Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení

10 Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení

Investičním majetkem v rámci tohoto projektu je revitalizovaná plocha a umístění parkového mobiliáře. Při soupisu položek uvedených níže investor vychází z technické dokumentace.

Tabulka č. 16 Seznam investičního majetku v Kč bez DPH

Položka investičního majetku

Počet ks

Doba životnosti

Měsíc dodávky

Způsob pořízení

Cena pořízení

Ostatní náklady pořízení

Revitalizované území ÚTUM

1 ks

Min 10 let

6/14 – 7/15

nákup

4 969 964,–

0

Podmínky pro pořízení investičního majetku:

1. Pořízení majetku (způsob pořízení, obchodní podmínky) je plně v kompetenci dodavatele, není zajišťováno investorem.

2. Servisní podmínky jsou dány podmínkami v dodavatelské smlouvě, dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.

Tabulka č. 17 investičního majetku včetně DPH:

Revitalizace poškozených a nevhodně používaných zelených ploch

6 013 330,– Kč

Cena bez DPH

4 969 964,– Kč

DPH 21%

1 043 366,– Kč

Cena celkem

6 013 330,– Kč

Oběžný majetek

Množství zásob se bude odvíjet od aktuálně probíhající fáze projektu, tedy činností a potřeb dodavatele. Financování zásob je plně v kompetenci dodavatele a tudíž nemá vliv na CF investora. Projekt je veřejně prospěšný a nepředpokládá žádné finanční efekty komerčního charakteru.

Oběh účetních dokladů v investiční i provozní fázi bude zabezpečen odpovědnými pracovníky ÚMČ. Finanční manažer projektu zajistí účetnictví a výkaznictví v souladu s pravidly financování projektu.