Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu

11 Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu

11.1 Úvodní obecné informace

Ceny uvedené v rozpočtu odpovídají obvyklým cenám a byly prověřeny pracovníky ÚMČ. Odpovídají cenám v čase a místě zpracování projektu.

Při realizaci projektu se vychází z těchto základních principů:

· na dodávky bude vypsáno výběrové řízení, výběr dodavatele se provádí v souladu se zákonem

· faktury jsou propláceny po převzetí prací a kontrole dodávky žadatelem

· dosavadní financování /technická zpráva/ bylo prováděno z vlastních zdrojů žadatele

· účetnictví je vedeno a vykazováno v rámci účetnictví v samostatné analytické evidenci a to včetně účetních dokladů

· vedení této evidence je prováděno v souladu s pravidly OPPK, tak, aby byla zajištěna prokazatelnost a uznatelnost těchto nákladů

11.2 Příjmy projektu

Jedná se o projekt veřejně prospěšný, který negeneruje žádné příjmy.

11.2.1 Struktura příjmů

Do projektu budou vloženy vlastní zdroje žadatele ve výši 7,5% z celkové dotace, tj. 459 167,– Kč. Tato částka je v souladu s Usnesením ZMČ Praha – Újezd. Žadatel počítá se získáním dotace z OPPK ve výši 92,5, tj. s částkou ve výši 5 663 063,– Kč. Žadatel nebude využívat na realizaci projektu žádné úvěry ani půjčky. V době realizace projektu ani v době provozní nebudou plynout z tohoto žádné příjmy. Městská část předpokládá financování ex ante v souladu s pravidly OPPK. Potřeba financování bude v realizační fázi pouze ve výši podílu z rozpočtu MČ Praha – Újezd.

11.2.2 Stanovení výše příjmů

Pro projekt nerelevantní.

11.3 Výdaje / náklady projektu

11.3.1 Struktura výdajů / nákladů

Kalkulace nákladů a výnosů byla provedena v nominálních cenách včetně DPH. Analýza projektu vychází z požadavku na udržitelnost projektu po celé referenční období, tj. 5 let. Reálná doba životnosti je ale minimálně jednou tak delší. Projekt je plánován jako veřejně prospěšný a neziskový-

11.3.2 Stanovení výše výdajů / nákladů

Sestavování rozpočtu patří mezi nejnáročnější činnosti v rámci projektové přípravy. Předkládaný rozpočet obsahuje všechny aktivity, které budou realizovány.

Stěžejní část rozpočtu tvoří náklady na zemní práce, zeleň, výsadba stromů a keřů a náklady na ně přímo navazující (technická pomoc, autorský dozor apod.) Mimo stavební náklady jsou v rozpočtu obsaženy položky, které jsou nutné k úplnému a kvalitnímu uskutečnění projektu např. administrace projektu a publicita projektu. Projekt je jedno-etapový, jeho realizace proběhne během časového období 14 měsíců. Toto časové rozmezí je dostačující a vychází z projektu tak, aby logicky navazoval postup provedení potřebných (jak z časového, tak věcného hlediska) a bylo možno vysázet rostliny ve vhodném vegetačním období. Obsah projektu tvoří celek a i jeho finanční rozsah umožňuje jeho realizaci během zvoleného časového úseku.

Rozpočet obsahuje jako uznatelný výdaj také daň z přidané hodnoty – městská část nebude DPH příslušející k vynaloženým nákladům uplatňovat jako nárok na odpočet daně na vstupu.

Městská část nepředpokládá, že by pro realizaci projekt čerpala bankovní úvěr. Městská část nesplácí žádné bankovní ani jiné úvěry. Finanční prostředky na financování vlastního podílu ve výši 7,5% vlastních zdrojů má městská část připravené a také zdroje na eventuálně vzniklé vícepráce. Finanční mechanismy projektů podporovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost jsou nastaveny velmi vstřícně pro financování projektů. Vzhledem k žadateli (městská část) se předpokládá financování formou ex-ante plateb.

Po ukončení projektu příjemce provede závěrečné vyúčtování a předloží oddělení EFRR odboru fondů EU MHMP závěrečnou zprávu projektu. Žádost o platbu musí být doložena požadovanými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtu apod.). V případě, že by poskytnutá výše dotace byla vyšší než skutečná výše způsobilých výdajů, příjemce převede převyšující prostředky na účet MHMP.

Tabulka č. 18 s rozpočtem projektu (rozpočet je uveden jako příloha č. 3 studie proveditelnosti)

Projekt celkem

Výdaje

Měrná jednotka

Počet jednotek

Jednotková cena bez DPH

Výdaje bez DPH

DPH

Výdaje

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

1. NEINVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

108 900

1.1 Lidské zdroje – mezisoučet

0

0

1.1.1 Mzdové výdaje – hrubá mzda

funkce v projektu

0

0

1.1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele

funkce v projektu

0

0

1.2 Nákupy samostatných movitých věcí – mezisoučet

0

0

1.2.1 Pořízení kancelářského vybavení (specifikujte)

ks

0

0

1.2.2 Nákup strojů a zařízení (specifikujte)

ks

0

0

1.2.3 Nákup počítačů

ks

0

0

1.2.4 Ostatní (specifikujte)

ks

0

0

1.3 Nákupy služeb – mezisoučet

90 000

18 900

108 900

1.3.1 Výdaje za nájemné za najaté movité a nemovité věci

0

0

1.3.2 Právní, technické, finanční a ekonomické poradenství

40 000

40 000

8 400

48 400

1.3.3 Výdaje na odborné (znalecké) posudky

0

0

1.3.4 Výdaje na výběrová řízení

0

0

1.3.5 Výdaje na publicitu projektu

50 000

50 000

10 500

60 500

1.3.6 Finanční služby (poplatky atd.)

0

0

1.3.7 Výdaje na zřízení a vedení účtu projektu

0

0

1.3.8 Výdaje na vedení účetnictví

0

0

1.3.9 Výdaje na audit

0

0

1.4 Jiné neinvestiční výdaje – mezisoučet

0

0

1.4.1 Ostatní (nelze využít předchozích řádků – specifikujte)

0

0

2. INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

2.1. Pozemky, stavby a úpravy ploch – mezisoučet

4 969 694

1 043 636

6 013 330

2.1.1 Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů

0

0

2.1.2 Pořízení stavby

0

2.1.2.1 Nákup stavby

0

0

2.1.2.2 Projektová dokumentace (vytvoření stavebního projektu a rozpočtu stavby, průzkum staveniště)

0

2.1.2.3 Odborná práce při realizaci stavby (stavební dozor)

0

2.1.2.4 Stavební práce

0

0

2.1.3 Úprava ploch

2.1.3.1 Terénní a parkové úpravy

4 969 694

4 969 694

1 043 636

6 013 330

2.1.3.2 Úprava vodních toků

0

0

2.2. Technologie a nehmotný majetek – mezisoučet

0

0

2.2.1 Nákup technologických zařízení vč. montáže

0

0

2.2.2 Nákup nehmotného majektu (patenty, know-how, licence)

0

0

2.3. Jiné investiční výdaje – mezisoučet

0

0

2.3.1 Ostatní (nelze využít předchozích řádků – specifikujte)

0

0

3. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

6 122 230

4. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

0

4.1 z toho nezpůsobilé výdaje investiční

0

5. CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU

6 122 230