Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Technické a technologické aspekty

6 Technické a technologické aspekty

6.1 Popis použité technologie a produkčního procesu

Generální projektant, architektonické a stavební řešení

Název organizace: Městská část Praha – Újezd

Sídlo organizace: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

IČ: 00 24 17 84

Kontaktní osoba č. 1 Václav Drahorád, starosta městské části

Telefon: 272 690 692, 737 212 527

Fax: 272 690 545

E-mail: vaclav.drahorad@pra­ha-ujezd.cz

Podklady pro projektovou dokumentaci jsou:

· fotodokumentace stávajícího stavu

· územní plán hl. m. Prahy

· geodetické zaměření území

· příslušné ČSN a platná legislativa

Obsahem projektu je revitalizace územně terénního útvaru Milíčov.

Návrh průběhu revitalizace:

· Posouzení pozemku, jeho vyměření a rozvrh jednotlivých prací, výběr vhodných dřevin a rostlin

· Prořezání stávajících keřových a stromových skupin – odborná prořezávka s ohledem na svažitý terén a druhovou pestrost porostu

· Zpevnění cest a příprava vrchní části kopců pro založení louky – odstranění stávajícího porostu, modulace terénu, v případě nutnosti návoz zeminy

· Výsadba ovocných, případně dalších pro toto území vhodných stromů.

· Výsadba keřů

· Založení louky

· Rozmístění laviček a odpadkových košů

· Pravidelná údržba – kontrola a zalévání stromů a keřů dle potřeby, sečení, sušení a odvoz sena z louky, kontrola a údržba mobiliáře

Práce je členěna na tři objekty .

Kopec A, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku, výsadba ovocných stromů a umístění mobiliáře.

Kopec B, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů.

Kopec C, kde se jedná o revitalizaci území spočívající v prořezu stávajících keřových a stromových skupin, návozu zeminy pro založení nového trávníku a výsadba ovocných stromů.

Opatření při stavbě:

· vozidla ze stavby budou vjíždět na okolní vozovky očištěna

· materiál bude při své přepravě zakrytý

· v případě sucha bude zajištěno kropení, aby se předešlo prašnosti při stavbě

· odstraňovaný bio materiál bude odvezen a uložen na kompostárnu

6.2 Provozně potřebné materiálové a energetické toky, připravenost projektu pro realizaci

V současné době již jsou činěny kroky, které souvisí s bezproblémovou realizací projektu. Realizace projektu bude provedena na pozemcích k.ú. Újezd u Průhonic.

Žadatel již podnikl tyto kroky k úspěšné realizaci projektu:

· je rozpracována průvodní zpráva, popisující současný stav a návrh řešení

· je sestaven kvalitní realizační tým, složený z odborníků v rámci městské části Praha – Újezd, mzdy jednotlivých členů projektového týmu nejsou předmětem dotace a jsou plně hrazeny z finančních prostředků žadatele

· připravuje se výběrové řízení na dodavatele

· pozornost bude také věnována bezpečnosti práce, v průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy.

· položkový rozpočet je uveden v příloze P č. 3 studie proveditelnosti

· je zpracována kalkulace nákladů na údržbu po dobu 5 let po ukončení realizace projektu

Zvolené řešení a návrhy stavebních prvků, návrhy výsadeb stromů a keřů, návrh na květnou louku, nový mobiliář a opatření při stavbě jsou nejlepším a šetrným řešením realizace revitalizace území. V budoucnu bude potřeba jen minimální pravidelná údržba.

6.3 Alternativy řešení projektu

Vybraná varianta se jeví jako nejvhodnější pro realizaci projektu. Místo realizace je jednoznačně určeno. Byl proveden průzkum s návrhem pěstebního opatření za účelem posouzení stavu zeleně v zájmovém území a jako podklad pro návrh dřevin k prořezům a probírce. Jako nejvhodnější varianta byla zvolena varianta s výsadbou nových stromů a to i ovocných a založení květné louky. Území je volně přístupné. Výsadba zeleně má hodnotu nejen estetickou, ale má i vliv na kvalitní životní prostředí. Alternativním řešením by byla možná realizace investiční varianty I a to např. pouze varianta, která by zahrnovala pokácení nemocných a nebezpečných stromů, bez dalších úprav zeleně. Nicméně MČ Praha – Újezd chce revitalizovat své území komplexně a ne jen dílčím způsobem.

Připravenost projektu pro realizaci

· byla zpracována analýza potřeb a průzkum trhu

· na dotčené pozemky je vydán souhlas majitelů, případně jsou svěřeny do správy MČ Praha – Újezd

· byl sestaven realizační tým

· byla zpracována žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů, OPPK prioritní osa 2.1. Revitalizace a ochrana území

· byla podepsána partnerská smlouva