Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Management projektu a řízení lidských zdrojů

8 Management projektu a řízení lidských zdrojů

8.1 Základní popis zajištění lidských zdrojů v projektu

Vlastník a provozovatel projektu je MČ Praha – Újezd.

Projekt bude personálně zajištěn vlastními zaměstnanci Úřadu městské části Praha – Újezd. Předmětem projektu není finanční zajištění projektového týmu. Činnost, spojenou s projektem, budou pracovníci zajišťovat v rámci své pracovní náplně. Za předpokladu úspěšné realizace projektu je možná mimořádná odměna z vlastních zdrojů žadatele. Pracovníci budou hodnoceni dle standardů hodnocení zaměstnavatele, pracovní doba je upravena zákonem. Projektový tým bude svou činnost provádět v místě Úřadu městské části Praha – Újezd.

Činnosti, které budou zajišťovat vlastní zaměstnanci:

· řízení projektu

· finanční řízení projektu

· komunikaci s projektovou kanceláří

· komunikaci s dodavatelem

· výběrová řízení

· technické a odborné záležitosti v projektu

· harmonogram a jeho dodržování

· kontrola

· monitorovací zprávy

· publicita

· údržba

· udržitelnost projektu

Projektový tým v obdobném složení realizoval řadu projektu v MČ Praha – Újezd včetně projektů s poskytnutím dotace.

Jedná se např. o tyto projekty:

· výstavba mateřské školy

· Výstavba domu služeb se služebnou policie

· zastavovací studie Mateřská škola a dům seniorů

8.2 Základní popis organizačního zajištění realizace a provozu projektu

Tabulka č. 12 personálního zajištění projektu pro předinvestiční část

TÝM

Jméno

Název organizace

Funkce v rámci organizace

Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu

Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)
100%=40h/týdně

Členové týmu

1.

Václav Drahorád

MČ Praha -Újezd

starosta

Odborný garant, příprava projektu, komunikace s projektovou kanceláří, publicita

10%

2.

JUDr. Martina Maříková

MČ Praha – Újezd

právník

Zodpovědnost za VZ, zadání výběrových řízení, smlouvy s dodavateli

5%

3.

Ing. Pavel Staněk

MČ Praha -Újezd

ekonom

Finanční manažer, zajištění podkladů pro finanční část projektu

5%

Investiční fáze

Pro zajištění investiční fáze byl vytvořen tým pracovníků. Ti budou zodpovídat za dodržování harmonogramů prací, komunikaci s dodavatelem projektu, kontrolní činnost, řízení projektu a stavební dozor.

Tabulka č. 13 personálního zajištění pro investiční část

TÝM

Jméno

Název organizace

Funkce v rámci organizace

Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu

Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)
100%=40h/týdně

Členové týmu

1.

Václav Drahorád

MČ Praha -Újezd

starosta

Kontrola a dodržování harmonogramu prací, publicita

5%

2.

Ing. Pavel Staněk

MČ Praha -Újezd

specialista na investice

Zodpovídá za finanční záležitosti v projektu, komunikace, kontrola a údržba zeleně s dodavateli, fakturace

5%

3.

Lenka Lorencová

MČ Praha -Újezd

účetní – ekonom

Zodpovídá za účetní evidenci, zaúčtování dokladů v projektu

5%

4.

Vladimír Hříbek

MČ Praha -Újezd

údržbář

Kontrola a údržba zeleně, opravy

5%

Provozní fáze

Provozní fáze bude z hlediska řízení zajištěna pracovníky Úřadu městské části Praha – Újezd. Hlavní úlohou vedoucího projektu bude v této fázi dohlížet na bezchybný chod projektu a realizaci předpokládaných činností v plné míře.

Tabulka č. 14 personálního zabezpečení v provozní fázi /doba udržitelnosti/

TÝM

Jméno

Název organizace

Funkce v rámci organizace

Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu

Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %)
100%=40h/týdně

Členové týmu

1.

Václav Drahorád

MČ Praha- Újezd

starosta

Zodpovídá za technické věci v projektu, kontrola prací, monitorovací zprávy, udržitelnost projektu

5%

2.

Tomáš Váňa

MČ Praha – Újezd

údržbář

Odpovídá za odborné věci /zahradnické, zemní práce/, údržba, sekání trávy, úklid

5%

3.

Josef Laubr

MČ Praha- Újezd

údržbář

Odpovídá za odborné věci /zahradnické, zemní práce/, údržba, sekání trávy, úklid

5%

4.

Lenka Lorencová

MČ Praha- Újezd

účetní-ekonom

Podklady pro monitorovací zprávy, vedení účetnictví projektu

5%

5.

ZŠ a MŠ partneři projektu

MČ Praha- Újezd

partneři

Zajištění cílových skupin

3%

6.

Myslivecká společnost

Křeslice

partneři

Kontrola dodržování čistoty, kontrola zákazu rozdělávání ohňů

2%

Definice vlastníka

Projekt je realizován na pozemcích HMP svěřených do správy městské části Praha – Újezd, na pozemcích městské části Praha – Újezd a na soukromých pozemcích. Městská část Praha -Újezd má právní subjektivitu a způsobilost vystupovat v právních vztazích. Úřad městské části Praha – Újezd je správním orgánem. V oblasti samostatné působnosti plní ÚMČ úkoly uložené ZMČ, starostou a zástupci starosty.

Projekt bude realizován se zapojením partnerů bez finančního plnění:

1. Mateřská škola Vodnická, Praha Újezd, IČ: 75122570

2. Základní škola Ke Kateřinkám, Praha Újezd, IČ: 61388483

3. Myslivecká společnost Křeslice, IČ: 47608196

ad1–2) činnosti partnera

· připomínkování a hodnocení výstupů z projektu,

· spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

· zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a příjemcem),

· spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

· výchovná činnost v oblasti životního prostředí,

· účastnit se při provádění zadávacího řízení v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných, ve znění pozdějších předpisů

· spolupráce na organizaci doprovodných aktivit

· spoluorganizace jarních úklidů „Čisté kopce“

· zprostředkování akce „Čisté kopce“ s cílovou skupinou

· monitorovací kontrolu provádění udržovacích prací

ad3) činnosti partnera

· kontrola dodržování čistoty kopců (odpadky, lidé bez domova)

· kontrola dodržování zákazu rozdělávání ohňů

Městská část Praha – Újezd má dlouholeté praktické zkušenosti s realizacemi projektů na svém území. Viz. kap. 3.2.2. Pracovníci městské části Praha – Újezd mají zkušenosti s realizací investičních i neinvestičních projektů. Podíleli se již na několika projektech jako členové realizačních týmů.

Právní postavení MČ Praha Újezd

Městská část byla zřízena na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. ÚMČ je správním orgánem MČ Praha Újezd. Právní subjektivitu a způsobilost vystupovat v právních vztazích má MČ Praha – Újezd.

Organizační struktura městské části Praha – Újezd

Volené orgány

· starosta

· 2 zástupci starosty

· členové zastupitelstva (9 členů)

· Předsedové výborů a komisí

Úřad městské části

EKONOMICKÝ ODBOR

pokladní služba, účetní evidence, výkaznictví, statistika a rozborová činnost, inventarizace, přihlašování k trvalému pobytu, příprava a kontrola plnění rozpočtu, evidence a plnění daní a poplatků, evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, ověřování listin a podpisů

KANCELÁŘ STAROSTY

spisová služba, archivní a skartační činnost, předkládání zápisů, hlášení závad, poskytování informací, nákup kancelářských potřeb a občerstvení, přihlašování k trvalému pobytu, evidence poplatku ze psů, ověřování listin a podpisů

ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ

vyvěšování informací, vyhlášek a oznámení na úřední desky, smluvní agenda, evidence smluv, sestavování dohod a smluv, zajišťování příslušných norem a předpisů, přestupky, kontrolní činnost, evidence a správa daní, dávek a poplatků, ověřování listin a podpisů

INVESTIČNÍ ODBOR

zajišťování dokumentace staveb, příprava investičních akcí, zajišťování katastrálních dokumentů, kontroly probíhajících staveb, veřejný pořádek, odpadové hospodaření, ochrana přírody, územní rozvoj, údržba veřejné zeleně a mobiliáře, ověřování listin a podpisů

Údržba majetku a zeleně městské části

Zkušenosti realizačního týmu

Všichni výše uvedení členové projektového týmu mají zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci městské části Praha – Újezd. Podíleli se na přípravách a realizaci projektů např., kde byly použity finanční prostředky městské části Praha – Újezd a finanční prostředky hl. m. Prahy. Dále se podíleli na výstavbě mateřské školy v celkové výši 25 mil. Kč. Dalším významným projektem byla výstavba Domu služeb se služebnou městské policie v celkové výši 18 mil. viz tabulka č. 1 realizované projekty.

Kontrolní procesy a monitoring projektu

Projektový management zajišťuje plánování, organizování, řízení a kontrolu. Tým byl sestaven tak, aby při využití znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu zajistil splnění všech požadavků projektu. Před definitivním určením jednotlivých funkcí a přiřazení konkrétních osob byla definována odpovědnost jednotlivých složek projektového týmu.

Odpovědnost top managementu

– vykonat potřebná strategická rozhodnutí

– zprostředkovat jednání mezi manažerem projektu a projektovým týmem

– rozhodovat v kritických okamžicích

– zajistit komunikaci s top managementem projektu

Odpovědnost manažera projektu

– formulovat dílčí cíle projektu

– navrhnout hlavní milníky

– definovat požadavky na zajištění zdrojů projektu

– sestavit hlavní pravidla a předpoklady

– definovat časový a nákladový rámec, příp. další podmínky a omezení

– navrhnout základní operační a administrativní procedury

– shromáždit požadavky na reporting

Odpovědnost jednotlivých manažerů

– vytvořit popis úloh tak, aby bylo možno splnit cíle a milníky projektu

– předložit časové požadavky na splnění úloh projektu a přidělit zdroje s ohledem na rozpočet projektu

– navrhnout základní technické procedury a předložit požadavky na použití technologií

– porozumět rizikům a identifikovat opatření pro jejich eliminaci

Určení odpovědností v průběhu plánování, přípravy a realizace projektu

Plánování projektu

Zastupitelstvo městské části

Starosta městské části

Stanovený projektový tým

Zpracovatel technické projektové dokumentace

Zpracovatel projektu pro podání žádosti ze strukturálních fondů EU

Vypracování projektu

Stanovený projektový tým

Zpracovatel projektu pro podání žádosti ze strukturálních fondů EU

Řízení realizace projektu

Starosta městské části

Stanovený projektový tým