Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Popis projektu

4. Popis projektu

4.1 Předmět, zaměření a cíl projektu, účel realizace

Předmětem projektu je rekultivace územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM)," který je významnou rekreační lokalitou pro návštěvníky, rekreanty a sportovce z Jižního Města, MČ Praha – Újezd, z jiných částí Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je lokalitu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a obyvatele městské části Praha – Újezd a z jeho okolí.

Projekt zahrnuje zpracování zjištění stávajícího stavu lokality v zájmovém území.

V zahuštěných porostech jehličnatých stromů provést probírku a prořezávku slabších a poškozených kusů a umožnit tím přirozený vývoj ponechaných stromů. U stromů lze rovněž provést odstranění suchých větví ve spodních patrech. V mnoha stromových skupinách jsou stromy vysazeny na vzdálenost i 50 cm. V těchto případech je potřeba provést probírku o více jak 50 %. V zahuštěných rozsáhlejších porostech keřů provést vertikální průseky porostem o šíři minimálně 2 m. Ve všech případech je nutné provést i průseky horizontální. Těmito zásahy se umožní lepší migrace zvěře, průchodnost terénu a vzniklými průhledy se eliminují i lokality pro přespávání osob bez domova, drogově závislých osob a tvorbu černých, mnohdy kontaminovaných skládek. Smyslem rekultivace je učinit tento přechod co nejcitlivěji ve snaze vyzdvihnout rozmanitost a různorodost, využít stávající pestrost a doplnit ji o porost, který bude pro toto území z dlouhodobého hlediska přínosem.

Klasická parková úprava veřejných prostranství je nevyhnutelně spojena s vysokými náklady na údržbu. Založení klasického trávníku (květnatá louka) na vrchní části ÚTUMu by znamenalo likvidaci stávajícího porostu využitím herbicidů, bylo by nutné navézt dostatečnou vrstvu kvalitní zeminy, aby zde travní semeno mohlo vzejít, v případě dlouhodobého sucha by bylo třeba trávník zavlažovat, pravidelně sekat přibližně jedenkrát až šestkrát do roka, přihnojovat, provzdušňovat, popřípadě udržovat prostřednictvím dalších herbicidů. Náklady na udržení klasického trávníku jsou vysoké nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska práce, kterou musíme tomuto trávníku pravidelně věnovat.

Náklady na založení louky nebudou sice o moc nižší než náklady na založení klasického trávníku, protože postup zakládání louky i trávníku je svým způsobem podobný a navíc luční semena jsou dražší, než semena čistě travní. Přesto několik drobných rozdílů již při zakládání nalézti lze. V obou případech je nutné odstranit stávající porost. Zatímco u trávníku je doporučeno použití herbicidů, při zakládání louky se použití herbicidů nedoporučuje – stávající porost lze odstranit orbou nebo bránováním a vláčením terénu. Louku je doporučeno sekat pravidelně dvakrát do roka (v prvním roce po výsevu je doporučeno sekat či kosit třikrát). Seno pak lze zkrmit hospodářským zvířatům. Rozkvetlá louka je nejen na pohled krásná, voňavá a pestrá, ale je domovem nesčetného množství živočichů – hmyzem počínaje a drobnými savci a ptáky konče.

Dále je předmětem projektu založení nových trávníků, umístění běžného městského mobiliáře a nová výsadba ovocných dřevin.

Stávající stav

Práce jsou rozděleny na tři skupiny:

Kopec A, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku, výsadba ovocných stromů a umístění mobiliáře. Rozloha 52 690 m 2 .

Kopec B, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů. Rozloha 29 620 m 2 .

Kopec C, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů. Rozloha 39 770 m 2 .

Relevance projektu:

Projekt byl vypracován v souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy. Jako jeden z cílů si strategický plán klade vytvořit z Prahy přitažlivé město s dobrou kvalitou životního prostředí. Dalším cílem je postupná revitalizace městské a příměstské zeleně včetně historických parků a zahrad, městských stromořadí a degradovaných ploch.

Varianty řešení:

Nulová varianta

Vzhledem ke stavu zeleně je nulová varianta neakceptovatelná a nerealizace projektu by narušovala komplexní pojetí revitalizačních úprav v této lokalitě. Nerealizace projektu by měla za následek zakonzervování současného neestetického nevyhovujícího sta­vu

Investiční varianta I

Vzhledem k situaci by byla možná realizace investiční varianty I a to např. varianta, která by zahrnovala pouze opakovaný prořez stromů a keřů. Městská část Praha – Újezd chce revitalizovat své území komplexně a ne jen dílčím způsobem. Tato varianta by nebyla dlouhodobě udržitelná, stejně by v dohledné době muselo dojít k revitalizaci komplexní.

Investiční varianta II

Nabízí částečnou revitalizaci územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM). Celková revitalizace území nelze provést z důvodů složitých majetkoprávních vztahů. Přesto projekt řeší revitalizaci větší části území. Potřebnost projektu vychází z poptávky občanů městské části Praha – Újezd a Prahy 11. Řeší tak celkové zlepšení podmínek pro návštěvníky, obyvatele městské části i přilehlých městských částí, dále dětí z mateřských a základních škol, které území budou využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám.

Investiční varianta II zahrnuje:

· zjištění stávajícího stavu

· vymezení typů dřevinných a vegetačních prvků

· metodiku inventarizace a klasifikace dřevin

· návrh dřevin ke kácení

· ochranu dřevin při stavební činnosti

· celkový návrh řešení

· návrh stavebních prvků

· plošné průseky vertikální a horizontální v keřových porostech

· plošné probírky jehličnatých stromů

· návrh výsadeb nových stromů

· založení trávníku – květnaté louky

· umístění laviček a odpadkových košů

· očištění a oprava asfaltových chodníků

Kritéria vedoucí k navržené variantě projektu

Investiční varianta II je doporučována, protože komplexně řeší smysluplné zaměření projektu s cílem efektivního vynakládání finančních prostředků, s cílem estetického zlepšení dané lokality, s cílem zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků. Smyslem projektu je zkvalitnění životního prostředí dané lokality a kvality života v revitalizova­né části.

4.2 Historický vývoj potřeby realizace projektu a jeho příprav, současný stav příprav

ÚTUM – nebo-li haldy vytvořené navážkou vzniklou při výstavbě Jižního Města – již zdaleka není jen pouhou skládkou přebytečného materiálu nejrůznějšího složení. Zdejší kopce se staly nepřehlédnutelnou zelenou dominantou – a to nejen díky svému členitému terénu, ale také díky pestrému složení keřů a stromů, jež zde byly vysázeny. Najdeme tu celou řadu cizokrajných dřevin nebo dřevin vyšlechtěných, které v naší přírodě přirozeně nerostou, ale jsou často vysazovány pro svůj zajímavý vzhled – například trnovník akát, tamaryšky, kalina tušalaj, čimišník stromovitý, hlošina úzkolistá, rakytník řešetlákovitý a mnohé další. Setkáme se tu však i s druhy dřevin, které jsou v našich zeměpisných šířkách původní, jako jsou vrby, břízy, lípy, ptačí zob, ale i jabloně, ořešáky a trnky. Ve vzrostlém patře keřů pak najdeme skalník, hloh, meruzalku, kalinu, zimolez a četné šípkové růže. V pozdním létě tu dozrávají lesní jahody, na podzim ostružiny, špendlíky a šípky. Svou členitostí a pestrostí kopce lákají k procházkám, ke sportu i k odpočinku. Postupem času se staly nedílnou součástí Milíčovského lesa, zdejší soustavy rybníků a mokřadů, a byla by škoda, kdyby tuto svou funkci měly ztratit.

V době vzniku kopců bylo cílem revitalizace co nejrychlejší zazelenění více jak 110 000 metrů čtverečních plochy. Výsadba byla překotná, v jistém smyslu nekoncepční, přesto však svůj účel splnila a kopce se postupem let změnily z neútulných hald v místo lákající k procházkám. Patro keřů je již plně vzrostlé, patro stromů teprve dorůstá, přesto je již dnes jisté, že stromy i keře byly vysázeny příliš těsně vedle sebe, spodní patra odumírají a stromy nemají dostatek prostoru pro další růst. V hustých křovinách se hromadí černé skládky odpadu, nebezpečné jak pro živočichy, kteří zde žijí, tak pro děti, které si na kopce chodí hrát. Vrchní část kopců je neosázena – částečně proto, že je nechráněna proti větrům, částečně proto, že složení navážky systematičtější výsadbu keřů či stromů neumožňuje. Z těchto důvodů začal postupně vznikat plán další revitalizace, který by podpořil stávající rekreační funkci tohoto území a zároveň podpořil pestrost druhů rostlin, které tu rostou, a živočichů, kteří zde žijí. Již sedm let se skupina nadšenců a dobrovolníků ve spolupráci s městskou částí Praha – Újezd podílí na úklidu odpadků na kopcích u Milíčovského lesa a v nejbližším okolí. Jsou to převážně lidé, kteří zde žijí, nebo kteří do těchto míst chodí na procházky. Velmi často rodiny s dětmi. Záleží jim na prostředí, ve kterém žijí, a neváhají svůj volný čas a energii věnovat tomu, aby se jim tu žilo lépe. Smyslem akcí, které zde organizují, není jen úklid odpadků. Setkávají se zde lidé s podobným naladěním, kteří mají zájem na tom, aby i jejich děti si našly vztah k prostředí, ve kterém vyrůstají, a nebyly lhostejné k tomu, co se kolem nich děje. Mají tedy smysl kulturní a svým způsobem vzdělávací. Proto jedním z dalších cílů současné revitalizace je tyto aktivity občanské sounáležitosti podpořit.

Identifikaci potřeb předcházelo jednání s obyvateli městské části Praha – Újezd. Již sedm let městská část s místními dobrovolníky organizuje jarní úklid kopců (ÚTUMu) s názvem Čisté kopce. V průběhu zmíněných akcí vzešla myšlenka a potřeba zrealizovat projekt s cílem revitalizace tohoto území.

ÚTUM se nachází na okraji jihovýchodu Prahy a vznikl návozem přebytečné zeminy z bývalé výstavby Jižního Města v 80 letech min. století. S určitostí se dá i říct, že v ÚTUMu jsou uloženy přebytky stavebního odpadu. V průběhu výsadby zeleně na Jižním Městě docházelo k přebytům zeleně, která byla lokálně vysazována na kopcích ÚTUMu. Do současnosti nebyl v tomto území proveden odborný dendrologický zá­sah.

Od roku 2004 městská část Praha – Újezd zajišťuje lokální prořezy zeleně zasahující do asfaltových chodníků. Také provádí každoročně sečení krajnic a úklid chodníků.

V této chvíli je projekt na revitalizaci územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM) připraven. Projekt bude realizován v k.ú. Újezd u Průhonic na pozemcích čísla parcelní:

Hlavní město Praha:

265/2, 265/623, 265/624, 265/628

Svěřená správa nemovitostí , městská část Praha – Újezd:

265/627, 265/629, 265/146, 265/622

Bc. Hejtmánek Petr :

265/276, 265/277, 265/281, 265/473,

Žibřidová Ludmila :

265/259, 265/266, 265/271, 265/272

Potřebnost realizace projektu je dána zejména:

· nevyhovujícím současným stavem dané lokality

· nutností realizovat revitalizaci pro maximální využití užitné hodnoty daného území

4.3 Závěry SWOT analýzy projektu

Ve SWOT analýze jsou popsány silné a slabé stránky projektu jak z hlediska investora, tak z hlediska cílových skupin.

Tabulka č. 5

Silné stránky

Slabé stránky

Kladný vliv na životní prostředí, výsadba nové zeleně, zlepšení ovzduší

Péče o nové rostliny, stromy a keře, dodržování nutných specifik při manipulaci

Estetické zlepšení dané lokality

Po dobu realizace projektu zhoršené životní prostředí v okolí revitalizované­ho území

Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů

Pravidelná údržba nově vysázených stromů a dřevin, mobiliáře

Komunikace s cílovými skupinami, veřejné projednávání záměrů

Kvalitní příprava projektu

Přiměřená finanční zátěž pro žadatele

Respektování potřeb cílové skupiny

Připravenost projektového týmu pro realizaci projektu

Bezpečné využívání revitalizovaných ploch očištěných od odpadků

Příležitosti

Hrozby

Zvýšení atraktivity dané lokality

Vytvoření kvalitního veřejného prostoru hlavně pro děti, mládež a všechny cílové skupiny

Nedodržení podmínek s dodavateli

Zvýšení možnosti volnočasových aktivit např. i pro školy, školky apod.

Poničení nově zasazených stromů a keřů vandaly

Rozšíření zelených ploch

Vichřice, sucho

4.4 Souhrnná informace o projektu

4.4.1 Popis produktu (cíl projektu)

Předmětem projektu je rekultivace územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM), který je

významnou rekreační lokalitou pro návštěvníky, rekreanty a sportovce z Jižního Města, MČ Praha – Újezd, z jiných částí Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je lokalitu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a obyvatele městské části Praha – Újezd a okolí.

Projektem se vytvoří podmínky pro :

· zkvalitnění infrastruktury pro životní prostředí:

Zaměření projektu je jednoznačné. Přináší něco nového a přínosného. Po ukončení fáze kácení, která bohužel musí proběhnout i když je vnímána velmi negativně a je všestranně velmi nepříjemná, bude následovat fáze výsadeb. Vysazovány budou stromy a keře . Děti a mládež budou mít konečně místo na hraní ve volné přírodě, možnost využívat nově osázené louky k rekreaci a regeneraci organismu. Stejně tak je velice přínosné, že v takto čistém prostředí budou děti MŠ a ZŠ trávit více času výukou venku a to díky realizaci projektu bude možné.

· zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj volnočasového a společenského vyžití obyvatel:

Projektem se vytvoří místo, kde se mohou volně scházet obyvatelé i návštěvníci městské části Praha – Újezd, vzájemně komunikovat a trávit společně čas, což poukazuje na skutečnost, že se jedná o prvek žádaný, potřebný a vysoce ceněný ve společenském životě. Dojde k celkové revitalizaci zpevněné plochy, k ozelenění plochy, terénním úpravám a osazení laviček. Vznikne tak příjemná relaxační zóna, která bude využívána především dětmi z MŠ a ZŠ, v odpoledních hodinách, během víkendů a prázdnin také rodiči s dětmi, obyvateli městské části a návštěvníky.

4.4.2 Cílové skupiny projektu

· městská část Praha – Újezd

· Obyvatelé městské části Praha – Újezd

· Návštěvníci městské části Praha – Újezd

· Hlavní město Praha

· Česká republika

4.4.3 Způsob zajištění produktu v projektu

Z pohledu investičně realizačního je projekt dobře zajištěn. Finanční prostředky na zahájení projektu jsou schváleny ZMČ Praha – Újezd. Je vypracována průvodní zpráva na projekt včetně podrobného položkového rozpočtu, který je přílohou této studie. Požadovaného cíle projektu bude dosaženo vlastní realizací navrhovaného projektu viz. bod 4.4.1. Na realizaci projektu bude vyhlášeno výběrové řízení, bude vybrán dodavatel, který nejlépe splní požadavky a kritéria stanovená ve výběrovém řízení. Na realizaci projektu bude dohlížet technický dozor investora tak, aby vše bylo v souladu s dokumentací pro výběr dodavatele a aby byl dodržen harmonogram prací. Technický dozor investora dále bude dohlížet na realizaci projektu.

Při provádění prací budou dodržovány zdravotní a bezpečnostní předpisy. Jedná se o náročné práce spojené s kácením a odvozem keřů a stromů, stavební úpravy a instalaci parkového mobiliáře. Městská část Praha – Újezd se obrátí na strážníky městské policie a to v případě, když bude potřeba regulace dopravní obslužnosti v okolí prováděných prací. Udržitelnost projektu bude zajištěna městskou částí, která prostřednictvím výběrového řízení vybere správcovskou firmu, která bude zajišťovat po dobu pěti let pravidelné práce v oblasti údržby.

4.4.4 Lokalizace projektu

Pozemky hl. m. Prahy

Tabulka č. 6

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/2, 265/623, 265/624, 265/628

Majitel nemovitosti

Hlavní město Praha

Správce nemovitosti

Acton, s.r.o.

Pozemky svěřené do správy MČ Praha – Újezd

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/627, 265/629, 265/146, 265/622

Majitel nemovitosti

Hlavní město Praha

Správce nemovitosti

MČ Praha Újezd

Pozemky fyzických osob

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/276, 265/277, 265/281, 265/285, 265/473,

Majitel nemovitosti

Petr Hejtmánek

Správce nemovitosti

Nemá správce

Pozemky fyzických osob

Ulice

Bez názvu

Číslo popisné

Nemá číslo popisné

Číslo orientační

Nemá číslo orientační

PSČ

149 00

Město

Praha

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely

265/259, 265/266, 265/271,265/272

Majitel nemovitosti

Ludmila Žibřidová

Správce nemovitosti

Nemá správce

4.4.5 Proces přípravy a realizace projektu

Projekt bude realizován v jedné etapě a bude rozdělen na tyto fáze.

a) fáze předinvestiční

Předinvestiční fáze zahrnuje práce související s přípravou projektu s cílem hladké investiční fáze a bezproblémového provozu investice.

Úvahy o realizaci tohoto projektu začaly již v roce 2012. Poptávka ze strany uživatelů jasně definovala potřebu přistoupit k revitalizaci území včetně zeleně. V rámci předinvestiční fáze byly provedeny tyto aktivity:

· analýza poptávky řešení

· vypracování návrhů na projektovou studii

· schválení realizace projektu v ZMČ

· schválení rozpočtu na projekt, resp. na spolufinancování ze strany MČ Praha – Újezd

Předinvestiční fáze zahrnuje i vypracování zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Tuto činnost bude zajišťovat městská část Praha – Újezd. Veškeré náklady v předinvestiční fázi jsou hrazeny z finančních prostředků MČ Praha – Újezd. V této fázi projektu byli také osloveni partneři projektu, kteří souhlasili s aktivní účastí v projektu.

b) fáze investiční

V rámci fáze investiční budou realizovány veškeré činnosti související se samotnou investicí. Projekt bude jedno-etapový a bude realizován v období červen 2014 až červenec 2015. V investiční fázi projektu budou probíhat veškeré práce spojené s realizací projektu, a to v souladu s harmonogramem. Průběh realizace projektu bude pod přímým dohledem pracovníků odpovídajících za tuto část. Projektový tým je složen z odborníků, kteří mají zkušenosti s realizací podobných projektů.

V rámci investiční fáze budou provedeny tyto aktivity:

· vytvoření realizačního (projektového) týmu

· výběrové řízení na dodavatele

· výběr dodavatele a podpisy smluv

· realizace projektu

· předání realizovaného projektu zástupcům MČ Praha Újezd

· vyhodnocení projektu a sepsání závěrečné zprávy

· informační kampaň

c) fáze provozní

V této fázi bude již revitalizované území užíváno. Předpokládá se minimální udržitelnost takto zrevitalizovaných ploch 5 let od dokončení realizace, samotná životnost je však minimálně 10 let. Předpokládá se pravidelná údržba. Městská část bude mít za povinnost zabezpečit ve fázi provozní údržbu území, laviček, odpadkových košů a zeleně. Zahájení provozní fáze je plánováno v souladu s harmonogramem na srpen 2015. Předpokládají se ovšem standartní klimatické podmínky. Kvalitní provedení projektu z velké části zajistí dlouhou životnost. Pro kvalitní průběh provozní fáze nejsou nutné zvláštní postupy, technologie či pracovní kvalifikace.

V rámci provozní fáze budou prováděny tyto aktivity:

· provoz a údržba budou zajišťovány městskou částí Praha – Újezd (čištění stávajících asfaltových cest, péče o zeleň, spolupráce s partnery při kontrolách území)

· zajištění publicity a propagace

· monitoring projektu v době jeho udržitelnosti

· průběžná kontrola celého projektu

· akceptace monitorovací závěrečné zprávy orgány OPPK

4.5 Přínosy a náklady (újmy) projektu

Projekt bude mít jednoznačné přínosy pro všechny výše uvedené cílové skupiny, jedná se o projekt veřejně prospěšný, jehož cílem je zkvalitnění životních podmínek, estetický vzhled městské části, zdraví a bezpečnost. Újmy projektu budou pouze dočasné, a to po dobu realizace projektu. Přínos projektu existuje, výstupy projektu mají zcela jistě celospolečenský efekt. Při analýze trhu a odhadu poptávky bylo využito standardních marketingových metod pro co možná nejpřesnější výstup, který poukáže na faktory, které mohou mít zásadní vliv na cílovou skupinu, a tím na životaschopnost projektu.

4.5.1 Nulová varianta projektu

V případě nulové varianty se nenaplní očekávání obyvatel městské části Praha – Újezd. Zanedbané území ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV bude nadále neesteticky narušovat vzhled městské části Praha – Újezd. Nemocné stromy, které jsou v této části, by mohly ohrožovat bezpečnost obyvatel. Pobyt osob bez domova a odpadky by nadále znemožňovaly praktické využití tohoto jedinečného území k rekreaci a trávení volného času pro obyvatele a návštěvníky městské části. Nadále by zde zůstával degradovaný trávník a náletem silně zarostlá místa s převahou ruderální vegetace.

Neexistence projektu by výrazně zhoršila image městské části. Dopady by byly v oblasti ekologické i estetické

4.5.2 Přehled přínosů a nákladů projektu

V rámci předkládaného projektu je potřeba sledovat přínosy i újmy z hlediska nefinančních efektů.

Tabulka č. 7

STRUKTURA

CH A R A K T E R I S T I K A A V L I V N A C Í L O V É S K U P I N Y

PŘÍNOSY, UŽITKY

NÁKLADY, ÚJMY

URČENÍ VLIVU

CÍLOVÁ SKUPINA

URČENÍ VLIVU

CÍLOVÁ SKUPINA

VEŘEJNÉ

PŘÍMÉ

HMOTNÉ

Budoucí snížení nákladů na provoz a údržbu

Veřejná správa, MČ Praha Újezd

Náklady na projekt z rozpočtu MČ Praha – Újezd

Veřejná správa, MČ Praha – Újezd

Náklady na opravy a údržbu projektu

Veřejná správa, MČ Praha – Újezd

NEHMOTNÉ

Kladný vliv na životní prostředí,

čisté ovzduší

Veřejná správa, komunální politici

Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

Veřejná správa, obyvatelé MČ, obyvatelé a návštěvníci Prahy

Zvýšení atraktivity MČ Praha – Újezd

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Zvýšení počtu zelených a udržovaných ploch

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Kvalitní příprava projektu

Veřejná správa, obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

NEHMOTNÉ

PRIVÁTNÍ

PŘÍMÉ

HMOTNÉ

Vytvoření kvalitního veřejného prostoru

Obyvatelé MČ,

obyvatelé hl.m. Prahy,

návštěvníci

Komunitní způsob života, zapojení parterů projektu

Obyvatelé MČ Praha – Újezd, návštěvníci, obyvatelé Prahy

NEHMOTNÉ

Kladný vliv na životní prostředí, čisté ovzduší

Obyvatelé MČ,

obyvatelé hl.m. Prahy,

návštěvníci

Dočasně zhoršené podmínky pro život v době realizace projektu

Obyvatelé MČ Praha -Újezd, návštěvníci

Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

obyvatelé MČ, obyvatelé a návštěvníci Prahy

Dočasně omezená doprava při odvozu a dovozu zeminy v době realizace projektu

Obyvatelé MČ Praha – Újezd , návštěvníci

Pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Obyvatelé lokality a okolí

Po dobu realizace projektu zhoršené životní prostředí – prašnost, hluk v okolí revitalizované­ho území

Obyvatelé MČ Praha -Újezd, návštěvníci

Zvýšení počtu zelených a udržovaných ploch, zvýšení počtu vysázených stromů a keřů

obyvatelé a návštěvníci MČ, obyvatelé Prahy

Vliv na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti životního prostředí

Děti a mládež z MŠ a ZŠ

NEHMOTNÉ

Zvýšení přitažlivosti lokality jakožto místa k bydlení

Obyvatelé lokality a okolí

Možné úrazy a poškození zdraví pracovníků i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činnosti, zvýšená doprava k revitalizova­nému území

Obyvatelé MČ Praha – Újezd, návštěvníci, obyvatelé Prahy

4.5.3 Popis přímých hmotných i nehmotných přínosů a nákladů projektu

Vliv projektu na konkurenceschopnost subjektu

Městská část Praha Újezd se díky realizaci projektu stane výrazně atraktivnější pro stávající i potencionální obyvatele, návštěvníky městské části. Bude zlepšeno životní prostředí a urbánní hodnota městské části

Vliv projektu na životní prostředí

Projekt má jednoznačný vliv na životní prostředí. V rámci projektu dojde k odstranění starých nemocných stromů a keřů. Budou provedeny probírky a prořezy poškozených a starých stromů a keřů. Budou vysázeny stromy nové. Cílem projektu je kvalitní rekreační zóna se zdravými porosty, novým trávníkem a kvalitním mobiliářem.

Vliv projektu na zdraví a bezpečnost obyvatelstva

Projekt je cílen na zlepšení životního prostředí. Odstraněním starých, nemocných a nebezpečných stromů bude zajištěna bezpečnost obyvatel a návštěvníků revitalizovaného území. Nově vysázené stromy, keře a rostliny budou mít pozitivní dopad na ovzduší a tím pádem i na zdraví obyvatelstva.

Vliv projektu na komunitní způsob života a partnerství

Projekt má přínos pro rozvoj komunitního způsobu života ve smyslu Místní agendy 21. Občané budou využívat těchto pozitivních změn v rámci každodenního života, nejvíce však rodiče s dětmi, školy a školky. Projektem vznikne místo příležitostného odpočinku a přirozeného setkávání obyvatel. Důležitým přínosem je možnost sbližování různých sociálních, vzdělanostních a věkových skupin. Projekt přispívá k rozvoji občanské angažovanosti v rámci partnerských vztahů.

Vliv na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti životního prostředí

Projekt má přínos pro rozvoj dětí, např. louka umožňuje dokonalé soužití obrovského množství druhů kvetoucích rostlin, trávovitých rostlin, hmyzu všech druhů a velikostí, drobných živočichů a půdních organismů. Děti a mládež se budou učit poznávat druhy květin, rostlin, živočichů atd.

4.5.4 Popis nepřímých hmotných i nehmotných přínosů a nákladů projektu

Vliv na zvýšenou přitažlivost lokality

Obyvatelé chtějí žít v krásném, čistém a přitažlivém místě. Proto tento projekt jednoznačně přispívá k jejich spokojenosti. Občané budou mít možnost trávit svůj volný čas v nově upraveném zeleném prostředí s možností využití prostoru pro volnočasové aktivity.

Vliv na životní podmínky při stavební činnosti a dopravu

Po dobu realizace projektu by některá z činností, nezbytných pro kvalitní realizaci projektu, mohla mít vliv na poškození zdraví pracovníků i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činnosti a v důsledku zvýšené dopravy k místu realizace. Investor však bude dbát na maximální bezpečnost a minimalizaci negativních dopadů. Vliv na omezení dopravy nebude žádný.

4.5.5 Vstupní hodnoty pro vyčíslení přínosů a nákladů, obsahový výběr a stanovení úrovně hodnot

Přínosy projektu nelze finančně vyjádřit. Jedná se o přínosy, uvedené v tabulce č. 8.

Ukazatel přínosů, nákladů projektu

VSTUPNÍ HODNOTY PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ PROJEKTU

VĚCNÉ VYJÁDŘENÍ

FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ

Poř. č.

(specifikace podle 4.5.2.)

hodnota tis.Kč/ t.j.

způsob stanovení hodnoty

Přínosy projektu

1

Zvýšení atraktivity lokality

Zkulturnění a zatraktivnění oblasti podpoří setrvání současných obyvatel této městské části a podnítí přistěhování nových obyvatel do této oblasti

2

Rozšíření ploch zeleně a přístupových cest

Vyšší kvalita života, zlepšení zdravotního stavu, zlepšení bezpečnosti obyvatel

3

Zkulturnění prostředí a zvýšení jeho estetické hodnoty

Revitalizace území přispěje ke zkulturnění prostředí, lze očekávat zvýšení přitažlivosti dané lokality pro veřejnost

4

Pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Zvýšení zeleně, zlepšení životního prostředí, zvýšení kvality ovzduší

5

Budoucí snížení nákladů na provoz a údržbu

Použití vhodných návrhů výsadeb a stavebních prvků přispěje ke snížení nákladů na údržbu

6

Vytvoření kvalitního veřejného prostoru

Obyvatelé rádi žijí tam, kde je o veřejný prostor dobře postaráno

7

Komunitní způsob života

Obyvatelé budou"pospolu" trávit volný čas v nově revitalizovaném ú­zemí

8

Vliv na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ŽP

Děti a mládež budou při svém pobytu v čisté přírodě poznávat druhy, květin, rostlin, živočichů, hmyzu apod.

Náklady projektu

1

Náklady na projekt z rozpočtu MČ Praha – Újezd

7,5% z vlastních zdrojů žadatele

459 167,–

7,5% z rozpočtu MČ Praha Újezd

2

Náklady na celý projekt

Práce, materiál, DPH

6 122 230,–

Průzkum, ceny obvyklé

Náklady projektu jsou vyčíslené na 6 122 230,– Kč včetně DPH.

Zahrnují investici na revitalizaci ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV a neinvestiční náklady na administraci a na publicitu projektu. Jedná se o ceny v čase a místě obvyklé. Uvedená cena je cena maximální. V rámci projektu bude realizováno výběrové řízení na dodavatele, je možné, že cena nabízená v rámci nabídek bude nižší. Realizaci projektu předcházela analýza stavu území, na jejímž základě bylo zhodnoceno, že potenciál inventarizované zeleně je velmi nízký, téměř všechny dřeviny jsou z důvodu špatného zdravotního stavu pouze velmi krátkodobě perspektivní. Dalšími náklady na projekt jsou pak údržbové práce, které jsou uvedené v tabulce cash flow. Jedná se o standartní ceny za údržbu včetně DPH.

Tabulka č. 9 – shrnutí rozpočtu

Činnost

bez DPH

s DPH

Terénní a parkové úpravy

4 969 964,– Kč

6 013 330,– Kč

Administrace projektu

40 000,– Kč

48 400,– Kč

Publicita

50 000,– Kč

60 500,– Kč

Celkem

5 059 694,– Kč

6 122 230,–Kč

4.6 Indikátory pro monitorování projektu

Tabulka č. 10 plnění monitorovacích ukazatelů

1