Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Dopravní obslužnost

Rekonstrukce ulice U Pramene a Vodnická – termíny uzavírek a situace objízdných tras
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – Vyjádření k Vestecké spojce

JVK podél Milíčovského lesu se stavět nebude! Vyjádření ÚRM – otevřít dopis

Informace o dopravní obslužnosti a o stavebním rozvoj na katastrálním území Újezd u Průhonic

Hlavní změnou z hlediska dopravní infrastruktury bylo schválení změny územního plánu hlavního města Prahy v roce 1999. Touto změnou byl na katastrálním území Újezd u Průhonic a Šeberov vymezen prostor pro křižovatku na D1 3,7 km (Exit 4). Schválením územního plánu se městská část ocitla před hotovou věcí. Cílem MČ bylo usilovat o takovou podobu křižovatky, která co nejméně zatíží životní prostředí jejího okolí. Nejlepším a nejvhodnějším řešením je mimoúrovňová křižovatka (MÚK) diamantového tvaru. Oproti předchozím návrhům bude křižovatka podjezdová s napojovacími kolektory. Současně s výstavbou křižovatky se bude realizovat 11 m vysoké protihlukové opatření. Dopravní napojení, které je plánované z ulice Formanské ve tvaru S s dvěma kruhovými objezdy umožní bezproblémové napojení. Dopravní napojení dále umožní stavební rozvoj městské části.

  1. Křižovatka na D1 3,7 km – situace stavby
  2. Propojovací komunikace mezi D1 a Formanskou ulicí
  3. Urbanisticko architektonická studie mezi D1 a Formanskou ulicí
  4. Zelený Újezd – Masterplán
  5. Katastrální mapa – promítnutí do území (připravuje se)
Křižovatka na D1 – posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 21.12.2010 do­plněnou dokumentaci vlivů záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ na životní prostředí. Dokumentace je k nahlédnutí na ÚMČ a ke stažení na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?…. Termín na vyjádření k dokumentaci je 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje, tj. do 3.2.2011. Jedná se již o čtvrtou verzi dokumentace EIA. Původní připomínky MČ Praha – Újezd jsou přílohou zápisu ZMČ z 13.5.2008 Viz http://www.praha-ujezd.cz/…a-13-5-2008/). Poslední změny jsou obsahem důvodové zprávy pro jednání ZMČ 10.1.2011.

Dále městská část obdržela Doplnění dokumentace EIA. Text rekapituluje vypořádání všech připomínek, dosud podaných organizacemi i veřejností v procesu EIA. Připomínky MČ Praha-Újezd jsou na str.11–14.

Dokončení východní části silničního okruhu (severně od D1) useku 511 (Dálnice D1 – Běchovice) cituje čerstvé informace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tlumočené 15.4.2008 radním HMP p. Steinerem, jako odpověď na interpelaci zastupitele HMP RNDr. Habrnalem.

Ing. Venturová – starostka MČ Praha Šeberov si nechala zpracovat aktualizovanou dopravní studii zátěží na hlavních komunikací s vlivem pražského okruhu (JVD) v úseku 511 Běchovice – Dálnice D1, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec,513 Vestec – Lahovice a 514 Lahovice – Slivenec , dálnice D3 na České Budějovice i Vestecké spojky. Na základě této studie dále zpracovala grafy, které jsou pochopitelné. Dále je zpracovaná a přiložena oponentura uvedené dopravní studie pro objektivní posouzení.

Podrobné informace o dopravní studii, grafy ke studii a oponenturu k dopravní studii naleznete na této adrese www.seberov.cz

Na této adrese jsou čerstvé informace o průběhu výstavby pražského okruhu kolem Prahy (JVD) www.ceskedalnice.cz/

Hlukové mapy hlavních tahů dálnic – vyjádření ŘSD

Zástupce ŘSD ČR (Ředitelství silnic a dálnic) ing. Miroslav Kupka zaslal městské části odpověď na dotaz ohledně hlukových map hlavních tahů dálnic.

Odpověď si můžete přečíst zde.

  • Vyjádření MČ Praha – Újezd ke studii Vestecké spojky a k MÚK D1 3,7 km zde.
  • Aktualizace MČ Praha – Šeberov (doplnění) připomínek k technické studii Vestecké spojky z 1/2007 zde.
  • Vyjádření obce Průhonice k technické studii Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóny Průhonice – silnice II/603 zde.

Studie

  • Vestecké spojky zde.
  • Křižovatky D1 na 3,7 km zde.
Vizualizace „Pražského okruhu staveb 511, 512 a 513, 514, 518 a 519“

Prohlédnout si ji můžete zde.

Celková informace – stav přípravy ke dni 4.6.2007.

„Silniční okruh kolem Prahy stavby 511,512,513,5­14,518,519 a 5­20.“

Severní část silničního okruhu – stavby 518, 519, 520 a 511
Jihozápadní část silničního okruhu – stavby 512, 513 a 514

Tzv. severní část okruhu umožní propojení dálnice D5 s dálnicí D8 a dále napojení na dálnici D11 a D1. Tento úsek silničního okruhu má s výjimkou stavby 520 zpracovanou dokumentaci pro územní řízení , která je v souladu s ÚPN a je projednána se všemi dotčenými orgány. U stavby silničního okruhu 520 je pozastaven proces EIA, který bude dokončen po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu 518 a 519. Stavba SOKP 511 je rovněž kompletně projednána a proběhlo územní řízení.

Na základě schválení VÚC Pražského Regionu v prosinci 2006 byl počátkem tohoto roku podán návrh na vydání územního rozhodnutí pro stavby 518, 519 i 511. Ak­tuálním problémem stavby 511 jsou nové požadavky dotčených obcí na vedení a tvar trasy silničního okruhu.

Jedná se o požadavky obcí Kolovraty , Kuří a Říčan , které vznesly své požadavky při územním řízení dne 20.02.2007.

Například obce Kuří a Říčany požadují umístění trasy do 10 až 15 metrového zářezu ,tj. snížení nivelety trasy o cca 10 – 15m , přestože má stavba projednaný krajinný ráz (pravomocné rozhodnutí včetně odvolání). Toto opatření by znamenalo zásadní přepracování projektové dokumentace, zvětšení trvalých záborů a ztrátu podzemních vod.

ŘSD připravuje vlastní návrh kompromisního řešení , který bude presentovat zástupcům dotčených obcí.

Tzv. jihozápadní část okruhu kolem Prahy umožní propojení Dálnice D5 s Dálnicí D1.

Tento úsek tvoří stavby 514 , 513 a 512. Stavby 514 a513 jsou v realizaci. Na stavbu 512 bylo vydáno 27.2.2007 územní rozhodnutí proti kterému se vzápětí odvolalo 5 účastníků. Odvolacím orgánem je Středočeský krajský úřad.

Materiály zpracovala Výkonná rada Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy.

Odpověď hygienické stanice hlavního města Prahy na žádost o měření hluku

Městská část obdržela dne 24. 4. 2007 odpověď Hygienické stanice hlavního města Prahy na žádost o měření hluku a emisních limitů v městské části Praha – Újezd. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Informace Ministerstva dopravy k žádosti o snížení rychlosti na dálnici D1

Ministerstvo dopravy odpovědělo dopisem ze dne 28. 3. 2007 na žádost městské části o snížení rychlosti na dálnici D1. Celou odpověď si můžete přečíst zde.

Žádost o snížení rychlosti na dálnici D1

Městská část opětovně požádala dopisem ze dne 16. března 2007 Ministerstvo dopravy o snížení rychlosti na dálnici D1 na 80 km/h v úseku mezi exitem 2 (Šeberov, Chodov) a exitem 6 (Průhonice). Celý dopis si můžete přečíst zde.

Žádost o provedení hlukového a emisního měření u dálnice D1

Městská část požádala dopisem ze dne 13. 3. 2007 hygienickou stanici hl. m. Prahy o provedení hlukového a emisního měření u dálnice D1. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Dopis od primátora hl. m. Prahy – křižovatka na D1

Městská část obdržela dne 31. ledna 2007 dopis od primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma týkající se upřesnění některých skutečností ohledně navrhované křižovatky v km 3,7 dálnice D1 a Vestecké spojky. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Důvodová zpráva týkající se změny územního plánu hl. m. Prahy

Důvodová zpráva týkající se změny územního plánu hl. m. prahy ze dne 12. 12. 2006 ze zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části praha – újezd . Celou zprávu naleznete zde.

Vyjádření útvaru rozvoje hl. m. Prahy ke změně územního plánu – vyřazení křižovatky na D1

Vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy k žádosti MČ Praha – Křeslice o změnu Územního plánu hl. m. Prahy týkající se vyřazení křižovatky na dálnici D1 a Vestecké spojky v trase JVK ZE DNE 21. 9. 2005. Celý dopis si můžete přečíst zde. Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání přijalo usnesení, ve kterém schvaluje, aby jednotliví zastupitelé předložili písemně do příštího zasedání svůj názor k řešení dopravní obslužnosti Újezdu, v souvislosti s budoucí výstavbou

Názory zastupitelů ve volebním období 2002 – 2006