Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Analýza rizik a jejich předcházení

16 Analýza rizik a jejich předcházení

Žadatel si plně uvědomuje, že každý projekt je částečně rizikový. Proto přistupuje k důkladné analýze rizik investiční i provozní fáze a snaží se v maximální míře rizikům předcházet. Vlastnické vztahy neznamenají pro projekt žádné riziko, pozemky jsou hl. m. Prahy a jsou svěřené do péče MČ Praha – Újezd, případně je vydán souhlas s realizací projektu, jak ze strany vlastníka hl.m. Prahy, tak ze strany soukromých vlastníků pozemků. Projekt není po technické stránce složitý ani nevyžaduje nestandartní služby či profese. Harmonogram prací byl připraven s ohledem na podstatu projektu velmi uvážlivě. Je potřeba zohlednit klimatické podmínky té určité roční doby.

Personální a organizační zajištění projektu je dostatečné, žadatel je schopen zajistit bezchybný průběh všech fází projektu.

Rizika

Tabulka č. 24

Riziková oblast

Číslo rizika

Riziko

Dopad na projekt

Celkový vliv rizika

Pravděpodobnost výskytu

Hmotné riziko

1

Nekvalitní dodávky, špatný výběr dodavatele

Dopad na celkovou kvalitu, vzhled, funkčnost a životnost, zpoždění projektu

střední

nízká

Nehmotné riziko

2

Změna legislativy

Změna legislativy by mohla mít vliv na různé stránky projektu, podle toho o jakou změnu by šlo. Například by mohlo jít o změny DPH, bezpečnostních a hygienických norem souvisejících s projektem apod.

střední

nízká

Nehmotné riziko

3

Nereálnost cílů

Nedokončení projektu v požadované kvalitě a čase

střední

velmi nízká

Nehmotné riziko

4

Rozsáhlost projektu

Ohrožení kvality a harmonogramu projektu

malý

velmi nízká

Nehmotné riziko

5

Nekvalitní projektová dokumentace

Ohrožení projektu jako celku

velký

velmi nízká

Nehmotné riziko

6

Krátké termíny

Nedodržení harmonogramu prací

střední

střední

Nehmotné riziko

7

Nesouhlas ze strany veřejnosti

Během realizační fáze by mohlo dojít k nesouhlasu části obyvatel v těsné blízkosti lokality v důsledku dopadů stavebních prací

-např. protestní akce, stížnosti apod., které

by mohly zapříčinit nedodržení harmonogramu

malý

velmi nízká

Rizika poničení zeleně

8

Poničení v důsledku vyšší moci

Vichřice, sucho

velký

velmi nízká

Rizika poničení

9

vandalismus

Poničení zeleně, stromů

velký

vysoká

Rizika poničení zeleně

10

Venčení psů, psí exkrementy

Úhyn zeleně, estetické znehodnocení

střední

střední

Rizika bezpečnostní

11

Rizika způsobená stavební činností

Úrazy a poškození zdraví pracovníků i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činnosti

střední

nízká

Bezpečnostní riziko

12

Riziko způsobené provozem

Odvozy a návozy zeminy, automobily mohou způsobit dopravní nehodu

střední

střední

Finanční riziko

13

Nedostatek finančních prostředků

Problémy s realizací projektu

střední

velmi nízká

Lidské zdroje

14

Nedostatek kvalifikova-ných pracovníků pro realizaci a údržbu projektu

Dopad na celkovou kvalitu, harmonogram prací, horší kvalita údržby

střední

velmi nízká

Politická situace

15

Nedostatečná podpora projektu při změně politických podmínek

Ohrožení dlouhodobé udržitelnosti projektu

malý

velmi nízká

Technická rizika

16

Obtížná dopravní obslužnost

Dopad na harmonogram a obyvatele

střední

střední

Matice hodnocení rizikových faktorů

Pravděpodobnost

Vliv rizika

Velmi malý 5%

Malý 20%

Střední 40%

Velký 60%

Velmi velký 80%

velmi vysoká

80%

vysoká

60%

střední

40%

6,10,12,16

nízká

20%

1,2,

velmi nízká

5%

4,7,15

3,11,13,14

5,8,9

Riziko vysoké

Riziko střední

Riziko nízké

Opatření k eliminaci rizik

Tabulka č. 25

Riziková oblast

Číslo rizika

Riziko

Opatření k eliminaci rizik

hmotné riziko

1

Nekvalitní dodávky, špatný výběr dodavatele

V rámci výběrového řízení bude vybrán kvalitní dodavatel, který má zkušenosti s obdobnými projekty

nehmotné riziko

2

Změna legislativy

Nepředpokládá se změna DPH v nebližší době, v případě, že dojde ke změně v době udržitelnosti, bude to mít vliv jen na údržbové práce, nikoliv na přímou realizaci projektu, MČ je schopná tuto situaci finančně zvládnout

nehmotné riziko

3

Nereálnost cílů

Projekt je dobře a kvalitně připraven a je reálný

nehmotné riziko

4

Rozsáhlost projektu

Projekt není velkého rozsahu a dobrým dodavatel a s dobrým a kvalitním týmem pracovníků dosáhne zdárného dokončení

nehmotné riziko

5

Nekvalitní projektová dokumentace

Zadavatel bude dbát na kvalitní přípravu projektová dokumentace

nehmotné riziko

6

Krátké termíny

Projekt je dobře časově naplánován, mohou však zasáhnout klimatické podmínky, přesto je dostatek času k realizaci v plné míře

nehmotné riziko

7

Nesouhlas ze strany veřejnosti

Veřejnost je s realizací projektu seznámena, jedná se jen o velmi krátký časový úsek, kdy by mohlo dojít k ev. stížnostem, na místě bude technický dozor, který dohlédne na minimalizaci možných stížností

rizika poničení zeleně

8

Poničení v důsledku vyšší moci

Je nutné počítat s klimatickými změnami počasí, projekt je však naplánován tak, že ani určité časové omezení např. kvůli dešťům nebo suchu nebude mít vliv na jeho realizaci v plné míře

rizika poničení herních prvků na hřišti

9

Vandalismus

Předcházení tomuto riziku je velmi složité, příslušníci městské policie budou požádáni o častější dohled nad tímto územím. Partner projektu se zavázal ke kontrolám v celé oblasti.

rizika poničení zeleně

10

Venčení psů, psí exkrementy

Předcházení tomuto riziku je velmi složité, partner se zavázal ke kontrole celého území, oblast je však velmi velká a příroda si „dokáže poradit“

rizika bezpečnostní

11

Rizika způsobená stavební činností

Vzhledem k tomu, že bude vybrán kvalitní dodavatel se zkušenostmi, tak riziko úrazů pracovníků je minimální. Pokud se jedná o ev. újmu způsobenou občanům kolemjdoucím, bude zde uvedena informace, že se jedná o dočasně zhoršené podmínky.

bezpečnostní riziko

12

Riziko způsobené provozem

Dodavatel bude povinen zabezpečit provoz při odvozu zeminy, bude dávat znamení kolemjedoucím vozidlům

finanční riziko

13

Nedostatek finančních prostředků

Riziko nedostatku finančních prostředků je minimální i přes to, kdyby žadatel nezískal dotaci z OPPK je schopen projekt zajistit, možná jen postupně

lidské zdroje

14

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro realizaci a údržbu projektu

Kvalitní dodavatel, který bude vybrán, bude mít za povinnost zajistit práce kvalitními a kvalifikovanými pracovníky, pokud se jedná o projektový tým, určený k realizaci projektu, je kvalifikovaný a zkušený

politická situace

15

Nedostatečná podpora projektu při změně politických podmínek

Mohou nastat určité politické změny ve vedení radnice MČ Praha – Újezd, nicméně projekt ke zlepšení životního prostředí bude určitě podporován i ev. jinými politickými představiteli

technická rizika

16

Obtížná dopravní obslužnost

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasné omezení, navíc regulované, nebude docházet k dopravním kolapsům