Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

17 Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

Specifickým cílem projektu je zvýšení atraktivity městské části jako místa vhodného pro rodinný život. Docílit zlepšení estetického vzhledu městské části a zvýšit kvality občanské vybavenosti oživením veřejného prostoru.

· podpora rovných příležitostí pro střetávání občanů a širokého okolí

· zvýšení atraktivity lokality

· zlepšení zdravotních podmínek

· odstraňování bariér v městské části

· přirozené shromaždiště obyvatel

Zlepšení podmínek životního prostředí a enviromentální politiky životního prostředí.

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije.

V realizační fázi projektu budou prováděny veškeré práce s maximálním ohledem na životní prostředí a přes mírně negativní dopad na jeho kvalitu /prašnost a hlučnost/, bude kladen důraz na komfort občanů okolních lokalit. Pracovní plochy budou pravidelně uklízeny, nečistoty odstraňovány a budou využívány energeticky málo náročné technologie. S odpady bude nakládáno dle příslušných zákonů.

Rovné příležitosti – projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům bez výjimky. Na činnosti v projektu není vyloučena žádná skupina, stejně tak přínosy projektu jsou pro všechny skupiny obyvatel. Přínosy pro rovnost příležitostí v jiném ohledu nejsou v tomto projektu uskutečnitelné.