Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ zpracovaný v roce 2018

Souhrnný plán péče o zeleň – průvodní zpráva
Souhrnný plán péče o zeleň – tabulková část
Souhrnný plán péče o zeleň – výkresová část

Vyhodnocení ankety POJĎTE S NÁMI MĚNIT VYUŽITÍ MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ!

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd projednalo na svém zasedání č. 3/2017 dne 22.03.2017, bod č. 11 „Zápis z výboru stavebního a životního prostředí – Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace“
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o prezentaci studie využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou Zona architekti, s.r.o.
Studie navrhuje doplnění podélných cest, lávky mezi kopci, rozhlednu, pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezeckou stěnu, lanový park, sjezdovku, včetně mobilního vleku a umělého zasněžování, půjčovnu sportovního vybavení, bufet, vinohrad, veřejné osvětlení a urnový háj.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Pan Křížek: prezentoval provoz a možnosti sjezdovky na 3. kopci, náklady, údržbu, servis, dopravu dětí na lyžování.
Ing. Ranoš: konstatoval, že stavební výbor doporučil studii využitelnosti Milíčovských kopců zveřejnit a zorganizovat diskusi mezi občany formou ankety. Navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Anketa byla zpracována formou dotazníku, který byl v rozmezí 3. dubna až 4. dubna 2017 distribuován spolu s Klíčem do schránek obyvatelům městské části. Současně byl vytvořen dotazník v elektronické podobě, který byl společně s celou studií umístěn na webových stránkách městské části.
Termín ukončení ankety byl stannoven 28. dubna 2017.

Studie proveditelnosti z roku 2017 – Milíčovské kopce

„Studie proveditelnosti – Milíčovské kopce“:[]

Výsledky ankety

Anketa
Celkové výsledky ankety
Výsledky pouze za občany městské části

Operační program Praha Konkurenceschop­nost – Studie proveditelsnosti

1. STUDIE PROVEDITELNOSTI

projektu

ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM)

" Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch"

Datum zpracování studie proveditelnosti: březen 2014

Počet stránek: 73
Počet příloh: 3

2. Obsah

1. STUDIE PROVEDITELNOSTI (Obsah)
3. Úvodní informace
4. Popis projektu
5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
6. Technické a technologické aspekty
7. Dopad projektu na životní prostředí
8. Management projektu a řízení lidských zdrojů
9. Harmonogram projektu
10. Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení
11. Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu
12. Finanční plán projektu
13. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
14. Projekty vytvářející příjmy
15. Citlivostní analýza
16. Analýza rizik a jejich předcházení
17. Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti
18. Veřejná podpora
19. Závěr studie proveditelnosti