska dopravní infrastruktury bylo schválení změny územního plánu hlavního města Prahy v roce 1999. Touto změnou byl na katastrálním území Újezd u Průhonic a Šeberov vymezen prostor pro křižovatku na D1 3,7 km (Exit 4). Schválením územního plánu se městská část ocitla před hotovou věcí. Cílem MČ bylo usilovat o takovou podobu křižovatky, která co nejméně zatíží životní prostředí jejího okolí. Nejlepším a nejvhodnějším řešením je mimoúrovňová křižovatka (MÚK) diamantového tvaru. Oproti předchozím návrhům bude křižovatka podjezdová s napojovacími kolektory. Současně s výstavbou křižovatky se bude realizovat 11 m vysoké protihlukové opatření. Dopravní napojení, které je plánované z ulice Formanské ve tvaru S s dvěma kruhovými objezdy umožní bezproblémové napojení. Dopravní napojení dále umožní stavební rozvoj městské části.

  1. Křižovatka na D1 3,7 km – situace stavby
  2. Propojovací komunikace mezi D1 a Formanskou ulicí
  3. Urbanisticko architektonická studie mezi D1 a Formanskou ulicí
  4. Zelený Újezd – Masterplán
  5. Katastrální mapa – promítnutí do území (připravuje se)
Křižovatka na D1 – posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 21.12.2010 do­plněnou dokumentaci vlivů záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ na životní prostředí. Dokumentace je k nahlédnutí na ÚMČ a ke stažení na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?…. Termín na vyjádření k dokumentaci je 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje, tj. do 3.2.2011. Jedná se již o čtvrtou verzi dokumentace EIA. Původní připomínky MČ Praha – Újezd jsou přílohou zápisu ZMČ z 13.5.2008 Viz http://www.praha-ujezd.cz/…a-13-5-2008/). Poslední změny jsou obsahem důvodové zprávy pro jednání ZMČ 10.1.2011.

Dále městská část obdržela Doplnění dokumentace EIA. Text rekapituluje vypořádání všech připomínek, dosud podaných organizacemi i veřejností v procesu EIA. Připomínky MČ Praha-Újezd jsou na str.11–14.

Dokončení východní části silničního okruhu (severně od D1) useku 511 (Dálnice D1 – Běchovice) cituje čerstvé informace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tlumočené 15.4.2008 radním HMP p. Steinerem, jako odpověď na interpelaci zastupitele HMP RNDr. Habrnalem.

Ing. Venturová – starostka MČ Praha Šeberov si nechala zpracovat aktualizovanou dopravní studii zátěží na hlavních komunikací s vlivem pražského okruhu (JVD) v úseku 511 Běchovice – Dálnice D1, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec,513 Vestec – Lahovice a 514 Lahovice – Slivenec , dálnice D3 na České Budějovice i Vestecké spojky. Na základě této studie dále zpracovala grafy, které jsou pochopitelné. Dále je zpracovaná a přiložena oponentura uvedené dopravní studie pro objektivní posouzení.

Podrobné informace o dopravní studii, grafy ke studii a oponenturu k dopravní studii naleznete na této adrese www.seberov.cz

Na této adrese jsou čerstvé informace o průběhu výstavby pražského okruhu kolem Prahy (JVD) www.ceskedalnice.cz/

Hlukové mapy hlavních tahů dálnic – vyjádření ŘSD

Zástupce ŘSD ČR (Ředitelství silnic a dálnic) ing. Miroslav Kupka zaslal městské části odpověď na dotaz ohledně hlukových map hlavních tahů dálnic.

Odpověď si můžete přečíst zde.

  • Vyjádření MČ Praha – Újezd ke studii Vestecké spojky a k MÚK D1 3,7 km zde.
  • Aktualizace MČ Praha – Šeberov (doplnění) připomínek k technické studii Vestecké spojky z 1/2007 zde.
  • Vyjádření obce Průhonice k technické studii Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóny Průhonice – silnice II/603 zde.

Studie

  • Vestecké spojky zde.
  • Křižovatky D1 na 3,7 km zde.
Vizualizace „Pražského okruhu staveb 511, 512 a 513, 514, 518 a 519“

Prohlédnout si ji můžete zde.

Celková informace – stav přípravy ke dni 4.6.2007.

„Silniční okruh kolem Prahy stavby 511,512,513,5­14,518,519 a 5­20.“

Severní část silničního okruhu – stavby 518, 519, 520 a 511
Jihozápadní část silničního okruhu – stavby 512, 513 a 514

Tzv. severní část okruhu umožní propojení dálnice D5 s dálnicí D8 a dále napojení na dálnici D11 a D1. Tento úsek silničního okruhu má s výjimkou stavby 520 zpracovanou dokumentaci pro územní řízení , která je v souladu s ÚPN a je projednána se všemi dotčenými orgány. U stavby silničního okruhu 520 je pozastaven proces EIA, který bude dokončen po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu 518 a 519. Stavba SOKP 511 je rovněž kompletně projednána a proběhlo územní řízení.

Na základě schválení VÚC Pražského Regionu v prosinci 2006 byl počátkem tohoto roku podán návrh na vydání územního rozhodnutí pro stavby 518, 519 i 511. Ak­tuálním problémem stavby 511 jsou nové požadavky dotčených obcí na vedení a tvar trasy silničního okruhu.

Jedná se o požadavky obcí Kolovraty , Kuří a Říčan , které vznesly své požadavky při územním řízení dne 20.02.2007.

Například obce Kuří a Říčany požadují umístění trasy do 10 až 15 metrového zářezu ,tj. snížení nivelety trasy o cca 10 – 15m , přestože má stavba projednaný krajinný ráz (pravomocné rozhodnutí včetně odvolání). Toto opatření by znamenalo zásadní přepracování projektové dokumentace, zvětšení trvalých záborů a ztrátu podzemních vod.

ŘSD připravuje vlastní návrh kompromisního řešení , který bude presentovat zástupcům dotčených obcí.

Tzv. jihozápadní část okruhu kolem Prahy umožní propojení Dálnice D5 s Dálnicí D1.

Tento úsek tvoří stavby 514 , 513 a 512. Stavby 514 a513 jsou v realizaci. Na stavbu 512 bylo vydáno 27.2.2007 územní rozhodnutí proti kterému se vzápětí odvolalo 5 účastníků. Odvolacím orgánem je Středočeský krajský úřad.

Materiály zpracovala Výkonná rada Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy.

Odpověď hygienické stanice hlavního města Prahy na žádost o měření hluku

Městská část obdržela dne 24. 4. 2007 odpověď Hygienické stanice hlavního města Prahy na žádost o měření hluku a emisních limitů v městské části Praha – Újezd. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Informace Ministerstva dopravy k žádosti o snížení rychlosti na dálnici D1

Ministerstvo dopravy odpovědělo dopisem ze dne 28. 3. 2007 na žádost městské části o snížení rychlosti na dálnici D1. Celou odpověď si můžete přečíst zde.

Žádost o snížení rychlosti na dálnici D1

Městská část opětovně požádala dopisem ze dne 16. března 2007 Ministerstvo dopravy o snížení rychlosti na dálnici D1 na 80 km/h v úseku mezi exitem 2 (Šeberov, Chodov) a exitem 6 (Průhonice). Celý dopis si můžete přečíst zde.

Žádost o provedení hlukového a emisního měření u dálnice D1

Městská část požádala dopisem ze dne 13. 3. 2007 hygienickou stanici hl. m. Prahy o provedení hlukového a emisního měření u dálnice D1. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Dopis od primátora hl. m. Prahy – křižovatka na D1

Městská část obdržela dne 31. ledna 2007 dopis od primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma týkající se upřesnění některých skutečností ohledně navrhované křižovatky v km 3,7 dálnice D1 a Vestecké spojky. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Důvodová zpráva týkající se změny územního plánu hl. m. Prahy

Důvodová zpráva týkající se změny územního plánu hl. m. prahy ze dne 12. 12. 2006 ze zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části praha – újezd . Celou zprávu naleznete zde.

Vyjádření útvaru rozvoje hl. m. Prahy ke změně územního plánu – vyřazení křižovatky na D1

Vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy k žádosti MČ Praha – Křeslice o změnu Územního plánu hl. m. Prahy týkající se vyřazení křižovatky na dálnici D1 a Vestecké spojky v trase JVK ZE DNE 21. 9. 2005. Celý dopis si můžete přečíst zde. Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání přijalo usnesení, ve kterém schvaluje, aby jednotliví zastupitelé předložili písemně do příštího zasedání svůj názor k řešení dopravní obslužnosti Újezdu, v souvislosti s budoucí výstavbou

Názory zastupitelů ve volebním období 2002 – 2006

Studie

Studie


Připravované stavby

DOMOV SENIORŮ

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

HASIČSKÁ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ ÚDRŽBY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ


Metropolitní plán

Metropolitní plán

Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém portálu, který slouží veřejnosti k usnadnění komunikace při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu).

Portál Územně plánovací dokumentace
Uživatelská příručka – Systém pro podporu územního plánování
Metropolitní plán – informace, prohlížení

Pořizovatelem Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) je Odbor stavební a územního plánu MHMP.
Zpracovatelem – projektantem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012.
Prvním krokem při přípravě Metropolitního plánu bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvem HMP (usnesením č. 31/6).

Metropolitní plán Prahy


Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN je základním strategickým dokumentem hlavního města Prahy. MČ Praha – Újezd není sama o sobě pořizovatelem územního plánu pro svoje katastrální území. Pořizovatelem územního plánu nejen pro Újezd, ale pro všechny pražské městské části, je hl. m. Praha – konkrétně odbor územního rozvoje MHMP.

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
- je odborem Magistrátu pro zajišťování procesních činností pořizování územního plánu hlavního města Prahy a pro zajišťování procesních činností pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů.
- ve věcech přenesené působnosti je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj.

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném k 30.6.1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj pod č.j. 8845/98–31/766 ze dne 1.9.1998 ve smyslu čl. II, bod 1 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

2. Územní plán hlavního města Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hlavního města Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup při jeho využití při naplňování cílů a daností, obsažených v územních a hospodářských zásadách, schválených usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/7 ze dne 21.10.1993:
- řeší město s jeho 1 200 000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodářské centrum státu, centrum kultury, vzdělanosti, turismu, dopravní křižovatku evropského významu a centrum pracovních příležitostí a vybavenosti pražského regionu,
- rozvíjí hlavní město Prahu jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních, historických, architektonických a urbanistických hodnot,
- respektuje jedinečný obraz města, který nelze dalším vývojem a výstavbou narušit a který je dán spolupůsobením konfigurace terénu, významného fenoménu řeky Vltavy s jejími ostrovy, přítoky a navazující krajinou a dochovanými kulturně historickými hodnotami, které se postupně po staletí utvářely,
- respektuje především historické jádro města, vyhlášené jako Pražská památková rezervace, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
- organizuje území, zejména decentralizuje komerční aktivity do soustavy sekundárních center a rozvíjí radiálně okružní systém komunikací s cílem snížit dopravní zatížení centrální části a zajistit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj.

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PRAZE
1) Územně plánovací dokumentace – jsou závazné a pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP.

Všechny kroky jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Konkrétně jde o:
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Územní plán Prahy
Územní plán části Prahy
Regulační plány

2) Územně plánovací podklady – nejsou závazné, pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP.
Pro Prahu se zpracovávají:
Územně analytické podklady
Územní studie

Aktuálně evidované Územně plánovací dokumentace a Územně plánovací podklady naleznete zde.