Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Veřejná podpora

18 Veřejná podpora

Předkládaný projekt nezakládá veřejnou podporu, neboť zmiňovaný projekt nenaruší žádným způsobem hospodářskou soutěž ani neovlivní obchod mezi členskými zeměmi

18.1 Přínos projektu

Projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům městské části Praha – Újezd a všem cílovým skupinám.

· Městská část Praha Újezd

· Obyvatelé městské části Praha – Újezd

· Návštěvníci městské části Praha – Újezd

· Hlavní město Praha

· Česká republika

Zapojování místního obyvatelstva, dětí z mateřské a základní školy a Myslivecké společnosti Křeslice do aktivit v rámci pravidelných úklidových akcí. Vytvoření nového čistého prostoru pro volnočasové aktivity.

18.2 Ziskovost projektu

Projekt nevytváří zisk ani negeneruje příjmy.

18.3 Tržní prostředí

Projekt není realizován v tržním prostředí. V daném prostředí neexistuje ve smyslu veřejné služby obchodní výměna.

18.4 Činnost místního významu

Projektem nemůže být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, neboť v oblasti poskytování veřejné infrastruktury pro kulturu, vzdělání a základní občanskou vybavenost neexistuje ve smyslu veřejné služby obchodní výměna.

18.5 Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje

Pro projekt nerelevantní, projekt se netýká VaV.

18.6 Motivační účinek při poskytnutí veřejné podpory

Pro projekt nerelevantní.