Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Úvodní informace

3. Úvodní informace

3.1 Účel zpracování studie

Studie proveditelnosti k projektu ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM)

" Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch" byla vypracována k posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti předkládaného projektu jako povinná příloha k žádosti o podporu z programu OPPK v rámci 13. výzvy, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Studie byla vypracována na základě obecně dostupných informací a dle závazné osnovy a metodiky stanovené řídícím orgánem.

3.2 Informace o žadateli

3.2.1 Identifi­kační údaje o žadateli

Název organizace: Městská část Praha – Újezd

Sídlo organizace: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

IČ: 00 24 17 84

Právní forma: obec

Kontaktní osoba č. 1 Václav Drahorád, starosta městské části

Telefon: 272 690 692, 737 212 527

Fax: 272 690 545

E-mail: vaclav.drahorad@pra­ha-ujezd.cz

Kontaktní osoba č. 2 Ing. Pavel Staněk, odbor investic

Telefon: 272 690 692

Fax: 272 690 545

E-mail: pavel.staněk@pra­ha-ujezd.cz

Újezd u Průhonic je katastrální území o rozloze 370 ha, které se rozkládá na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy. První zmínka o obci pochází z roku 1483. Je součástí městského obvodu Praha 4. Obec tvoří dvě sídelní části, Kateřinky a Újezd. Rozšířenou působnost státní správy vykonává městská část Praha 11. V současné době v MČ probíhá výstavba nových viladomů, řadových a rodinných domů. Újezd patří díky území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků mezi vyhledávaná rekreační místa v Praze.

3.2.2 Zkušenosti žadatele

Posláním městské části je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony. Mezi činnosti, které MČ zajišťuje, patří i všestranná péče o zelené plochy, komunikace, dopravu v klidu, stejně jako investiční činnost pro výstavbu a správa objektů a ploch ve správě MČ.

Žadatel v minulosti prokázal dostatečné zkušenosti s přípravou a realizací investičních i neinvestičních projektů. Cílem projektů byla nejen revitalizace území a obecně zlepšení životního prostředí, ale i realizace projektů prospěšných v oblasti školství. Projekty byly vždy realizovány zkušenými pracovníky s dostatečnou kvalifikací a znalostí prostředí městské části Praha – Újezd.

Zkušenosti z oblasti řízení projektů a účast na podobných projektech v minulosti

Významné investiční projekty realizované Městskou částí Praha – Újezd za období 2004–2009:

Tabulka č. 1

Název investičního projektu

V MČ Praha – Újezd

Rok

realizace

Celkové náklady v tis. Kč

Dotace

v tis. Kč

Poskytovatel dotace

I. etapa ZOV -výstavba tělesa zemního ochranného valu s podchodem, dešťovou kanalizací a s výsadbou zeleně

2000–04

15000

0

0

II. etapa ZOV – výstavba tělesa zemního ochranného valu

2002–04

5800

0

0

Plynofikace MČ Praha – Újezd

2004

8683

8413

Pražská Plynárenská

Splašková kanalizace v ul. Formanská, Ke Mlýnu, Ve Vilkách, Nad Výpustí a K Sukovu

2004 – 06

4000

4000

Odbor městského investora MHMP

I. a II. etapa rekonstrukce brodu Botiče

2004–05

1200

800

MHMP

Zpomalovací práh – Milíčovská

2006

120

50

BESIP

Rekonstrukce komunikací ul. Formanská a Ke Mlýnu včetně dešťové kanalizace v ul. Formanské

2006–07

3300

3300

Odbor městského investora MHMP

Dětské hřiště – viladomy

2007

390

300

MHMP

Rekonstrukce komunikace ul. Ve Vilkách

2007

6000

6000

Odbor městského investora MHMP

Rekonstrukce komunikací v ul. K Sukovu a Nad Náhonem

2008

10000

10000

Odbor městského investora MHMP

Splašková kanalizace v ul. K Mostu, Nad Náhonem a zčásti

K Motelu

2008 –09

6000

6000

Odbor městského investora MHMP

ZOV II. etapa – dostavba protihlukových zdí

(v realizaci)

2009 – 10

20000

20000

Ředitelství silnic a dálnic – SFDI

Celkem

X

80493

58863

x

Přehled zakázek realizovaných městskou částí Praha – Újezd za období 2007–2014 dle zákona č. 137/2006 Sb.:

Tabulka č. 2

Název investičního projektu

v Městské části Praha – Újezd

Rok realizace

Celkové náklady v tis. Kč

Způsob realizace VZ

Projektová dokumentace „Mateřská škola a dům služeb se služebnou městské policie“

2007 –09

1400

MČ Praha – Újezd

Rekonstrukce komunikace ul. Milíčovské

2007–08

2400

Dotační vztah MHMP

Výstavba mateřské školy

2010–11

25830

Dotační vztah MHMP

Dům služeb se služebnou městské policie

2010–11

18330

MČ Praha – Újezd

Zastavovací studie Mateřská škola a dům seniorů v Újezdu – projektová dokumentace „Mateřská škola 4 třídy v Újezdu“

2013–2014

2000

MČ Praha – Újezd

Přehled typově stejných projektů – revitalizace a rekonstrukce částí MČ

Tabulka č. 3

Název projektu

Finanční rozsah v tis. Kč

Doba realizace

Výsadba zeleně – viladomy

200

2 měsíce

I. etapa výsadby zeleně v ul. Proutěné, Krajanské a Vodnické

270

2 měsíce

II. etapa výsadby zeleně v ul. Proutěné a Ke Mlýnu

200

2 měsíce

Výsadba zeleně na újezdském náměstí

100

1 měsíc

3.3. Informace o zpracovateli projektu

Název organizace: Městská část Praha – Újezd

Sídlo organizace: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

IČ: 00 24 17 84

Právní forma: orgán samosprávy

Kontaktní osoba č. 1 Václav Drahorád, starosta městské části

Telefon: 272 690 692, 737 212 527

Fax: 272 690 545

E-mail: vaclav.drahorad@pra­ha-ujezd.cz

3.4. Shrnutí informací o projektu a jeho vyhodnocení

Tabulka č. 4

TC

Celkové náklady projektu

6 122 230,–

Celkové reálné náklady času a místu obvyklé

EC

Celkové způsobilé náklady projektu

6 122 230,–

Ve stejné výši jako TC

R

Příjmy projektu

0

Projekt nevytváří příjmy

NR

Celkové příjmy projektu – referenční období

0

Projekt nevytváří příjmy

EE

Finanční mezera

0

Projekt nevytváří příjmy

DA

Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru

0

Projekt nevytváří příjmy

NPV

Čistá současná hodnota

-7 308 484,82

Záporná hodnota je typická pro veřejně prospěšné projekty

IRR

Vnitřní výnosové procento

Nemá vypovídací schopnost

Záporné cash flow – IRR nelze stanovit

NVP/I

Index rentability

-1,19

Projekt je neziskový s minimálními provozními náklady

DN

Doba návratnosti

Není relevantní

Projekt je neziskový

Předkládaná studie proveditelnosti projektu „ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM)“ se zabývá hodnocením finančních a nefinančních kritérií projektu. Jde o projekt, jehož záměrem je zlepšení životního prostředí. Cílem projektu není generování finančních zdrojů, ale přínos pro městskou část v oblasti revitalizace a ochrany životního prostředí. Investorem projektu je městská část Praha – Újezd.

V rámci projektu bude provedena rekultivace území, které se nachází na kopcích (ÚTUM) u Milíčovského lesa. Chráněné území Přírodní památka Milíčovský les a rybníky byla zřízena vyhláškou NVP č. 5/1988 ze dne 1. 9. 1988 jako území k ochraně souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků zahrnující významná společenstva rostlin a biotopy chráněných živočichů v charakteristickém úseku průhonické plošiny. Celková plocha chráněného území je 93,29 ha. ÚTUM je v ochranném pásmu chráněné přírodní památky. Projekt je zaměřen na probírku a omlazení keřových a stromových skupin.

Studie byla zpracována na základě důkladné znalosti trhu. Z jeho analýzy bylo možno stanovit poptávku po projektu. Poptávka byla specifikována vzhledem k definovaným cílovým skupinám a uvažovaným přínosům projektu. Předkládané řešení projektu bylo zpracováno na základě jasně definované poptávky pro realizaci projektu, byly definovány veškeré přínosy i rizika, které jsou vždy s realizací projektů spojeny. Byla zpracována analýza rizik, v rámci SWOT analýzy byly podrobně zanalyzovány silné a slabé stránky projektu.

Projekt je neziskový, má veřejnoprávní povahu, cílem projektu není návratnost vložených prostředků, ale veřejný prospěch.

Hlavní nefinanční přínosy projektu jsou:

· Zlepšení životního prostředí prostřednictvím revitalizace nevhodně využívané plochy a rozšíření kvalitní zeleně

· Zvýšení atraktivity a hodnoty území městské části Praha – Újezd

· Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

· Rozšíření ploch zeleně přístupových cest

· Pozitivní vliv na zdraví obyvatel

· Budoucí snížení nákladů na provoz a údržbu

· Vytvoření zázemí pro sport a volnočasové aktivity rodin, dětí a mládeže

· Zlepšení nabídky volnočasových aktivit, odpovídající specifickým potřebám dětí a mládeže

· Zachování přírodních biotopů

· Posílení stability a soudržnosti obyvatel

· Vytvoření místa vzájemného střetávání odpočinku a relaxace

Studií doporučená je investiční varianta II, která předpokládá prostřednictvím tohoto projektu revitalizaci nevhodně využívané plochy na kopcích u Milíčovského lesa. Záměr realizovat projekt na odborné omlazení keřových a stromových skupin je dlouhodobě připravován.

Finanční hodnocení

Z finančního hlediska se jedná o nenávratnou investici. Projekt je směřován do zlepšení životního prostředí a zlepšení podmínek pro život v městské části Praha – Újezd. Provozní náklady budou kryty z běžného rozpočtu žadatele. Projekt je svým charakterem neziskový a jako takový je ho potřeba hodnotit zejména z hlediska jeho ekonomických přínosů. Podstatnou část předkládaného projektu tvoří jeho finanční parametry. Investor na základě zkušeností a znalostí svého území do rozpočtu zahrnul veškeré očekávané náklady ve všech fázích projektu (příjmy zde nejsou relevantní). Největší část výdajů spadá do fáze realizační. Fáze provozní bude z finančního hlediska znamenat vynakládání prostředků na opravy a údržbu. Veškeré finanční prostředky budou vynakládány v souladu s harmonogramem.

Finanční udržitelnost projektu po dobu jeho realizace i provozu je dostatečně prokázána.

Ekonomické hodnocení

Jedná se o investiční akci, jejímž cílem není přímá generace zisku, ale zkvalitnění životní prostředí v městské části Praha – Újezd.

Rizika

V návaznosti na stanovení poptávky byly pečlivě prozkoumány veškeré přínosy, které jsou s realizací projektu spojeny. Analýza rizik poskytla přehled všech potenciálních rizik včetně pravděpodobnosti jejich výskytu.

Ostatní

Při přípravě projektu bylo dbáno na zachování principu rovných příležitostí a udržitelného rozvoje. Všechny činnosti konané v rámci přípravy projektu, jeho realizace i provozu tyto principy respektují.

Závěr:

Předkládaný projekt je plně v souladu s Operačním programem Praha Konkurenceschop­nost, s prioritní osou 2, oblastí podpory 2. 1. – Revitalizace a ochrana území. Projekt zajistí revitalizaci určeného území, rozšíření a obnovu zeleně a přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Projekt je realizovatelný a doporučujeme jej ke schválení.