Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Finanční plán projektu

12 Finanční plán projektu

12.1 Obsah finančního plánu projektu a jeho institucionální uspořádání

Finanční plán projektu vychází z kalkulace nákladů realizace projektu. Základem pro finanční plánování jsou celkové uznatelné náklady projektu.

12.2 Plán průběhu nákladů a výnosů (výdajů / příjmů)

Plán průběhu nákladů/výnosů v investiční etapě

Tabulka č. 19

2014

2015

celkem

Výnosy

0

0

0

Náklady

6 122 230

0

6 122 230

Terénní a parkové úpravy

4 969 694

0

4 969 694,–

Administrace projektu

40 000,–

0

40 000,–

publicita

50 000,–

0

50 000,–

DPH 21%

1 062 536

0

1 062 536,–

Výnosy-náklady

-6 122 230-

0

-6 122 230,–

Plán nákladů odpovídá celkovému rozpočtu způsobilých nákladů. Výnosy jsou nulové.

Tabulka č. 20 – plán průběhu nákladů(výnosů) v provozní etapě (s DPH)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Výnosy

0

0

0

0

0

0

Náklady

0

0

0

0

0

0

Údržba a opravy

0

175 239,–

175239,–

175 239,–

175 239,–

175 239,–

Dopad na rozpočet MČ

0

–175 239,–

–175 239,–

–175 239,–

–175 239,–

–175 239,–

Projekt je koncipován jako neziskový a veřejně prospěšný s důrazem na minimalizaci nákladů v provozní fázi. Výnosy budou nulové. Údržbu bude zajišťovat MČ Praha – Újezd. Roční náklady na údržbu jsou vyčísleny v tabulce č. 1 operační cash flow až do roku 2024, která je přílohou této studie proveditelnosti.

12.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

V průběhu investiční fáze bude pořízen investiční majetek. Neinvestiční náklady projektu činí 90 000,– Kč bez DPH, 108 900,– Kč s DPH.

Tabulka č. 21 Plánované stavy majetku a zdroje krytí v Kč

Položka

% podíly

Celkem

Náklady celkem

100

6 122 230,–

Příjmy projektu

0

0

Dotace EU /ERDF

85

5 203 896

Vlastní zdroje

7,5

459 167,–

Dotace ČR /státní rozpočet/

7,5

459 167,–

Stav majetku a zdroje krytí

Tabulka č. 22

Aktiva celkem

6 122 230,–

100%

Terénní a parkové úpravy

4 969 694

81,18

Administrace projektu

40 000,–

0,65

Publicita

50 000,–

0,82

DPH 21%

1 062 536

17,36

Oběžná aktiva

0

0

Pasiva celkem

6 122 230,–

100%

Vlastní zdroje

7,5%

Dlouhodobá pasiva (dotace EU a SR)

5 663 063,–

92,5%

Dotace EU

459 167

85%

Dotace SR

459 167

7,5%

Oběžná pasiva

0

0

12.4 Plán průběhu peněžního toku (příjmů a výdajů, cash flow – CF)

Tabulka č.23 cash flow pro první tři roky

Rok

2014

2015

2016

Příjmy z vnějších zdrojů

6 122 230

0

0

vložený kapitál

459 167

půjčky

0

dotace, granty

5 663 063

Příjmy z provozu (tržby)

Nárůst oběžných pasiv

Pokles oběžných aktiv

Ostatní příjmy

Celkem příjmy

6 122 230

0

175 239

Náklady projektu

6 122 230

0

investiční

5 632 218

neinvestiční

490 050

Nárůst oběžných aktiv

Pokles oběžných pasiv

Provozní náklady

0

0

175 239

mzdové náklady

spotřební materiál

energie

opravy a údržba

175 239

nakupované služby

ostatní provozní náklady/výdaje (specifikovat)

Daň ze zisku

Dluhová služba

0

0

0

splátky půjček

náklady financování

Dividendy

Refundace základního kapitálu

Celkem výdaje

6 122 230

0

175 239

Roční cash flow

0

0

0

Kumulované cash flow

0

0

0

Doba návratnosti (DN) – ANO = rok návratnosti

NE

NE

NE

V roce 2015 nejsou náklady na údržbu a opravy uvedeny, protože projekt bude dokončen ke konci 7/2015

12.5 Závěrečné poznámky k finančnímu plánování

Z pohledu zdrojů krytí pořizovaného majetku je předkládaný projekt specifický neexistencí zisku, který by projekt generoval. V investiční etapě budou kryty veškeré náklady související s projektem ze zdrojů rozpočtu investora a dotací z OPPK. Zdroje krytí budou uvolněny z OPPK na začátku projektu /v případě, že projekt uspěje/. V provozní fázi budou veškeré náklady kryty ze zdrojů MČ Praha – Újezd.

Městská část disponuje dostatečným finančním krytím na provoz projektu v době udržitelnosti.