Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

13 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

13.1 Vyhodnocení efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli

Čistá současná hodnota – NPV –730 484,82

Index rentability – NPV/I – 1,19

Doba návratnosti (DN) není relevantní pro neziskový projekt

Dynamická doba návratnosti (DNn) – ANO = rok návratnosti

NE

Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value)

-7 308 484,82

Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate on Return)

Není relevantní

Index rentability ( NPV/I)

-1,19

Kumulované investiční náklady

6 122 230

13.2 Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu můžeme hodnotit z pohledu institucionálního (hodnotí zkušenosti a věrohodnost žadatele o dotaci), finančního (hodnocení schopnosti žadatele financovat projekt v jeho provozní části) a administrativního a personálního.

13.2.1 Institu­cionální udržitelnost

Předkládaný projekt byl zpracován na základě prokazatelné poptávky ze strany beneficientů. Je v souladu se strategiemi hl. m. Prahy i MČ Praha – Újezd, která je zároveň majitelem výstupu a bude zabezpečovat provoz. Požadovaná kvalita realizační fáze projektu a následné zabezpečení jeho provozu jsou dostatečným předpokladem pro minimálně pětiletou udržitelnost výstupů.

13.2.2 Finanční udržitelnost

Finanční udržitelnost projektu po dobu jeho realizace i provozu je prokázána v předchozích kapitolách studie proveditelnosti. Jedná se o investiční akci, jejímž cílem není přímá generace zisku, ale zlepšení životního prostředí. Finančním garantem projektu ve všech fázích je MČ Praha – Újezd, která disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků a může bezpečně krýt veškeré náklady spojené s projektem v jeho provozní fázi. Při tvorbě rozpočtu MČ na jednotlivé roky budou zohledněny náklady nutné pro provoz a údržbu dané investice.

13.2.3 Adminis­trativní a personální udržitelnost

Důraz je věnován na přípravu předinvestiční i investiční fáze, jejich řízení je zabezpečeno kvalitním týmem pracovníků z personálních zdrojů žadatele, který má s obdobnými projekty na území MČ Praha – Újezd řadu zkušeností /viz. kapitola Zkušenosti žadatele/. Odborné činnosti – sadařské práce, stavební práce, příprava projektové dokumentace, budou zajišťovány externími dodavateli, kteří budou vybíráni dle standartních podmínek. V případě potřeby budou odborné technické, ekonomické a právní otázky konzultovány s příslušnými odborníky.