Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

5 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

5.1 Analýza trhu a odhad poptávky a nabídky

Projekt bude realizován na území městské části Praha – Újezd, které je pro účely studie chápáno jako relevantní trh. Městská část Praha – Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy u dálnice D1 směr Brno. První zmínka o obci, s původním názvem Újezdec, pochází pravděpodobně z roku 1349. Prvním majitelem byl Jimram, který současně vlastnil sousední Průhonice. Další zmínka týkající se Újezdu u Průhonic pochází z roku 1483. Vše nasvědčuje, že jíž v 15. století Újezd vlastnil rod Dubečských z Dubče. Obec se rozkládá na cca 370 ha a počet obyvatel k 1. lednu 2014 je 2891. Obec tvoří dvě sídelní části Kateřinky a Újezd. Na území obce se nachází chráněné území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků, které je vyhledávaným rekreačním místem. Právě na tomto území bude probíhat revitalizace. Městská část Praha – Újezd pořádá každoročně akci s názvem „Čisté kopce“, jejímž předmětem jsou úklidové akce kopců u Milíčovského lesa a jejich okolí. Těchto pravidelných akcí se účastní desítky dobrovolníků z městské části, kterým záleží na estetickém vzhledu jejich bydliště a okolí. V rámci těchto pravidelných akcí se řešila formou rozhovorů možnost využití této oblasti k rekreaci, sportu i vzdělávání. Jednoznačně z požadavků vyplynula skutečnost, že přáním obyvatel je území zrevitalizovat, osázet novými stromy, keři, rostlinami a založit květnou louku určenou k rekreaci.

Analýza poptávky

Cílem předkládaného projektu je celková obnova dané lokality a zlepšení životního prostředí. Eliminace nežádoucích aktivit v daném území, posílení skupinového vědomí a regionální identifikace a loajality občanů, kteří žijí v této lokalitě.

Analýza poptávky byla prováděna např.

· přímým jednáním s obyvateli městské části Praha – Újezd

· pravidelnými konáními akcí jako je např. „Čisté kopce“

· poptávkou v mateřské i základní škole

· přímým setkáním se zástupci z Myslivecké společnosti Křeslice

· dotazy při konání volnočasových aktivit např. při setkání se seniory, vítání občánků apod.

Z prováděných anket a šetření vyplynul jasný požadavek na zkvalitnění vzhledu městské části, osázení novými stromy, zvýšení počtu zeleně, revitalizace zanedbaných území apod. Z charakteru projektu vyplývá, že neexistuje alternativní řešení jak uspokojit cílové skupiny. Jediné řešení, které vyvstává, je revitalizace ÚTUMu.

Pozice realizátora projektu

MČ jako výlučný zadavatel podmínek pro realizaci projektu (s přihlédnutím k požadavkům místních obyvatel) si vytyčila stěžejní body, které musí dodavatelé (projektanti, dodavatelé stavební části, společnost zabývající se údržbou) dodržet. Realizátor projektu si za dodržení zákonných podmínek a pravidel programu OPPK určuje dodavatele, schvaluje navržená řešení, zajišťuje kontrolní činnost a samostatně rozhoduje o vstupech pro všechny fáze projektu. Předpokladem pro zdárný průběh projektu je kvalitní výběr dodavatele.

Cílové skupiny projektu a jejich potřeby

· Městská část Praha Újezd - rozvoj MČ a zvýšení její urbánní kvality, zlepšení stavu území, zlepšení životního prostředí, zlepšení image MČ, podpora stability území a posílení obytné funkce, vytvoření předpokladů pro další rozvoj území a pro realizaci projektů se synergickým efektem

· Obyvatelé městské části Praha – Újezd- vyšší kvalita života, zlepšení zdravotního stavu, podpora sounáležitosti občanů s místem jejich bydliště i mezi sebou navzájem, zlepšení bezpečnosti obyvatel

· Návštěvníci městské části Praha – Újezd - přínosy prakticky totožné jako u obyvatel městské části

· Hlavní město Praha - projekt reaguje na deklarovanou potřebu zkvalitňovat městské prostředí, zlepšovat urbánní hodnoty a atraktivitu hlavního města, vytvářet vhodné podmínky pro bydlení a podnikání, zlepšovat životní prostředí,

· Česká republika - podpora duševního i fyzického zdraví obyvatel, sounáležitost rodin, zvýšení image České republiky jako země, která pečuje o životní podmínky svých občanů.

Pro všechny určené cílové skupiny, stejně jako pro celý region znamená projekt velké přínosy. Je předpokladem pro ochranu zdraví obyvatelstva a další pozitivní rozvoj oblasti, v posílení občanské sounáležitosti a sociální stability.

5.2 Marketingová strategie

Poslání projektu

Posláním projektu je zlepšit podmínky pro všechny cílové skupiny. Vzhledem k definici veřejně prospěšného projektu je poslání projektu definováno jako zlepšení a zkvalitnění životního prostředí. Základem marketingu je poptávka, která v tomto případě zahrnovala i průzkum trhu.

Hlavní strategický cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění životního prostředí a kvality života v revitalizované oblasti. Projekt naplňuje strategický cíl Operačního programu Praha Konkurenceschop­nost, Oblast podpory 2. 1 Revitalizace a ochrana území. Projekt je v souladu se specifickými cíli podpory.

Specifické cíle

· revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál,

· zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí,

· revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně

problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,

· podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000,

· zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod,

· protipovodňová ochrana území,

· snížení hlukové zátěže.

Zvolené strategie

Projekt dosáhne hlavního cíle tím, že se zrevitalizuje ÚZEMNÍ TERÉNNÍ ÚTVAR MILÍČOV (ÚTUM). Realizací projektu dojde k obnově zelených ploch a povrchů. Jeho přínos pro oblast životního prostředí je zcela zřejmá. Přínosem projektu je i psychický i fyzický zdravotní stav obyvatel. Dojde ke zlepšení estetického vzhledu území.

5.3 Marketingový mix

Produkt

· Produktem projektu je revitalizace územně terénního útvaru Milíčov s cílem zkvalitnění životního prostředí a zvýšení atraktivity území

· Snížení negativních vlivů působících na obyvatele a podpora zdraví obyvatel MČ

· Zatraktivnění lokality pro život a práci

· Podpora sounáležitosti s místem bydliště

Cena

Celkové náklady projektu jsou ve výši 6 122 230,– Kč. Jedná se o neziskový projekt, který negeneruje příjmy.

Místo

Projekt bude realizován na území MČ Praha – Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic. Majiteli pozemků jsou:

Hlavní město Praha:

265/2, 265/623, 265/624, 265/628

Svěřená správa nemovitostí , městská část Praha-Újezd:

265/627, 265/629, 265/146, 265/622

Bc. Hejtmánek Petr :

265/276, 265/277, 265/281, 265/473,

Žibřidová Ludmila :

265/259, 265/266, 265/271,265/272

Promotion

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt veřejně prospěšný, bude propagace od komerčního projektu poněkud odlišná. Informace o realizaci projektu bude zveřejněna na internetových stránkách www.praha-ujezd.cz. a na úřední desce MČ Praha – Újezd. Pozvánky na konání akcí formou plakátů budou obsahovat povinná loga OPPK. V propagačních materiálech MČ Praha – Újezd bude uvedena informace o projektu a o jeho zdárném průběhu. Informační tabulky budou umístěny přímo v oblasti revitalizovaného území a budou splňovat velikost i text vyplývající z povinné publicity. V rámci všech informačních aktivit bude postupováno v souladu s pravidly OPPK .