Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Dopad projektu na životní prostředí

7 Dopad projektu na životní prostředí

Vliv projektu na životní prostředí se liší ve fázi realizační a provozní. Projekt nevyžaduje zpracování EIA. Současně projekt nemá významný vliv na evropsky významné lokality (Natura 2000).

Realizační fáze

V průběhu realizace projektu bude docházet k mírnému negativnímu vlivu na životní prostředí, avšak pouze dočasně a jen v bezprostřední blízkosti upravované lokality. Mechanické nečistoty budou pravidelně odstraňovány pracovníky dodavatele projektu a související práce budou prováděny takovým způsobem, aby se minimalizoval negativní vliv na okolí. Z hlediska odpadového hospodářství budou plněny povinnosti plynoucí z příslušného zákona.

Provozní fáze

Realizace projektu má jednoznačně kladný vliv na životní prostředí. V rámci projektu budou vytvořeny nové zelené plochy, které nahradí nevhodné plochy. Dřeviny určené ke kácení, nenahradí dřeviny nové. Bude založena květná louka. V provozní fázi projektu není identifikováno riziko vzniku negativních dopadů z pohledu vlivu projektu na životní prostředí.

Z pohledu zvýšení kvality životního prostředí budou požadované indikátory naplněny následně:

1/ počet návštěvníků realizovaných ploch se zvýší na hodnotu cca návštěvníků 750 (výchozí hodnota je počítána dle pokynů v příloze D Příručky pro žadatele v období květen až září po dobu 14 dní v době od 9–18hod)

2/ Dojde k revitalizaci veřejných prostranství včetně zeleně a to z 0 na 12,2 .

V současné době jsou prostory zanedbané a nesplňují estetické požadavky na vzhled zelených ploch.